intTypePromotion=1
ADSENSE

Giải pháp phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Nhật Bản tương xứng với tầm quan hệ đối tác chiến lược

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

72
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết nêu lên vài nét về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản. Thực trạng quan hệ thương mại Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 1990-2009. Định hướng phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Nhật Bản tương xứng với tầm quan hệ đối tác chiến lược. Đồng thời cũng nêu lên một số giải pháp phát triển quan hệ thương mại Việt Nam- Nhật Bản tương xứng với tầm quan hệ đối tác chiến lược.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải pháp phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Nhật Bản tương xứng với tầm quan hệ đối tác chiến lược

;:;^ yi$rnm<br /> GIAI PHAP PHAT TRIfiN QUAN HE THlTONG MAI<br /> VIET NAM - NHAT BAN TlTONG XlTNG V 6 l T A M<br /> QUAN HJE DOI TAC CHIEN LlTOC<br /> <br /> Dinh Vdn Thdnh *<br /> Phiing Thi Vdn Kieu**<br /> <br /> <br /> <br /> V iet Nam v i Nhat Bin eiing nim<br /> trong khu vuc chau A, gan giii ve<br /> dia ly, CO nhieu diem tuang dong<br /> ve kinh te va van hoi. Viet Nam da thiet<br /> Nhat Bin. Bai vay, bii viet niy xin di sau<br /> vao phan tich thue trang quan he thuang mai<br /> Viet Nam - Nhit Bin, tren ca sof do dua ra<br /> cic dinh huofng vi giai phip phit trien quan<br /> he thuang mai song phuang tuang xiing vai<br /> lap quan he ngoai giao chinh thiic vai Nhat<br /> Bin tir nim 1973. Quan he Viet Nam - tam quan he doi tic chien luge.<br /> Nhat Ban khong ngirng cung eo v i phit 1. Vai net ve quan he htfp tac giO'a<br /> trien tren nhieu ITnh vuc. Ban Tuyen bo Viet Nam va Nhat Ban<br /> chung ve "Quan he doi tic ehien lugc Viet<br /> Nam - Nhit Bin vi hoa binh v i phon vinh d Diem qua cie cot moc quan trpng trong<br /> chau A" dugc ky giira Tong Bi thu Nong quan be hpp tie giiia Viet Nam vi Nhat Bin:<br /> Dire Manh va Thu tuang Aso Taro thing - Ngiy 21/9/1973, hai nuac thiet lap quan<br /> 4/2009 da dua quan he giiia hai nuac buofc be ngoai giao chinh thirc, nhung tir nim<br /> sang giai doan mofi ve chat vi di vio chieu 1992 hai ben mai bat diu ma rpng cic moi<br /> sau tren tat ea cic ITnh vuc nhu kinh te, quan he ve kinh te, chinh tri, van boa...<br /> chinh tri, vin hoa v.v...<br /> - Thing 10/2002, trong chuyen thim Nhat<br /> Nhat Bin da tra thanh doi tic chien lupfc Bin cua Tong Bi thu Nong Dire Manh, lanh<br /> cua Viet Nam. Doi tie chien luge duge hieu dao cap cao hai ben nhat tri xay dung quan<br /> la mgt doi tie de Viet Nam c6 the xay dung he Viet Nam - Nhat Ban theo phuang eham<br /> quan he hpp tic trong cie ITnh vue eo tinh "doi tic tin cay, on dinh lau dai".<br /> chien lugc mi Nh^t Ban co the manh con<br /> Viet Nam co nhu cau hpp tic. Xay dung dpi - Thing 7/2004, trong chuyen thim Viet<br /> tic chien lugc nhim dip iing nhirng nhu eau Nam ciia Ngoai truofng Nhat Bin, hai ben da<br /> va lgi ich ciia ca hai nuac. Phit trien quan he ky Tuyen bo chung "Vuan tai tam cao mai<br /> doi tic chien lugc, Viet Nam va Nhat Ban cua quan he doi tie ben virng".<br /> dac bi^t nhan manh tai quan he kinh te vi - Thing 10/2006, Thu tuomg Nguyen Tan<br /> quan he nay mang tinh chien lugc trong quan Diing tham chinh thirc Nhit Bin, bai ben ky<br /> h$ hgp tic giira hai nuofc, hien Nhat Bin li Tuyen bo chung "Huang tai doi tic chien<br /> doi tic kinh te hing dau cua Viet Nam. lugc vi hoi binh vi phon vinh a chau A".<br /> Thuang mai la ITnh vue phit trien nhat trong<br /> quan h$ hgp tie kinh te giiia Viet Nam vi - Ngay 25-29/11/2007, trong^chuyen tham<br /> Nhat Ban, Chu tieh nuac Nguyen Minh Triet<br /> vi Thu tUQfng Yasuo Fukuda ky Tuyen bo<br /> ' Plio giao su, Tien si chung "Lam sau sac ban quan he Viet Nam<br /> Vi^n trudrng, Vien Nghien cuu Thuong mai<br /> " Thac Sl, Pho trudng Ban Nghien cuu Chien lupe Phat vi Nhit Bin" vi "Chuang trinh hgp tic<br /> trien Tliuong mai, Vien Nghien ciiu Thuang mai huofng tai quan be doi tic chien lugc".<br /> <br /> Tgp chi nghien cim CHAU PHI & TRUNG DONG S6 03 (67) thang 3/2011 S5<br /> Giai phap phat trien quan he thtfdng mai... Oinh Van Thanh-PhimgThiVan^i^<br /> <br /> <br /> - Ngiy 19-22/4/2009, trong chuyen tham truang kinh doanh, hgp tic kiem dich dgng<br /> chinh thirc Nhat Ban, Tong Bi thu Nong Diic thuc vat (SPS) v i cie ngi dung hgp tic<br /> Manh vi Thu tuang Aro Taro nhat tri ra kinh te khac. Mgt loat cae chuang trinh<br /> "Tuyen bo ehung ve quan he doi tic chien hgp tic kinh te nhim cii thien moi truang<br /> luge Viet Nam - Nhat Ban vi hoi binh v i phip ly, moi truang kinh doanh v i eic ca<br /> phon vinh 6f chau A", ma ra mgt giai doan sa ha tang phan mem cho phit trien thuang<br /> mai trong quan he hpp tic giira hai nuac. mai dugc thuc hien se li nen tang cho phit<br /> trien thuang mai giira hai nuac. Hifp dinh<br /> - Ngiy 31/10/2010, trong ehuyen tham niy eiing vai eic thoi thuan kinh te da ky<br /> chinh thirc Viet Nam eiia Thu tuofng Nhat truae do giiia Viet Nam va Nhat Ban se t^o<br /> Bin Naoto Kan, hai ben da ky "Tuyen bo nen mgt khung kho phip ly toan dien, on<br /> ehung ve phat trien toin dien quan he doi tic dinh va thuan lgi cho boat dgng thuang<br /> chien lugc Viet Nam - Nhat Bin vi boa binh mai va diu tu eua doanh nghiep hai nuac.<br /> vi phon vinh a chau A".<br /> Ngi dung quan trgng nhat cua Hiep dinh<br /> Quan he hgp tic giiia Viet Nam ya Nhat VJEPA la 16 trinh giam thue trong 10 nam<br /> Bin khong ngirng dugc cung co, ting doi vai Nhat Bin v i 15 nim doi vai Viet<br /> cuang, thong qua nhieu chuyen tham cua Nam. Theo Hiep dinh niy, 88% dong thue<br /> lanh dao cap cao vi hieu qua hgp tic tich ip dung doi vai cic sin pham Nhat Ban<br /> cue tren cie ITnh vuc kinh te, van boa - xuat khau sang Viet Nam se dugc giim dan<br /> giio due, du lich vi lao dgng. trong 10 nim y i 93% dong thue ip dung<br /> Cic ITnh vuc hgp tic chien luge giiia doi vai sin pham eiia Viet Nam xuat khau<br /> Viet Nam va Nhat Ban bao gom: kinh te; sang Nhat Bin se dugc giim trong yong 15<br /> cong nghe cao; xay dung nhirng eong tririh nim, Cic sin pham duge huang cit giim<br /> CO so ha tang qui mo lan c6 tam ca chien thue nhieu nhat li cic san pham nong, lam,<br /> lugc nhu duofng sat cao toe, duofng bg cao thuy sin li nhiing sin pham xuat khau chu<br /> toe; cic KCN cong nghe cao; giio due vi lire cua Viet Nam. Ro ring li, cie nhi xuat<br /> phit trien nguon nhan lire v.v... . khau Viet Nam duang nhu se dugc huang<br /> Nhat Ban da trof thanh doi tic chien lugc nhieu lgi ich ban tir VJEPA so vai gan<br /> cua Viet Nam vi quyen lgi cua bai quoc gia 13000 doanh nghiep Nhat Bin hien dang<br /> vi vi su phit trien, on dinh ciia ci khu vue. dau tu v i kinh doanh tai Viet Nam. Nhu<br /> Viet Nam vi Nhat Bin da no lire thue day vay, VJEPA ma ra ea hgi lan cho bing<br /> quan he doi tic chien lugc. Mpt trong nhiing xuat khau cua Viet Nam khi vao thi truang<br /> dpng thai tich cue eua no lire niy la hai nuac Nhat Bin.<br /> da ky Hiep dinh doi tic kinh te Viet - Nhat Cam ket ciia Viet Nam trong VJEPA:<br /> (VJEPA) vio ngay 25/12/2008 sau gan ba Viet Nam cam ket tu do boi doi vai<br /> nim dam phin xay dung doi tie kinh te. 87,66%) kim^ ngaeh thuang mai trong vong<br /> Hiep dinh VJEPA eo hieu lure ke tir ngiy 10 nim. Bieu cam ket eua Hiep dinh bao<br /> 1/10/2009, ma ra trien vpng phit trien ban gom 9.390 dong thue, trong do dua vio 16<br /> niia eiia quan he hgp tic kinh te - thuang trinh cit giam d6i vai 8873 dong (trir 57<br /> mai giira Viet Nam va Nhat Bin, dua quan dong CKD v i 428 dong khong cit giam).<br /> he giiia hai nuac len tam cao mai. Ngay sau khi Hiep dinh co bieu lire, 2586<br /> dong thue (28%) Bieu cam ket) da duge xoa<br /> Khdi qudt vi Hiep dinh ddi tdc kinh ti bo thue quan (thue suit 0%), chu yeu la cic<br /> Viet - Nhdt (VJEPA): mit hing hoi chat dugc pham, miy m6c<br /> Hiep dinh doi tic kinh te Viet - Nhit dien tir. Sau 10 nim thuc bien Hiep dinh<br /> (VJEPA) CO ngi dung toin dien, bao gom (nam 2019), co them 3.717 mat hing dugc<br /> nhieu ITnh vuc nhu thuang mai hing hoi, xoi bo thue quan, nang t6ng so mat hing<br /> thuang mai dich vu, dau tu, cii thien moi eiia ea bieu thue dugc xoi bo thue quan len<br /> <br /> Tgp chi nghien cieu CHAU ^m & TRUNG DONG so 03 (67) thang 3/2011<br /> ^jai phap phat then quan he thu'dng mai... Dinh Van Thanh-Phiing Thi Van Kieu<br /> <br /> <br /> 6.302, chiem 61% so dong thue eiia bieu nhau thue suit t6i hue qu6c tir nam 1999, ky<br /> cam ket. Den n i m 2025 cuoi 16 trinh c6 Hiep dinh khuyen khich va bio hp dau tu<br /> 8.548 dong thue dugc x o i bo thue quan, thing 12/2004 va Hiep dinh doi tic kinh te<br /> chiem khoing 96%) tong so dong thue dua Viet - Nhat (VJEPA) ngiy 25/12/2008. Haj<br /> vao cat giim. ben thuc bien sing kien chung Viet - Nhat ve<br /> cii thien m6i truang dau tu tai Viet Nam<br /> Cam ket ciia Nhat B i n trong VJEPA:<br /> Phia N h i t Ban cam ket tu do hoa 94,53% (11/2003), giai doan hai (7/2006), giai doan<br /> kim ngaeh thuang m^i trong yong 10 nim; 3 (6/2008). Bp Truang Bp C6ng Thuang<br /> trong d6, hau het thue suit d6i vai c i c mit Viet Nam v i Bp Truofng Kinh te-Thuang<br /> hang c6ng nghiep a Nhat Ban hien da a mai-C6ng nghiep Nhat Bin da ky Bin ghi<br /> miic rat thap (0-5%)). Ve nong nghiep, lam nha ve viec Nhat Bin giup Viet Nam phit<br /> sin, thuy san la e i c mat hang Viet Nam c6 trien nginh cong nghiep phu trg p 2/2008).<br /> lgi the^ Nhat B i n cam ket kha cao so vai Nhirng hiep dinh tao khu6n kh6 phip ly<br /> cam ket dinh cho cac nuac ASEAN khic. thuan lgi cho phit trien quan he kinh te giira<br /> Cu the nhu sau: Nhat B i n cam ket loai bo hai nuac.<br /> thue cho 83,8% g i i tri thuang mai n6ng<br /> sin cua Viet Nam trong vong 10 nim (cao Quan he kinh te Viet Nam - Nhat Ban<br /> nhat trong so c i c EPA vai c i c nuac khong ngirng phit trien ciing vai d i lan<br /> ASEAN). Nhat B i n loai bo thue quan ngay manh ciia nen kinh te Viet Nam do chinh<br /> vai 69,6% g i i tri thuang mai (eao nhat sich "D6i mai" rnang lai, da vugt qua nhiing<br /> trong s6 cic EPA vai cie nuac ASEAN). bien doi thing tram va git hii dugc nhiing<br /> Co 1638 dong thue tuang duang mire earn thanh qui nhat dinh. Hien nay, Nhit Bin<br /> ket t6t nhat ma Nhat B i n danh cho mgt s6 kh6ng ehi la n h i tii trg ODA lofn nhat, ban<br /> nuac ASEAN. 24 dong thue Nhat Ban cam hang thuang mai lofn thir hai ma eon li nuac<br /> ket eho Viet Nam to nhat: mat ong, girng, dau tu lofn thir ba vao Viet Nam vai nhiing<br /> toi, vai, sau rieng, t6m, cua, ghe. 23 trong du in quan trgng dang trien khai c6 hieu<br /> tong s6 30 mat hing nong, lam, thuy sin co qui. Hpp tie thuang mai, dau tu true tiep v i<br /> gii tri xuat khau cao nhat ciia Viet Nam vien trg ODA eua Nhat Ban danh cho Viet<br /> sang Nhat dugc huang thue suit 0%i ngay Nam trong nhirng nim qua da v i dang gop<br /> lap tiic hoic qua 16 trinh kh6ng q u i 10 n i m phin thiet thuc vio e6ng cupe phit trien nen<br /> khi nhap khau v i o Nhat Bin. Thuy sin: kinh te ciia Viet Nam. Thuang mai l i ITnh<br /> t6m Viet Nam xuat khau sang Nhat se vuc phit trien nhit trong quan he hgp tic<br /> dugc huang thue 9% ngay khi Hiep dinh kinh te giiia hai ben. .<br /> c6 hieu lire. Mue, bach tugc se duge huang Tu dau thap nien 1990 Nhat Bin lu6n l i<br /> miic thue 0% sau 5 nim. ban hing thuang mai lofn nhat cua Viet Nam<br /> (kh6ng tinh kh6i nuac nhu ASEAN, EU),<br /> Cic dac diem ca bin eiia VJEPA: (1) L i<br /> den nim 2004 nhuorng vi tri niy cho Trung<br /> mgt thoa thuan mang tinh toin dien va can<br /> Qu6c, Nhat Bin xu6ng vi tri thir hai. Nhat<br /> bing giira hai ben; (2) Hoin thien v i vugt<br /> Bin kh6ng ehi l i thi truofng nhap khau quan<br /> len nhiing cam ket cua Hiep dinh ASEAN<br /> trgng, l i nai eung cip c6ng nghe nguon cho<br /> - Nhat Ban (AJCEP, ky ngay 14/4/2008),<br /> sir nghiep c6ng nghiep hoi, bien dai boi dat<br /> cam ket ciia m6i ben trong WTO, GSP v i<br /> nuac m i con l i mgt trong nhirng thi truofng<br /> MFN; (3) Bao quit hau bet c i c cam ket<br /> xuat khau lofn cua Viet Nam trong nhieu<br /> kinh te, thuang mai truae d6 giiia Viet<br /> nim. Nhat Ban la thj truofng tieu diing v i<br /> Nam va Nhat Ban ve ma cua thi truang.<br /> nhap khau lofn tren the giai, dac biet d6i vai<br /> 2. Thu'C trang quan he thi/cTng mai hing n6ng, thuy sin - nh6m hing xuit khau<br /> Viet Nam - Nhat Ban giai doan the manh cua Viet Nam. Thuang mai Viet<br /> 1990-2009 Nam - Nhit Bin chiem binh quin hing nim<br /> Viet Nam va Nhat Ban da ky Hiep dinh 18,95% tong kim ngaeh xuat nhap khiu hing<br /> danh thue hai lan thing 9/1995, dinh cho hoi ciia Viet Nam giai doan 1990-2009.<br /> <br /> <br /> Tgp chi nghien cim CHAU PHI & TRUNG DONG so 03 (67) thang 3/2011<br /> m<br /> Giai phap phat trien quan he thu'dng mai. Dinh Van Thanh-Phiing TTi!VanJ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2