intTypePromotion=1
ADSENSE

Bổ sung điều 48

Xem 1-20 trên 55 kết quả Bổ sung điều 48
 • Nghị định 161/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 48 Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra

  doc1p kevintu 14-08-2009 348 32   Download

 • Nghị định số 161/2007/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung Điều 48 Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra

  pdf2p lawbmhc3 24-11-2009 129 5   Download

 • Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND bổ sung một số điều của bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên

  doc2p mattroibecon_06 07-04-2018 28 0   Download

 • Quyết định 48/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều tại quy định về phân cấp thực hiện các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng đối với công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận

  pdf5p lawttnh3 11-11-2009 129 48   Download

 • Nghị định 69/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân

  doc19p sontinh 18-08-2009 219 41   Download

 • Thông tư 08/2005/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân và Nghị định 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 48/2001/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân

  doc14p sontinh 18-08-2009 200 15   Download

 • Quyết định số 48/2006/QĐ-BGTVT về việc Sửa đổi, bổ sung biển báo hiệu số 420 và 421 trong Điều lệ báo hiệu đường bộ 22 TCN 237-01 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf1p lawgtvt4 26-11-2009 104 15   Download

 • Thông tư 48/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 75A-TC/TCT ngày 31/8/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 57/CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế lợi tức và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế lợi tức

  doc10p anhphuong 17-08-2009 65 5   Download

 • QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2010 Nghị quyết số: 48/2010/QH12 NGHỊ QUYẾT CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2011, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2010 VÀ BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH CỦA QUỐC HỘI NHIỆM KỲ KHÓA XII QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...

  pdf6p gachienbo 18-07-2010 91 4   Download

 • Căn cứ vào các điều 44, 46, 48, 77 và 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự được Quốc hội nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 30 tháng 12 năm 1981 và sửa đổi, bổ sung ngày 21 tháng 12 năm 1990. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự như sau: 1- Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau: "Điều 10....

  pdf5p abcdef_44 31-10-2011 53 3   Download

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 157/2005/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CÔNG TÁC NHIỆM KỲ TẠI CƠ QUAN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

  pdf3p meodomayman 26-07-2012 58 3   Download

 • Thông tư số: 48/2015/TT-BGTVT quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa; căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;...

  pdf36p cuonghuyen0628 13-11-2015 58 3   Download

 • Chủng Bacillus subtilis C7 có khả năng sinh các enzyme amylase và protease để thủy phân tinh bột và protein có trong bã sắn. Bã sắn được ủ với chủng Bacillus subtilis C7 ở mật độ 106 CFU/g hỗn hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng tinh bột và protein. Chế độ ủ bã sắn với chủng Bacillus subtilis C7 thích hợp như sau: Nhiệt độ ủ 36 ± 1°C, thời gian ủ 48 giờ, tỉ lệ nước/hỗn hợp là 2/1 (v/w), tỉ lệ đậu nành bổ sung 10% (w/w). Hiệu suất thủy phân tinh bột sau khi ủ theo chế đô trên là 26,42 ± 0,43%; hàm lượng axit amin đạt 0,87 ± 0,01%.

  pdf6p advanger1 06-05-2018 38 3   Download

 • Khu vực nghiên cứu thu được 660 mẫu cá với 77 loài, xếp trong 48 giống, 23 họ, 9 bộ. Bổ sung 61 loài, 36 giống và 14 họ. 15 loài cá nuôi, 1 loài cá trong sách đỏ Việt Nam, 23 loài cá đang bị giảm mạnh đến mức đáng báo động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung nghiên cứu.

  pdf15p bautroibinhyen16 09-02-2017 31 2   Download

 • Luật số: 48/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của nội địa. Luật ban hành căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  doc13p cancer_em 20-11-2014 40 0   Download

 • Quyết định số: 48/2015/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;...

  pdf5p cuonghuyen0628 13-11-2015 24 0   Download

 • Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc2p anphongduong999 03-12-2019 2 0   Download

 • Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 05 năm (2015 -2019) ban hành kèm theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên.

  doc3p anphongduong999 03-12-2019 1 0   Download

 • Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BCA ngày 04 tháng 3 năm 2016 quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân. Khi tiếp công dân đến làm thủ tục đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân, cán bộ tiếp công dân yêu cầu người đến làm thủ tục viết Tờ khai căn cước công dân theo mẫu (nếu không kê khai trực tuyến) hoặc in Tờ khai căn cước công dân mà công dân đã kê khai trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến để công dân kiểm tra lại thông tin, ký, ghi rõ họ, chữ đệm và tên.

  doc4p yilinglaozu 10-01-2020 13 0   Download

 • Quyết định 48/2019/QĐ-UBND ban hành việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định phân công phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

  doc2p manhinh999 20-04-2020 2 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bổ sung điều 48
p_strCode=bosungdieu48

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2