Bổ sung một số điều của luật thuế xuất khẩu

Xem 1-20 trên 28 kết quả Bổ sung một số điều của luật thuế xuất khẩu
 • Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu : 1. Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau: "Điều 9 1. Thuế suất đối với hàng nhập khẩu gồm thuế suất thông thường, thuế suất ưu đ•i và thuế suất ưu đ•i đặc biệt : a) Thuế suất thông thường áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước không có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam.

  pdf4p truongan 10-07-2009 618 165   Download

 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  doc4p anhphuong 17-08-2009 217 49   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số 172/1998/tt-btc về luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do bộ tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành nghị định số 54/cp ngày 28/8/1993, số 94/1998/nđ-cp ngày 17/11/1998 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các loại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf32p lawxnk6 11-11-2009 166 44   Download

 • Nghị định 94/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 04/1998/QH10 ngày 20/5/1998

  doc5p anhphuong 17-08-2009 56 5   Download

 • Thông tư 172/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các loại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  doc38p anhphuong 17-08-2009 100 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị định số 102/1998/nđ-cp về luật thuế giá trị gia tăng do chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 28/1998/nđ-cp ngày 11/5/1998 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế giá trị gia tăng', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p lawxnk6 11-11-2009 76 11   Download

 • Căn cứ Pháp lệnh Hải quan ngày 20/02/1990; - Căn cứ Nghị định 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

  pdf6p bichhuyen 19-06-2009 74 11   Download

 • Nghị định 54-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  doc10p ngoctrang 17-08-2009 134 5   Download

 • Luật số 04/1998/QH10 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Quốc Hội ban hành

  pdf5p lawxnk7 11-11-2009 50 5   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ vào Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 26 tháng 12 năm 1991 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 05 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế...

  pdf9p abcdef_42 01-11-2011 27 4   Download

 • Luật số 17-L/CTN về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu do Quốc hội ban hành

  pdf3p lawxnk8 11-11-2009 59 3   Download

 • Nghị định số 54-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Chính phủ ban hành

  pdf11p lawxnk8 11-11-2009 82 3   Download

 • Nghị định số 94/1998/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 04/1998/QH10 ngày 20/5/1998 do Chính phủ ban hành

  pdf6p lawgd8 22-11-2009 52 3   Download

 • Lệnh số 5-L/CTN về việc công bố Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Luật quốc tịch Việt Nam; Luật tài nguyên nước do Chủ tịch nước ban hành

  pdf2p lawbmhc4 24-11-2009 65 3   Download

 • Thông tư số 172/1998/TT-BTC về Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các loại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  pdf32p ngankhanh 10-10-2009 77 2   Download

 • Nghị định số 94/1998/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 04/1998/QH10 ngày 20/5/1998 do Chính phủ ban hành

  pdf5p lawdt11 02-12-2009 62 2   Download

 • Giáo trình Luật hải quan thuế xuất nhập khẩu trình bày những nội dung chính: Chương 1 : Tổng quan về thuế. Chương 2 : Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Chương 3 : Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Phần 2 : Luật hải quan và thủ tục hải quan. Chương 1 : Một số nét cơ bản về hải quan Việt Nam. Chương 2 : Luật hải quan và một số nội dung cơ bản. của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật hải quan Chương 3 : Thủ tục hải quan

  pdf30p five_12 19-03-2014 224 101   Download

 • Thông tư số 172/1998/TT-BTC về Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các loại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  pdf30p lawdt11 02-12-2009 52 3   Download

 • Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005; Luật Hải quan ngày 29/6/ 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005; Nghị định 40/2007/NĐCP ngày 16/3/2007 của Chính phủ Quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  ppt15p khanhliendn 15-09-2012 79 16   Download

 • Thông tư số 18/2005/TT-BTC về Luật thuế tiêu thụ đặc biệt do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 119/2003/TT-BTC 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 04/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

  pdf4p lawxnk2 10-11-2009 52 4   Download

Đồng bộ tài khoản