intTypePromotion=3

Cách mạng ruộng đất

Xem 1-20 trên 35 kết quả Cách mạng ruộng đất
 • Bài viết tập trung khai thác nội dung các chủ trương, chính sách của Đảng Cộng Sản Việt Nam về vấn đề ruộng đất và phương thức tiến hành cải cách ruộng đất ở Việt Nam từ 1945 đến 1956. Trên cơ sở đó các giai đoạn nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về tình hình ruộng đất và phương thức đem lại ruộng đất cho nôn dân cũng được làm rõ.

  pdf12p dem_thanh 21-12-2012 70 24   Download

 • So sánh cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 10: Giống nhau: o Xác định tính chất của cách mạng vn là CMTS dân quyền và CMXHCN. Đây là 2 nhiệm vụ CM nối tiếp nhau ko có bức tường ngăn cách o Mục tiêu của CMVN là độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày

  doc8p phuongthao_tn18 08-09-2010 3088 1647   Download

 • Nhiệm vụ CM VN: Về chính tri :đánh đổ đế quốc chủ nghĩa pháp và bọn phong kiến làm cho nước vn hoàn toàn độc lập, lập ra chính phủ công nông. Về kinh tế: thủ tiêu hết các thứ quốc trái, thu hết sản nghiệp lớn của tư bản ĐQCN PHÁP giao cho chính phủ công nông binh, thu hết ruông đất của đế quốc chủ nghĩa làm của công chia cho dân cày nghèo, tiến hành cách mạng ruộng đất, miễn thuế cho dân nghèo, mở mang công nghiệp, nông nghiệp,thi hành luật ngày làm 8 jờ....

  doc8p doivoianhemlatatca 03-01-2011 368 189   Download

 • Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Nhân dân ta vừa được hưởng độc lập, tự do ít ngày thì các thế lực đế quốc tràn vào nước ta, nhằm lật đổ chính quyền cách mạng, xây dựng chính quyền bù nhìn, đưa nước ta trở lại chế độ thuộc địa trước đây.

  pdf107p vascaravietnam 16-08-2012 142 39   Download

 • Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ 1954 - 1975, diễn tiến của cách mạng cũng như vấn đề ruộng đất ở miền Nam không đơn thuần như ở miền Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Trong giai đoạn từ 1954 đến 1969, nông dân miền Nam đứng lên chống Mỹ và chính quyền Sài Gòn vì hai mục tiêu độc lập dân tộc và ruộng đất.

  pdf11p duaheocuctan 30-03-2018 26 3   Download

 • Xác định tính chất của cách mạng vn là CMTS dân quyền và CMXHCN. Đây là 2 nhiệm vụ CM nối tiếp nhau ko có bức tường ngăn cách o Mục tiêu của CMVN là độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày o Khẳng định lực lượng lãnh đạo CMVN là ĐCS. Lấy CN mac-lê làm nền tảng o Khẳng định CMVN là 1 bộ phận khắng khít của CMTG, giai cấp VS VN phải đoàn kết với VSTG nhất là VS pháp o Xác hịnh vai trò và sưc mạnh giai cấp công nhân...

  doc8p thuhaui 02-12-2010 1977 310   Download

 • Lịch sử Việt Nam từ khi thực dân pháp xâm lược đã ghi nhận rằng : nguyện vọng tha thiết của dân tộc là được độc lập. Mặt khác, ở nước ta nông dân chiếm hơn 90% dân số, mơ ước ngàn đời của nông dân là có ruộng cày. Giai cấp nào đáp ứng được nguyện vọng trên sẽ tập hợp được dân tộc dưới ngọn cờ cứu nước và trở thành giai cấp lãnh đạo.

  doc13p nhut_mctc_ttt 25-04-2010 236 154   Download

 • Từ năm 1930 kinh tế Việt Nam bước vào thời kỳ khủng hoảng bắt đầu từ nông nghiệp. Lúa gạo bị sụt giá, ruộng đất bỏ hoang sản xuất nông nghiệp biij suy giảm.

  doc3p sonnamsdtq 21-04-2011 509 68   Download

 • Là số lượng tiền trong một nền kinh tế, có nhiều định nghĩa khác nhau liên quan đến các tài sản có khả năng chuyển hoán mà được coi là tiền tệ. Là việc biểu hiện những giá trị của một loại hàng hoá theo tiền trên danh nghĩa - hay nó cách khác là bao gồm cả những thay đổi trong mức giá chung. Là tập quán canh tác một loại hoa màu trên một diện tích đất đai nhất định, tập quán này xuất hiện tại Anh trước cách mạng ruộng đất và hiện vẫn còn phổ biến...

  pdf28p cnkbmt10 24-10-2011 76 28   Download

 • Nội dung chủ yếu trong tập 5 trình bày tác phẩm chính của V.I.Lê nin viết trong thời gian nói về xây dựng Đảng Mác-xít về cách mạng ruộng đất, kịch liệt đấu trang với bọn vô chính phủ, định ra Tài liệu lược với phái tự do và quan trọng là chỉ ra triển vọng tương sáng cho phong trào cách mạng Nga.

  pdf344p bachbt92 24-12-2014 45 14   Download

 • 1. Đảng lãnh đạo đấu tranh đập tan chính quyền cũ, xây dựng chính quyền cách mạng sau cách mạng tháng Tám năm 1945. a. Hoàn cảnh lịch sử. * Thực dân Pháp xâm lược đã dựng lên trên đất nước ta một chính quyền thống trị thực dân, phong kiến.

  pdf3p nkt_bibo51 05-03-2012 84 9   Download

 • Để đạt mục tiêu hiện đại hoá nông nghiệp trong thời gian ngắn, sau khi hoàn thành cuộc cách mạng ruộng đất, ngay từ đầu những năm 1950, Trung Quốc đã nhanh chóng xoá bỏ chế độ kinh doanh nông nghiệp trên cơ sở tiểu nông đã tồn tại hàng nghìn năm bằng chế độ tập thể hoá. Việc thực hiện tập thể hoá sản xuất nông nghiệp đã mắc sai lầm lớn, đó là quá nóng vội, chạy theo việc nâng cấp quan hệ sản xuất một cách phiến diện.

  pdf7p gaunau123 27-11-2011 30 3   Download

 • Cây lúa có khả năng đẻ nhánh rất lớn, tuy nhiên số nhánh hữu hiệu (nhánh cho bông), chỉ đạt tỷ lệ 20-30%. Những nhánh vô hiệu (nhánh không trổ bông) với số lượng lớn sử dụng nhiều dinh dưỡng làm tăng chi phí phân bón, tăng diện tích lá, tăng độ ẩm không khí trong ruộng là điều kiện thuận lợi cho sâu, bệnh phát sinh phát triển gây hại cho mùa màng.

  pdf2p womanhood911_02 08-10-2009 168 57   Download

 • LMU cần đảm bảo tính đồng nhất tối đa hoặc các chỉ tiêu phân cấp phải được xác định rõ ràng. LMU phải có ý nghĩa thực tiễn cho các LUT lựa chọn. LMU càng đơn giản càng tốt & phải thể hiện được trên bản đồ. Chỉ tiêu xây dựng LUM phải mang tính ổn định (10 năm). LMU phải được xác định một cách đơn giản dựa trên những đặc điểm quan sát trực tiếp đồng ruộng hoặc qua sử dụng kỹ thuật ảnh máy bay hoặc ảnh viễn thám (RS). ...

  pdf17p magiethitham 25-04-2011 267 39   Download

 • Bên cạnh sinh thái học nông nghiệp, sinh thái học đồng ruộng đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển một nền nông nghiệp bền vững. Ðây là một môn khoa học tổng hợp nghiên cứu về mối quan hệ giữa cây trồng với các thành phần sinh vật khác (con người, động vật, vi sinh vật, nấm và cỏ dại) thông qua các dòng trao đổi vật chất, thông tin và năng lượng trong môi trường ánh sáng, nhiệt độ, không khí, nước, độ ẩm, đất đai,...

  pdf46p badaovl 20-05-2013 57 12   Download

 • Bệnh lúa von là loại bệnh do loài nấm Fusarium moniliforme Shel gây nên do nguyên nhân truyền nhiễm hoặc lây nhiễm. Nấm bệnh có thể phát triển ở điều kiện nhiệt độ từ 10-37oC (thích hợp nhất ở điều kiện 24-32oC), ẩm độ cao và ánh sáng yếu. Trên đồng ruộng, bào tử phân sinh có thể tồn tại và sống trong đất từ 4-6 tháng. Nấm bệnh tồn tại chủ yếu dưới dạng sợi và bào tử hữu tính trên tàn dư cây lúa bị bệnh, trong đất và trong phôi hạt giống.

  pdf39p trua_nang 19-04-2013 38 6   Download

 • Cây yêu cầu lượng mưa thấp nhất phải đạt 1.270mm/ năm. Nhiệt độ thích hợp vào khoảng 25-35oC và ẩm độ không khí thấp nhất là 80%. Trong hai năm đầu trồng ra ruộng sản xuất cây măng cụt cần phải được che bớt 50-60% ánh nắng mặt trời trực tiếp đến với cây.

  pdf12p lengocln 11-11-2013 62 5   Download

 • Trong cương lĩnh chính trị xác định kẻ thù, nhiệm vụ của cmVM là đánh đổ đế quốc và bọn phong kiến tư sản ,tay sai phản cách mạng (nhiệm vụ dân tộc và dân chủ).Nhiệm vụ dân tộc được coi là nhiệm vụ hàng đầu của CM, nhiệm vụ dân chủ cũng dựa vào vấn đề dân tộc để giải quyết .

  doc7p nguyentainang1610 24-12-2010 1112 309   Download

 • Giống nhau: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (3/2/1930) và luận cương chính trị(10/1930) có những điểm giống nhau sau: -Cả 2 văn kiện đều xác định được tích chất của cách mạng VN(Đông Dương) là : CM tư sản dân quỳên và CMXHCN, đây là 2 nhiệm vụ CM nối tiếp nhau không có bức tường ngăn cách -Đều xác định mục tiêu của CNVN(ĐD)là độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày -Khẳng định lực lượng lãnh đạo CMVN là đảng cộng sản , đảng lấy chủ nghĩa M...

  ppt23p taonemay108 11-12-2010 757 234   Download

 • Thời kỳ nào cũng vậy, thanh niên luôn được xem là rường cột và tương lai của đất nước. Thanh niên luôn là lực lượng xung kích trong các cuộc đấu tranh sinh tồn, cũng như trong các cuộc đấu tranh cách mạng, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội. Họ là nhóm nhân khẩu xã hội đặc thù tuổi từ 15 đến 35 (đối với Việt Nam), có trong mọi giai cấp, mọi tầng lớp, mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội....

  pdf101p vascaravietnam 15-08-2012 545 177   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Cách mạng ruộng đất
p_strCode=cachmangruongdat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản