Càn long du giang nam

Xem 1-20 trên 105 kết quả Càn long du giang nam
 • Lúc ấy Lưu Kỳ hối quân dọn bàn hương án ra quì xuống mà đọc thánh chỉ rằng : Từ trẩm dạo chơi Giang Nam, cố ý xét việc dân tình, trừ đứa hung bạo, giúp kẽ thiện lương. Nay trẩm đi tới Thiện Bá trấn thuộc phủ Dương Châu , thấy có con của Diệp Hồng Cơ là Diệp Chấn Thinh lòng toan báo cừu, gồm chiếm một cỏi, gian ác khác thường, lại còn giao thương với bọn sơn tặc, lập riêng một nhà thâu thuế tại cầu Thượng Quan mà thâu của dân, lòng trẩm rất...

  pdf25p ngoisao1209 23-12-2010 38 1   Download

 • Ðây nói về Lý Cẩm Luân hiệp cũng chư huynh đệ thẳng đến Long Khánh am ra mắt Ngũ Mai, cáo bẩm về chuyện ngày trước, và khẩn cầu người tìm phương giãi cứu trong bọn mình , ơn ấy cảm đội không cùng. Nói rồi liền quì móp xuống đất mà lạy. Ngũ Mai đỡ dậy, lấy lời an ủi và đáp rằng : - Việc ấy có ta đây liệu chẳng can chi mà sợ. Khi ấy Ngũ Mai liền thân hành hiệp với bọn anh hùng thẳng đến công sở Cẩm Luân đường, hỏi thăm tên...

  pdf48p ngoisao1209 23-12-2010 38 2   Download

 • Nói về Cao Thiên Tứ và Châu Nhựt Thanh đi du ngoạn nơi Quan âm sơn mấy ngày, trải xem phong cảnh nơi mấy chổ vui , ngày ấy nghe dân đồn rằng : - Quan binh đánh với bọn Ngưu đầu sơn mấy trận mà đánh không lại, binh chết hết nhiều . Thiên tử bèn dắt Nhựt thanh trở về nhà Trương Ðình Hoài ; đi đến nữa đường vừa gặp hai viên Thủ bị thâu binh về thành. Khu Trấn Oai biết là Thiên tử, bên quì xuống tâu rằng : - Từ tôi về Kinh dẩn...

  pdf16p ngoisao1209 23-12-2010 44 2   Download

 • Nói về l hiên Tử và Nhựt Thanh lúc đang vui xem phong cảnh, xảy nghe tiếng sấm nổ vang thì giựt mình, ai ngờ là một cây đại thiết thọ, cao hơn mấy trượng, nhành lá sum sê, cây ấy vốn của họ Liễu trồng ra đã mấy mươi năm mà chưa trổ bông, hôm nay thình lình trổ ra hai bông rất lớn, rực rỡ như châu, thiệt ìà tươi tốt trên đời ít có Nguyên vì làng ấy gọi là Dục tú thôn, là chỗ của Vương, Liễu hai họ ở, hai nhà ấy có lập...

  pdf10p ngoisao1209 23-12-2010 29 2   Download

 • Nói về Thiên tử và Nhựt Thanh, từ biệt Chủ tiệm và dắt nhau ra đi, du sơn ngoạn thủy, dạo khắp các nơi. Ngày kia đi đến một chỗ, thấy có một toà cổ miếu trên có tấm biễn đề sáu chữ vàng : Thổ cố thành hoàng chí xã. Hai người đi thẳng vào trong, thấy phòng ốc rộng rải, song tiếc vì miếu ấy bỏ hoang, không ai xem sóc, cho nên tường hư vách ngã, thấy cảnh thêm buồn . Còn đang xem, bỗng nghe phía ngoài có người đi vào. Thiên tử xem kỹ...

  pdf7p ngoisao1209 23-12-2010 32 2   Download

 • Thiên tử bèn kêu tiểu nhị khiến dọn một mâm mời Bạch Long ăn uống với mình. Trong khi ăn uống, Thiên tử hỏi Bạch Long rằng : - Khi nãy túc hạ có nói em của túc hạ bị người hãm hại , song tôi chưa kịp hỏi kỹ , vậy xin túc hạ tỏ bày tên họ người ấy và thuật các việc lợi hại cho tôi nghe thữ. Bạch Long nói : - Em tôi tên là Quách Lễ Văn, nhờ nghề thương mãi làm giàu, nó có lập một tiệm gạo nơi đường Đại Bài...

  pdf10p ngoisao1209 23-12-2010 47 2   Download

 • Về tới chỗ ngụ, Châu Nhựt Thanh mở cửa phòng cho hai người ấy vào. Thiên tử mới vừa mở miệng mời ngồi. Cao Thiết Chỉ quì lạy trước mặt Thiên tử mà lạy ba lạy . Lúc ấy Cao Thiết Chỉ quì lạy Thiên tử mà rằng : - Tôi biết thánh giá mà không dám nghinh tiếp thì cũng có tội trễ nải, cúi xin Bệ hạ rộng lòng dung thứ, vậy chớ Bệ hạ đến đây vì việc chi, có ai bảo giá hay không ? Xin hãy nói lại cho tôi rõ. Thiên tử nói...

  pdf12p ngoisao1209 23-12-2010 28 2   Download

 • Nói về Mã Hùng qua tới Phước Kiến , giả người du học đến chùa Thiếu Lâm thám thính. Dọ đặng tin ấy thì lật đật trở lại Quảng Ðông thuật lại với Cao Tấn Trung và Phương Khôi. Ba anh em bàn luận cùng nhau dự bị việc giao chiến. Cách vài ngày có quân vào báo với Cao Tấn Trung rằng : - Có hai người xưng là Ðồng Thiên Cân và Tạ Á Phước ở tĩnh Phước Kiến mới sang, xin vào ra mắt . Cao Tấn Trung nói : - Ngươi ra nói lại với hai...

  pdf13p ngoisao1209 23-12-2010 44 2   Download

 • Lúc ấy Mã Hùng nổi giận ý muốn giết phứt Tạ Á Phước cho rồi, xảy có Bạch Mi đạo nhơn chạy tới cản ra rồi nói với Mã Hùng rằng : - Con đừng giết nó làm gì, để thầy nói lại ít lời cho nó nghe. Tạ Á Phước đương nằm giữa đất nghe mấy lời của Bạch Mi nói đó thì nghi là Bạch Mi đạo nhơn bèn lật đật ngóc cổ lên xem , thấy quả là Bạch Mi đạo nhơn, thì nổi giận mà rằng : - Bạch Mi đạo nhơn, vả ông với...

  pdf9p ngoisao1209 23-12-2010 39 2   Download

 • Trong lúc Cao Tấn Trung , Bạch Long và Hồng Phước đương ăn uống đàm luận với nhau, xảy đâu Phương Khôi bước vào nói với Cao Tấn Trung rằng : - Sư phụ kêu Sư huynh đến chùa cho người nói chuyện. Cao Tấn Trung hỏi rằng : - Sư huynh biết thầy kêu tôi việc chi hay không hay là thầy muốn tính đi Phước Kiến đây chăng ? Phương Khôi nói : - Phải đó, mới đây Chí Thiện thiền sư có sai một người đồ đệ tên là Lý Cẩm Luân đến hẹn ngày hai mươi...

  pdf11p ngoisao1209 23-12-2010 43 2   Download

 • Nguyên tại Dương châu phủ thành, ở nơi phía ngoài thành có một xóm kia kêu là Đồng An Lý , có một người nhà giàu họ Huỳnh tên Nhơn, tự Đắc Minh , gia tài ước có mấy mươi muôn, ruộng đất rất nhiều, tôi trai mọi gái cũng đông, có bốn đứa con trai, con lớn tên là Phi Long, cưới vợ là Châu thị ; con thứ hai tên là Phi hổ , cưới vợ là Vương thị, con thứ ba tên Phi Hồng , con út tên Phi Bưu đều chưa vợ, Phi Long và...

  pdf38p ngoisao1209 23-12-2010 29 1   Download

 • Nói về quan Phủ dạy Dương thị gã Nguyệt Kiều cho con họ Huỳnh, chẳng dè Dương thị quyết ý chẳng gã, lại nói nhiều lời cứng cỏi, bèn nổi giận mà đánh chết đi .

  pdf28p ngoisao1209 23-12-2010 41 1   Download

 • Nội đó Quế Tiên là lớn, ai nấy đều nhường rút trước, Quế Tiên liền bước tới rút ra nhằm một cây xâm có đề bốn chữ "Xuân cảnh đào hoa", bèn ngâm bốn câu rằng: Xuân ẫm đồ tô phước thọ miên, Cảnh tân vật hoán hứng du nhiên, Dào hồng ánh tựu yên chi điện, Hoa khí xâm nhơn túy nhược tiên.

  pdf17p ngoisao1209 23-12-2010 25 1   Download

 • Khi ai nấy đang lúc vui cười, bổng nghe người la ngựa hí thì không biết cớ chi, Vương công bèn sai gia nhơn ra hỏi coi cho biết là ai và đem binh mã đi đâu đó vậy? Gia nhơn đi rồi trở vào bẩm rằng: CÓ một lũ cường đạo mười phần lợi hại, bộ có, kỵ có, đao thương sáng chói, đến muốn mượn cho đủ năm ngàn lượng bạc, nếu chẳng cho mượn, thì chúng nó phá nhà, xin lão gia liệu định. Vương an Quốc nói: Năm ngàn lượng bạc mà có bao nhiêu, muốn...

  pdf17p ngoisao1209 23-12-2010 51 1   Download

 • Tại đó lại có một chỗ lầu xanh, tên là Lưu xuân động, hiệu là Thiên hương các, nhà cất khéo lắm, chẳng khác chi Quãng hàn tiên phủ, phán ra làm ba từng, bọn ca kỷ cũng phân làm ba hạng, hạng nhứt thì Ở từng trên có ba hạng giá, như vào uống trà và thấy mặt một chút thì giá là một đồng, đứng đãi khách ăn uống một tiệc thì mười đồng, còn Ở lại trọn đêm, vầy cuộc gió trăng đủ việc thì ba chục đồng, những trang phong nhã đến đó, hoặc ca...

  pdf13p ngoisao1209 23-12-2010 35 1   Download

 • Khi mấy người ăn uống vừa rồi, vùng nghe dưới gốc cây phù dung có tiếng người đằng hắng, ai nấy đều giựt mình muốn chạy, xảy thấy ông già đầu bạc, Ở dưới gốc cây chun lên, trạc chừng bảy mươi ngoài tuổi, tóc bạc mà mặt còn trẻ, có khí tượng thần tiên, bước tới chắp tay nói rằng: Lão đây là thần giữ hoa, rất cảm mấy ông có lòng tế điện, biết xót ngọc thương hương mà làm lễ đưa xuân, chí thiền cảm cách, bọn tôi không biết lấy chi báo đáp,...

  pdf13p ngoisao1209 23-12-2010 42 1   Download

 • Khi Lâm, Lý hai người nghe lời Trần Phụng Hiếu khuyên giải bỏ việc oán thù, thì mới biết xưa nay bất kỳ là người lành người dữ thảy đều trọng nguời hiếu tử, dẫu cho trời đất quỉ thần, cùng vua quan dân giả, cũng đều kính trọng người có hiếu, cho nên ở đời phải trọng hai chữ trung hiếu thì hay hơn muôn việc. Nói về Thiên tử với Nhựt Thanh khi đi đến Tô châu , tới một cái chợ kia rất nên đông đảo, vui vẻ dị thường . Nguyên vì chợ ấy gần...

  pdf11p ngoisao1209 23-12-2010 29 1   Download

 • Nói về Kim Cang nhơn thấy sự bất bình, rũi tay đánh chết Trương công tử, trong lòng nghĩ lại thì sợ hải chẳng cùng , vì việc nhơn mạng là việc trọng, phần thì Công tử là con quan Đề đài trong tĩnh ; nghĩ lại rồi giựt mình, bèn bõ đó chạy dông, bất kể là đâu, hễ thấy có đường trống thì chạy nhầu , trời thì một ngày một tối, phần thì trong lòng lại đói. Chạy đến một xóm kia, ráng chạy nữa không nổi , xảy thấy bên đường có một tòa cổ...

  pdf17p ngoisao1209 23-12-2010 39 1   Download

 • Nói về Thiên tử với bọn Huỳnh Vỉnh Thanh đang đứng trước sân xem trăng, bỗng nghe văng vẳng có tiếng tiếng đờn kìm rất nên thê thảm, vừa muốn lóng tai nghe, vùng bị gió thổi ù ù, không nghe rõ đặng; bèn dắt nhau xuống lầu mà nghỉ. Qua đến đêm sau cũng ra trước sân nghe tiếng đờn, quả nhiên lối đầu canh một cũng nghe như trước, âm vận du dương, đem ấy gió xuôi nghe càng tỏ rõ. Thiên tử lóng tai nghe bài ca như vầy : Kìm thinh lộng xuất oán thời...

  pdf12p ngoisao1209 23-12-2010 45 1   Download

 • Thuở ấy tại phũ Tòng giang, lại có một người họ Hồ tên Tấu, cha là Hiếu Liêm mất sớm, người em tên là Hồ Nhi còn nhỏ . Hồ Tấu cưới vợ là Trần thị , tiểu tự là Bích Liên rất nên hiền hiếu, bà mẹ chồng thì độc dữ bất nhân, nhưng Bích Liên chẳng hề oán hận . Mỗi buổi sớm mai Bích Liên đều thiền tâm chải gở vẹn vẽ , thay y phục sạch sẽ vào hầu mẹ hồng . Chẳng dè bà mẹ chồng lại gọi rằng làm tốt, đặng có ghẹo...

  pdf18p ngoisao1209 23-12-2010 46 1   Download

Đồng bộ tài khoản