intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ

Xem 1-20 trên 214 kết quả Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ
 • Bài viết Giải pháp tài chính phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam khái quát một số thành tựu, hạn chế và từ đó đưa ra một số giải pháp khuyến nghị nhằm góp phần phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.

  pdf4p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 60 14   Download

 • Mục đích của nghiên cứu Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020 là nhằm gợi ý định hướng và đưa ra những giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020. Bài viết phân tích những rào cản và hạn chế trong chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ và đưa ra những giải pháp cho vấn đề này.

  pdf21p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 48 6   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ: Nhìn từ thực trạng chính sách sau đây để nắm bắt những nội dung về chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ, những tác động đến phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ.

  pdf4p maiyeumaiyeu14 05-10-2016 38 3   Download

 • Nội dung của bài viết trình bày một số vấn đề lý luận về vai trò, ý nghĩa và sự tiến hóa của ngành công nghiệp hỗ trợ trên thế giới, kinh nghiệm quốc tế trong thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển, phân tích những nét cơ bản về công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam và nguyên nhân và đề xuất một số định hướng chính sách chủ yếu để đẩy nhanh phát triển công nghiệp hỗ trợ của đất nước.

  pdf27p kloi1234 17-09-2017 54 9   Download

 • Bài viết Công nghiệp hỗ trợ và vai trò của khu công nghệ cao đưa ra những yếu tố ảnh hưởng tới công nghiệp hỗ trợ, quan điểm phát triển công nghiệp hỗ trợ, kiến nghị một số chính sách cần tập trung để thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ.

  pdf5p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 48 4   Download

 • Trong bối cảnh mới của hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, phát triển công nghiệp hỗ trợ nói chung và ngành dệt may nói riêng sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đáp ứng yêu cầu hội nhập, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững ngành. Nghiên cứu này phân tích các yếu tố tác động đến phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may ở Việt Nam.

  pdf6p cathydoll5 26-02-2019 41 2   Download

 • Bài viết Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam trình bày những nội dung về ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam: Chính sách nhiều, cơ hội có nhưng chưa mấy hiệu quả; nguyên nhân, giải pháp phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.

  pdf3p maiyeumaiyeu13 05-10-2016 44 2   Download

 • Luận án đã hệ thống hoá được cơ sở lý thuyết về công nghiệp hỗ trợ và những ảnh hưởng của công nghiệp hỗ trợ đến thu hút FDI (ảnh hưởng đến quy mô FDI, chất lượng FDI và cơ cấu FDI), bổ sung khung lý thuyết cho việc phân tích những ảnh hưởng của công nghiệp hỗ trợ đến thu hút FDI vào các nước đang phát triển; làm cơ sở lý luận cho nghiên cứu ảnh hưởng của công nghiệp hỗ trợ đến thu hút FDI vào Việt Nam;

  pdf0p sohucninh321 09-07-2019 5 0   Download

 • Cuốn niên giám 2014-2015 công nghiệp hỗ trợ các ngành công nghiệp chế tạo là một trong các ấn phẩm của dự án “Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam hướng tới thị trường châu Âu”. Cuốn niên giám cung cấp tới người đọc thông tin về 137 doanh nghiệp Việt Nam sản xuất công nghiệp hỗ trợ trong ba lĩnh vực chính: kim loại, điện – điện tử và nhựa – cao su. Bên cạnh đó, danh sách các chính sách liên quan đến phát triển công nghiệp hỗ trợ đã được Chính phủ Việt Nam ban hành trong năm 2014 và đầu năm 2015 được tổng hợp để người đọc có thể tra cứu.

  pdf108p nganga_07 13-10-2015 152 21   Download

 • Mục tiêu của luận án: Góp phần hệ thống hóa và làm rõ hơn cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn nhằm phát triển CNHT thông qua tác động của các công cụ tài chính công; phân tích một số lý luận cơ bản về CNHT; vai trò và tác động của cơ chế, chính sách tài chính trong phát triển CNHT trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf175p change01 06-05-2016 50 19   Download

 • Thông tư số: 01/2016/TT-NHNN hướng dẫn chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ; căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;...

  pdf8p bienbuondiuem 13-05-2016 41 1   Download

 • Bài viết Chính sách quy hoạch và thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ cho Việt Nam phân tích khía cạnh xác định ngành công nghiệp hỗ trợ để làm cơ sở cho việc quy hoạch và chính sách phát triển ngành. Mời các bạn tham khảo.

  pdf9p maiyeumaiyeu12 01-10-2016 34 1   Download

 • Nghiên cứu này nhằm gợi ý một số định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Đắk Nông dựa trên các văn bản pháp lý. Thông qua phương pháp tổng hợp và phân tích 20 Nghị quyết, Luật, Nghị định, Quyết định của Hội nghị Trung ương, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk và Lâm Đồng, bài viết đúc kết lại cơ sở pháp lý, những định hướng phát triển, những hỗ trợ cũng như một số lưu ý cho quá trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

  pdf12p vihinata2711 15-05-2019 45 10   Download

 • Bài viết tập trung phân tích sự ảnh hưởng của các chính sách tới phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô của Việt Nam trong những năm qua, như nhóm chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, nhóm chính sách phát triển các doanh nghiệp mới, nhóm chính sách khu, cụm công nghiệp, nhóm chính sách hỗ trợ tài chính và thuế. Kết quả phân tích chỉ ra rằng ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, song chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của toàn ngành công nghiệp ô tô.

  pdf9p manutd1907 01-07-2015 118 23   Download

 • Bài viết "Tiếp cận lý thuyết cụm công nghiệp và hệ sinh thái kinh doanh trong nghiên cứu chính sách thúc đẩy các ngành công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam" bàn về các luận điểm cơ bản của lý thuyết cụm công nghiệp và lý thuyết hệ sinh thái kinh doanh trong phát triển các lợi thế cạnh tranh công nghiệp ở cấp độ quốc gia, vùng và địa phương. Đồng thời phân tích làm rõ mối quan hệ giữa công nghiệp hỗ trợ với cụm công nghiệp và hệ sinh thái kinh doanh.

  pdf11p nghe0210 22-01-2016 57 7   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm đề xuất hệ thống giải pháp nhằm phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Hệ thống hoá cơ sở lý luận về quản lý nhà nước cấp tỉnh nhằm phát triển công nghiệp trên địa bàn.

  pdf27p truongtien_04 10-03-2018 24 2   Download

 • Chính sách công nghiệp hóa bao gồm tất cả những chính sách hỗ trợ quá trình sản xuất và phát triển của các ngành công nghiệp trong một quốc gia. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Chính sách phát triển - Bài 8: Thể chế và chính sách công nghiệp hóa".

  pdf10p hera_02 09-04-2016 22 1   Download

 • Bài viết tập trung phân tích, đánh giá thực trạng phát triển của các ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam, qua đó khẳng định, nguồn nhân lực là một trong những nguyên nhân cản trở sự phát triển của các ngành công nghiệp này, đồng thời, đề xuất một số giải pháp cho phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp hỗ trợ trong tương lai.

  pdf8p thicrom300610 03-04-2018 33 0   Download

 • Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những giải pháp quan trọng giải quyết bài toán vốn cho tái đầu tư của doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ. Để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, nhiều quốc gia trên thế giới đã xây dựng hệ thống chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng, xuất nhập khẩu… trong đó có ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

  pdf3p vihitachi2711 03-05-2019 17 1   Download

 • Đề tài nhằm đánh giá thực trạng năng lực sản xuất, xuất khẩu hiện tại và tìm ra các giải pháp phù hợp thúc đẩy và hỗ trợ cho các ngành này phát triển, đồng thời kích đẩy các ngành công nghiệp phụ trợ đi lên nhằm thu hút và giải quyết bài toán dư thừa lao động hiện nay của đất nước.

  pdf146p uocvongxua07 26-08-2015 51 20   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ
p_strCode=chinhsachphattriencongnghiephotro

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2