intTypePromotion=1
ADSENSE

Cơ chế tài chính giáo dục

Xem 1-20 trên 492 kết quả Cơ chế tài chính giáo dục
 • Báo cáo 330/BC-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá tác động của Đề án đổi mới cơ chế tài chính giáo dục 2009 - 2014

  doc4p lythong 18-08-2009 236 57   Download

 • Bài viết Đổi mới cơ chế tài chính cho giáo dục đại học công lập ở Việt Nam rà soát lại những văn bản pháp lý liên quan đến cơ chế tự chủ tài chính cho các trường, chính sách học phí,... tìm ra giải pháp nhằm đổi mới cơ chế tài chính cho giáo dục đại học công lập ở Việt Nam.

  pdf11p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 82 15   Download

 • Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng cơ chế tài chính đối với GDĐH công lập, phân tích các đặc điểm và yêu cầu đổi mới cơ chế tài chính nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao các ngành khoa học cơ bản (KHCB) phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bài viết đưa ra phương thức triển khai áp dụng thí điểm nội dung đổi mới cơ chế tài chính đối với GDĐH theo phương thức Nhà nước “đặt hàng” đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đối với các ngành KHCB.

  pdf9p manutd1907 01-07-2015 77 8   Download

 • để đổi mới cơ chế tài chính đối với sự nghiệp giáo dục đại học, giải pháp quan trọng là tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục đại học; đồng thời đổi mới phương thức phân bổ và cách thức quản lý nguồn ngân sách theo hướng nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị đào tạo, gắn với mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí và chất lượng sản phẩm đầu ra theo nguyên tắc: NSNN tiếp tục hỗ trợ kinh phí đào tạo đối...

  pdf136p mylan23 17-04-2013 119 33   Download

 • Luận án hệ thống hóa và làm sáng tỏ lý luận về cơ chế tài chính và chất lượng đào tạo của các trường ĐHCL; đo lường và phân tích tác động của cơ chế tài chính đến chất lượng đào tạo của các trường ĐHCL tại Việt Nam; đề xuất các giải pháp đổi mới cơ chế tài chính và một số giải pháp khác nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường ĐHCL tại Việt Nam.

  pdf35p change04 08-06-2016 53 5   Download

 • Để đảm bảo triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, có hiệu quả việc đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập và để thúc đẩy phát triển lĩnh vực sự nghiệp giáo dục đại học, nâng cao chất lượng dịch vụ trong thời gian tới, cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ.

  pdf4p vihitachi2711 03-05-2019 26 1   Download

 • Văn kiện đại hội lần thứ XI của đảng tiếp tục khẳng định “phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Trong đó thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa, hội nhập quốc tế và thực hiện đổi mới cơ chế tài chính giáo dục”. Như vậy, chủ trương đổi mới nền giáo dục Việt Nam trong đó có đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục đại học là một yêu cầu cấp thiết để đảm...

  pdf106p bidao13 17-07-2012 412 174   Download

 • Bài viết phân tích một số xu hướng nghiên cứu, kinh nghiệm quốc tế và trong nước về quản lí tài chính và tự chủ tài chính giáo dục đại học (GDĐH); tìm hiểu và phân tích cơ sở lí luận, quan điểm, chính sách của Nhà nước Việt Nam về tài chính cho GDĐH và tăng cường tự chủ tài chính trong tự chủ đại học.

  pdf10p nganga_01 04-09-2015 74 16   Download

 • Bài viết đề cập đến thực trạng về tình hình tài chính và công tác quản lí tài chính của Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh đối với các hoạt động chi thường xuyên được giao tự chủ trong chu kì kinh phí ổn định ba năm gần đây (2008-2010). Từ đó đề ra những giải pháp cho việc cải tiến công tác quản lí tài chính cũng như góp phần đổi mới công tác quản lí của nhà trường trong thời gian tới.

  pdf10p nganga_01 04-09-2015 91 13   Download

 • Giáo dục đại học Việt Nam sau nhiều lần cải cách, đổi mới đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần phát triển lực lượng lao động trình độ cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, xét một cách toàn diện, giáo dục đại học Việt Nam vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, mất cân đối về cơ cấu đào tạo và chất lượng còn bất cập. Một trong những nguyên nhân của các hạn chế trên là từ khía cạnh tài chính. Bài viết nêu lên một số hạn chế, bất cập của tài chính giáo dục đại học của Việt Nam và đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện vấn đề này.

  pdf11p nutifooddau 18-01-2019 53 1   Download

 • Tờ trình số 89/TTr-CP về đề án đổi mới cơ chế tài chính giáo dục giai đoạn 2009 – 2014 do Chính phủ ban hành

  pdf14p lawgd1 04-11-2009 133 21   Download

 • Tài liệu "Cấp bách đổi mới giáo dục" nhằm trình bày bốn vấn đề cấp bách trong giáo dục cần được đổi mới. Một trong những kiến nghị của GS. Hoàng Tụy đó là: cải thiện chính sách đối với người thầy; đổi mới căn bản tư duy thi tốt nghiệp và tuyển sinh, rà soát cơ chế tài chính đảm bảo cho giáo viên có lương đủ sống... Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để nắm bắt thông tin cụ thể.

  pdf2p bibocumi25 09-01-2013 102 11   Download

 • Bài viết này nghiên cứu cơ chế tự chủ tài chính (TCTC) tại Đại học Huế (ĐHH) dựa trên dữ liệu thứ cấp và sơ cấp thu thập được từ số liệu kế toán, báo cáo thống kê và kết quả điều tra, khảo sát 110 nhân viên kế toán và cán bộ quản lý.

  pdf17p vimariecurie2711 01-08-2019 74 11   Download

 • Bài viết mô tả về những thay đổi trong quản trị giáo dục đại học (GDĐH) trên phạm vi toàn cầu do tác động của làn sóng quản lí công mới. Phần nội dung chính đầu tiên điểm lại ba mô hình có tầm ảnh hưởng đến tư tưởng quản trị GDĐH tại nhiều nước. Sau đó là mô tả về xu hướng chung trong dịch chuyển cơ chế quản trị GDĐH từ quản lí trực tiếp của nhà nước sang quản trị đa tầng,... Mời bạn tham khảo.

  pdf12p nganga_02 09-09-2015 59 6   Download

 • Tự chủ đại học là xu thế tất yếu trong bối cảnh phát triển và hội nhập quốc tế, nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường đại học. Xu thế này đang được triển khai thực hiện tích cực ở nước ta trong thời gian gần đây khi hàng loạt cơ chế, chính sách tạo cơ sở pháp lý, đặc biệt là các chính sách về tự chủ tài chính đã được ban hành và triển khai thực hiện tại nhiều cơ sở giáo dục đại học.

  pdf4p vihitachi2711 03-05-2019 31 7   Download

 • Luận án hệ thống hóa và làm rõ lý luận về kế toán quản trị tại các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính; trên cơ sở tổng hợp, phân tích lý luận và đánh giá thực trạng về kế toán quản trị tại các trường đại học công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính ở Việt Nam, đồng thời dựa trên định hướng phát triển và những yêu cầu, nguyên tắc khi áp dụng kế toán quản trị trong bối cảnh các trường đại học công lập thực hiện cơ chế tự chủ để đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị đảm bảo tính khoa học và khả thi.

  pdf27p trinhthamhodang1217 14-01-2021 22 5   Download

 • MẪU QUY ĐỊNH CHẾ BẢN TÀI LIỆU GIẢNG DẠY TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI ( THAM KHẢO – Chưa có quy định chính thức ) I. QUY ĐỊNH QUY CÁCH CHẾ BẢN GIÁO TRÌNH VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

  doc4p tienanhhp 14-10-2011 143 4   Download

 • Nội dung nghiên cứu của luận án bao gồm 3 chương với các nội dung lý luận về kế toán quản trị tại các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính; thực trạng kế toán quản trị tại các trường đại học công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính ở Việt Nam; hoàn thiện kế toán quản trị tại các trường đại học công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính ở Việt Nam.

  pdf263p trinhthamhodang1217 14-01-2021 17 5   Download

 • Mục tiêu của luận án "Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với các trường đào tạo sĩ quan quân đội" nhằm đề xuất một số giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với các trường đào tạo sĩ quan quân đội.

  pdf192p sohucninh321 09-07-2019 32 4   Download

 • Bài viết trình bày mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo trong thời gian tới; các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo; định hướng các mục tiêu, đối tượng cần ưu tiên đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước và đổi mới chính sách, cơ chế tài chính để huy động sự tham gia đóng góp của xã hội vào phát triển giáo dục và đào tạo, góp phần hoàn thành mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

  pdf18p 035522894 17-04-2020 68 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cơ chế tài chính giáo dục
p_strCode=cochetaichinhgiaoduc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2