intTypePromotion=1
ADSENSE

Đảm bảo công bằng

Xem 1-20 trên 1492 kết quả Đảm bảo công bằng
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: hai mặt tăng trưởng kinh tế và đảm bảo công bằng xã hội', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p window1234 12-12-2012 101 29   Download

 • Bài viết Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và đảm bảo công bằng xã hội ở nước ta bao gồm những nội dung về khái niệm phát triển kinh tế và công bằng xã hội; phát triển kinh tế vừa tạo nền tảng phát triển bền vững, thực hiện tốt công bằng xã hội và ngược lại.

  pdf5p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 39 3   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Xã hội học có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Về nguyên tắc phân phối đảm bảo công bằng xã hội ở nước ta hiện nay" dưới đây. Nội dung bài viết trình bày nguyên tắc phân phối theo lao động, nguyên tắc phân phối theo cống hiến,... Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf0p thithuy90 30-03-2016 88 2   Download

 • Công bằng xã hội là một phạm trù có tính lịch sử, được tiếp cận dưới rất nhiều góc độ khác nhau: 1- Từ góc độ đạo đức, pháp lý (tương ứng giữa giá trị cá nhân và chuẩn mực xã hội); 2- Từ góc độ kinh tế (sự tương xứng giữa lao động và thu nhập, giữa cống hiến và hưởng thụ); 3- Từ góc độ chính trị, xã hội (bình đẳng đối với các cơ hội và điều kiện thực hiện cơ hội).

  pdf7p thicrom300610 03-04-2018 22 0   Download

 • Trong quá trình đổi mới toàn diện, căn bản giáo dục để có thể đáp ứng yêu cầu hội nhập như hiện nay, giáo dục Việt Nam phải đối mặt với nhiều vấn đề cấp thiết. Một trong số đó là đảm bảo công bằng xã hội trong giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số. Điều này đặt ra những yêu cầu từ phía quản lý nhà nước nhằm xây dựng và phát triển một xã hội học tập để mọi trẻ em vùng dân tộc thiểu số đều bình đẳng trong cơ hội đến trường.

  pdf4p visamurai2711 23-07-2019 41 3   Download

 • Nghiên cứu Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XI của Đảng, đặc biệt là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trong phần: “Những định hướng lớn về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại”, chúng tôi thấy nổi lên tư tưởng cơ bản: “Đảm bảo công bằng, bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ công dân”, kết hợp chặt chẽ, hợp lý phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, xã hội, thực hiện tiến bộ và công...

  pdf10p bengoan369 07-12-2011 166 41   Download

 •  Bài giảng "Kinh tế công cộng (Phần 3: Chính phủ và việc đảm bảo công bằng trong nền kinh tế thị trường) - Chương 1: Bất bình đẳng trong phân phối thu nhập" cung cấp cho người học các kiến thức: Đo lường sự bất bình đẳng trong phân phối thu nhập, nguyên nhân của bất bình đẳng trong phân phối thu nhập, các sự lựa chọn chính sách. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf21p doinhugiobay_06 14-12-2015 40 2   Download

 • Chương 3 trình bày về "Chính phủ với vai trò phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Các khái niệm về công bằng và thước đo sự bất bình đẳng trong thu nhập, cơ sở lý thuyết để tiến hành phân phối lại thu nhập, ưu nhược điểm của các lý thuyết đó.

  pdf48p dolalatien 26-01-2018 56 2   Download

 • Phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường là một khâu quan trọng trong quá trình tái sản xuất xã hội. Phân phối thu nhập vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo công bằng xã hội. Từ khi đổi mới và tiến hành cải cách kinh tế vào năm 1986

  pdf18p nobita_12 16-11-2013 121 27   Download

 • Đề tài đề xuất những phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả đảm bảo nguyên tắc công bằng trong thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam trên các phương diện xây dựng, áp dụng và nâng cao ý thức pháp luật, ý thức về quyền, nghĩa vụ cho mọi người dân, các cơ quan chức năng đặc biệt là cơ quan quản lý thuế trong việc đảm bảo công bằng xã hội và ổn định nguồn thu cho ngân sách nhà nước

  pdf23p nguyetdong1 13-04-2017 63 10   Download

 • Khái niệm công bằng: Khái niệm công bằng xã hội là một khái niệm mang tính chuẩn tắc, tùy thuộc vào quan điểm của từng người. Không có một khái niệm chung về công bằng xã hội mà người ta thường tách công bằng thành những khái niệm cụ thể hơn.

  pdf45p linhlan1903 07-11-2013 112 7   Download

 • Lời nói đầu Xã hội nào trên con đường phát triển của mình cũng luôn hướng tới sự phồn thịnh, ấm no về vật chất cùng với sự đảm bảo công bằng và phúc lợi xã hội. Để thực hiện được mục tiêu đó, phải tiến hành nhiều hoạt động kinh tếxã hội. Mỗi hoạt động có những đặc thù và chức năng riêng của mình. Nhưng có một hoạt động không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế mà ý nghĩa xã hội của nó cũng không thể phủ nhận. Đó là Bảo hiểm - một hoạt động dịch vụ...

  pdf9p bichtram8510 05-05-2011 154 54   Download

 • Chương 3 Chính phủ với vai trò phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội, nội dung chính của chương học tìm hiểu về: Các khái niệm về công bằng và thước đo sự bất bình đẳng trong thu nhập; cơ sở lý thuyết để tiến hành phân phối lại thu nhập? ưu nhược điểm của các lý thuyết đó; giữa công bằng và hiệu quả có mâu thuẫn với nhau hay không? tại sao không và tại sao có?; các thước đo đói nghèo và chính sách xóa đói giảm nghèo.

  pdf59p thanhdieutran 12-04-2014 590 38   Download

 • Đường lorenz là cỏch thể hiện bằng hỡnh học mức độ bất bỡnh đẳng trong phân phối thu nhập thụng qua việc phản ỏnh mối quan hệ giữa phần trăm cộng dồn của các nhóm dân số với phần trăm thu nhập cộng dồn tương ứng của nhóm đó

  ppt82p dahoaquan2509 30-07-2013 137 24   Download

 • Chương 3 Chính phủ với vai trò phân phối lại thu nhập đảm bảo công bằng xã hội, trong chương này người học sẽ đi vào tìm hiểu: Công bằng xã hội trong phân phối thu nhập, các lý thuyết về phân phối lại thu nhập, quan hệ giữa hiệu quả và công bằng, nghèo đói và chính sách xóa đói giảm nghèo.

  pdf36p thanhdieutran 12-04-2014 299 26   Download

 • Chương 3 Chính phủ với vai trò phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội, cùng tìm hiểu chương học với các nội dung sau: Công bằng xã hội trong phân phối thu nhập, các lý thuyết về phân phối lại thu nhập, quan hệ giữa hiệu quả kinh tế và cân bằng xã hội, đói nghèo và giải pháp xóa đói giảm nghèo.

  pdf86p thanhdieutran 12-04-2014 105 10   Download

 • Chương 1 Bất bình đẳng trong phân phối thu nhập trong phần 3 Chính phủ và việc đảm bảo công bằng trong nền kinh tế thị trường nhằm trình bày về đo lường sự bất bình đẳng trong phân phối thu nhập, nguyên nhân của bất bình đẳng trong phân phối thu nhập, các sự lựa chọn chính sách.

  pdf21p good_12 28-06-2014 81 3   Download

 • Giáo trình kinh tế công cộng tập 1 có kết cấu bao gồm các chương sau: Chương 1 tổng quan về vai tò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường và đối tượng nghiên cứu của môn học kinh tế công cộng. Chương 2 Chính phủ với vai trò phân bổ nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Chương 3 Chính phủ với vai trò phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội. Chương 4 chính phủ với vai trò ổn định kinh tế vĩ mô trong điều kiện toàn cầu hóa. Chương 5 lựa chọn công cộng. Chuowgn 6 các công cụ chính sách can thiệp chủ yếu của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường. Mời các bạ cùng tham khảo.

  pdf382p hoamynguyen1811 25-04-2013 669 224   Download

 • Bài giảng Kinh tế công cộng có kết cấu gồm 6 chương: Chương 1 tổng quan về vai trò của chính phủ trong nền kinh tế trị trường và đối tượng nghiên cứu của môn học. Chương 2 Chính phủ với vai trò phân bổ nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Chương 3 Chính phủ với vai trò phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội. Chương 4 chính phủ với vai trò ổn định kinh tế vĩ mô trong điều kiện toàn cầu hóa. Chương 5 lựa chọn công cộng. Chương 6 các công cụ chính sách can thiệp chủ yếu của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt56p huongti2704 02-05-2011 490 134   Download

 • Xã hội nào trên con đường phát triển của mình cũng luôn hướng tới sự phồn thịnh, ấm no về vật chất cùng với sự đảm bảo công bằng và phúc lợi xã hội. Để thực hiện được mục tiêu đó, phải tiến hành nhiều hoạt động kinh tế- xã hội. Mỗi hoạt động có những đặc thù và chức năng riêng của mình. Nhưng có một hoạt động không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế mà ý nghĩa xã hội của nó cũng không thể phủ nhận. Đó là Bảo hiểm - một hoạt động dịch vụ tài...

  doc50p chinhdt 31-03-2010 276 101   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đảm bảo công bằng
p_strCode=dambaocongbang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2