intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề nghị bổ nhiệm cán bộ

Xem 1-20 trên 379 kết quả Đề nghị bổ nhiệm cán bộ
 • Bạn cần tham khảo về mẫu tờ trình? Nhưng vẫn chưa tìm được mẫu thích hợp và độ tin cậy cao? Vậy hãy tham khảo ngay mẫu sau của chúng tôi nhé. Đây là Mẫu tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm cán bộ – Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

  doc4p quadau_haudau 05-03-2021 10152 242   Download

 • Mẫu bản nhận xét, đánh giá của tập thể cơ quan, đơn vị nơi cán bộ được đề nghị bổ nhiệm đang công tác, Mẫu số 7: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề. (1) (2) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……….., ngày...

  pdf2p quadau_haudau 28-01-2011 4478 118   Download

 • Mẫu TP-CC-01: Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

  doc2p pretty4 08-07-2010 609 33   Download

 • Mẫu biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt về việc giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng/giám đốc Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề. ...

  pdf3p quadau_haudau 28-01-2011 2508 117   Download

 • Mẫu biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt về việc đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc; Mẫu số 12: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

  pdf3p quadau_haudau 28-01-2011 1968 63   Download

 • ĐTBD, CBCC nhà nước là một nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên được Đảng, Nhà nước ta quan tâm. Công tác ĐTBD, xây dựng đội ngũ CBCC, trong đó có đội ngũ CBCC hành chính các cấp lần đầu tiên được đề cập đến một cách toàn diện trong Nghị quyết Hội nghị trung ương 8 khóa VII. Tiếp đó, Nghị quyết Hội nghị trung ương 5 khóa X về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước cũng đã chỉ rõ cần “đổi mới phương thức và nội dung...

  pdf210p lanlan38 02-04-2013 113 22   Download

 • Báo cáo khoa học: Xử lý, kỷ luật cán bộ, Đảng viên vi phạm chính sách Dân số - KHHGĐ với mục tiêu nhằm vận dụng kiến thức đã được trang bị để phân tích, xử lý tình huống có thực, đã xảy ra trong quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được phân công đảm nhiệm. Từ đó đề xuất những ý kiến, kiến nghị với Đảng, Nhà nước và các ngành chức năng nhằm tổ chức và thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Dân số - KHHGĐ.

  doc24p levihang 29-05-2016 151 21   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông...

  pdf61p quadau_haudau 28-01-2011 122 8   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

  pdf153p hata300190 12-04-2011 88 7   Download

 • Biên bản bàn giao công việc là một thủ tục bắt buộc đối với người lao động trước khi nghỉ việc hay chuyển công tác sang một bộ phận khác trong công ty. Mẫu biên bản bàn giao công việc dành cho cán bộ quản lý được sử dụng để thống kê các đầu mục công việc đang làm một cách chi tiết nhất để người tiếp nhận công việc đó hình dung và thực hiện tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc3p lottexylitol 18-07-2019 121 5   Download

 • Mục đích cơ bản của luận văn này là trên cơ sở nghiên cứu cơ sở ly luận và phân tích làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản về thực trạng thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức trong giai đoạn hiện nay, mục đích của luận văn là đề xuất và kiến nghị một sô giải pháp đảm bảo công tác thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức ở nước ta noi chung và huyện Quôc Oai noi riêng, cung cấp những luận cứ khoa học cho việc thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức.

  pdf102p tuhai999 07-03-2021 7 2   Download

 • Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên nêu trong các Nghị quyết của Đảng ủy và các Đề án công tác năm học của Nhà trường về chất lượng đội ngũ, Bộ môn Pháp luật ngoài việc từng bước hoàn thiện về cơ cấu, tổ chức bộ máy, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng còn đặc biệt chú trọng xây dựng và tổ chức các kế hoạch liên quan đến công tác học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, giảng viên.

  pdf4p nguyenminhlong19 16-05-2020 20 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài là trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận và phân tích làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản về thực trạng thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức trong giai đoạn hiện nay, mục đích của luận văn là đề xuất và kiến nghị một số giải pháp đảm bảo công tác thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức ở nước ta nói chung và huyện Quốc Oai nói riêng, cung cấp những luận cứ khoa học cho việc thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức.

  pdf26p tuhai999 07-03-2021 1 0   Download

 • [TÊN ĐƠN VỊ] Số: [SỐ QĐ] CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm cán bộ [CHỨC DANH] [TÊN CQ] - Căn cứ vào quyết định thành lập (căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày [] nếu là cơ quan dân cử); - Xét đề nghị của [TÊN] [CHỨC DANH]; - Xét phẩm chất và năng lực của cán bộ; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông (Bà) [TÊN] chức vụ [CHUC...

  pdf1p phucnguuson 15-03-2010 346 50   Download

 • Mẫu Báo cáo thành tích cán bộ lãnh đạo HCSN từ Phó trưởng phòng trở lên ; Mẫu BM02-54/SNV-TĐKT ( Huân chương các lọai báo cáo thành tích 05 năm, HCLĐ hạng ba 7 năm) TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN Tên đơn vị đề nghị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tư do - Hạnh phúc BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ (BK THỦ TƯỚNG, CSTĐTQ, HCLĐ…) I. Giới thiệu về lý lịch bản thân và chức năng nhiệm vụ được giao: - Họ tên: ……………………………….., sinh năm: ………… - Quê quán (ghi rõ 3 cấp):...

  pdf5p dauhuthiu 27-09-2010 528 41   Download

 • Tổ chức cho đội ngũ CB – GV – CNV được tham quan học tập hàng năm là một trong những nhiệm vụ của ban quản lý. Ngoài việc để đội ngũ được mở mang thêm kiến thức, nghỉ ngơi giải trí sau một năm làm việc vất vả thì còn nhằm tạo mối gắn bó đoàn kết, để mọi người có điều kiện hiểu nhau, thông cảm với nhau hơn.

  pdf5p conan_2305 03-05-2011 138 29   Download

 • MẪU VĂN BẢN ÁP DỤNG THỐNG NHẤT TRONG CÔNG TÁC BỔ NHIỆM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTP ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/BNCB Tên đơn vị ............ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------......., ngày .... tháng .... năm.... Số: ........... TỜ TRÌNH V/v: Đề nghị phê duyệt chủ trương bổ nhiệm công chức lãnh đạo Kính gửi: ........................ Các nội dung chủ yếu của Tờ trình: 1. Báo cáo về thực trạng lực lượng cán bộ lãnh đạo hiện...

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 563 11   Download

 • CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 130/2005/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2005 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỬ DỤNG BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

  doc7p truongtoan1989 26-03-2013 81 6   Download

 • Nghị định số 131/2007/NĐ-CP về một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt nam ở nước ngoài do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt nam ở nước ngoài

  pdf2p lawbmhc5 24-11-2009 138 4   Download

 • ổng Kiểm toán được bổ nhiệm bởi Ủy ban Kiểm toán Lập pháp phần, một ủy ban lưỡng đảng gồm năm thượng nghị sĩ và đại diện. Nhiệm vụ của cô là để cung cấp thông tin độc lập và vô tư và khuyến nghị cụ thể để cải thiện hoạt động của các cơ quan chính phủ tiểu bang và địa phương

  pdf5p meobu2 09-01-2012 80 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đề nghị bổ nhiệm cán bộ
p_strCode=denghibonhiemcanbo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2