Dự án khoa học và công nghệ

Xem 1-20 trên 774 kết quả Dự án khoa học và công nghệ
 • Thông tư liên tịch 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

  doc12p thinhlien 14-08-2009 362 39   Download

 • Quyết định phê duyệt Danh mục, mục tiêu, dự kiến kết quả các đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2008 của Bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

  pdf0p xuantruong 12-06-2009 180 10   Download

 • Với mục đích phục vụ tập huấn kỹ năng xây dựng đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp quận, huyện thuộc thành phố Cần Thơ, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng "Kỹ năng xây dựng ý tưởng đề xuất đề tài, dự án khoa học và công nghệ" dưới đây. Hy vọng nội dung bài giảng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  ppt19p bethuy1990 20-11-2015 68 5   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm (Kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Bộ trư ởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

  pdf2p demtichlieu 09-07-2010 138 25   Download

 • Ebook Các công trình khoa học và công nghệ đạt kết quả nổi bật giới thiệu tóm tắt các đề tài, dự án khoa học công nghệ đạt kết quả nổi bật thực hiện trong thời gian 1996-2000 của các đại học, các trường đại học, các viện và trung tâm khoa học công nghệ trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, kể cả các trường đại học trực thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

  pdf111p mynhanvole91 18-07-2014 50 12   Download

 • Tiếp nối phần 1, Ebook Các công trình khoa học và công nghệ đạt kết quả nổi bật: Phần 2 gồm các công trình khoa học và công nghệ về lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật và công trình, môi trường và bảo vệ sức khỏe. Mời bạn đọc đón đọc 2 phần của cuốn sách.

  pdf82p mynhanvole91 18-07-2014 35 9   Download

 • "Tạp chí Khoa học và Công nghệ hạt nhân số 34 tháng 3 năm 2013" cung cấp thông tin sau: tổng kết các mặt hoạt động của viện năng lượng nguyên tử Việt Nam năm 2012, tình hình thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh thuận, lý thuyết dây và lý thuyết môi trường đông đặc, nhiệt hạch giam giữ quán tính.

  pdf44p whynot_whynot 27-12-2014 49 9   Download

 • Quyết định 1600/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp để tuyển chọn thực hiện trong 2 năm 2006 - 2007

  doc9p diennghia 19-08-2009 82 8   Download

 • Quyết định 11/2006/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy chế tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp"

  doc37p diennghia 19-08-2009 70 5   Download

 • Mục tiêu của dự án "Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ (FIRST): Khung quản lý môi trường và xã hội" nhằm hỗ trợ sự phát triển của khoa học và công nghệ ở Việt Nam thông qua việc cải thiện khung chính sách quốc gia đối với khoa học và công nghệ (KH&CN), nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức nghiên cứu và phát triển (NT&PT), đồng thời tăng cường mối liên hệ giữa cung và cầu đối với KH&CN.

  pdf70p thaodien102 16-11-2015 22 5   Download

 • Quyết định 567/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp để tuyển chọn thực hiện trong năm 2010

  pdf7p nguyetnga 19-08-2009 91 4   Download

 • Cuốn sách "Những công trình nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh Lào Cai" tóm tắt, sắp sếp những thông tin cơ bản của dừng đề tài, dự án, các lĩnh vực nghiên cứu để thuận tiện cho người đọc tra cứu và nghiên cứu. Phần 1 cuốn sách trình bày các nghiên cứu thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn.

  pdf122p nhasinhaoanh_09 15-10-2015 25 3   Download

 • Bài viết Nữ trí thức trong hoạt động khoa học và công nghệ trình bày nội dung về: Một số thành tựu cơ bản của nữ trí thức trong lĩnh vực khoa học công nghệ; Nữ trí thức đối với cơ hội tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học và dự án triển khai; Nữ trí thức với cơ hội tham gia hội thảo khoa học, các nghiệp vụ chuyên môn; Một số kết luận,... Mời bạn cùng tham khảo.

  pdf8p hokhaikyky 13-04-2018 3 0   Download

 • Mẫu B3-TMTQ-DAKHCN 11/2013/TT-BKHCN THUYẾT MINH TỔNG QUÁT DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ I . Thông tin chung về Dự án KH&CN 1. Tên Dự án KH&CN: 2. Cơ quan chủ quản: 3. Thời gian thực hiện: Từ tháng .... /201... đến tháng .... /201..... 4. Kinh phí Tổng kinh phí thực hiện: triệu đồng Trong đó: 4.1 Từ ngân sách SNKH: …………………………………triệu đồng 4.2 Từ các nguồn vốn khác: ………………………………triệu đồng 5.

  pdf4p banhnamdua 15-07-2013 51 11   Download

 • Mẫu B1-1-DAKHCN 11/2013/TT-BKHCN PHIẾU ĐỀ XUẤT DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 1. Tên Dự án KH&CN: 2. Xuất xứ hình thành (nêu rõ nguồn hình thành của Dự án KH&CN, tên Dự án đầu tư sản xuất, các quyết định phê duyệt liên quan ...) 3. Giải trình về tính cấp thiết (tại sao phải nghiên cứu giải quyết ở cấp Nhà nước: quan trọng, cấp bách - tác động to lớn, ảnh hưởng lâu dài đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước ?...) ...

  pdf2p banhnamdua 15-07-2013 39 4   Download

 • Mẫu B2-TH-DAKHCN 11/2013/TT-BKHCN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- DANH MỤC DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ CÁC NHIỆM VỤ THUỘC DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DỰ KIẾN ĐƯA VÀO THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 20... TT 1 I A 1 Dự án KH&CN: Các đề tài Đề tài 1: … B 1 Các Dự án SXTN Dự án SXTN 1: … II Dự án KH&CN: Tên Dự án, các nhiệm vụ thuộc Dự án khoa học Định hướng mục và công nghệ tiêu 2 3 Sản phẩm, yêu cầu đối với sản phẩm 4 Phương...

  pdf1p banhnamdua 15-07-2013 30 3   Download

 • DANH MỤC MẪU XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2013/TT-BKHCN ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) Mẫu B1-ĐX-DAKHCN 11/2013/TT-BKHCN Bộ... (ghi rõ tên Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố …) DANH MỤC DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN NĂM 20.. TT Tên Dự án khoa học và công nghệ Lĩnh vực Lý do đề xuất Dự kiến kết quả ...., ngày ... tháng ... năm 20...

  pdf1p banhnamdua 15-07-2013 32 2   Download

 • Mẫu B3-TMTQ-DAKHCN 11/2013/TT-BKHCN PHỤ LỤC1 TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ THUỘC DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Tên Dự án KH&CN: TT 1 I. Tên nhiệm vụ KHCN 2 Các đề tài Sản phẩm và các Thời gian thực Tổ chức, Cá hiện Mục tiêu chủ yếu Nội dung chủ yếu chỉ tiêu KT –KT chủ nhân chủ trì yếu Bắt đầu Kết thúc 3 4 5 6 7 8 Hiệu quả

  pdf1p banhnamdua 15-07-2013 27 2   Download

 • Mẫu B3-TMTQ-DAKHCN 11/2013/TT-BKHCN PHỤ LỤC 2 KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC NHIÊM VỤ THUÔC DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Tên Dự án KH&CN: Kinh phí thực hiên (triệu đồngt) Tổ chức chủ trì Tổng kinh Kinh phí Nguồn phí SNKH khác 3 4 5 6 Phân bổ kinh phí cho các năm từ SNKH (triệu đồng) Năm 200... 7 Năm 200... 8 Năm 200.. 9 Năm 200... 10 Năm 200... 11

  pdf1p banhnamdua 15-07-2013 36 2   Download

 • Quyết định số 3221/QĐ-BKHCN Phê duyệt danh mục dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để giao trực tiếp.

  pdf5p bachma49 06-01-2018 2 0   Download

Đồng bộ tài khoản