intTypePromotion=1
ADSENSE

GDP Việt Nam

Xem 1-20 trên 592 kết quả GDP Việt Nam
 • Hiện nay, quy mô nợ công tại Việt Nam vẫn đang trong xu hướng gia tăng. Vài năm gần đây, nợ công đã vượt mức 60% GDP và bắt đầu tác động tiêu cực tới tăng trưởng và bền vững kinh tế. Bài viết trình bày tình hình nợ công gia tăng ảnh hưởng xấu đến tăng trưởng kinh tế thời gian qua; Tình hình sử dụng nợ công và quản lý nợ công.

  pdf9p vimarillynhewson 17-05-2022 13 1   Download

 • Bài viết phân tích các nhân tố tác động đến biến đổi khí hậu. Kết quả phân tích từ dữ liệu 128 quốc gia trong thời gian từ năm 2005 đến năm 2014 bằng các mô hình FEM, REM, GLS, cho thấy mức độ sử dụng năng lượng dầu, tăng trưởng kinh tế (GDP đầu người), thương mại có tác động gia tăng lượng khí thải CO2.

  pdf5p viindranooyi 04-05-2022 6 1   Download

 • Độ mở thương mại là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hội nhập của một nền kinh tế, nó có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tốc độ tăng trưởng GDP của quốc gia đó. Bài viết cũng đưa ra những gợi ý chính sách nhằm giảm lượng khí thải CO2 nhưng vẫn đảm bảo sự phát triển kinh tế và sự gia tăng độ mở thương mại.

  pdf11p vistephenhawking 26-04-2022 15 0   Download

 • Bài viết đánh giá hiệu quả liên kết phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam bằng các tiêu chí như mức độ tương quan (mức độ liên kết phát triển công nghiệp) không gian giữa các địa phương trong vùng về GDP công nghiệp, mật độ kinh tế công nghiệp của vùng, mức độ tập trung của các ngành công nghiệp tại vùng và mức độ lan tỏa kinh tế công nghiệp của cực phát triển TPHCM.

  pdf19p viedison 13-04-2022 6 0   Download

 • Bài viết bàn về sự phát triển của du lịch Khánh Hòa đã và đang đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Nó được thể hiện ở cả chỉ tiêu định tính và định lượng về thực trạng du lịch Khánh Hòa trong nhiều năm qua như lượng khách, doanh thu, GDP du lịch, cơ sở vật chất - công nghệ. Thương hiệu Nha Trang - Khánh Hòa đã khẳng định được vị thế trên thị trường du lịch cả nước và quốc tế. Nhiều du khách đã lựa chọn Nha Trang - Khánh Hòa.

  pdf7p thienlangso 15-12-2021 46 1   Download

 • Bài viết bàn về sự phát triển của du lịch Khánh Hòa đã và đang đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Nó được thể hiện ở cả chỉ tiêu định tính và định lượng về thực trạng du lịch Khánh Hòa trong nhiều năm qua như lượng khách, doanh thu, GDP du lịch, cơ sở vật chất - công nghệ. Thương hiệu Nha Trang - Khánh Hòa đã khẳng định được vị thế trên thị trường du lịch cả nước và quốc tế. Nhiều du khách đã lựa chọn Nha Trang - Khánh Hòa.

  pdf7p thienlangso 15-12-2021 14 0   Download

 • Mục tiêu của bài nghiên cứu nhằm đánh giá các yếu tố tác động đến mở rộng việc làm của vùng Duyên hải Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố tác động đến mở rộng việc làm bao gồm: (i) Cơ cấu giá trị ngành công nghiệp của tỉnh, thành phố trong tổng giá trị ngành công nghiệp cả nước; (ii) Tốc độ tăng trưởng GDP; (iii) Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; (iv) Số tàu đánh bắt hải sản xa bờ; (v) Thu nhập bình quân hàng năm của người lao động trong doanh nghiệp; (vi) Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông.

  pdf9p vicolinzheng 13-12-2021 8 0   Download

 • Luận án có mục tiêu đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam và tác động của một số nhân tố vĩ mô như FDI, GDP và lạm phát tới hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Từ đó, luận án đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf14p guitaracoustic02 08-12-2021 7 2   Download

 • Nghiên cứu này khái quát xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam theo nhóm ngành kinh tế và giới thiệu cách tiếp cận nghiên cứu dựa trên thuyết lợi thế so sánh để xác định vùng kinh tế, ngành kinh tế, ngành sản phẩm, chuỗi giá trị sản phẩm mà Việt Nam có lợi thế so sánh làm cơ sở để có những chính sách, chủ trương, hỗ trợ phát triển thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong thời gian đến.

  pdf9p vimichaeldell 04-12-2021 12 0   Download

 • Mục tiêu của bài viết này là đánh giá tác động của một số yếu tố như GDP bình quân, tỷ giá, quy mô dân số, độ mở thương mại, thuế nhập khẩu, tham nhũng, tham gia hiệp định thương mại đến kim ngạch xuất khẩu (KNXK) cà phê Việt Nam (VN). Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng cân bằng, thu thập theo năm trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến năm 2019 của 20 quốc gia nhập khẩu cà phê VN, mô hình phân tích thực nghiệm được phát triển từ mô hình trọng lực (Gravity model).

  pdf23p mudbound 06-12-2021 31 1   Download

 • Đề tài có cấu trúc gồm 3 chương trình lý luận cơ bản về tăng trưởng GDP, chất lượng cuộc sống và mối quan hệ của nó; thực trạng mối quan hệ giữa tăng trưởng GDP và vấn đề nâng cao chất lượng cuộc sống ở Việt Nam giai đoạn 1986-2010; quan điểm cơ bản, giải pháp chủ yếu xử lý tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng GDP và vấn đề nâng cao chất lượng cuộc sống ở Việt Nam.

  pdf117p guitaracoustic02 08-12-2021 16 3   Download

 • Nghiên cứu này đo lường ảnh hưởng của các yếu tố đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) Việt Nam (thông qua tỷ lệ khe hở thanh khoản – FGAPP) trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020. Trên cơ sở thu thập dữ liệu và tính toán từ các báo cáo tài chính của 25 NHTMCP Việt Nam đồng thời thu thập dữ liệu các yếu tố vĩ mô như tốc độ tăng trưởng GDP và tỷ lệ lạm phát được thu thập từ trang web của Worldbank. Phương pháp ước lượng FGLS (Feasible Generalized Least Squares) được sử dụng để khắc phục các khuyết tật của mô hình FEM.

  pdf12p vimarkzuckerberg 05-11-2021 16 1   Download

 • Với mục đích xác định được mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng thương mại. Kết quả nghiên cứu đã cung cấp một bằng chứng thực nghiệm về Thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng thương mại Việt nam giai đoạn 2010-2020, đang chịu ảnh hưởng bởi; Lợi nhuận/tổng tài sản, Qui mô ngân hàng, Vốn chủ sở hữu/tổng tài sản, Cho vay của ngân hàng/tổng tiền gửi và GDP.

  pdf13p vimarkzuckerberg 05-11-2021 18 0   Download

 • Biến động giá cổ phiếu tại các ngân hàng thương mại ở các nước đang phát triển như Việt Nam sẽ phản ánh sức khỏe kinh doanh của hệ thống ngân hàng và toàn bộ nền kinh tế. Điều này quan trọng bởi vì sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung hiện nay đang rất cần sự hỗ trợ từ các NHTM và từ hệ thống tài chính quốc gia.

  pdf13p vivacation2711 23-10-2021 31 2   Download

 • Nghiên cứu sử dụng mô hình ARDL để tìm kiếm bằng chứng thực nghiệm về ảnh hưởng/tác động của một số yếu tố/biến số vĩ mô chủ yếu (sản lượng/GDP, cung tiền M2, độ mở của nền kinh tế) đến đầu tư của Việt Nam trong giai đoạn 1990 – 2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sản lượng/GDP, cung tiền M2 có ảnh hưởng/tác động đến đầu tư trong ngắn hạn và dài hạn.

  pdf8p vivacation2711 23-10-2021 21 0   Download

 • Thời gian qua, năng suất lao động của Việt Nam đã cải thiện đáng kể nhưng trước mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 7 – 8%/năm từ nay đến năm 2020 mà Chính phủ đã đề ra, Việt Nam cần nâng mức tăng năng suất lao động của toàn bộ nền kinh tế lên hơn 1,5 lần, từ mức 4,7%/năm hiện nay lên 6,4%/năm. Nguồn vốn FDI được coi là một trong những giải pháp góp phần tăng năng suất lao động. Bài viết đi sâu phân tích ảnh hưởng vốn FDI gia tăng năng suất lao động.

  pdf5p vivacation2711 23-10-2021 17 0   Download

 • Từ những số liệu đã công bố của Tổng cục Thống kê, bài viết này nhằm đưa ra một bức tranh về tăng trưởng và cấu trúc ngành, qua đó có thể thấy những mặt “sáng” và “tối” của nền kinh tế. Nghiên cứu dựa trên một số chỉ tiêu của Hệ thống các tài khoản Quốc gia (SNA) đã được công bố. Hiện nay số liệu chính thức có đến năm 2016, do đó nghiên cứu cơ bản dừng lại ở năm 2016 bởi số liệu năm 2017 mới chỉ là số liệu sơ bộ, TCTK có thể âm thầm sửa số liệu bất cứ lúc nào.

  pdf11p vivacation2711 23-10-2021 13 0   Download

 • Bài nghiên cứu sử dụng mô hình trọng lực (gravity model) để đánh giá tác động của các nhân tố: GDP, GDP bình quân đầu người, chênh lệch thu nhập bình quân đầu người, tỷ giá hối đoái, AJCEP, VJEPA đến thương mại Việt - Nhật. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài viết này.

  pdf10p viuchinaga2711 21-10-2021 11 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu tác động của hội nhập tài chính đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giai đoạn 1995-2014. Nghiên cứu lựa chọn biến đầu tư trực tiếp nước ngoài/GDP để đại diện cho hội nhập tài chính và GDP bình quân đầu người cho tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, độ mở thương mại, đầu tư trong nền kinh tế/GDP tín dụng cho khu vực tư nhân cũng được đưa vào mô hình nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p viuchinaga2711 21-10-2021 13 0   Download

 • Phát triển bền vững là mục tiêu chiến lược của các quốc gia trên thế giới hiện nay, trong đó có Việt Nam. Mục tiêu bài viết chỉ ra thực trạng phát triển bền vững của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo phát triển bền vững kinh tế của quốc gia trong tương lai.

  pdf7p viwinter2711 18-10-2021 28 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=GDP Việt Nam
p_strCode=gdpvietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2