intTypePromotion=1
ADSENSE

Giám sát hành chính

Xem 1-20 trên 1109 kết quả Giám sát hành chính
 • Tài liệu "Cẩm nang công tác chi bộ ở xã, phường, thị trấn" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vai trò, vị trí của chi bộ; Công tác chi bộ; Chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; Chi bộ lãnh đạo công tác tư tưởng; Chi bộ lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát; Nội dung và quy trình sinh hoạt chi bộ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf204p viginnirometty 04-05-2022 7 1   Download

 • Để thị trường bất động sản phát triển bền vững, minh bạch, lành mạnh trước hết cần phải có chính sách pháp luật đồng bộ, thống nhất để điều tiết thị trường thông qua việc: Pháp luật quy định rõ ràng, cụ thể, sát với thực tế; tinh giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục; tháo gỡ các vướng mắc, chồng chéo giữa các văn bản pháp luật với nhau để các thủ tục hành chính được thông suốt. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p atarumoroboshi 05-05-2022 21 6   Download

 • Báo cáo Mức độ hài lòng của doanh nghiệp về việc thực hiện thủ tục hành chính xuất nhập khẩu gồm: Một số phát hiện từ kết quả khảo sát năm 2020 gồm 9 phần, giới thiệu, tiếp cận thông tin về thủ tục hành chính xuất nhập khẩu, thực hiện thủ tục hành chính hải quan, thủ tục giám sát hàng hóa, sự phực vụ của công chứa hải quan, và một số kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf174p huyenhuyen0827 06-04-2022 5 0   Download

 • Thông qua việc nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn pháp luật Việt Nam hiện hành về hoạt động thanh tra, giám sát thị trường chứng khoán của UBCKNN, luận văn đánh giá những ưu điểm và hạn chế của các quy định đó, đồng thời, đưa ra các kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật.

  pdf87p badbuddy08 25-03-2022 1 0   Download

 • Giám sát, giáo dục là một trong những nội dung chủ yếu trong công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ được quy định trong Bộ luật Hình sự và Luật Thi hành án hình sự. Bên cạnh ý thức tuân thủ của người chấp hành án, việc thực hiện tốt công tác giám sát, giáo dục có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm án treo, cải tạo không giam giữ được thi hành nghiêm chỉnh, đúng quy định của pháp luật.

  pdf5p vinikolatesla 28-03-2022 0 0   Download

 • Quyết định số 29/2021/QĐ-BYT ban hành hướng dẫn giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc46p hoalanvender 25-02-2022 3 0   Download

 • Quyết định số 1744/2021/QĐ-BYT ban hành hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh ký sinh trùng thường gặp tại Việt Nam. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế.

  doc25p hoalanvender 25-02-2022 1 0   Download

 • Quyết định số 3689/2021/QĐ-BYT ban hành hướng dẫn giám sát và kiểm soát một số véc tơ và chuột truyền bệnh tại cửa khẩu. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế.

  doc18p hoalanvender 25-02-2022 2 0   Download

 • Quyết định số 4922/2021/QĐ-BYT ban hành hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh sốt rét. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế.

  doc28p hoalanvender 25-02-2022 1 0   Download

 • Quyết định số 147/2021/QĐ-BNV ban hành về việc tuyển dụng và phân công nhiệm vụ của Giám sát viên cấp Trung ương phục vụ cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015. Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

  doc6p hoalanvender 25-02-2022 0 0   Download

 • Luận văn nghiên cứu tổng quát về quan điểm của Nhà nƣớc, pháp luật Việt Nam về vấn đề DTTS. Đánh giá tình hình ban hành, thực hiện, thi hành, giám sát các văn bản pháp luật và chính sách về việc bảo vệ, thúc đẩy các quyền cơ bản của các DTTS, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới. Đánh giá tính phù hợp và những hạn chế những văn bản pháp luật, chính sách để từ đó đƣa ra giải pháp để sửa đổi, bổ sung luật pháp nhằm đảm bảo tốt hơn các quyền của nhóm ngƣời này ở Việt Nam, góp phần cho việc xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam ngày càng vững mạnh.

  pdf120p badbuddy04 11-02-2022 9 3   Download

 • Nội dung tài liệu tập huấn Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 gồm có những nội dung chính sau: Mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và quá trình xây dựng luật thi hành tạm giữ, tạm giam; những nội dung mới cơ bản trong Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của viện kiểm sát nhân dân trong kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

  pdf32p cucngoainhan7 08-02-2022 9 6   Download

 • Bài giảng Luật hành chính 2: Bài 1 Các phương thức kiểm soát đối với hoạt động quản lý hành chính nhà nước với mục tiêu chính là xác định và phân biệt được các phương thức kiểm soát hoạt động quản lý hành chính. Hoạt động giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước đối với quản lý hành chính Nhà nước. Hoạt động kiểm tra của các cơ quan hành chính nhà nước.

  pdf39p hoathachthao090 10-02-2022 4 1   Download

 • Khiếu nại về đất đai ngày một gia tăng theo xu hướng phức tạp, gay gắt, xảy ra hầu hết ở khắp các địa phương trên toàn quốc. Với thực trạng đó, giải quyết khiếu nại về đất đai trở thành vấn đề cấp bách được Đảng và Nhà nước ta quan tâm hàng đầu và luôn giám sát, chỉ đạo sát sao nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nối tiếp những nội dung ở phần 1, phần 2 bài viết sẽ trình bày một số kiến thức cơ bản liên quan đến pháp luật giải quyết khiếu nại về đất đai. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p cucngoainhan7 08-02-2022 2 1   Download

 • Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành về việc kiểm soát kinh tế ngầm trong hoạt động kinh doanh hợp pháp thông qua các chính sách pháp luật về quản lý hoạt động đăng ký kinh doanh và giám sát hoạt động kinh doanh của Nhà nước, các quy định và chế độ về kế toán, kiểm toán, Ngân hàng liên quan đến giám sát kinh tế ngầm tại Việt Nam.

  pdf85p badbuddy04 11-02-2022 3 2   Download

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp huyện, để từ đó đánh giá thực trạng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp huyện tại tỉnh Quảng Ngãi, nhằm đề xuất những quan điểm và giải pháp tăng cường hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp huyện ở nước ta hiện nay.

  pdf88p badbuddy01 29-01-2022 3 2   Download

 • Nghị định 02/2021/NĐ-CP ban hành về việc quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015. Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc17p hoaquynh70 28-01-2022 7 0   Download

 • Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ban hành về việc quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc77p hoaquynh70 28-01-2022 2 0   Download

 • Bài viết này nghiên cứu tổng quan về việc xem xét sự cần thiết sử dụng Big data trong kế toán, ngoài việc cung cấp thông tin kế toán có chất lượng phục vụ cho việc giám sát, công khai tài chính và phân tích, tham mưu cho nhà quản trị, thì còn nhằm giúp cho học giả kế toán, người hành nghề kế toán và sinh viên kế toán có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về những lợi ích tiềm năng của Big data, cũng như những thách thức và trở ngại khi sử dụng dạng dữ liệu này.

  pdf8p viaristotle 26-01-2022 24 1   Download

 • Bài viết này sử dụng dữ liệu của 327 công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2012-2018. Đồng thời, kế thừa phương pháp phân loại vòng đời doanh nghiệp của Anthony và Ramesh (1992), tác giả phân loại dữ liệu các công ty thành các nhóm trong các giai đoạn của vòng đời doanh nghiệp, bao gồm: Giai đoạn tăng trưởng (476 quan sát), giai đoạn trưởng thành (1373 quan sát) và giai đoạn suy thoái (440 quan sát).

  pdf12p vielonmusk 21-01-2022 25 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giám sát hành chính
p_strCode=giamsathanhchinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2