intTypePromotion=1
ADSENSE

Giám sát Quốc Hội

Xem 1-20 trên 440 kết quả Giám sát Quốc Hội
 • Giám sát xã hội và phản biện xã hội là hai chức năng quan trọng của báo chí. Nhận diện đúng nội hàm của hai chức năng này là cơ sở cho việc đưa ra các đánh giá khoa học và khách quan về vai trò giám sát xã hội và phản biện xã hội của báo chí Việt Nam hiện nay. Bài viết tập trung giới thiệu quan điểm của hai nhóm đối tượng liên quan là nhà báo và công chúng về các chức năng giám sát xã hội và phản biện xã hội của báo chí.

  pdf7p nguathienthan 04-10-2019 24 5   Download

 • Thực thi quyền lực nhà nước và hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội ở Việt Nam hiện nay: Phần 1 sẽ phân tích sự hình thành và phát triển cơ chế giám sát xã hội, nghiên cứu thực trạng các bộ phận cấu thành của cơ chế pháp lý giám sát xã hội, phân tích các yêu cầu cấp thiết của việc hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội đối với việc thực thi quyền lực nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf183p viapollo11 09-04-2019 22 3   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Thực thi quyền lực nhà nước và hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội ở Việt Nam hiện nay sẽ tiếp tục trình bày yêu cầu, giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội với việc thực thi quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay, một số giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội với việc thực thi quyền lực nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf93p viapollo11 09-04-2019 9 2   Download

 • Bài viết này, trên cơ sở phân tích quan niệm giám sát xã hội đối với tài sản, thu nhập của cán bộ công chức, viên chức, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về giám sát, kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong bộ máy nhà nước từ đó đề xuất một số giải pháp áp dụng ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay.

  pdf8p vidili2711 08-07-2020 4 0   Download

 • Luật hoạt động giám sát của Quốc hội quy định về hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Tài liệu được chia làm 2 phần.

  pdf43p talata_2 07-11-2014 59 3   Download

 • Bài giảng Vai trò giám sát của Quốc hội: Tổng quan và thách thức do PGS.TS. Đặng Văn Thanh biên soạn bao gồm những nội dung về quan niệm giám sát; sự cần thiết giám sát quốc hội; thẩm quyền giám sát; vai trò của các chủ thể trong hoạt động giám sát; mục tiêu của giám sát; nội dung giám sát; giám sát của Quốc hội; các họat động giám sát và một số nội dung khác.

  ppt22p cocacola_02 25-09-2015 49 3   Download

 • Bài giảng Giám sát của Quốc hội về tài chính ngân sách của PGS.TS. Đặng Văn Thanh cung cấp cho các bạn những kiến thức về hệ thống tài chính Việt Nam, phân định trách nhiệm, quyền hạn về ngân sách Nhà nước, bản chất của hoạt động giám sát tài chính ngân sách, các hoạt động giám sát, chất vấn và yêu cầu giải trình, cân đối ngân sách Nhà nước và một số kiến thức khác.

  ppt22p cocacola_03 05-10-2015 73 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn về kết luận giám sát của Quốc hội Việt Nam. Trên cơ sở đó, Luận án đưa ra những quan điểm, định hướng, kiến nghị và một số giải pháp nhằm tăng cường việc thực hiện, thực thi các kết luận giám sát của Quốc hội Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf167p cotithanh000 07-10-2019 12 3   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 Tài liệu Luật hoạt động giám sát của Quốc hội sau đây gồm nội dung chương V đến chương VII trong Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, bao gồm: Hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát và các biện pháp đảm bảo hoạt động giám sát; điều khoản thi hành. Mời bạn tham khảo 2 phần Tài liệu để hiểu rõ hơn về luật này.

  pdf17p talata_2 07-11-2014 33 2   Download

 • Công cuộc đổi mới và tiến trình dân chủ hóa đời sống chính trị - xã hội ở nước ta trong thời gian qua đã đem lại những thành tựu rất đáng khích lệ. Hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử trước hết là hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội ngày càng được triển khai mạnh mẽ nhằm đảm bảo mọi hoạt động của Nhà nước và công dân theo Hiến pháp và pháp luật, trong đó chú trọng tính công khai minh bạch của nền tài chính công và tài sản công.

  pdf7p vishikamaru2711 25-04-2020 7 0   Download

 • Công văn số 1179/VPCP-KGVX năm 2020 báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em của Chính phủ gửi Đoàn Giám sát Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p gusushuangbi 24-05-2020 3 0   Download

 • Nghị viện Ba Lan, Nhật Bản và Sing-ga-po thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, chức năng giám sát. Bài viết trình bày chức năng đại diện, chức năng giám sát của nghị viện Ba Lan, Nhật Bản, Sing-ga-po, những gợi mở cho Quốc hội Việt Nam nhằm tăng cường chức năng đại diện và chức năng giám sát.

  pdf4p viankanra2711 11-09-2020 2 0   Download

 • Trong bộ máy nhà nước nói riêng và trong hệ thống chính trị nói chung ở Việt Nam hiện nay, Tòa án nhân dân (TAND) có một vị trí đặc biệt quan trọng. Với những đặc trưng của hoạt động xét xử, hệ thống tòa án có khả năng đem đến cho các bên tranh tụng sự công bằng, góp phần thiết lập trật tự xã hội. Tuy nhiên, hoạt động của hệ thống tòa án cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu những nguyên tắc sống còn của hoạt động tố tụng không được bảo đảm. Khi đó,...

  pdf83p vinamilkvietnam 21-08-2012 177 37   Download

 • Bài giảng Các kỹ năng VP phục vụ hoạt động giám sát của ĐBQH, HĐND bao gồm những nội dung về những yêu cầu phục vụ giám sát trước, trong và sau khi giám sát; một số kỹ năng chủ yếu cần được sử dụng trong hoạt động VP.

  ppt37p cocacola_03 05-10-2015 67 13   Download

 • Bài viết Tăng cường giám sát thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường đề cập đến hoạt động giám sát của Quốc hội, của Mặt trận và các tổ chức thành viên, của Hội đồng nhân dân các cấp,... của việc thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường.

  pdf6p maiyeumaiyeu17 25-10-2016 51 3   Download

 • Mặc dù không được quy định cụ thể trong Hiến pháp và luật, nhưng giống như Quốc Hội / Nghị viện, Hội đồng địa phương ngày càng cố gắng thực thi tốt chức năng giám sát bên cạnh chức năng quyết định. Thực hiện tốt chức năng này với những công cụ, hình thức đa dạng khác nhau có tác dụng tăng cường hiệu quả hoạt động của các cơ quan đại diện của địa phương.

  pdf9p truongtien_09 10-04-2018 39 2   Download

 • Báo cáo, giải trình có vai trò quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong tổ chức bộ máy nhà nước. Đây cũng là thước đo đánh giá hiệu quả giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đồng thời là nghĩa vụ và cơ hội để các chủ thể có trách nhiệm báo cáo, giải trình chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quản lý, điều hành khi thực hiện chính sách.

  pdf6p vimadrid2711 13-12-2019 7 0   Download

 • Hoạt động thanh tra, giám sát của NHNN Việt Nam và tác động tới ổn định hệ thống tài chính" Trong thời từ nay đến 2010, nền kinh tế nước ta sẽ phát triển theo hướng ngày càng hội nhập nền kinh tế khu vực và toàn cầu hoá, do đó, hệ thống ngân hang Việt Nam cũng đứng trước yêu cầu hội nhập vào cộng đồng tài chính khu vực và quốc tế.

  pdf19p kemoc4 29-05-2011 388 125   Download

 • Điều 1. Chức năng giám sát của Quốc hội Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước. Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao của mình tại kỳ họp Quốc hội trên cơ sở hoạt động giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

  pdf26p truongan 10-07-2009 469 100   Download

 • Đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới – thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tiến hành xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Thực hiện nhiệm vụ đó không thể tách rời với việc nâng cao vị trí, vai trò của Quốc hội – cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam....

  doc53p congchuaprinton_th 20-05-2010 251 84   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giám sát Quốc Hội
p_strCode=giamsatquochoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2