Kinh doanh quốc tế:Thị trường tài chính quốc tế và hội nhập kinh tế

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
51
lượt xem
4
download

Kinh doanh quốc tế:Thị trường tài chính quốc tế và hội nhập kinh tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quỹ tiền tệ quốc tế (tiếng Anh: International Monetary Fund, viết tắt IMF) là một tổ chức quốc tế giám sát hệ thống tài chính toàn cầu bằng theo dõi tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán, cũng như hỗ trợ kỹ thuật và giúp đỡ tài chính khi có yêu cầu. Trụ sở chính của IMF đặt ở Washington, D.C., thủ đô của Hoa Kỳ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh doanh quốc tế:Thị trường tài chính quốc tế và hội nhập kinh tế

 1. !" #$%'()!" % ) +#,!# & * !#*- . !# % /0 ! "#$ 2
 2. / % 0!" %/1! % 2 # !" / 0+ % 0 / % & ' ( #$ % )"+, * " - . - % / '0 1-1 1 # / -0 $ % - 2 - / ' 3 2 - # / / 1 3 / 4 3
 3. / % 0!" %/1! % % 0 " (3 # !" / #/ 5 ) 2 * 2, -1 6 2 6 ) + & &2 0 & 2, 7 & ) & 2'7 92 8 0: & 2, 4
 4. / % 0!" %/1! % % 0 " (3 # !" / #/ 4*! 6 6 )!" 7 8 9:* / 5 $ *!" ; %! * ; * & < 7 2 3 11 ; ?* >F4GH I 4 @ *'EGJ@K * I 1 - 2 1 L 5
 5. / % 0!" %/1! % % 0 " (3 # !" / #/ 4*! 6 6 )!" 7 8 9:* / 5 $ *!" ; %! * ; * & < 11 ;M # #3 1 / & # 2 1 - 4 3 11 ' 6 / - 3 3N 1 4 & 2 2 2 #1 1 6
 6. = %/1! 2 0+ % 0 / 7 !% !* !* > !/% & @ ! < /& % 8 *? / 6 & O >PQQ N # 6 2 - / 1 0 # / % 4 " - * +. " - & - - O 4 M # 6 2 - / 1 1 / 4 R & - 3 - / 1 - 2 - O 0 4 - - 1 ' 2 - 1 ' - & H R R % 4 7
 7. = %/1! 2 0+ % 0 / 7 !% !* !* > !/% & @ ! < /& % 8 *? M $ O >PSF R * H "+ 1 . M O T "#$ @ - 1 J@K 5DU*J@K 7 VW X YAZ [ >P?>"#$ / 1 3N J@K >P?S* 2 "+ / / / 2 ' T 3 & - - # / 8
 8. / % 0!" %/1! % # !" / #* A > A 6 ) B 1!" * !" & 7 ) ) B " # @#2 ; B"@,& % - /0 # R R / 5 B - 2 L B 9
 9. 0 B$ % " * # 0 B * B 0 6 3 !# C 3 3 ( B 1!" !" & 7 ) 10
 10. C " *# 0 B * 3 3 D 8* 8& ; 6 3 ( & 11
 11. > E+ B,+# + 5* % " * # 0 B * C 3 3 " % - - % R / / - X / 1 # ! R - & - - 4 Pg. 226 12
 12. C " *# 0 B * 3 3 - 2 - # / %# - 1 2 1 ;M # # % #1 ' / -1 0 # R # / / 2 ; % 2 - & 3 3 - . Z #) @ % , Z # - ) 9 0 + , EF'PF'>\F . # 13
 13. F*+ B$ % " * # 0 B * 3 !# C 3 3 3N 2 ) : 2 : 9 : #] :::, H ] - % 7- ;2 - # ]2 - 1 ' ' '^ 14
 14. 4 " >* ! /G + H8IJ ? JK 15
 15. 4 " >* ! /G + H8IJ ? JK 16
 16. 4 " >* ! /G + H8IJ ? JK 17
 17. #$%'()!" %/1! % & !" / & / - ' - 3 1 - 1 #4 " 2 & .7 0 'A 9# ' # '7 2 & 2'@ + 2 ' ' @ '+ _ ' ` ': 2'^ © PhotoDisc 18
 18. Source: Shenkar and Luo (2004) 19
 19. !#*- . !# % 0 / & $ & & 1 # ! 1 - - 1 % / - 1 2 - - $ 4 . 3 1 %# & - %# & % 1 - - ' # - H & 0 - X L © PhotoDisc 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản