intTypePromotion=1
ADSENSE

Hạch toán cuối kỳ

Xem 1-20 trên 67 kết quả Hạch toán cuối kỳ
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn đề tài:" kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại vũ gia”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc68p tranthihuyen061a 15-09-2012 90 35   Download

 • Nội dung của chi phí mua hàng gồm chi phí vận chuyển,bốc xếp hàng hoá…phát sinh trong quá trình mua hàng. Chứng từ hạch toán là chứng từ thể hiện việc thanh toán các chi phí trên như phiếu chi tiền… Hàng ngày căn cứ vào chứng từ phản ánh chi phí liên quan đến hàng mua,kế toán tiến hàng hạch toán Nợ TK156(156.2) Có TK111 5.431.613 đ 5.431.613 đ Và ghi vào sổ nhật ký chi tiền mặt TK111.Cuối tháng,kế toán tiến hành tổng cộng số liệu của TK156.2 ở sổ nhật ký đặc biệt TK111 và tiến hành tổng...

  pdf10p ttcao1 28-07-2011 91 27   Download

 • Giá trị NVL xuất trong kỳ = Giá trị NVL nhập trong kỳ + Giá trị NVL tồn đầu kỳ Giá trị NVL tồn cuối kỳ Phương pháp hạch toán: 2. Nội dung và phương pháp hạch toán chi phí nhân công trực tiếp: 2.1. Nội dung: Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm tiền lương, tiền công và các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất. Chi phí nhân công trực tiếp được phản ánh theo từng đối tượng hạch toán chi phí trường hợp chi phí liên quan đến nhiều đối tượng hạch toán thì...

  pdf8p caott10 28-07-2011 105 22   Download

 • * Tài khoản 632 TK 632 - Tr ị giá vốn của thành phẩm tồn kho đầu kỳ - Trị gi á thực tế của thành phẩm hoàn thành trong kỳ. - Tr ị giá thực tế thành phẩm tồn kho cuối kỳ. - Kết chuyển trị giá thực tế của thành phẩm tiêu thụ vào TK 911. b. Phương pháp hạch toán GVHB theo PPKKĐK (4)Cuối kỳ, k/c giá mua của hàng tồn cuối kỳ TK 1561 TK 6111 “giá mua” (1)K/c giá mua của hàng TK 632 tồn đầu kỳ Giá mua của (6a)Cuối kỳ,k/c giá mua hàng trong kỳ của hàng...

  pdf9p caott10 28-07-2011 80 21   Download

 • + Trình tự ghi chép kế toán trong hình thức Nhật Ký Chung: Bứơc 1: Hàng ngày chứng từ gốc, định khoản ghi trực tiếp vào Nhật Ký Chung theo thứ tự thời gian, định khoản những nghiệp vụ có liên quan đến đối tượng cần hạch toán chi tiết. Bước 2: Định kỳ từ Nhật Ký Chung ghi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ cái theo tài khỏan liên quan, còn đối với Nhật ký đặc biệt là cuối kỳ lấy sổ tổng cộng ghi vào sổ cái . Bước 3: Cuối kỳ căn cứ vào...

  pdf10p ttcao1 28-07-2011 72 10   Download

 • Lương thực tế VL tồn kho đầu kỳ hoặc cuối kỳ Phương pháp giá đơn vị bình quân sau mỗi lần nhập lại, khắc phục nhược điểm của 2 phương pháp trên tuy nhiên nhược điểm của phương pháp này lại tốn nhiều thời gian tính toán. Giá đơnvị BQ sau mỗi lần nhập lại tế của tồn trước khi nhập Lượng thực tế VL tồn trước khi nhập số nhập Lượng thực tế nhập = Giá trị vật liệu Giá thực b. Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO) Theo phương pháp này số vật liệu nào nhập trước thì...

  pdf7p ttcao1 28-07-2011 49 4   Download

 • Chu trình bán hàng - thu tiền là giai đoạn cuối cùng đánh giá toàn bộ kết quả của một chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tham khảo "Luận văn: Quy trình kiểm toán bán hàng - thu tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính của kiểm toán nội bộ các đơn vị hạch toán độc lập tại Tổng công ty Sông Đà" để hiểu hơn về quy trình kiểm toán này nhằm đưa ra phương pháp đánh giá tốt nhất.

  doc108p vnzoomvn 17-06-2011 797 251   Download

 • Khái niệm thành phẩm và nhiệm vụ hạch toán thành phẩm Khái niệm: Thành phẩm là sản phẩm đã đựơc chế tạo xong ở giai đoạn chế biến cuối cùng của quy trình công nghệ trong doanh nghiệp, được kiểm nghiệm đủ tiêu chuẩn kỹ thuật quy định và nhập.

  ppt33p tuylip0108 12-07-2011 742 149   Download

 • CHI PHÍ KHÁC Loại tài khoản này phản ánh các khoản chi phí của các hoạt động ngoài các hoạt động SXKD tạo ra doanh thu của doanh nghiệp. Chi phí khác là những khoản chi phí (lỗ) do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của doanh nghiệp gây ra và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Loại tài khoản này chỉ phản ánh các khoản chi phí trong kỳ, cuối kỳ được kết chuyển sang Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” và không có số dư cuối kỳ....

  pdf12p misadu 06-07-2010 205 112   Download

 • THU NHẬP KHÁC Loại tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động tạo ra doanh thu của doanh nghiệp. Loại tài khoản này chỉ phản ánh các khoản thu nhập khác trong kỳ. Cuối kỳ toàn bộ thu nhập được kết chuyển sang Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” và không có số dư.

  pdf11p misadu 06-07-2010 231 102   Download

 • • Nhiệm vụ kế toán tổng hợp • Mô hình hóa hoạt động kế toán tổng hợp • Sơ đồ hạch toán kế toán tổng hợp • Kế toán tổng hợp trên PMKT Nhiệm vụ kế toán tổng hợp Quản lý, rà soát nghiệp vụ kinh tế phát sinh Kiểm tra, thực hiện yêu cầu kế toán chung Tổng hợp, làm công tác kế toán cuối kỳ Thực hiện công tác sổ sách hàng tháng, báo cáo thuế, báo cáo tài chính quý

  pdf8p marc222 10-08-2011 157 57   Download

 • Ưu điểm: mỗi bộ phận theo dõi một phần khác nhau nhưng có liên quan trực tiếp, có kiểm tra đối chiếu nên khả năng chính xác của các số liệu cao và căn cứ vào số dư cuối kỳ trên cơ sở cân đối để xác định hàng hoá vật chất xuất trong kỳ. - Nhược điểm: tuy có đối chiếu kiểm tra, nhưng mỗi bộ phận theo dõi một mảng công việc khác nhau, nên không tránh khỏi sự nhầm lẫn sai sót. Vì vậy cần phải có sự kiểm tra đối chiếu hàng ngày. IV. HẠCH TOÁN...

  pdf9p lavie8 27-07-2011 107 50   Download

 • Giáo trình Lập kế hoạch và hạch toán trong sản xuất kinh doanh nông lâm kết hợp là mô đun cuối cùng của nghề sản xuất nông lâm kết hợp. Mục tiêu của mô đun giúp người học nắm được những kiến thức cơ bản về lập kế hoạch và hạch toán sản xuất nông lâm kết hợp. Qua đó xác định vai trò, trách nhiệm của bản thân người học đối với việc học nghề để tự tạo việc làm và phát triển kinh tế gia đình, địa phương.

  pdf37p minhminh_3 02-12-2014 137 41   Download

 • Tại kỳ họp thứ 2 khoá XI thông qua luật ngân sách sửa đổi và bổ xung có hiệu lực từ năm 2004 trở đi có xác định rõ những nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước (KTNN) là phải tiến hành kiểm toán các báo cáo quyết toán NSNN trước Quốc Hội,Hội Đồng Nhân Dân phê chuẩn quyết toán.Cuối tháng 10/2003 tại kỳ họi thứ 4 khoá XI uỷ ban thường vụ quốc hội sẽ trình 17 dự án luật trong đó có luật Kiểm toán nhà nước được trình xin ý kiến Quốc Hội và sẽ thông...

  pdf29p hocbong1122 19-02-2013 88 30   Download

 • Bên có: + Giá trị thực tế vật liệu sử dụng không hết nhập lại kho. + Kết chuyển hoặc phân bổ trị giá nguyên vật liệu đã thực sự tham gia sản xuất sản phẩm trong kỳ cho các đối tượng tập hợp chi phí có liên quan để tính giá thành sản phẩm. Tài khoản 621 không có số dư cuối kỳ và được mở chi tiết theo từng đối tượng phải chịu chi phí ở từng phân xưởng, bộ phận sản xuất. * Phương pháp hạch toán: Khái quát công tác hạch toán chi phí nguyên vật...

  pdf13p ttcao1 28-07-2011 114 29   Download

 • Kế toán không hạch toán khi khoản chiết khấu đã được trừ ngay trên hóa đơn. Kế toán hạch toán các khoản chiết khấu thương mại chấp nhận giảm cho khách hàng sau khi đã lập hóa đơn Căn cứ vào biên bản điều chỉnh và hóa đơn điều chỉnh, kế toán ghi: Nợ TK 521: Chiết khấu thương mại Nợ TK 3331: Thuế GTGT phải nộp Có TK 111, 112 Có TK 131: Phải thu của khách hàng Cuối kỳ kế toán, kết chuyển số tiền chiết khấu thương mại đã chấp nhận cho người mua để xác định doanh...

  pdf10p lavie8 27-07-2011 110 25   Download

 • + Nhược điểm: ghi chép còn trùng lặp giữa kho và phòng kế toán, khối lượng ghi chép quá lớn nếu chuủng loại vật tư nhiều việc nhập xuất thường xuyên, công việc kiểm tra không thường xuyên mà vào cuối tháng do đó hạn chế chức năng kiểm tra của kế toán trong quản lý. * Mẫu sổ hạch toán chi tiết NVL - CCDC: THẺ KHO Ngày lập thẻ Kho : Từ số: Tên hàng, vật liệu: Mã số: 152 ĐVT: kg TT Chứng từ Diễn giải Ngày nhập xuất Số lượng Chữ ký xác nhận của KT...

  pdf10p caott10 28-07-2011 136 21   Download

 • + Sơ đồ hạch toán tổng hợp: TK 1561, 1562, 151, 157, 154 TK 611 TK 111, 112, 331 (1) Kết chuyển giá trị hàng tồn kho trong kỳ (3) Giảm giá được chấp nhận TK 632 Cuối kỳ kết chuyển giá mua chi phí thu mua cho TK 111, 112,331 hàng hoá bán ra TK 1561 Giá mua hàng tồn Mua hàng chưa VAT trong kỳ (4) cuối kỳ Kết chuyển Giá mua hàng gởi đi bán TK 157 Cuối kỳ trong kho TK 133 TK 154 Giá mua hàng tồn cuối kỳ ở cơ sở gccb TK 1562 VAT được khấu trừ CP thu mua phân bổ Cho hàng tồn cuối kỳ 2. Hạch...

  pdf12p ttcao1 28-07-2011 66 18   Download

 • Trích các khoản theo lương theo tỷ lệ quy định Nợ TK622 Có TK338(3382,3383,3384) (5)Cuối kỳ kết chuyển hoạc phân bổ chi phí nhân công trực tiếp Nợ TK154 (KKTX) Nợ TK631 (KKTX) Có TK622 2.3) Sơ đồ tài khoản TK334 TK154(631) TK622 tiền lương, tiền ăn ca phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất TK335 kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp trích trươc tiền lương nghỉ ch CN trực tiếp sản xuất TK338 trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí 3) Hạch toán chi phí sản xuất chung: Chi phí sản xuất chung là...

  pdf12p lavie8 27-07-2011 72 15   Download

 • Khái niệm về thành phẩm, bán thành phẩm: Thành phẩm là những sản phẩm đã kết thúc giai đoạn chế biến trong quy trình công nghệ sản xuất ra sản phẩm đó của doanh nghiệp Bán thành phẩm là những sản phẩm mới hoàn thành một công đoạn chế biến nhất định nào đó ( trừ công đoạn chế biến cuối cùng) Trong quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn chất lượng qui định được nhập kho để chờ tiếp tục chế biến hoặc được chuyển giao để tiếp tục chế biến...

  pdf0p inside33 08-12-2012 75 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hạch toán cuối kỳ
p_strCode=hachtoancuoiky

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2