Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

Xem 1-20 trên 36 kết quả Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ
 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục đăng ký chủ trì thực hiện dự án thuộc chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp .', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p demtichlieu 13-07-2010 73 9   Download

 • Quy chế quản lý chương trình được ban hành theo quyết định số 36/2006/QĐ-TTg ngày 8/2/2006 của Thủ tướng Chính phủ, thông tư liên tịch số 102/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 31/10/2006 của liên Bộ tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính đối với chương trình.

  pdf28p hoangly 24-06-2009 427 198   Download

 • Quyết định 1600/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp để tuyển chọn thực hiện trong 2 năm 2006 - 2007

  doc9p diennghia 19-08-2009 82 8   Download

 • Quyết định số 4560/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Định đến năm 2020. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;...

  doc3p trangan_123 03-03-2018 1 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ GIAI ĐOẠN 2011-2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf8p colgate_colgate 20-12-2010 81 9   Download

 • Quyết định số 1415/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp để chỉ định đơn vị chủ trì thực hiện trong 2 năm 2007-2008 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  pdf6p truongvekien 10-10-2009 88 8   Download

 • Thông tư liên tịch 102/2006/TTLT-BTC-BKHCN của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp

  doc9p diennghia 19-08-2009 80 3   Download

 • Quyết định 11/2006/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy chế tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp"

  doc37p diennghia 19-08-2009 70 5   Download

 • Quyết định 36/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành "Quy chế quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp"

  doc11p diennghia 19-08-2009 68 5   Download

 • Quyết định 567/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp để tuyển chọn thực hiện trong năm 2010

  pdf7p nguyetnga 19-08-2009 91 4   Download

 • Quyết định 01/2006/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp

  doc3p diennghia 19-08-2009 84 3   Download

 • Quyết định 68/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp

  doc5p diennghia 19-08-2009 279 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ ĐỂ TUYỂN CHỌN BỔ SUNG CHO THỰC HIỆN TRONG 2 NĂM 2012-2013

  pdf4p dhoomagain 23-02-2012 258 107   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN TUYỂN CHỌN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ GIAI ĐOẠN 2011-2015

  pdf19p meoconbatbuom 27-05-2011 59 11   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG 2 NĂM 20122013 BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  pdf17p meoconbatbuom 27-05-2011 73 6   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ GIAI ĐOẠN 2011-2015

  pdf15p hoa_kimngan 01-09-2011 50 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ ĐỂ TUYỂN CHỌN CHO THỰC HIỆN TRONG 2 NĂM 2012-2013

  pdf10p coolandclean 22-05-2012 47 3   Download

 • Quyết định số 68/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf5p truongvekien 10-10-2009 58 2   Download

 • Quyết định số 01/2006/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ ban hành

  pdf4p truongvekien 10-10-2009 65 2   Download

 • Quyết định số 2856/QĐ-BKHCN về việc tuyển chọn bổ sung các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp trong 2 năm 2006-2007 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  doc1p truongvekien 10-10-2009 58 2   Download

Đồng bộ tài khoản