Kế toán hợp nhất

Xem 1-20 trên 1304 kết quả Kế toán hợp nhất
 •  Ebook Kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính: Phần 2 cung cấp cho bạn đọc về kế toán các khoản đầu tư trên báo cáo tài chính riêng rẽ của công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất khi mua, báo cáo tài chính hợp nhất lập khi hợp nhất và phần phụ lục. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf316p uocvongxua02 15-05-2015 193 106   Download

 •  Ebook Kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính: Phần 1 trình bày những vấn đề chung về hợp nhất kinh doanh, các phương pháp và kỹ thuật hợp nhất kinh doanh, hợp nhất kinh doanh tại Việt Nam, các phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính, qui trình hợp nhất báo cáo tài chính, qui trình hợp nhất báo cáo tài chính của Việt Nam - so sánh với thế giới.

  pdf307p uocvongxua02 15-05-2015 191 95   Download

 • Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất của Công ty cổ phần Kinh Đô gồm: Báo cáo của một Hội đồng quản trị, Báo cáo kiểm toán, Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán, Bảng Cân đối Kế toán Hợp nhất, Báo cáo Kết quả Hoạt động Kinh doanh Hợp nhất, Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ Hợp nhất, Thuyết minh Báo cáo Tài chính Hợp nhất.

  pdf44p sasu111 15-03-2014 56 9   Download

 • BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT. Ngày 31 tháng 12 năm 2007. Đơn vị tính : Đồng Việt Nam .... Ngày 15 tháng 3 năm 2008. KẾ TOÁN TRƯỞNG. TỔNG GIÁM ĐỐC.

  pdf4p thuyha 24-06-2009 2387 202   Download

 • BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT. Tại ngày 30 tháng 6 năm 2008 - Nguyên giá. 222. 1,353,971,022,575, tài sản cố định thuê tài chính, chi phí xây dựng cơ bản dỏ dang, giá trị hao mòn lũy kế, các khoản đầu tư tài chính dài hạn, dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn.

  pdf19p haichau 24-06-2009 970 195   Download

 • BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT. Ngày 30 tháng 06 năm 2008.Tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu, phải thu khách hàng, trả trước cho người bán, phải thu nội bộ ngắn hạn, phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng, các khoản phải thu khác, dự phòng các khoản phải thu khó đòi.

  pdf4p haichau 24-06-2009 766 169   Download

 • Báo cáo tài chính quý III. Bảng cân đối kế toán hợp nhất. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất. Thuyết minh báo cáo tài chính.

  pdf14p thuyha 24-06-2009 381 115   Download

 • Tiểu luận: Hợp nhất kinh doanh trình bày về những vấn đề chung về hợp nhất kinh doanh, phân loại hợp nhất kinh doanh, các hình thức hợp nhất kinh doanh, các hình thức thanh toán trong quá trình hợp nhất kinh doanh, phương pháp hợp nhất kinh doanh, kế toán hợp nhất kinh doanh.

  pdf59p wide_12 28-07-2014 168 70   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Hợp nhất kế toán từ chuẩn mực đến thực tiễn nhằm hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề cơ bản về hợp nhất kinh doanh dưới góc độ kế toán doanh nghiệp; đánh giá đúng thực trạng tình hình kế toán hợp nhất kinh doanh tại Việt Nam. Từ đó có thể đưa ra một số kiến nghị để hoàn thiện khung pháp lý cũng như công tác kế toán hợp nhất kinh doanh tại Việt Nam.

  pdf94p sms_12 07-05-2014 97 38   Download

 • Thuyết trình: Hợp nhất kinh doanh trình bày về những vấn đề chung về hợp nhất kinh doanh, phương pháp kế toán hợp nhất kinh doanh, kế toán hợp nhất kinh doanh, nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trong trường hợp hợp nhất kinh doanh dẫn đến quan hệ công ty mẹ - công ty con , chuẩn mực quốc tế về kế toán hợp nhất kinh doanh, so sánh với kế toán quốc tế, bài tập tổng hợp.

  pdf114p wide_12 28-07-2014 76 31   Download

 • Trong chương này chúng ta mở rộng KDLTT hàng ưu tiên bằng cách thêm vào hai phép toán: phép toán hợp nhất (Merg) và phép toán giảm khoá (Decreasekey). Các phép toán này là rất cần thiết trong thiết kế thuật toán cho các bài toán tối ưu, chẳng hạn các thuật toán đồ thị như tìm đường đi ngắn nhất (thuật toán Dijkstra), tìm cây bao trùm ngắn nhất (thuật toán Prim).

  doc11p daodangson01041991 20-09-2010 114 18   Download

 • BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN (GEMADEPT)Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007.

  pdf3p haichau 24-06-2009 609 128   Download

 • Thuyết trình: Nhập môn báo cáo tài chính hợp nhất trình bày về những vấn đề chung của báo cáo tài chính hợp nhất, các thành phần của báo cáo tài chính hợp nhất như: bảng cân đối kế toán hợp nhất, báo cáo kết quả HĐKD hợp nhất, báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất, bảng thuyết minh BCTC hợp nhất.

  pdf65p wide_12 28-07-2014 210 68   Download

 • Chuẩn mực kế toán quốc tế được soạn thảo bởi IASB (International Accounting Standards Board). IASB được thành lập từ năm 2001 để thay thế Ủy ban Chuẩn mực kế toán quốc tế (IASC) do Ngân hàng thế giới hỗ trợ thành lập và phát triển từ năm 1973 đến năm 2000, có trụ sở tại London.

  pdf96p tuyetmuadong2013 24-04-2013 120 56   Download

 • bảng cân đối kế toán hợp nhất của công ty cổ phần cơ khí - Điện lữ gia

  pdf8p thuyha 24-06-2009 264 42   Download

 • Cong ty cổ phần du lịch và thương mại Vinpearl Địa chỉ: Hòn Tre - Phường Vĩnh Nguyên - Thành phố Nha Trang Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên bộ

  pdf6p thuyha 24-06-2009 306 30   Download

 • Giáo trình Kế toán công ty: Phần 2 do PGS.TS. Nguyễn Thị Đông biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về Kế toán giải thể và tổ chức lại công ty, báo cáo tài chính trong các công ty. Tài liệu hữu ích với những bạn chuyên ngành Kế toán.

  pdf110p thuytrang_1 31-12-2014 56 26   Download

 • Mục tiêu của luận văn nhằm mục đích: dựa vào các hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất của chuẩn mực kế toán Việt Nam và các thông tư hướng dẫn chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế, lập hợp nhất báo cáo tài chính tại tổng công ty Khánh Việt.

  pdf26p seven_12 11-03-2014 47 19   Download

 • Nội dung chương 5: Báo cáo tài chính hợp nhất thuộc bài giảng Kế toán doanh nghiệp nâng cao với mục tiêu hiểu và biết vận dụng các nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất theo chuẩn mực kế toán liên quan, biết lập bảng cân đối kế toán hợp nhất và báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất.

  pdf11p phuongpham357 23-07-2014 44 12   Download

 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2-2016 của tổng công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí là bản tổng kết gồm có, bảng cân đối kế toán hợp nhất, báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất, báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất, bản thuyết minh báo cáo tài chính hơp nhất. Mời các bạn tìm hiểu chi tiết.

  pdf32p changtraithiendinh 12-08-2016 31 2   Download

Đồng bộ tài khoản