intTypePromotion=1
ADSENSE

Lạm phát tiền tệ

Xem 1-20 trên 4369 kết quả Lạm phát tiền tệ
 • Mục tiêu của nghiên cứu nhằm làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu trách nhiệm xã hội và vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới; Đề xuất các cơ chế và giải pháp chính sách nâng cao trách nhiệm xã hội và vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới.

  pdf18p vimarillynhewson 17-05-2022 2 0   Download

 • Bài viết "Tiến trình phát triển tư duy về kinh tế tư nhân ở Việt Nam" phân tích làm rõ tiến trình phát triển tư duy về kinh tế tư nhân ở Việt Nam và những bài học kinh nghiệm rút ra cho việc hoạch định đường lối, chính sách phát triển kinh tế bền vững hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p atarumoroboshi 09-05-2022 3 1   Download

 • Bài báo trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế tư nhân, từ đó chỉ rõ mối quan hệ chặt chẽ giữa phát triển kinh tế tư nhân với việc thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh trong bối cảnh hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 9 1   Download

 • Trên thực tế kinh tế tư nhân chưa phát triển hết tiềm năng của nó, một trong những nguyên nhân đó là chưa nhận thức và vận dụng đúng quan điểm của Đảng về vai trò của kinh tế tư nhân; quá trình triển khai hành động trong thực tiễn còn nhiều bất cập. Để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển hơn nữa, chúng ta cần làm rõ vai trò của kinh tế tư nhân, có cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 6 1   Download

 • Để làm rõ vai trò của kinh tế tư nhân nói chung, kinh tế tư nhân ở Hải Phòng nói riêng, bài viết đề cập đến một số vấn đề sau đây: về mặt lý luận, làm rõ vai trò động lực của kinh tế tư nhân, làm cho những người còn kỳ thị với kinh tế tư nhân phải thay đổi quan điểm và thái độ ứng xử đối với kinh tế tư nhân; về mặt thực tiễn, đưa ra những minh chứng xác đáng, những bài học từ thực tiễn phát triển kinh tế tư nhân, tạo sức lan tỏa và nhân rộng mô hình trên phạm vi toàn quốc;...

  pdf9p atarumoroboshi 09-05-2022 3 1   Download

 • Bài viết trình bày những chuyển biến tích cực của nền giáo dục Việt Nam thời gian qua không chỉ là động lực thúc đẩy đất nước đi lên, mà còn góp phần làm cho diện mạo đời sống xã hội ngày càng khởi sắc. Mặt khác, việc chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, hành chính, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước đòi hỏi bước chuyển biến thể chế quản lý phải đồng bộ và thích hợp để tạo tiền đề cho sự phát triển của các lĩnh vực khác nhau.

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 20 3   Download

 • Nepal là quốc gia nông nghiệp dựa và lợi thế khác nhau được lấy từ rừng tư nhân: cây thân gỗ cho năng lượng, xây dựng nhà ở và tăng thu nhập cho người dân. Bài viết nghiên cứu khu vực lâm nghiệp tư nhân nên được thực hiện bởi người nông dân và thân thiện với doanh nghiệp. Những thách thức liên quan đến quá trình xúc tiến của khu vực lâm nghiệp tư nhân cần được loại bỏ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 6 2   Download

 • Bài viết đánh giá kết quả của nền kinh tế trong năm 2015, tìm hiểu những điểm nghẽn quan trọng của nền kinh tế, nghiên cứu từ các biến số kinh tế quan trọng như tăng trưởng, lạm phát, khu vực đối ngoại, khu vực tiền tệ tỷ giá và khu vực ngân sách. Phần kết luận đề xuất một số khuyến nghị chính sách cơ bản cho năm 2016 và những năm tiếp theo.

  pdf40p viindranooyi 04-05-2022 13 1   Download

 • Nghiên cứu tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về tích tụ và tập trung đất đai phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp sẽ góp phần làm rõ hơn những thuận lợi và khó khăn thách thức trong quá trình tích tụ và tập trung đất đai hướng đến hình thành các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn và nâng cao thu nhập cho người nông dân.

  pdf19p viindranooyi 04-05-2022 26 1   Download

 • EVFTA là một Hiệp định thương mại tự do (FTA) toàn diện thế hệ mới và cũng là FTA đầu tiên của EU với một quốc gia có mức thu nhập trung bình như Việt Nam. Bài viết đưa ra những khái quát về EVFTA, chỉ ra những cơ hội và thách thức đối với ngành xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam khi EVFTA có hiệu lực.

  pdf10p viindranooyi 04-05-2022 41 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là xác định tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng sốt rét ở cộng đồng bằng kỹ thuật Real - Time PCR, test nhanh và lam máu soi kính hiển vi ở một số xã sốt rét lưu hành nặng tại huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước, 2018; đánh giá hiệu quả giám sát, phát hiện và điều trị có giám sát trực tiếp người nhiễm ký sinh trùng sốt rét ở một số xã sốt rét lưu hành nặng huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước, 2018-2019.

  pdf200p badbuddy10 21-04-2022 6 1   Download

 • Trên cơ sở phân tích và làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về đội ngũ doanh nhân trẻ, luận án đi sâu nghiên cứu phân tích đánh giá thực trạng và phát triển đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam và đề xuất quan điểm giải pháp chủ yếu nhằm nhằm phát triển đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam trong hội nhập quốc tế.

  pdf27p badbuddy10 21-04-2022 3 0   Download

 • Đề tài được thực hiện với mục tiêu nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về khu kinh tế ven biển, phát triển khu kinh tế ven biển ở các tỉnh Bắc Trung Bộ; trên cơ sở đó, đề xuất quan điểm và giải pháp phát triển khu kinh tế ven biển ở các tỉnh Bắc Trung Bộ đến năm 2030. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc252p linyanjun_2408 21-04-2022 6 3   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu làm rõ lý luận về quan hệ lợi ích trong phát triển nông nghiệp hữu cơ, phân tích và đánh giá thực trạng giải quyết quan hệ lợi ích trong phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020, chỉ ra những kết quả đã đạt được, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf161p linyanjun_2408 21-04-2022 13 1   Download

 • Luận văn phân tích làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản của pháp luật về quản lý quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam; phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về quản lý quỹ đất để phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam; làm rõ các vấn đề pháp lý và thực tiễn thực hiện pháp luật về quản lý quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam để từ đó chỉ ra những bất cập, hạn chế, nguyên nhân của những bất cập, hạn chế trong các quy định pháp luật về quản lý quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta.

  pdf90p badbuddy10 21-04-2022 8 0   Download

 • Xây dựng mô hình canh tác sinh thái tổng hợp lúa - cá - vịt trên chân đất trũng, là một trong các mô hình canh tác theo hướng phát triển bền vững, thông qua việc làm giảm sự phát sinh và gây hại của các đối tượng sâu hại đối với cây lúa và quản lý dịch hại mang tính tổng hợp. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá tác động và hiệu quả kinh tế của mô hình này tại vùng trồng lúa thường xuyên bị ngập úng của huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa năm 2020.

  pdf7p vithales 19-04-2022 7 1   Download

 • Đánh giá thực trạng, tìm ra diễn biến phát triển thể lực của sinh viên khối kinh tế, phát hiện những tồn tại, hạn chế là một trong những cơ sở thực tiễn quan trọng làm tiền đề cho việc lựa chọn các biện pháp, các bài tập nhằm phát triển các tố chất thể lực cho sinh viên khối kinh tế nói riêng, sinh viên Trường Đại học Hải Phòng nói chung, đáp ứng mục tiêu công tác giáo dục thể chất của Trường Đại học Hải Phòng.

  pdf5p vithales 19-04-2022 5 0   Download

 • Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 7: Lạm phát tiền tệ gồm có những nội dung sau: Khái quát về lạm phát, cách tính lạm phát, nguyên nhân và tác động của lạm phát, lạm phát tiền tệ, những biện pháp kiềm chế lạm phát.

  pdf24p cucngoainhan9 07-04-2022 21 1   Download

 • Hàng năm tại Việt Nam có 651 ca mắc mới và 251 ca tử vong bởi u lympho Hodgkin, bệnh nhân phần lớn ở độ tuổi trẻ từ 35-45 tuổi với 90% ca là u lympho Hodgkin kinh điển (CHL). Hiện nay, brentuximab vedotin (BV) là một trong số rất ít liệu pháp được chỉ định cho những bệnh nhân CHL tái phát/tiến triển sau ghép ASCT và có hiệu quả về lâm sàng. Tuy nhiên, bằng chứng về chi phí – hiệu quả của BV tại Việt Nam còn hạn chế, do đó, nghiên cứu chi phí – hiệu quả cho thuốc này tại Việt Nam là cần thiết.

  pdf6p vithales 16-04-2022 4 0   Download

 • Toan chuyển hóa trong tuần đầu, một trong những vấn đề thường gặp ở trẻ non tháng có cân nặng lúc sinh dưới 1500g, có thể làm tăng bệnh lý, tỉ lệ tử vong sớm, cũng như chậm tăng trưởng và chậm phát triển thần kinh. Mục tiêu nhằm xác định diễn tiến toan chuyển hoá trong tuần đầu sau sinh ở trẻ non tháng rất nhẹ cân chưa toan lúc nhập viện.

  pdf7p viedison 13-04-2022 2 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1109 lượt tải
207 tài liệu
1284 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Lạm phát tiền tệ
p_strCode=lamphattiente

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2