intTypePromotion=1
ADSENSE

Ngân sách nhà nước năm 2005

Xem 1-20 trên 71 kết quả Ngân sách nhà nước năm 2005
 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu các vấn đề lý luận về tài sản và thuế tài sản. Tìm hiểu một số chính sách thuế tài sản ở các nước trên thế giới để chọn lọc kinh nghiệm vận dụng ở Việt Nam. Đánh giá thực trạng, ưu và nhược điểm của các chính sách thuế về tài sản đang áp dụng ở Việt Nam hiện nay. Đề xuất phương hướng hoàn thiện chính sách thuế tài sản ở Việt Nam giai đoạn 2005-2010.

  pdf90p tomjerry002 29-10-2021 9 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đề tài nghiên cứu những tác động của tự do hóa thương mại lên sự ổn định tài chính quốc gia đồng thời phân tích tác động của tự do hóa thương mại đến ổn định tài chính của Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2015.

  pdf79p tomjerry001 19-10-2021 11 1   Download

 • Dựa vào việc đánh giá những mặt làm được, những mặt còn hạn chế trong việc thực hiện sử dụng hiệu quả vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước trên địa bàn Tỉnh giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2009, từ đó rút ra những nguyên nhân và đề xuất những giải pháp cải cách nhằm từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Mời các bạn tham khảo!

  pdf98p ageofultron 19-08-2021 9 0   Download

 • Đề tài này nghiên cứu nhằm xác định mối quan hệ và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến lãi suất tại Việt Nam giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2012. Qua đó đưa ra các gợi ý về chính sách điều hành lãi suất trong kinh tế vĩ mô. Đề tài tập trung nghiên cứu đối tượng là các nhân tố ảnh hưởng tới lãi suất tại Việt Nam gồm: Lạm phát tại Việt Nam; Tỷ giá hối đoái tại Việt Nam; Cung tiền; Cầu tiền. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf68p yeyiqian 21-07-2021 21 2   Download

 • Mục tiêu chính của đề tài "Ảnh hưởng của thuế giá trị gia tăng đến quy mô Chính phủ tại Việt Nam" là nghiên cứu tác động của thuế giá trị gia tăng đến quy mô chính phủ tại Việt Nam trong giai đoạn từ quý 1 năm 2005 đến quý 4 năm 2016. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf70p thiennhaikhach01 05-07-2021 22 4   Download

 • Bài viết tập trung xác định ngưỡng nợ nước ngoài Chính phủ tối ưu đối với nền kinh tế Việt Nam. Bằng việc sử dụng mẫu dữ liệu theo quý trong giai đoạn từ 2005-2015, kết quả phân tích thực nghiệm cho thấy giá trị ngưỡng nợ nước ngoài của Chính phủ của Việt Nam là 24,95% GDP.

  pdf15p viwyoming2711 14-12-2020 27 0   Download

 • Đến thời điểm hiện tại, vẫn còn nhiều tranh luận về các tác động của phân cấp tài khóa đến tăng trưởng kinh tế địa phương. Bài viết đánh giá tác động của phân cấp tài khóa đến tăng trưởng kinh tế địa phương ở Việt Nam bằng cách sử dụng phương pháp ước lượng mô men tổng quát (GMM) với dữ liệu dạng bảng cho giai đoạn từ 2005 đến 2016. Nghiên cứu phát hiện phân cấp tài khóa có tác động dương lên tăng trưởng kinh tế địa phương; Các cấu phần của biến phân cấp (chi đầu tư và chi thường xuyên) có hiệu ứng dương và trợ cấp có đóng góp nhất định đến tăng trưởng kinh tế.

  pdf5p kequaidan4 04-05-2020 41 1   Download

 • Nghị định số 58/2019/NĐ-CP được ban hành căn cứ vào: Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29 tháng 6 năm 2005; Pháp lệnh ngày 16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị quyết số 70/2018/QH14 ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

  doc12p kexauxi9 03-12-2019 45 2   Download

 • Quyết định số 1099/QĐ-BTC ban hành quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan bộ tài chính. Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

  doc80p sohucninh000 23-08-2019 129 2   Download

 • Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước và tài nguyên thiên nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf57p thuongdanguyetan08 16-04-2019 20 2   Download

 • Luật Quản lý thuế quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật. Nối tiếp nội dung của phần 1 tài liệu, phần 2 của tài liệu Luật quản lý thuế năm 2007 tiếp tục trình bày các nội dung từ chương 10 đến chương 14 của Luật Quản lý thuế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf44p thuongdanguyetan08 16-04-2019 29 0   Download

 • Bảo vệ môi trường là những hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp, cải thiện môi trường, bảo đảm cân bằng sinh thái, ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường, khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Mời các bạn cùng tìm hiểu luật này qua phần 2 của tài liệu được chia sẻ dưới đây.

  pdf114p thuongdanguyetan08 16-04-2019 45 0   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc29p phamthithuhuyen9b 21-03-2018 55 1   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012; Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất.

  doc23p phamthithuhuyen9b 21-03-2018 64 3   Download

 • Quyết định số: 189/QĐ-BTP quy định trình tự và thủ tục trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tư pháp quản lý; căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p huyen06281982 21-10-2015 79 1   Download

 • Luận văn hệ thống lại cơ sở lý luận cơ bản về lạm phát và mô hình ARIMA; tổng quan thực tiễn lạm phát ở Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 1/2005 đến tháng 10/2014, để thấy được phần nào quy luật diễn biến phức tạp của lạm phát tại một nước đang phát triển như nước ta; xây dựng mô hình ARIMA phù hợp để dự báo lạm phát Việt Nam trong thời gian tới từ tháng 11/2014 đến tháng 6/2015; đề xuất một số khuyến nghị đối với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong điều hành chính sách vĩ mô.

  pdf26p uocvongxua06 13-08-2015 170 52   Download

 • Xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội – ngân sách nhà nước năm 2005 Quyết định phương hướng nhiệm vụ, dự toán ngân sách nhà nước Phân bổ ngân sách TW năm 2006 Cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm năm 2006 - 2010 Xem xét thông qua 14 dự án luật, nghị quyết về chương trình xây dựng luật Thực hiện hoạt động giám sát: xem xét báo cáo, chất vấn, giám sát văn bản Miễn nhiệm đại biểu Lê Minh Hoàng xem xét việc bầu chức danh Tổng kiểm toán ...

  ppt7p tab_12 29-07-2013 56 3   Download

 • Mẫu này áp dụng cho vay đối với ngân sách nhà nước Mẫu số 01 Ban hành kèm theo Thông tư số 113/2012/TT-BTC ngày 17/07/2012 của Bộ Tài chính CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------HỢP ĐỒNG CHO VAY Số ………………………….. Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 nãm 2008; Căn cứ Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2011 của...

  pdf3p keocauvong 25-06-2013 105 7   Download

 • Tiềm lực tài chính quốc gia ngày càng được củng cố và tăng cường, chuyển từ thế bị động,phụ thuộc từ b ên ngoài, sang một nền tài chính chủ động, có tích luỹ để đầu tư phát triển . Tổng thu NSNN dự kiến thực hiện tháng 5 năm 2001 đến 2005 đạt khoảng 715 nghìn tỷ đồng, vượt so với mục tiêu đại hội IX(620 nghìn tỷ đồng)

  pdf21p yenhoangbank321 25-06-2013 58 3   Download

 • Tam Kỳ, ngày 08 tháng 11 năm 2006 NGHỊ QUYẾT V/v phê chuẩn Quyết toán ngân sách năm 2005 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 10 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2003; Xét Tờ trình số 3095/TTr-UBND ngày 18/10/2006 của UBND tỉnh về phê chuẩn...

  pdf3p poqueen 13-05-2013 60 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1310 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Ngân sách nhà nước năm 2005
p_strCode=ngansachnhanuocnam2005

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2