intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguồn thu quỹ bảo hiểm xã hội

Xem 1-20 trên 24 kết quả Nguồn thu quỹ bảo hiểm xã hội
 • "Bài thảo luận: Đánh giá về nguồn thu và cơ chế quản lý quỹ bảo hiểm xã hội hiện nay" bao gồm 3 chương. Chương 1 Lý luận chuơng về BHXH. Chương 2 Cơ chế quản lý quỹ BHXH. Chương 3 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu nộp quỹ BHXH.

  doc28p vanthe_vcu 07-01-2011 569 184   Download

 • Bảo hiểm xã hội là một chính sách trong những nội dung của hệ thống tài chính Nhà nước nhằm góp phần thực hiện ổn định kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống người lao động. Cùng với các nội dung nhiệm vụ và chính sách kinh tế Đảng và Nhà nước luôn luôn quan tâm đến công tác bảo hiểm xã hội (BHXH). Bước vào thời kỳ đổi mới, hoạt động bảo hiểm nói chung, bảo hiểm xã hội nói riêng đã có bước phát triển khá, tăng nguồn thu quỹ BHXH hàng năm...

  pdf104p intel1212 04-12-2012 95 27   Download

 • Luận án hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về nguồn thu, phát triển nguồn thu và các nhân tố tác động đến nguồn thu của quỹ bảo hiểm y tế, phân tích thực trạng và những nhân tố tác động đến nguồn thu bảo hiểm y tế ở Việt Nam và định hướng giải pháp phát triển quỹ bảo hiểm y tế ở Việt Nam.

  pdf182p change04 08-06-2016 162 63   Download

 • CHƯƠNG VI QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI MỤC 1 QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC Điều 88. Nguồn hình thành quỹ 1. Người sử dụng lao động đóng theo quy định tại Điều 92 của Luật này. 2. Người lao động đóng theo quy định tại Điều 91 của Luật này. 3. Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ. 4. Hỗ trợ của Nhà nước. 5. Các nguồn thu hợp pháp khác. Điều 89. Các quỹ thành phần 1. Quỹ ốm đau và thai sản. 2. Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 3. Quỹ hưu trí...

  pdf10p ttcao3 26-08-2011 89 21   Download

 • Luận án hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về nguồn thu, phát triển nguồn thu và các nhân tố tác động đến nguồn thu của quỹ bảo hiểm y tế, phân tích thực trạng và những nhân tố tác động đến nguồn thu bảo hiểm y tế ở Việt Nam và định hướng giải pháp phát triển quỹ bảo hiểm y tế ở Việt Nam.

  pdf12p change04 08-06-2016 97 15   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu, củng cố thêm kiến thức chuyên ngành Kế toán BHXH nói riêng và Kế toán HCSN nói chung; tìm hiểu một số vấn đề lý luận cơ bản về kế toán BHXH bao gồm các nguyên tắc, quy tắc, các phương pháp, hình thức kế toán được quy định trong các thông tư, nghị định của Chính phủ, Bộ Tài chính, các chế độ và chuẩn mực kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf65p tsmttc_007 10-09-2015 85 20   Download

 • Loại tài khoản 4 dùng để phản ánh số hiện có, tình hình biến động và quyết toán các quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm y tế, nguồn vốn, nguồn kinh phí, các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái, chênh lệch đánh giá lại tài sản, chênh lệch thu, chi chưa xử lý và các quỹ của đơn vị.

  doc39p catbui 07-05-2009 421 166   Download

 • Việc thành lập theo cách tiếp cận thứ hai và thứ ba đối với Việt nam trong điều kiện hiện nay dường như không thích hợp vì như thế sẽ đẫn tới tình trạng quá phân tán nguồn đóng góp của các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội ( theo cách tiếp cận thứ hai chúng ta phải thành lập ra 5 quỹ BHXH tương ứng với 5 chế độ BHXH hiện hành và theo cách tiếp cận thứ ba thì ít nhất cũng phải thành lập ra không dưới 5 quỹ BHXH). Trong điều kiện hiện...

  pdf9p ttcao2 01-08-2011 43 4   Download

 • - Nguồn sử dụng lao động đóng bằng 15% tổng quỹ lương của những người tham gia BHXH trong đơn vị. - Người lao động đóng bằng 5% tiền lương hàng tháng của mình. - Ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ thêm để bảo đảm thực hiện các chế độ BHXH đối với người lao động. - Các nguồn thu khác. Quỹ BHXH được quản lý thống nhất theo chế độ tài chính của Nhà nước, hạch toán độc lập với Ngân sách Nhà nước và được Nhà nước bảo hộ quỹ BHXH được sử dụng để chi...

  pdf7p caott10 18-06-2011 63 10   Download

 • - Các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác. - Các đơn vị sự nghiệp gắn thu bù chi, đơn vị sự nghiệp hưởng nguồn thu bằng viện trợ nước ngoài (kể cả viện trợ của tổ chức phi chính phủ) để trả lương cho công nhân viên chức trong đơn vị. - Các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan đảng, đoàn thể,...

  pdf7p caott10 18-06-2011 56 9   Download

 • Loại tài khoản 4 dùng để phản ánh số hiện có, tình hình biến động và quyết toán các quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm y tế, nguồn vốn, nguồn kinh phí, các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái, chênh lệch đánh giá lại tài sản, chênh lệch thu, chi chưa xử lý và các quỹ của đơn vị. HẠCH TOÁN LOẠI TÀI KHOẢN 4- NGUỒN KINH PHÍ CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU 1- Kinh phí và quỹ của các đơn vị BHXH được hình thành từ các nguồn: - Các khoản thu nộp BHXH, BHYT...

  pdf0p muaythai9 15-11-2011 112 9   Download

 • Huy động sự đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động thanh toán chi phí cho người có BHYT Chăm sóc sức khỏe mang tính chất xã hội, không vì mục tiêu lợi nhuận 1. BHYT Lấy tiền của người khỏe giúp người ốm đau, bệnh tật BHYT nhà nước, BHYT tư nhân 2. Quỹ BHYT Thu phí BHYT + nguồn thu hợp pháp 3. Hình thức thanh toán

  ppt25p muaxuan102 25-02-2013 60 6   Download

 • Ngoài việc chi trả trợ cấp theo các chế độ BHXH, quỹ BHXH còn được sử dụng cho chi phí quản lý như: Tiền lương cho những người làm việc trong hệ thông BHXH; khấu hao tài sản cố định, văn phòng phẩm và một số khoản chi khác… Phần quỹ nhàn rỗi phải được đem đầu tư sinh lợi. Mục đích đầu tư quỹ BHXH là nhằm bảo toàn và tăng trưởng nguồn quỹ. Quá trình đầu tư quỹ BHXH phải đảm bảo nguyên tắc: an toàn, có lợi nhuận, có khả năng thanh toán và đảm bảo lợi...

  pdf9p ttcao1 29-07-2011 70 8   Download

 • Từ khi BHXH Việt Nam chính thức hoạt động(tháng 10/1995) đến nay, tổng số tiền mà cơ quan BHXH đã thu được từ người lao động là 4.921.896 triệu đồng, trong đó: - Quý IV/1995 : - Năm 1996 - Năm 1997 - Năm 1998 - Năm 1999 - Năm 2000 : : : 98.750 triệu đồng. 642.433 triệu đồng. 861.403 triệu đồng. 968.989 triệu đồng. : 1.046.513 triệu đồng. : 1.303.808 triều đồng. 3.1.3. Nguồn đóng và hỗ trợ thêm từ Ngân sách Nhà nước Trong thời gian từ tháng 10/1995 đến hết tháng 12/2000, tổng số tiền hỗ trợ từ...

  pdf7p caott10 18-06-2011 38 6   Download

 • Hoạt động cơ bản của hợp tác đầu tư nước ngoài là nhận các nguồn vốn, ngày nay thường được quy về các loại tư bản tài chính, tư bản tri thức, tư bản mạo hiểm, tư bản xã hội (hai yếu tố quan trọng nhất là hợp tác và lòng tin) cùng các loại tư bản khác trong các dạng tài sản hữu hình và tài sản vô hình từ nước ngoài hoặc đưa vốn ra nước ngoài để sản xuất kinh doanh, dịch vụ... Đầu tư có 2 hình thức là đầu tư gián tiếp và đầu...

  pdf51p kieuoanh 09-07-2009 655 358   Download

 • Dân số đóng vai trò hai mặt trong quá trình phát triển. Một mặt dân số là lực lượng tạo ra của cải vật chất và các dịch vụ cho xã hội. Mặt khác, dân số là lực lượng tiêu thụ sản phẩm. Bởi vậy, quy mô, cơ cấu dân số có ảnh hưởng lớn đến quy mô, cơ cấu sản xuất, tiêu dùng và tích luỹ xã hội. Ở những nơi tài nguyên và nguồn vốn sẵn có, dân số và lao động khan hiếm, việc tăng dân số và lao động có vai trò thúc đẩy sản xuất và...

  doc64p nhaquantritaiba 15-06-2011 834 137   Download

 • Theo National Drought Mitigation Center, hạn hán được xem là bắt nguồn từ sự thiếu hụt của lượng mưa trong một thời gian dài, dẫn đến sự khan hiếm nước phục vụ trong các hoạt động kinh tế- xã hội và môi trường.Tại Việt Nam, hạn được đánh giá là thiên tai gây thiệt hại nặng nề đứng thứ ba sau lũ, bão và có xu hướng xảy ra gay gắt do biến đổi khí hậu. Bắc Bình là một trong hai huyện của tỉnh Bình Thuận có nguy cơ suy thoái đất và hoang mạc hóa hàng đầu...

  pdf6p banhbeonhantom 22-07-2013 57 18   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CHÍNH SÁCH LUÂN CHUYỂN, ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA TỈNH BÌNH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  pdf14p mungtetmoi 21-01-2013 75 11   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ THU, PHÂN CẤP THU, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ NGUỒN THU KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

  pdf5p caytudang 20-04-2013 91 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2012/NQHĐND NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA HĐND TỈNH CÀ MAU VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO VÀ THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TỈNH CÀ MAU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf9p mungtetmoi 21-01-2013 44 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
180 tài liệu
1241 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Nguồn thu quỹ bảo hiểm xã hội
p_strCode=nguonthuquybaohiemxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2