intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhập môn Logic

Xem 1-20 trên 119 kết quả Nhập môn Logic
 • Lecture Introduction to computing - Lesson 7: Microprocessor. After studying this lesson, you will to learn about the microprocessor, the key component, the brain, of a computer; learn about the function of a microprocessor; and its various sub-systems: bus interface unit, data & instruction cache memory, instruction decoder, arithmetic-logic unit, floating-point unit, control unit;...

  pdf32p hanthienngao 15-04-2022 2 0   Download

 • Lecture Introduction to computing - Lesson 8: Binary numbers & Logic operations. After studying this lesson, you will to become familiar with number system used by the microprocessors - binary numbers; to become able to perform decimal-to-binary conversions; to understand the NOT, AND, OR and XOR logic operations – the fundamental operations that are available in all microprocessors;...

  pdf49p hanthienngao 15-04-2022 1 0   Download

 • Lecture Introduction to Programming: Lesson 5 provide students with knowledge about decision; If statement and If statement in C; relational operators; flow chart symbols; flow chart for if statement; logical operators;...

  ppt28p hanthienngao 15-04-2022 1 0   Download

 • Lecture Introduction to Programming: Lesson 6 provide students with knowledge about loop - repetition structure; logical expression; flow chart for while construct; factorial definition; property of while statement;...

  ppt19p hanthienngao 15-04-2022 3 0   Download

 • Lecture Introduction to Programming: Lesson 21 provide students with knowledge about bit manipulation, bit operators; logical operators; bit manipulation operators; bitwise and operator; bitwise exclusive or operator; bit flags; read write and execute;...

  ppt26p hanthienngao 15-04-2022 21 0   Download

 • "Giáo trình Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Phần 1 - Từ Minh Phương" có nội dung trình bày về có nội dung trình bày về khái niệm trí tuệ nhân tạo, lịch sử hình thành và phát triển; giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm, bài toán tìm kiếm trong không gian trạng thái; biểu diễn tri thức và lập luận logic, sự cần thiết sử dụng tri thức trong giải quyết vấn đề;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf109p chenlinong_0310 23-02-2022 14 5   Download

 • Giáo trình Nhập môn logic học cung cấp cho người học những kiến thức như: Dẫn nhập về logic học; các quy luật cơ bản của tư duy; khái niệm; phán đoán; suy luận; giả thuyết, chứng minh, bác bỏ và ngụy biện. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf95p cuchoami2510 18-02-2022 4 1   Download

 • Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 4: Cài đặt và vận hành hệ thống, cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy trình phát triển phần mềm; quy trình kiểm thử; kiểm thử và gỡ lỗi- Testing and Debugging; gỡ lỗi logic cho chương trình (Logic Errors); chuyển đổi thành hệ thống mới;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt36p hoaanhdao709 19-01-2022 9 0   Download

 • Tập bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo gồm có 5 chương với nội dung cụ thể của từng chương như sau: Chương 1 - tổng quan về trí tuệ nhân tạo, chương 2 - các chiến lược tìm kiếm, chương 3 - logic mệnh đề, chương 4 - logic vị từ, chương 5 - biểu diễn tri thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf259p cucngoainhan3 19-11-2021 15 6   Download

 • Bài giảng Logic học: Chương 1 Nhập môn logic học cung cấp cho người học các kiến thức: Đối tượng của lôgic học; Phương pháp nghiên cứu lôgic học; Lịch sử phát triển của logic học; Ý nghĩa của logic học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf24p tomjerry003 03-11-2021 17 3   Download

 • Bài giảng Nhập môn Tin học 2 - Chương 5: Đại số boolean và mạch logic cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Đại số Boolean; Hàm Boolean; Các cổng luận lý; Mạch Logic; Thiết kế của mạch kết hợp; Câu hỏi và bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf68p caphesuadathemchanh 25-10-2021 8 1   Download

 • Bài giảng Nhập môn về lập trình - Chương 3: Tổ chức dữ liệu trong chương trình với mục tiêu giúp sinh viên biết được tên và các thuộc tính của các kiểu dữ liệu cơ bản về số, ký tự, enum và logic (logic trong mở rộng của C, C++); nhập được giá trị của các biến từ bàn phím và xuất được giá trị của các biến ra màn hình... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

  pdf26p xusong 05-07-2021 8 0   Download

 • Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về Trí tuệ nhân tạo; Các chiến lược tìm kiếm; Các giải thuật tìm kiếm lời giải cho trò chơi;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf118p ermintrudetran 01-06-2021 23 5   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Logic vị từ; Chiến lược phân giải sử dụng tập hỗ trợ; Biểu diễn tri thức; Kiểu dữ liệu cấu trúc của Prolog; Ngữ nghĩa của chương trình Prolog;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf141p ermintrudetran 01-06-2021 18 5   Download

 • "Bài giảng Logic học - Bài 1: Nhập môn Logic học" trình bày đại cương về logic học; logic học nhằm xây dựng hứng thú học tập logic học và vận dụng logic học vào việc học tập, rèn luyện và trong ứng xử.

  pdf25p nguathienthan10 26-02-2021 46 5   Download

 • "Bài giảng Logic học đại cương - Bài 1: Nhập môn Logic học đại cương" được biên soạn với mục tiêu cung cấp cho sinh viên tri thức “logic học là một khoa học” về đối tượng của logic học, các nhiệm vụ của logic học, vị trí, ý nghĩa của khoa học tâm lí trong cuộc sống của con người.

  pdf27p kequaidan9 16-12-2020 36 6   Download

 • Bài giảng nhập môn Trí tuệ nhân tạo bao gồm 7 chương với các nội dung: giới thiệu chung về trí tuệ nhân tạo; logic hình thức; không gian trạng thái và các phương pháp tìm kiếm mù; các phương pháp tìm kiếm có sử dụng thông tin; các chiến lược tìm kiếm có đối thủ; các bài toán thỏa rằng buộc; nhập môn học máy.

  pdf0p cothumenhmong7 05-09-2020 36 2   Download

 • Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 3: Đại số boolean và các cổng logic. Chương này trình bày những nội dung chính: Cổng logic AND, OR, NOT; cổng logic NAND, NOR; cổng logic XOR, XNOR; thiết kế mạch số từ biểu thức logic; xác định biểu thức logic của một mạch số. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf29p nanhankhuoctai9 23-07-2020 45 5   Download

 • Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 5: Mạch tổng hợp (1). Chương này trình bày những nội dung chính: Tổng quan, mạch cộng (Carry Ripple (CR) Adder), mạch cộng nhìn trước số nhớ - (Carry Look-Ahead (CLA) Adder); mạch cộng/ mạch trừ; đơn vị tính toán luận lý (Arithmetic Logic Unit). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf34p nanhankhuoctai9 23-07-2020 40 4   Download

 • Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 3: Đại số boolean và các cổng logic (Tiếp theo). Chương này trình bày những nội dung chính: Phân tích giá trị ngõ ra của một mạch số, đại số Boolean. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf24p nanhankhuoctai9 23-07-2020 39 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nhập môn Logic
p_strCode=nhapmonlogic

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2