intTypePromotion=1
ADSENSE

Pháp lý hợp tác xã

Xem 1-20 trên 610 kết quả Pháp lý hợp tác xã
 • Đề tài Hợp tác xã nhằm trình bày các nội dung chính: các văn bản pháp luật điều chỉnh về hợp tác xã, đặc điểm của hợp tác xã và phân biệt liên hiệp hợp tác xã và liên minh hợp tác xã.

  pdf16p canon_12 31-03-2014 438 68   Download

 • Nội dung trình bày Hợp tác xã: các văn bản pháp luật điều chỉnh, đặc điểm pháp lý, phân biệt liên Hiệp HTX và Liên Minh HTX, vốn và Tài sản, một số quyền đặc thù của Xã viên, hạn chế đối với Xã viên là Cán bộ, Công chức.

  pdf28p canon_12 29-03-2014 348 42   Download

 • Thực hiện đề tài “Giải pháp nâng cao năng lực quản lý các Hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long” nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng năng lực quản lý các Hợp tác xã nông nghiệp để tìm ra những khoảng trống năng lực trong quá trình quản lý để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý các Hợp tác xã nông nghiệp.

  pdf151p ochuong999 22-06-2020 18 8   Download

 • Bài viết phân tích thực trạng phát triển hợp tác xã trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, từ đó đề xuất ra các giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị như: Nâng cao nhận thức và trình độ của người nông dân, nâng cao chất lượng của đội ngũ quản lý hợp tác xã, hoàn thiện hành lang pháp lý và xác định nhà nước là đầu mối thúc đẩy liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp.

  pdf5p viino2711 05-05-2020 15 1   Download

 • Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã. tài liệu Luật hợp tác xã sau đây sẽ trình bày các căn cứ điều lệ của hiến pháp quy định về luật hợp tác xã.

  pdf56p trua_nang 22-04-2013 124 14   Download

 • Bài giảng Chương II: Địa vị pháp lý của các doanh nghiệp sẽ giới thiệu tới các bạn những doanh nghiệp có địa vị pháp lý như: Doanh nghiệp Nhà nước; doanh nghiệp các tổ chức chính trị; hợp tác xã; công ty cổ phần; công ty hợp danh;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf59p huyenngoc0628 02-11-2015 102 7   Download

 • Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tự chủ do những người lao động có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện cùng góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của pháp luật để phát huy sức mạnh của tập thể và của từng xã viên nhằm giúp nhau thực hiện có hiệu quả hơn các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cải thiện đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Mời các bạn cùng tìm hiểu về Luật hợp tác xã qua tài liệu được chia sẻ dưới đây.

  pdf56p thuongdanguyetan08 16-04-2019 26 0   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế hợp tác xã nông nghiệptrên địa bàn tỉnh vĩnh phúc', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf120p bidao13 19-07-2012 415 148   Download

 • Hợp tác xã là một tổ chức kinh tế do cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có chung lợi ích, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra, cùng giúp nhau sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao đời sống vật chất...

  ppt33p duyck5a1 17-06-2011 495 118   Download

 • Hợp tác xã là một tổ chức kinh doanh thuộc sở hữu và điều hành bởi một nhóm các cá nhân cho lợi ích lẫn nhau của họ. Hợp tác xã được xác định bởi tuyên bố về việc xác định hợp tác xã của Liên minh quốc tế hợp tác xã "một hiệp hợp tự trị của những người đoàn kết tự nguyện để đáp ứng nhu cầu chung của kinh tế, xã hội và văn hóa và nguyện vọng thông qua các doanh nghiệp đồng sở hữu và kiểm soát dân chủ ". Hợp tác xã cũng có...

  ppt36p trankhanhlinh2928 16-11-2010 501 99   Download

 • Tiểu luận Luật kinh tế: Địa vị pháp lý của Hợp tác xã trình bày về khái niệm, đặc điểm của Hợp tác xã, xã viên của Hợp tác xã; quyền và nghĩa vụ của Hợp tác xã; cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành Hợp tác xã; đăng ký kinh doanh Hợp tác xã; tổ chức lại và giải thể Hợp tác xã; Liên hiệp Hợp tác xã – Liên minh Hợp tác xã. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  doc31p qiuhong_vn 18-10-2014 322 82   Download

 • Một thị trường cạnh tranh hoàn hảo là thị trường trong đó cả người mua và người bán đều cho rằng các quyết định mua hay bán của họ không ảnh hưởng gì đến giá cả thị trường.Công cuộc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế đã làm thay đổi một cách sâu sắc vai trò của các tác nhân trong nền kinh tế nông nghiệp. Hộ gia đình nông dân trở thành một đơn vị kinh tế tự chủ có tư cách pháp nhân và hợp tác xã trở thành một đơn vị dịch vụ. Công cuộc...

  ppt48p cuulong24 19-02-2012 263 76   Download

 • Luật hợp tác xã đầu tiên của n ước ta được Quốc hội Khoá IX thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 1997 đã tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hợp tác xã đổi mới và phát triển trong điều kiện chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường định hướng XHCN.

  pdf44p top_12 21-04-2014 364 73   Download

 • Luận văn trình bày các nội dung chính như: một số vấn đề lý luận về phát triển dịch vụ nông nghiệp tại các hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp, thực trạng phát triển dịch vụ nông nghiệp tại các hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp ở thành phố Đà Nẵng, các giải pháp nhằm hoàn thiện dịch vụ này.

  pdf17p six_12 15-03-2014 185 50   Download

 • Đề tài “Một số quan điểm, chính sách và giải pháp đối với hợp tác xã nông nghiệp ở vùng đồng bằng Bắc Bộ hiện nay” đã nghiên cứu một số vấn đề lý luận về hợp tác và hợp tác xã, thực trạng kinh tế hợp tác và hợp tác xã ở đồng bằng Bắc Bộ, một số quan điểm và giải pháp phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf121p tsmttc_009 12-08-2015 130 42   Download

 • Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về kinh tế hợp tác xã nói chung và hợp tác xã nông nghiệp nói riêng; đánh giá hiệu quả hoạt động dịch vụ của các hợp tác xã nông nghiệp khu vực miền Tây huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2007-2011; đề xuất những giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ của các HTXNN khu vực miền Tây huyện Vĩnh Linh, nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ của các dịch vụ này trong sản xuất nông nghiệp.

  pdf145p bautroibinhyen5 01-12-2016 114 36   Download

 • Bài giảng Pháp luật về doanh nghiệp: Tổ chức lại và Giải thể doanh nghiệp - hợp tác xã có nội dung trình bày về những hình thức tổ chức lại DN & HTX, thủ tục tổ chức lại DN & HTX phụ thuộc chủ yếu vào đối tượng nào, hậu quả pháp lý của việc tổ chức lại DN & HTX.

  ppt10p hoa_cuc91 30-06-2014 220 24   Download

 • Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm đánh giá đầy đủ tình hình quản lý nhà nước của các cấp, các ngành 5 đối với các HTXNN trên địa bàn tỉnh. Đưa ra các giải pháp để đổi mới cách quản lý nhà nước về HTXNN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Hoàn thiện vai trò quản lý nhà nước đối với các HTXNN, phục vụ những nhiệm vụ của đơn vị trong việc nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với các hợp tác xã nông nghiệp tại tỉnh Quảng Ngãi.

  pdf110p anhinhduyet000 01-07-2019 57 11   Download

 • Bài viết Chính sách đất đai đối với khu vực hợp tác xã cần được thay đổi căn bản trình bày các hạn chế của chính sách, quy định pháp luật về đất đai với khu vực hợp tác xã; hạn chế từ công tác quản lý đất đai của chính quyền địa phương từ đó đưa ra đề xuất, kiến nghị nhằm giải quyết khó khăn của hợp tác xã về đất đai.

  pdf4p 29051986 20-07-2014 50 7   Download

 • Công cuộc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế đã làm thay đổi một cách sâu sắc vai trò của các tác nhân trong nền kinh tế nông nghiệp. Hộ gia đình nông dân trở thành một đơn vị kinh tế tự chủ có tư cách pháp nhân và hợp tác xã trở thành một đơn vị dịch vụ. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua nội dung bài báo.

  doc10p thiendiadaodien_5 08-01-2019 51 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Pháp lý hợp tác xã
p_strCode=phaplyhoptacxa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2