Phê duyệt kế hoạch bảo vệ

Xem 1-20 trên 140 kết quả Phê duyệt kế hoạch bảo vệ
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  pdf23p hoamai_do 01-02-2013 24 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH QUẢNG NGÃI 5 NĂM (2011 – 2015) ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

  pdf19p hoamai_do 01-02-2013 31 2   Download

 • Huy động mọi nguồn lực nhằm góp phần thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2007-2010 của đất nước theo hướng phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ môi trường và đóng góp vào việc tổ chức thực hiện công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (Công ước khí hậu), Nghị định thư Kyoto thuộc Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (Nghị định thư Kyoto) và cơ chế phát triển sạch (CDM)...

  pdf3p phananh 24-06-2009 401 100   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN LẬP VÀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ, SỰ CỐ HẠT NHÂN CẤP CƠ SỞ VÀ CẤP TỈNH

  pdf19p hoamai_do 01-02-2013 44 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1342/qđ-ttg về việc phê duyệt kế hoạch định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư đến năm 2012 do thủ tướng chính phủ ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p lawvhxh1 16-11-2009 69 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG GIAI ĐOẠN 2011 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf11p tinhkhiet2012 09-03-2012 45 6   Download

 • Quyết định số 881/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức diễn đàn trẻ em năm 2013.

  pdf12p huongruoutinhnong123 25-03-2014 16 0   Download

 • Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 222/2005/QĐ-TTg (Quyết định 222) ngày 15 tháng 9 năm 2005 phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006-2010 là văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên của Nhà nước về chính sách vĩ mô với những...

  pdf229p kieuoanh 15-09-2009 716 417   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔNG THỂ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ ĐẾN NĂM 2015 CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH VÀ KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI TẠI CÁC BỆNH VIỆN DỰ KIẾN ĐẦU TƯ TỪ DỰ ÁN HỖ TRỢ XỬ LÝ CHẤT THẢI BỆNH VIỆN. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf6p mungtetmoi 21-01-2013 30 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP PHÉP KHẢO NHIỆM HẠN CHẾ VÀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KHẢO NGHIỆM ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA CÂY NGÔ BIẾN ĐỔI GEN SỰ KIỆN: MIR 162 KHÁNG SÂU HẠI BỘ CÁNH VẨY TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ: CÔNG TY TNHH SYNGENTA VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf3p mungtetmoi 21-01-2013 28 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2012-2015 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf4p mungtetmoi 21-01-2013 39 3   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO BỘ VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THỜI BÁO TÀI CHÍNH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG TỚI NĂM 2020

  pdf3p thanlorax 17-04-2013 19 1   Download

 • Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 222/2005/QĐ-TTg (Quyết định 222) ngày 15 tháng 9 năm 2005 phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006-2010 là văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên của Nhà nước về chính sách vĩ mô với những định hướng, giải pháp toàn diện và chương trình hành động cụ thể nhằm thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử trên phạm vi toàn quốc.

  pdf229p angola 23-05-2009 1539 550   Download

 • Nghị định này quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển.

  pdf8p minhanh 14-03-2009 805 129   Download

 • Doanh nghiệp lập kế hoạch kinh doanh cho năm 2012 và các giả định tài chính do các bộ phận khác của doanh nghiệp cung cấp. Các khoản phải trả thuộc về các nhà cung cấp nguyên vật liệu 85%, còn lại là nợ thuế thu nhập doanh nghiệp.Biên bản kiểm kê kho cuối năm 2011 cũng cho biết: thành phẩm tồn kho 2.500 tấn, nguyên liệu đá vôi 1.400 tấn, nguyên liệu đất sét 1.000 tấn.

  doc8p hamhochoi10 21-11-2012 235 110   Download

 • Thông tư 06/2007/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 140/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển

  doc4p uyenson 19-08-2009 154 17   Download

 • Quyết định số 1441/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư trụ sở cấp xã, phường bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf4p lawdt1 02-12-2009 123 15   Download

 • Yêu cầu của kế hoạch đào tạo - Đảm bảo tính chính xác: môn học, khối lượng, số giờ học (lý thuyết, th. hành, đồ án …) … - Đảm bảo tính khoa học: trình tự logic về kiến thức, không chồng chéo kiến thức - Đảm bảo tính sư phạm: Thời lượng hợp lý cho từng HK/ năm học - Đảm bảo tính khả thi: nhân lực, vật lực, tài lực - Phải được phê duyệt của cấp thẩm quyền mới triển khai

  ppt24p online_12 07-11-2013 43 15   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2010/NĐ-CP NGÀY 24/9/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG” CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf2p meoconanca 28-02-2011 73 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN: “CẤP NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN VÙNG MIỀN TRUNG”

  pdf8p buomgiay 09-12-2011 34 6   Download

Đồng bộ tài khoản