intTypePromotion=1
ADSENSE

Quan điểm mácxít

Xem 1-0 trên 0 kết quả Quan điểm mácxít
 • Để giúp các giáo viên và sinh viên bộ môn quan hệ quốc tế cũng như bạn đọc quan tâm đến vấn đề quốc tế có thêm tư liệu tham khảo trong quá trình nghiên cứu, học tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn "Quan điểm Mácxít về một số lý thuyết quan hệ quốc tế của các nước phương Tây hiện nay", do PGS. Nguyễn Bằng Tường chủ biên. Cuốn sách đã cho chúng ta một cái nhìn tổng quát về một số trường phái lý thuyết quan hệ quốc tế của các nước phương Tây hiện nay, đồng thời đưa ra những đáng giá ngắn gọn dựa trên quan điểm macxit đối với những lý thuyết này.

  pdf67p tradaviahe14 14-01-2021 16 1   Download

 • Phần 2 của ebook "Quan điểm Mácxít về một số lý thuyết quan hệ quốc tế của các nước phương Tây hiện nay" trình bày về một số lý thuyết quan hệ quốc tế đang thịnh hành ở các nước phương Tây như Thuyết chính trị xanh, Thuyết nữ quyền, Chủ nghĩa Gramxi mới, Chủ nghĩa xã hội dân chủ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf29p tradaviahe14 14-01-2021 13 1   Download

 • Lịch sử triết học, theo quan điểm mácxít, là lịch sử phát sinh, hình thành và phát triển của triết học nói chung, của các khuynh hướng và hệ thống triết học khác nhau nói riêng trong sự phụ thuộc, suy đến cùng, vào sự phát triển của tồn tại xã hội. Trong các giai đoạn của lịch sử triết học, có thể thấy triết học trong thời kỳ cổ đại là một mảng kiến thức hết sức rộng lớn, phong phú, đa dạng và là di sản vĩ đại của cả nhân loại....

  doc15p ngocsonussr 11-08-2012 212 76   Download

 • Bài giảng Quan điểm triết học Mác - Lênin về con người nhằm trình bày lý luận chung về con người, quan điểm của Mac về con người. Quan niệm con người trong triết phương Tây, các hạn chế của triết học trước Mác và ngoài Macxit.

  pdf23p red_12 19-05-2014 221 39   Download

 •  Bài giảng" Chương 11: Quan điểm của triết học Mác - Lênin về con người và vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số quan điểm triết học ngoài mácxít về con người, quan điểm triết học Mác-Lênin về con người, tư tưởng Hồ Chí Minh về con người trong sự nghiệp cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo,... Mời các bạn tham khảo,

  pdf61p doinhugiobay_07 16-12-2015 126 18   Download

 • Bài viết này tìm hiểu về khái niệm quan hệ xã hội, quan niệm về công bằng xã hội trong giáo dục theo quan điểm Mác-xít và công bằng xã hội trong giáo dục ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở phân tích đó, bài viết trình bày kết quả của Việt Nam giai đoạn 2010-2015.

  pdf7p trieuroger 09-09-2018 230 10   Download

 • MỘT SỐ QUAN ĐIỂM NGOÀI MÁCXÍT VỀ CON NGƯỜI - Các quan điểm duy tâm khách quan: giải thích nguồn gốc và bản chất của con người từ một lực lượng siêu tự nhiên. Triết học duy tâm ở Trung Hoa: con người và tính người do Trời sinh. Platôn ở Hy Lạp cổ đại: linh hồn con người có nguồn gốc từ thế giới ý niệm có trước thế giới vật chất. Hêghen: con người và ý thức con người có nguồn gốc từ ý...

  ppt46p dacnac 28-08-2012 327 97   Download

 • Tiểu luận triết học: " Trong thời kỳ đổi mới chúng ta khẳng định phải đổi mới tư duy lý luận trước khi đổi mới thực tiễn. Anh hãy vận dụng những tư tưởng cơ bản của Triết học Macxit để giải thích cho luận điểm trên" gồm 3 chương, trình bày các nội dung sau: Chương 1 trình bày khái niệm liên quan đến cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu, chương 2 giới thiệu quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam, chương 3 đề cập về áp dụng lý luận thực tiễn trong quá trình đổi mới hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc33p lamvulinh 21-12-2009 888 421   Download

 • Bài giảng Quan điểm của triết học Mác - Lênin về con người và vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay nhằm trình bày về một số quan điểm triết học phi macxit về con người, quan điểm của triết học Mác-Lênin về con người, tư tưởng Hồ Chí Minh về con người trong sự nghiệp cách mạng do ĐCSVN lãnh đạo, vấn đề xây dựng con người VN giai đoạn hiện nay.

  pdf17p good_12 28-06-2014 307 60   Download

 • Là những tri thức phản ánh đúng đắn thế giới khách quan được thực tiễn khẳng định( nội dung khách quan, có ý nghĩa giá trị đối với đời sống con người) Chân lý mang tính khách quan, nó không phụ thuộc vào số đông (ví dụ: chân lý tôn giáo). Chân lý mang tính hai mặt ( tuyệt đối và tương đối ) vì tính hai mặt trong quá trình nhận thức của nhân loại. b.Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, tiêu chuẩn để kiểm tra chân...

  pdf8p caott8 26-07-2011 130 23   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đổi mới tư duy lý luận trước thực tiễn theo quan điểm triết học macxit - 1', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p caott8 26-07-2011 140 20   Download

 • Bài giảng Triết học (cao học): Chương VI - Quan điểm triết học Mácxít về con người và vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay có nội dung trình bày vị trí, vai trò vấn đề con người trong triết học Mácxít, cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với con người và một số nội dung khác.

  ppt5p votinhdon91 15-08-2014 82 16   Download

 • Nội dung chương 11 Quan điểm triết học Mác - Lênin về con người và vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay nằm trong bài giảng lịch sử triết học nhằm trình bày về một số quan điểm triết học phi macxit về con người, quan điểm triết học Mác - Lênin về con người, tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và xây dựng con người con người Việt Nam hiện nay.

  pdf37p yellow_12 31-05-2014 83 11   Download

 • phương pháp trừu tượng hoá khoa học, là sự vận dụng phương pháp duy vật biện chứng và quan điểm duy vật lịch sử, kết hợp mặt lôgic và mặt lịch sử để phân tích và tổng hợp các hiện tượng và quá trình kinh tế, rút ra cái chủ yếu, tất nhiên, bản chất, vững chắc để từ đó khái quát thành các khái niệm, các phạm trù và các quy luật kinh tế

  pdf14p truongnghen 24-01-2013 73 5   Download

 • Bài viết Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay nêu lên quan điểm của Triết học Mácxít về trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay.

  pdf7p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 106 6   Download

 • Văn hóa là một hiện tượng xã hội hết sức phong phú, phức tạp; đã, đang và vẫn tiếp tục được nghiên cứu, khám phá dưới dưới các góc độ tiếp cận bởi các ngành khoa học khác nhau. Tuy nhiên, tiếp cận văn hóa và các khía cạnh riêng của nó dưới góc nhìn của triết học mácxít sẽ cho phép khám phá hiệu quả “thế giới văn hóa đầy bí ẩn”. Và mặc dù, tiếp cận văn hóa theo quan điểm triết học mácxít đã từng được đề cập, nghiên cứu, nhưng vấn đề này vẫn rất cần được bổ sung, luận giải và làm sâu sắc thêm.

  pdf7p sieunhansoibac5 18-04-2018 63 5   Download

 • Tiến bộ xã hội (còn gọi là tiến bộ lịch sử) chỉ sự phát triển của xã hội từ trình độ thấp lên trình độ cao hơn. Tiến bộ xã hội được biểu hiện trong từng lĩnh vực của đời sống xã hội và biểu hiện tập trung ở sự xuất hiện phương thức sản xuất mới, kiểu chế độ xã hội mới. Theo quan điểm mácxít, tiến bộ xã hội là sự chuyển động liên tục của xã hội theo hướng đi lên, là sự thay thế tất yếu những chế độ lỗi thời lạc hậu bằng chế độ...

  pdf26p cnkbmt8 26-10-2011 54 3   Download

 • Khi đọc một tác phẩm lịch sử chúng ta thường chỉ suy nghĩ đến nội dung của tác phẩm chứ ít khi quan tâm tới phương pháp luận mà các nhà khoa học sử dụng trong tác phẩm đó. Nhưng một tác phẩm lịch sử lại là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa sự kiện lịch sử và những quan điểm, quan niệm, thế giới quan của người viết sử. Trong con mắt của những nhà sử học phương pháp luận có một vai trò vô cùng quan trọng, làm sao có một tác phẩm sử học hoàn thiện khi các nhà sử học không có...

  doc18p cobebattri 09-06-2010 310 89   Download

 • Nguồn gốc của ý thức theo quan niệm mácxit 2. Quan điểm mácxit về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức và nghĩa phương pháp luận của quan điểm này, cho ví dụ. 3. Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức, từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận cho việc nhận thức 4. Trình bày nội dung quy luật mâu thuẫn, ý nghĩa phương pháp luận. 5. Điều kiện ra đời, tồn tại của sản xuất hàng hóa. Nước ta hiện nay có sản xuất hàng hóa không? 6. Ưu thế của sản xuất...

  pdf23p tranthikimuyen4 11-08-2011 241 67   Download

 • GIAI CẤP VÀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP 1. Các quan điểm trước Mác và ngoài mácxít về giai cấp và đấu tranh giai cấp a) Quan điểm trước Mác - Ở Ấn Độ cổ đại, trong Kinh Vêđa đã nói đến bốn đẳng cấp chính là: 1) Giáo sĩ Balamôn, 2) Quý tộc, 3) Thương nhân, điền chủ, 4) lao động và 5) Một bộ phận người sống ngoài xã hội như thú vât gọi là Pariah (cùng đinh).

  ppt36p dacnac 28-08-2012 252 54   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quan điểm mácxít
p_strCode=quandiemmacxit

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2