intTypePromotion=1
ADSENSE

Quan điểm mácxít

Xem 1-20 trên 45 kết quả Quan điểm mácxít
 • Khác với các nhà trí thức tư sản phương Tây và nhiều nhà cách mạng trên thế giới đến với chủ nghĩa Mác-Lênin Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác lênin là để tìm kim chỉ nam cho sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc, tức là từ nhu cầu của thực tiễn cách mạng Việt Nam, Người tiếp thu chủ nghĩa Mác lênin theo phương pháp nhận thức mácxit. Người vận dụng sáng tạo lập trường, quan điểm, phương pháp của chủ nghĩa Mác-Lênin để hoạch định đường lối, chủ trương, giải pháp và những đối sách phù hợp cho cách mạng Việt Nam.

  pdf5p runordie2 06-06-2022 10 0   Download

 • Làm nổi bật cơ sở thực tế của toán học một cách chi tiết hơn, bài viết này tóm tắt lịch sử phát triển của toán học và những thành tựu toán học của trí óc con người theo quan điểm triết học. Sau đó, tác giả đưa ra một phân tích phê phán về những hạn chế của các quan điểm phi Mácxít đối với các đối tượng và bản chất của tri thức toán học. Bằng cách trình bày mối quan hệ giữa các đối tượng toán học trừu tượng và thực tế là không thể tách rời, tác giả xác minh chân lý của chủ nghĩa hiện thực toán học dựa trên chủ nghĩa duy vật biện chứng.

  pdf8p thienlangso 15-12-2021 13 0   Download

 • Bài viết tập trung phân tích quan điểm của V.I. Lênin về nguyên tắc tập trung dân chủ gắn với thực tiễn xây dựng một đảng mácxít cách mạng kiểu mới ở Nga, từ đó làm rõ vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc vận dụng nguyên tắc này vào xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam.

  pdf9p vimichigan2711 24-03-2021 89 20   Download

 • Để giúp các giáo viên và sinh viên bộ môn quan hệ quốc tế cũng như bạn đọc quan tâm đến vấn đề quốc tế có thêm tư liệu tham khảo trong quá trình nghiên cứu, học tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn "Quan điểm Mácxít về một số lý thuyết quan hệ quốc tế của các nước phương Tây hiện nay", do PGS. Nguyễn Bằng Tường chủ biên. Cuốn sách đã cho chúng ta một cái nhìn tổng quát về một số trường phái lý thuyết quan hệ quốc tế của các nước phương Tây hiện nay, đồng thời đưa ra những đáng giá ngắn gọn dựa trên quan điểm macxit đối với những lý thuyết này.

  pdf67p tradaviahe14 14-01-2021 56 4   Download

 • Phần 2 của ebook "Quan điểm Mácxít về một số lý thuyết quan hệ quốc tế của các nước phương Tây hiện nay" trình bày về một số lý thuyết quan hệ quốc tế đang thịnh hành ở các nước phương Tây như Thuyết chính trị xanh, Thuyết nữ quyền, Chủ nghĩa Gramxi mới, Chủ nghĩa xã hội dân chủ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf29p tradaviahe14 14-01-2021 41 3   Download

 • "Bài giảng Đại cương pháp luật Việt Nam - Bài 1: Những vấn đề cơ bản về nhà nước" tìm hiểu những quan điểm phi Mácxít về nguồn gốc nhà nước; bản chất, đặc trưng, chức năng, kiểu, hình thức và bộ máy nhà nước; chức năng của nhà nước; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước...

  pdf92p caygaocaolon9 23-12-2020 213 7   Download

 • Bài viết này tìm hiểu về khái niệm quan hệ xã hội, quan niệm về công bằng xã hội trong giáo dục theo quan điểm Mác-xít và công bằng xã hội trong giáo dục ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở phân tích đó, bài viết trình bày kết quả của Việt Nam giai đoạn 2010-2015.

  pdf7p trieuroger 09-09-2018 258 10   Download

 • Văn hóa là một hiện tượng xã hội hết sức phong phú, phức tạp; đã, đang và vẫn tiếp tục được nghiên cứu, khám phá dưới dưới các góc độ tiếp cận bởi các ngành khoa học khác nhau. Tuy nhiên, tiếp cận văn hóa và các khía cạnh riêng của nó dưới góc nhìn của triết học mácxít sẽ cho phép khám phá hiệu quả “thế giới văn hóa đầy bí ẩn”. Và mặc dù, tiếp cận văn hóa theo quan điểm triết học mácxít đã từng được đề cập, nghiên cứu, nhưng vấn đề này vẫn rất cần được bổ sung, luận giải và làm sâu sắc thêm.

  pdf7p sieunhansoibac5 18-04-2018 100 5   Download

 • Bài viết Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay nêu lên quan điểm của Triết học Mácxít về trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay.

  pdf7p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 127 6   Download

 •  Bài giảng" Chương 11: Quan điểm của triết học Mác - Lênin về con người và vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số quan điểm triết học ngoài mácxít về con người, quan điểm triết học Mác-Lênin về con người, tư tưởng Hồ Chí Minh về con người trong sự nghiệp cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo,... Mời các bạn tham khảo,

  pdf61p doinhugiobay_07 16-12-2015 155 19   Download

 • Nội dung Tài liệu Triết lý Hồ Chí Minh về phát triển Việt Nam giới thiệu về lãnh tụ Hồ Chí Minh - Nhà Mácxít bản lĩnh, đổi mới sáng tạo, Đảng có vững cách Mạng mới thành công, xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, học và làm theo gương Bác Hồ vĩ đại trong bối cảnh hiện nay, ... Tài liệu gồm 2 phần, mời bạn đọc tham khảo phần 1 sau đây.

  pdf102p uocvongxua04 22-07-2015 112 17   Download

 • Tài liệu Vai trò xã hội trong sự hình thành nhân cách lý giải sự hình thành nhân cách dưới tác động của môi trường tích cực của mỗi cá nhân. Tài liệu chủ yếu trình bày quan điểm Mácxit về sự hình thành nhân cách.

  pdf7p thuytrangseven 18-08-2014 114 11   Download

 • Bài giảng Triết học (cao học): Chương VI - Quan điểm triết học Mácxít về con người và vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay có nội dung trình bày vị trí, vai trò vấn đề con người trong triết học Mácxít, cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với con người và một số nội dung khác.

  ppt5p votinhdon91 15-08-2014 104 18   Download

 • Bài giảng Quan điểm của triết học Mác - Lênin về con người và vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay nhằm trình bày về một số quan điểm triết học phi macxit về con người, quan điểm của triết học Mác-Lênin về con người, tư tưởng Hồ Chí Minh về con người trong sự nghiệp cách mạng do ĐCSVN lãnh đạo, vấn đề xây dựng con người VN giai đoạn hiện nay.

  pdf17p good_12 28-06-2014 344 60   Download

 • Tiểu luận với đề tài "Trong thời kỳ đổi mới chúng ta khẳng định phải đổi mới tư duy lý luận trước khi đổi mới thực tiễn. Vận dụng những tư tưởng cơ bản của triết học Macxit để giải thích cho luận điểm này" có nội dung gồm 3 chương: chương 1 một số khái niệm liên quan đến cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu, chương 2 quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam, chương 3 áp dụng lý luận thực tiễn trong quá trình đổi mới hiện nay.

  doc31p galaxyhehe 24-06-2014 125 19   Download

 • Bài giảng Luận điểm cấp tiến - Mácxit trình bày các nội dung về luận điểm lý thuyết, các mối quan hệ lý thuyết, bản chất của lý thuyết cấp tiến, công tác xã hội cấu trúc của Mullay, công tác xã hội cấp tiến của Fook.

  ppt35p hoa_lan91 17-06-2014 105 5   Download

 • Nội dung chương 11 Quan điểm triết học Mác - Lênin về con người và vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay nằm trong bài giảng lịch sử triết học nhằm trình bày về một số quan điểm triết học phi macxit về con người, quan điểm triết học Mác - Lênin về con người, tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và xây dựng con người con người Việt Nam hiện nay.

  pdf37p yellow_12 31-05-2014 108 12   Download

 • Bài giảng Quan điểm triết học Mác - Lênin về con người nhằm trình bày lý luận chung về con người, quan điểm của Mac về con người. Quan niệm con người trong triết phương Tây, các hạn chế của triết học trước Mác và ngoài Macxit.

  pdf23p red_12 19-05-2014 290 41   Download

 • Tiểu luận: Giai cấp, dân tộc, nhân loại trong thời đại hiện nay và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trình bày khái quát các quan điểm ngoài Mácxít về giai cấp và đấu tranh giai cấp. Các nhà tư tưởng trước Mác đã nêu lên nhiều tư tưởng có giá trị về vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp.

  pdf31p sms_12 09-05-2014 441 67   Download

 • Các quan điểm phi Mácxít KHÔNG chân thực vì chúng: a/ Lý giải có căn cứ khoa học nhưng nhằm che dấu bản chất nhà nước. b/ Che dấu bản chất thực của nhà nước và thiếu tính khoa học. c/ Thể hiện bản chất thực của nhà nước nhưng chưa có căn cứ khoa học.

  pdf25p 123tien0o0 31-10-2013 451 162   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quan điểm mácxít
p_strCode=quandiemmacxit

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2