intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý của bộ tài chính

Xem 1-20 trên 8463 kết quả Quản lý của bộ tài chính
 • Thành phần, số lượng hồ sơ: + Văn bản chỉ đạo yêu cầu hiệp thương giá của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc văn bản đề nghị hiệp thương giá của bên bán gửi Cục Quản lý Giá- Bộ Tài chính. + Bên mua phải lập phương án giá hiệp thương gửi cơ quan có thẩm quyền hiệp thương giá giải trình những nội dung sau: (i) Lập bảng tổng hợp cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá của hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất ra tính theo giá đầu vào...

  doc5p batrinh 19-08-2009 382 23   Download

 • Thông tư 131/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 65/2007/TT-BTC ngày 18/06/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi tiết Nghị định 30/2007/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xổ số và Thông tư số 112/2007/TT-BTC ngày 19/09/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Công ty Xổ số kiến thiết

  pdf6p tuyettrang 07-08-2009 481 26   Download

 • Công văn 5550/BTC-KBNN của Bộ Tài chính về việc kiểm soát chi sau đối với vốn viện trợ để thực hiện ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước năm 2008

  pdf8p lythong 18-08-2009 111 23   Download

 • Thông tư hướng dẫ công tác quản lý...định tại Thông tư số 79/2005/TT-BTC ngày 15/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụngkinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước. ...

  pdf3p hongle 24-06-2009 185 9   Download

 • Thông tư 18/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

  doc49p hoangyen 17-08-2009 194 8   Download

 • Công văn 9674/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc đăng ký bổ sung thực hiện thí điểm việc mua sắm tài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung

  pdf2p tuyettrang 07-08-2009 83 3   Download

 • Công văn 8769/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc thông báo chấm dứt hoạt động Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Bộ Tài chính

  pdf1p lythong 18-08-2009 85 3   Download

 • Công văn 9678/BTC-QLN của Bộ Tài chính về việc thận trọng với các khoản chào cho vay vốn của các đối tác nước ngoài

  pdf3p tuyettrang 07-08-2009 70 2   Download

 • Thông tư 99/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí áp dụng tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài

  doc12p thuylam 16-08-2009 71 1   Download

 • Nghị quyết số 104/2017/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

  pdf22p chickenga3160 16-11-2017 20 0   Download

 • Quyết định 2623/2019/QĐ-BTC ban hành về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

  doc8p manhinh999 20-04-2020 6 0   Download

 • Quyết định 19/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

  doc59p trongthuy 18-08-2009 1482 200   Download

 • Thông tư 79/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  doc177p strips 07-08-2009 988 198   Download

 • Thông tư 129/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010

  pdf7p crispy 07-08-2009 4768 174   Download

 • Thông tư 20/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  doc83p trongthuy 18-08-2009 760 134   Download

 • Quyết định 120/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

  doc2p lythong 18-08-2009 458 116   Download

 • Thông tư 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

  pdf120p nguyendung 13-08-2009 458 114   Download

 • Thông tư 59/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  doc57p quangminh 14-08-2009 552 113   Download

 • Thông tư 33/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước

  doc35p trongthuy 18-08-2009 454 108   Download

 • Thông tư 85/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế

  doc22p quangminh 14-08-2009 671 86   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý của bộ tài chính
p_strCode=quanlycuabotaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2