intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý hoạt động ngoại hối

Xem 1-20 trên 600 kết quả Quản lý hoạt động ngoại hối
 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận văn "Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo chuyên ngành ngoại ngữ ở trường Cao đẳng Sư phạm Savannakhet - nước CHDCND Lào" đề xuất biện pháp quản lý hoạt động đào tạo chuyên ngành ngoại ngữ ở trường CĐSP Savannakhet nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển bền vững nhà trường trong điều kiện cạnh tranh và hội nhập.

  pdf128p unforgottennight02 20-08-2022 6 1   Download

 • Bài viết Đề xuất mô hình phát triển đội ngũ giảng viên theo hướng tăng quyền tự chủ, trách nhiệm xã hội của cơ sở giáo dục đại học công lập liên hệ đến mô hình quản trị nguồn nhân lực và quản trị tri thức theo tiếp cận trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp để đề xuất mô hình phát triển đội ngũ giảng viên đặt dưới góc độ xem xét tác động của các yếu tố bên ngoài, các yếu tố bên trong, các nội dung tự chủ, trách nhiệm xã hội của Nhà trường đối với kết quả đầu ra, các bên liên quan (nhà đầu tư, đơn vị sử dụng nguồn nhân lực, các thành viên trong Nhà trường, …) và hoạt động quản lý chất lượng của...

  pdf13p viangelamerkel 18-07-2022 12 1   Download

 • Bài giảng Thương mại và đầu tư quốc tế - Chương 1: Tổng quan về thương mại và đầu tư quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, đặc trưng, vai trò của thương mại và đầu tư quốc tế; nội dung của thương mại và đầu tư quốc tế; nguyên tắc điều chỉnh hoạt động thương mại quốc tế; xu hướng phát triển thương mại và đầu tư quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p hidetoshidekisugi 16-06-2022 13 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu một cách có hệ thống các vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động giao nhận hàng hóa nói chung và hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu chuyển phát nhanh bằng đường hàng không nói riêng, tổng quan các khái niệm về hoạt động giao nhận hàng hóa chuyển phát nhanh, các tiêu thức phân loại, vị trí, vai trò của hoạt động giao nhận hàng hóa chuyển phát nhanh bằng đường hàng không trong nền kinh tế thị trường nói chung và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta nói riêng.

  pdf189p runordie2 06-06-2022 31 6   Download

 • Đề tài đi sâu nghiên cứu hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý rủi ro trong hoạt động cho vay, tập trung vào pháp luật về quản lý rủi ro tín dụng. Các vấn đề về rủi ro lãi suất, rủi ro ngoại hối trong hoạt động cho vay được xem xét trong tương quan với rủi ro ro tín dụng nhằm đánh giá thực trạng pháp luật về quản lý rủi ro trong hoạt ñộng cho vay.

  pdf113p badbuddy07 11-03-2022 22 3   Download

 • Luận văn tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về các cơ quan nhân quyền trên thế giới, xem xét cơ sở xây dựng cơ quan nhân quyền nhìn từ khu vực, phân tích Bản quy chế tham chiếu của AICHR mới được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 42, những thách thức khi cơ quan này đi vào hoạt động và đề xuất một số biện pháp giúp cơ quan này hoạt động hiệu quả cũng như lộ trình để cơ quan này ngày càng hoàn thiện hơn nhằm theo kịp các cơ chế nhân quyền khu vực ASEAN.

  pdf117p badbuddy06 04-03-2022 14 2   Download

 • “Tác động của các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới đến sự tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của nông sản Việt Nam” nhằm phát triển thêm lý thuyết về GVC ngành nông sản và FTA thế hệ mới, cũng là một trong những điều kiện quan trọng, để tận dụng được hết các cơ hội để tham gia vào chuỗi giá trị nông sản khu vực và thế giới mà những hiệp định này mang lại. Thêm vào đó, tác giả cũng mong đóng góp ý kiến cho các nhà hoạch định chính sách và quản lý tại Việt Nam để nắm bắt cơ hội giúp Việt Nam đạt được tham vọng tham gia vào GVC ngành nông sản.

  pdf28p vikissinger 03-03-2022 17 4   Download

 • Quyết định số 1700/2021/QĐ-NHNN ban hành về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017. Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  doc31p hoalanvender 25-02-2022 12 1   Download

 • Mọi hoạt động của xã hội đều được Nhà nước quản lý, điều chỉnh bằng pháp luật. Hoạt động du lịch cũng không nằm ngoài công tác quản lý nhà nước. Từ ngày 01/01/2018, Luật Du lịch 2017 chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về du lịch. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về du lịch. bài viết này trình bày một số đặc điểm và vai trò của quản lý nhà nước về du lịch biển. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p cucngoainhan7 08-02-2022 24 2   Download

 • Mục đích của sáng kiến kinh nghiệm là tạo cơ hội cho HS được thực hành, trải nghiệm trong ác tình huống của cuộc sống, phát triển ở HS các kĩ năng cần thiết, phù hợp với lứa tuổi như: Kĩ năng trình bày suy nghĩ/ý tưởng, kĩ năng lắng nghe tích cực, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin, kĩ năng tư duy phê phán, kĩ năng tư duy sáng tạo, kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề, kĩ năng tìm kiếm sự hỗ trợ, kĩ năng ứng phó với căng thẳng, kĩ năng lập kế hoạch, kĩ năng hợp tác nhóm.

  doc27p tomjerry007 18-01-2022 23 2   Download

 • Bài giảng Luật ngân hàng: Bài 7 Pháp luật về ngoại hối, với mục tiêu giúp các bạn có thể chỉ ra được bản chất về ngoại hối và kinh doanh ngoại hối. Mô tả được các nội dung về hoạt động quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trình bày được các quy định về kinh doanh ngoại hối.

  pdf24p hoaanhdao709 19-01-2022 15 2   Download

 • Bài giảng Luật ngân hàng: Bài 2 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được vị trí pháp lý và chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Mô tả được cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Phân tích được các hoạt động cơ bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  pdf31p hoaanhdao709 19-01-2022 11 1   Download

 • Bài viết trình bày những vấn đề trong việc thiết kế chức năng quản lý, tổ chức và sử dụng hội thảo CITA cũng như trình bày về ứng dụng di động CITA App. Điểm nổi bật của ứng dụng di động này so với website thông báo về hội thảo đó là khả năng thông báo linh hoạt tới các nhà khoa học. Các thông báo từ hội thảo có thể được đẩy vào phía người dùng để bắt được sự chú ý, tương tác tốt hơn đến các nhà khoa học ở trong và ngoài nước.

  pdf7p vishivnadar 17-01-2022 17 0   Download

 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh được căn cứ theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản pháp lý khác có liên quan, các Bên dưới đây mong muốn được tiến hành hoạt động đầu tư tại Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh với nội dung và phạm vi được quy định trong Hợp đồng này. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc4p nguyenhoangthien92 11-01-2022 21 1   Download

 • Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, sự có mặt của cổ đông người nước ngoài trong hội đồng quản trị (HĐQT) làm cho giá trị ROA của ngân hàng cao hơn so với các ngân hàng không có cổ đông người nước ngoài. Bên cạnh đó, gia tăng tỷ lệ cổ đông nước ngoài trong HĐQT có tác động tích cực tới hệ số ROA của ngân hàng. Nói cách khác, sự xuất hiện của người nước ngoài trong HĐQT có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả của các NHTM được chứng minh thông qua hệ số ROA.

  pdf13p trollhunters 10-01-2022 13 3   Download

 • Nghiên cứu trình bày các phương thức để tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị trường, hoặc sẽ bị mất thị phần vào tay các công ty nước ngoài. Hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) giữa các doanh nghiệp được tiến hành thành công, sẽ giúp các doanh nghiệp nâng cao sức mạnh toàn diện, lợi thế cạnh tranh, đồng thời thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế.

  pdf14p trollhunters 10-01-2022 21 2   Download

 • Đề tài khái quát được vai trò, vị trí, tiếm lực phát triến của cộng đồng người Hoa tại Đông Nam Á, đặc biệt là thực lực kinh tế và các mối quan hệ, liên kết trong hệ thống kinh doanh mạng (Chinese network). Phân tích, lý giải đặc điểm mô hình kinh doanh, thực trạng hoạt động hiện nay của một số doanh nghiệp người Hoa tiêu biểu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, đánh giá ý nghĩa, tầm quan trọng và triển vọng phát triển của cộng đồng người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh trên các mặt, nhất là đối với phát triển kinh tế và mở rộng quan hệ đôi ngoại.

  pdf95p guitaracoustic05 15-12-2021 15 1   Download

 • Đề tài có cấu trúc gồm 3 chương trình bày cơ sở lý luận về quản trị rủi ro lãi suất và ngoại hối; thực trạng hoạt động và sự tác động của lãi suất và tỷ giá hối đoái của hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn Tp.HCM từ năm 1990 đến nay; thực trạng hoạt động và sự tác động của lãi suất và tỷ giá hối đoái của hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn Tp.HCM từ năm 1990 đến nay.

  pdf62p guitaracoustic02 08-12-2021 13 0   Download

 • ên cạnh vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội, khu vực FDI vẫn còn những hạn chế nhất định cần có sự quản lý và điều tiết. Thông qua phương pháp phân tích thống kê kinh tế các số liệu thứ cấp thu thập về tình hình thu hút vốn từ năm 2000 đến 2020 được lấy từ Niên giám thống kê (GSO), Bộ Kế hoạch và Đầu vư (MPI), bài viết đánh giá những thành tựu và hạn chế trong quản lý hoạt động FDI, từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu khả thi nhằm tăng cường quản lý hoạt động FDI trong thời gian tới.

  pdf10p mudbound 06-12-2021 14 0   Download

 • Nghiên cứu tổng kết chỉ ra rằng một trong những nguyên nhân của tình trạng này đó là chất lượng đội ngũ nhân viên dịch vụ còn hạn chế. Chính vì thế, muốn phát triển mạnh mẽ loại hình dịch vụ này các doanh nghiệp cần quan tâm đúng mức đến quản trị đào tạo đội ngũ nhân viên dịch vụ.

  pdf9p vimackenziebezos 29-11-2021 13 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý hoạt động ngoại hối
p_strCode=quanlyhoatdongngoaihoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2