intTypePromotion=1
ADSENSE

Sở tài chính tỉnh cà mau

Xem 1-20 trên 470 kết quả Sở tài chính tỉnh cà mau
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH CÀ MAU

  pdf1p oggianoel 09-01-2013 39 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH CÀ MAU CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf1p bupbebaggo 15-01-2013 32 1   Download

 • Quyết định số 1637/2019/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở tài chính tỉnh Cà Mau. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc13p anphongduong999 03-12-2019 5 0   Download

 • Tài liệu tham khảo Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND tỉnh Cà Mau ban hành quy định, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính

  doc5p xuanphuonglx 30-12-2010 107 5   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá sự tổn thương của biến đổi khí hậu đối với hoạt động sinh kế của cư dân vùng ven biển Cà Mau. Kết quả cho thấy cộng đồng cư dân ven biển tỉnh Cà Mau chịu ảnh hưởng khá lớn từ tác động của biến đổi khí hậu, khả năng tổn thương giảm dần theo các yếu tố chính là mạng lưới xã hội, chiến lược sinh kế, lương thực thực phẩm, nguồn nước, đặc điểm hộ, vốn tài chính.

  pdf0p vidanh27 08-12-2018 43 5   Download

 • Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND sửa đổi Hệ số điều chỉnh giá đất đối với 376 đoạn đường được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 của Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Cà Mau Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc30p kieuvinha000 14-10-2019 3 0   Download

 • Bài viết phân tích thực trạng 17/19 tiêu chí trong bộ chỉ tiêu xây dựng NTM do Chính phủ đề ra tại Cà Mau từ năm 2011 đến 2015; từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm đưa Tỉnh trở thành địa phương hoàn thành chương trình xây dựng NTM trong thời gian tớI.

  pdf14p tieuthi3006 16-03-2018 47 2   Download

 • Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ban hành quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

  doc13p daovanmanh_123 03-03-2018 22 0   Download

 • Quyết định số 510/2019/QĐ-UBND công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc13p thuyanlac000 04-11-2019 9 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC THU, NỘP TIỀN PHẠT, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG CÁC LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf6p hoamai_do 01-02-2013 50 9   Download

 • Luận văn phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ hành chính công tại thành phố Cà Mau. Đề xuất giải pháp và đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại thành phố Cà Mau.

  pdf75p kequaidan5 04-06-2020 36 8   Download

 • MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NGUỒN GỐC GIỐNG THỦY SẢN (Kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 06/9/2012 của UBND tỉnh Cà Mau) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------------…………….., ngày ….. tháng ….. năm…………… GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NGUỒN GỐC GIỐNG THỦY SẢN Kính gửi: UBND xã (TT)

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 102 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHI VÀ MỨC HỖ TRỢ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG TỪ NGUỒN KINH PHÍ KHUYẾN NÔNG ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf8p hoa_kimngan 01-09-2011 40 2   Download

 • BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRÁCH NHIỆM GIỮA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH CÀ MAU VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU.

  pdf17p conchokon 11-09-2012 40 2   Download

 • Mẫu 07: Dành cho cơ quan, đơn vị tổng hợp số liệu và các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC báo cáo về các trường hợp hồ sơ giải quyết bị quá hạn ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------Số: /BC-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Cà Mau, ngày tháng năm 2012 NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN ĐỌNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH1 TRONG QUÝ III NĂM 2012 Kính gửi: Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát thủ tục...

  pdf2p muananghe 01-08-2013 93 1   Download

 • Quyết định số 818/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh cà mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

  pdf21p huongruoutinhnong123 27-03-2014 41 1   Download

 • Quyết định 17/2013/QĐ-UBND điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

  doc2p tichtutite 14-06-2014 50 1   Download

 • Quyết định số: 21/2015/QĐ-UBND về mức thu Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/ 12/2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen2345 23-10-2015 31 0   Download

 • Nghị quyết số 05/2017/NQ­-HĐND ban hành về phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;....

  doc2p nghiquyet01 20-11-2017 20 0   Download

 • Quyết định số 768/2019/QĐ-UBND công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thủy sản áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

  doc4p kieuvinha000 14-10-2019 1 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sở tài chính tỉnh cà mau
p_strCode=sotaichinhtinhcamau

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2