Thành phần đại biểu quốc hội

Xem 1-20 trên 79 kết quả Thành phần đại biểu quốc hội
 • “Điều 9 Căn cứ vào số lượng đại biểu Quốc hội quy định tại Điều 8 của Luật này, căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội, để bảo đảm tỷ lệ đại diện hợp lý của các tầng lớp nhân dân trong Quốc hội, sau khi trao đổi ý kiến với Ban thường trực Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, chậm nhất là chín mươi lăm ngày trước ngày bầu cử, Uỷ ban thường vụ Quốc hội dự kiến về: ...

  pdf5p truongbao 10-07-2009 260 74   Download

 • "Luận bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội dồng nhân dân" quy định nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội dồng nhân dân, tuổi bầu cử và tuổi ứng cử, tiêu chuẩn người ứng cử, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử; dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf46p tsmttc_009 29-07-2015 15 1   Download

 • Tiếp xúc cử tri là hoạt động được đại biểu Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội tiến hành thường xuyên, đều đặn nhất và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn khá nhiều vấn đề cả về hình thức tiếp xúc cử tri, thành phần hội nghị tiếp xúc cử tri, trách nhiệm của các cơ quan trong việc tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri, nội dung các cuộc tiếp xúc...cần được xem xét, cải tiến.

  pdf8p hoa_bachhop 26-02-2012 32 11   Download

 • CHƯƠNG I NGUYÊN TẮC CHUNG Điều 1 Việc bầu cử đại biểu Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

  pdf15p abcdef_44 31-10-2011 50 8   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này quy định việc bầu cử đại biểu Quốc hội. Chương I Những quy định chung Điều 1 Việc bầu cử đại biểu Quốc hội nước Công hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

  pdf23p abcdef_44 31-10-2011 55 6   Download

 • Căn cứ vào các Điều 7, 9, 54 và 91 của Hiến pháp năm 1992 nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật này quy định việc bầu cử đại biểu Quốc hội. CHươNG I NHữNG QUY địNH CHUNG Điều 1 Việc bầu cử đại biểu Quốc hội nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

  pdf16p abcdef_44 31-10-2011 55 5   Download

 • CHƯƠNG I NGUYÊN TẮC CHUNG Điều 1 Việc bầu cử đại biểu Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

  pdf19p abcdef_44 31-10-2011 66 4   Download

 • Việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật. ...

  pdf26p thanhan 10-07-2009 927 150   Download

 • Định hướng XHCN là một vấn đề được Đảng ta chính thức nêu ra từ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII (tháng 6/1991). Suốt từ đó cho tới nay, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều cố gắng trong sự lãnh đạo và quản lý đất nước, nhằm bảo đảm định hướng XHCN công cuộc đổi mới, nhất là trên lĩnh vực kinh tế.

  pdf81p vascaravietnam 15-08-2012 63 28   Download

 • Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, Đảng ta đã xác định phát triển kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Quan điểm đó đã được thể hiện rất rõ qua nhiều kỳ đại hội của Đảng cộng sản Việt Nam. Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX tiếp tục "khẳng định" thực hiện nhất quán chính sách kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

  pdf44p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 90 26   Download

 • (BQ) Cuốn sách "Quốc hội và các Thành viên - Congress and Its members" giới thiệu một cách khái quát về hệ thống chính quyền Mỹ, Phàn trọng tâm cuốn sách trình bày về cơ cấu và hoạt động của Quốc hội như: Các cuộc vận động bầu cử, chức năng, nhiệm vụ của hai Viện và các Ủy ban của Quốc hội; quá trình thông qua các quyết sách của Quốc hội, quan hệ giữa Quốc hội với các cơ quan quyền lực khác của chính quyền Liên bang Mỹ,...

  pdf463p doinhugiobay_00 01-11-2015 49 12   Download

 • Thời kỳ quá độ là thời kỳ mô hình kinh tế tập trung quan niêu, bao cấp bộc lộ một cách toàn diện mặt tiêu cực của nó mà hậu quả tập trung là cuộc cách mạng kinh tế-xã hội sâu sắc vào cuối những năm 1970 đầu những năm 1980. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ năm của Đảng cộng sản Việt Nam đã đánh giá tình hình đất nước, đặc iệt là trong lĩnh vực kinh tế ,luôn luôn ở tình trạng trì trệ , chậm phát triển, đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó...

  pdf26p sunderland24 10-06-2011 69 11   Download

 • Đã hơn 20 năm kể từ Đại hội VI của Đảng, công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước đã có sự chuyển biến rõ rệt , vượt qua tình trạng khó khăn, chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh công nhiệp hóa hiện đại hóa, thế và lực được tăng cường, vị thế quốc tế được nâng cao. Nước ta không còn là một nước nông nghiệp lạc hậu, kém phát triển. Nước ta từ quan liêu bao cấp đã trở thành nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa....

  doc10p nhut_mctc_ttt 25-04-2010 461 133   Download

 • Nguyễn Đình Thi (Sinh năm 1924 tại Luông Phabăng-Lào ) - Quê quán : Hà Nội - Tham tham gia Hội Văn hoá cứu quốc khá sớm .Nguyễn đình Thi quê quán Hà Nội, nhưng sinh tại Luang Prabang, Lào, ngày 20/12/1924. Từ 1931 theo gia đình về nước, học tại Hải Phòng, Hà Nội. Năm 1941 tham gia Thanh Niên Cứu Quốc, 1943 tham gia Văn Hóa Cứu Quốc, bị Pháp bắt nhiều lần. Năm 1945, tham dự Quốc Dân Đại Hội Tân Trào, vào Ủy Ban Giải Phóng Dân Tộc. Năm 1946, là đại biểu Quốc Hội trẻ nhất,...

  pdf7p tinhkhiet2012 06-03-2012 337 52   Download

 • "Văn kiện Đảng Toàn tập - Tập 37' gồm những văn kiện quan trọng của Đảng năm 1976, đặc biệt là các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng. Phần 1 cuốn sách trình bày nội dung chỉ thị của Bộ Chính trị về việc lãnh đạo cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước, thông báo của Bộ Chính trị về việc thành lập Tiểu ban Nghiên cứu vấn đề xây dựng cơ bản trong kế hoạch 5 năm 1976 - 1980;...

  pdf184p tsmttc_010 19-08-2015 41 10   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách 'Văn kiện Đảng Toàn tập - Tập 37", phần 2 trình bày các nội dung: Chỉ thị của Ban Bí thư về kế hoạch tuyên truyền và tổ chức bảo đảm thắng lợi cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng; thông tư của Ban Bí thư giải quyết một số vấn đề cụ thể về tổ chức Đảng của các cơ quan Trung ương ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf257p tsmttc_010 19-08-2015 36 9   Download

 • Trước những xu hướng và bối cảnh quốc tế phức tạp mang tính cạnh tranh cao đòi hỏi chúng ta phải có một chiến lược tài tình thu hút vốn đầu tư nước ngoài cho thời kì 2001-2010 để đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cho thời gian tới.

  pdf36p trungtri 23-07-2009 625 355   Download

 • Trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII đã khẳng định mục tiêu của Đảng và nhà nước ta hiện nay là"xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lí, quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh".

  pdf14p inside33 08-12-2012 516 121   Download

 • Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12 – 1986) Đảng ta đã đề ra chủ trương đổi mới nền kinh tế một cách toàn diện, chuyển nền kinh tế kế hoạch tập trung sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Lý luận kinh tế về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội lúc này đã có những thay đổi căn bản, sự tồn tại khách quan của năm thành phần kinh tế được thừa nhận. Kinh tế quốc doanh nay được gọi là khu vực doanh nghiệp Nhà nước,...

  pdf38p tieutaydoc 05-08-2010 191 104   Download

 • Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ năm của Đảng cộng sản Việt Nam đã đánh giá tình hình đất nước, đặc iệt là trong lĩnh vực kinh tế ,luôn luôn ở tình trạng trì trệ , chậm phát triển, đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, tình hình trì trệ ấy có nguyên nhân khách quan khách quan như nền kinh tế đang gánh chịu những hậu quả hết sức nặng nề của chiến tranh lâu dài, viện trợ từ bên ngoài giảm so với thời kỳ trong chiến tranh nhưng nguyên nhân chủ...

  doc27p buiduongson3 08-05-2010 117 46   Download

Đồng bộ tài khoản