Thi hành luật đầu tư nước ngoài

Xem 1-20 trên 120 kết quả Thi hành luật đầu tư nước ngoài
 • Nghị định này quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 09 tháng 6 năm 2000. Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ kế hoạch đầu tư

  doc56p angola 08-06-2009 365 145   Download

 • Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  doc57p thanhuyen 19-08-2009 165 36   Download

 • Thông tư 10/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 18-CP ngày 16/04/1993 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  doc4p quynhson 19-08-2009 105 6   Download

 • Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điểm của TT 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 hướng dẫn thực hiện NĐ 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của CP quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về xuất nhập khẩu và các hoạt đôngj thương mại khác của

  doc6p giangdien 18-08-2009 82 8   Download

 • Nghị định này quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 09 tháng 6 năm 2000 (sau đây gọi chung là Luật Đầu tư nước ngoài).

  doc18p angola 08-06-2009 169 75   Download

 • Biểu mẫu: 'Báo cáo thực hiện vốn đầu tư" Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung  một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2000;   Căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ­CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính  phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

  doc2p giangltg 11-10-2009 510 78   Download

 • Ebook "Luật đầu tư" phần 2 gồm các chương sau: chương 5 lĩnh vực, địa bàn đầu tư, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, chương 6 hoạt động đầu tư trực tiếp, chương 7 đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước, chương 8 đầu tư ra nước ngoài, chương 9 quản lý nhà nước về đầu tư, chương 10 điều khoản thi hành. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung.

  pdf40p kiemtienthatkho 06-03-2015 37 8   Download

 • Thông tư số 16/2005/TT-BTM về việc tính giá trị khấu hao lũy kế trong tính toán nhập khẩu máy móc, thiết bị phương tiện vận chuyển tạo tài sản cố định do Bộ thương mại ban hành, để bổ sung thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 của Bộ thương mại hướng dẫn thực hiện nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật đầu tư nước ngoài tại việt nam về tính giá trị khấu hao luỹ kế trong tính toán nhập khẩu máy móc,thiết...

  pdf2p lawdt3 02-12-2009 49 5   Download

 • Thông tư số 111-GSQL/TT về Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định 12/CP ngày 18/2/1997 quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  pdf8p lawdt12 02-12-2009 60 3   Download

 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 09 tháng 6 năm 2000 và Luật Hợp tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003;

  doc26p lawcao 30-09-2009 401 67   Download

 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ........, ngày .... tháng ... năm 20... BÁO CÁO THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2000; Căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Căn cứ Thông tư số .....

  pdf1p vantrungtran 02-02-2010 109 17   Download

 • Nghị định số 24/2000/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Chính phủ ban hành

  pdf59p lawdt10 02-12-2009 150 15   Download

 • Nghị định số 12-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Chính phủ ban hành

  pdf36p lawdt12 02-12-2009 41 3   Download

 • Thông tư 22/2000/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về xuất nhập khẩu và các hoạt động thương mại khác của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  doc18p thanhuyen 19-08-2009 97 2   Download

 • Kể từ khi Chính phủ Việt Nam ban hành Luật Đầu tư nước ngoài, đồng thời thực hiện các chính sách mở cửa nền kinh tế khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vốn, công nghệ, thiết bị vào Việt Nam, các dự án đầu tư nước ngoài đã hình thành và đi vào hoạt động tại Việt Nam. Trong số đó, một lượng đáng kể các nhà đầu tư nước ngoài có tên tuổi trong lĩnh vực sản xuất thương mại và dịch vụ về ô tô đã được cấp phép đầu tư và đi vào...

  pdf89p ngochanh 28-07-2009 620 374   Download

 • Chủ trương hợp tác với nước ngoài nhằm tranh thủ vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý và thị trường thế giới phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đã được xác định và cụ thể hoá trong các văn kiện.Nghị quyết của Đảng trong thời kỳ đổi mới.

  pdf42p chipchip1122 21-03-2013 87 30   Download

 • Quy định pháp luật về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần trong các doanh nghiệp Việt Nam giống như một mớ bòng bong. Thực chất như thế nào? Ràng buộc... Pháp luật quy định về việc mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam có một lịch sử khá “thăng trầm”.

  pdf7p bookmarks 08-04-2011 84 18   Download

 • Ưu đãi về thuế và vấn đề thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Thừa phát lại có quyền xác minh điều kiện thi hành án liên quan đến việc thi hành án mà vụ việc đó thuộc thẩm quyền thi hành của các cơ quan thi hành án dân sự tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả hoạt động xác

  pdf5p duongphuongtim 23-04-2013 43 8   Download

 • Thông tư số 22/2000/TT-BTM về Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về xuất nhập khẩu và các hoạt động thương mại khác của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Thương mại ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành

  pdf17p lawdt9 02-12-2009 49 3   Download

 • Thông tư 16/2005/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc bổ sung Thông tư số 22/2000/TT-BTM hướng dẫn thực hiện Nghị đinh số 24/2000/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về tính giá trị khấu hao lũy kế trong tính toán nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển tạo tài sản cố định của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  doc2p nhatson 18-08-2009 48 2   Download

Đồng bộ tài khoản