intTypePromotion=1
ADSENSE

Thống kê nghiên cứu

Xem 1-20 trên 15188 kết quả Thống kê nghiên cứu
 • Phần 1 cuốn giáo trình "Lý thuyết thống kê" cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Những vấn đề chung về thống kê học, điều tra thống kê, tổng hợp thống kê, nghiên cứu thống kê các mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội, điều tra chọn mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf238p doinhugiobay_02 12-11-2015 153 54   Download

 •  Bài giảng "Kiểm định thống kê phân tích dữ liệu với SPSS" cung cấp cho người học các kiến thức: Thống kê suy diễn, giải thiết nghiên cứu, các bước kiểm định giả thiết thống kê nghiên cứu, kiểm định mối quan hệ giữa hai biến định tính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf46p doinhugiobay_07 16-12-2015 92 23   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Vận dụng một số phương pháp thống kê nghiên cứu tình hình phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp ngành Công nghiệp Việt Nam trình bày lí luận cơ bản về phân phối thu nhập và phương pháp nghiên cứu thống kê phân phối thu nhập trong doanh nghiệp, nghiên cứu thống kê tình hình phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp ngành Công nghiệp Việt Nam, quan điểm va giải pháp hoàn thiện chế độ phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp ngành Công nghiệp Việt Nam.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 87 16   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phương pháp thống kê nghiên cứu tình hình giáo dục - đào tạo ở các trường sỹ quan quân đội (minh họa qua số liệu của một số trường) trình bày giáo dục - đào tạo và hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục - đào tạo ở các trường sỹ quan quân đội, lựa chọn phương pháp phân tích thống kê tình hình giáo dục - đào tạo ở các trường sỹ quan quân đội, vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích tình hình giáo dục - đào tạo ở một số trường sỹ quan quân đội giai đoạn 1995-2006.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 71 13   Download

 • Ứng dụng thống kê có ảnh hưởng lớn đến thiết kế nghiên cứu, phân tích và báo cáo kết quả nghiên cứu, do đó có ảnh hưởng lớn đến giá trị khoa học của các công trình nghiên cứu đặc biệt khi các công trình này được công bố rộng rãi qua các báo cáo hay bài báo.

  pdf10p cumeo4000 01-08-2018 37 0   Download

 • Tổng quan các thiết kế nghiên cứu định lượng nhằm mục tiêu liệt kê được tên các thiết kế nghiên cứu chính sử dụng trong nghiên cứu định lượng. Mô tả được những đặc điểm chính của các thiết kế nghiên cứu quan sát.

  pdf27p xuanlan_12 25-04-2014 103 20   Download

 • Bài giảng "Tổng quan nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu và chọn mẫu" cung cấp cho người học các kiến thức: Các dạng phân tích tài liệu, yêu cầu của bài tóm tắt, kỹ năng đọc nhanh để nắm ý, cách viết tổng quan nghiên cứu, tại sao phải tổng quan nghiên cứu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt34p doinhugiobay_12 15-01-2016 68 9   Download

 • Bài giảng Chương 2: Thiết kế nghiên cứu dành cho sinh viên chính quy Khoa F trường Đại học Thương Mại. Bài giảng tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về xác định vấn đề nghiên cứu; xác định mục tiêu nghiên cứu; xác định thiết kế nghiên cứu; xác định các loại thông tin và nguồn thông tin cần thu thập;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  ppt32p hera_01 09-04-2016 116 8   Download

 • Giáo trình Lý thuyết Thống kê cung cấp những kiến thức về: tổng quan về Thống kê, quá trình nghiên cứu Thống kê, phân tổ Thống kê, lượng hóa hiện tượng kinh tế xã hội, tương quan và hồi quy, dãy số thời gian, phương pháp chỉ số, điều tra chọn mẫu. Tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Kế toán và những ngành có liên quan.

  pdf170p tinhphuong60 12-07-2010 2827 1097   Download

 • Giáo trình Lý thuyết thống kê gồm 13 chương trình bày khái quát quá trình nghiên cứu thống kê, thu thập dữ liệu thống kê, tóm tắt và trình bày dữ liệu, mô tả dữ liêu bằng các đặc trưng đo lường, đại lượng ngẫu nhiên và các quy luật phân phối xác suất thông dụng, điều tra chọn mẫu, kiểm định giả thuyết, kiểm định phi tham số, tương quan và hồi quy, dãy số thời gian và chỉ số.

  pdf167p nhatro75 08-07-2012 1352 327   Download

 • Mô tả và khai thác dữ liệu – bao gồm những cách thức tổng hợp và khai thác các đặc trưng của dữ liệu đã được đo lường.Mục đích chính là xác định những số liệu rời rạc, không có ý nghĩa và trình bày chúng trong một cách có ý nghĩa và có thể hiểu được.Bao gồm những cách để đưa ra các dự báo dựa trên dữ liệu thu thập được. Những sự dự báo này được gọi là những suy luận thống kê.Tổng thể (population): là tập hợp các phần tử được quan tâm trong một nghiên...

  ppt216p zkmusic 26-03-2010 942 296   Download

 • “ Phân tổ thống kê là căn cứ vào một (hay một số) tiêu thức nào đó, tiến hành phân chia các đơn vị của hiện tượng nghiên cứu thành các tổ (và các tiểu tổ) có tính chất khác nhau”

  ppt23p cr7cr9 28-04-2011 1630 218   Download

 • Nêu lên được mối liên hệ giữa các bộ phận, các mặt của đối tượng nghiên cứu và giữa đối tượng nghiên cứu với các hiện tượng có liên quan..

  ppt60p cr7cr9 28-04-2011 702 211   Download

 • Thống kê doanh nghiệp là một môn học trong hệ thống môn học thống kê; nghiên cứu mặt lượng trong mối liên hệ chặt chẽ với mặt chất, của các hiện tượng kinh tế - xã hội số lớn, diễn ra trong doanh nghiệp gắn liền điều kiện thời gian và không gian cụ thể. - Là một bộ phận của thống kê học, đối tượng nghiên cứu của thống kê doanh nghiệp nghiên cứu các quy luật số lượng có nghĩa là: + Thống kê doanh nghiệp nghiên cứu mặt lượng trong mối liên hệ mật thiết với mặt chất....

  pdf62p can_loc 27-07-2012 442 161   Download

 • Thống kê học ra đời, phát triển theo nhu cầu thực tiễn của xã hội và là một trong những môn khoa học xã hội có lịch sử lâu đời nhất. Trước khi trở thành một môn khoa học độc lập, thống kê học đã có một lịch sử phát triển khá lâu. Đó là một quá trình tích lũy kinh nghiệm từ đơn giản đến phức tạp, được rút dần thành lý luận khoa học và ngày càng hoàn chỉnh. Những thành tựu nổi bật của khoa học tự nhiên trong thế kỷ XVIII, đặc biệt là sự ra đời của lý thuyết xác suất...

  doc25p manhcuong193 16-12-2012 372 95   Download

 • MỤC TIÊU CỦA KHOÁ HỌC 4 CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG ........................... 5 1.1. Mục tiêu Các bước tiến hành nghiên cứu 5 1.3. Câu hỏi nghiên cứu.7 1.4. Các thiết kế nghiên cứu định lượng cơ bản

  pdf17p xingau7 19-08-2011 195 80   Download

 • T ĐI Ự ỂN TIẾNG VIỆT, Viện Ngôn ngữ học – Trung tâm từ điển ngôn ngữ, Hà Nội –1992: THỐNG KÊ (động từ): thu thập số liệu về một hiện tượng, sự việc, tình hình nào đó,… THỐNG KÊ HỌC (danh từ): Ngành toán học nghiên cứu về sự thu thập, tổ chức và giải thích các số liệu.

  ppt35p lehoang_0104 01-09-2011 252 71   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng tổ chức thu thập thông tin- nghiên cứu khách hàng của công ty xây dựng công nghiệp hà nội', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc68p tuyetnhung_mkt 12-02-2011 186 66   Download

 • Phân tích hồi quy và tương quan: Nhiệm vụ của phân tích hồi quy và tương quan. Một số mô hình hồi quy và cách xác định các tham số của mô hình. Cung cấp phương pháp phân tích thống kê nghiên cứu mối liên hệ nhân quả giữa các hiện tượng kinh tế – xã hội.

  pdf21p thoabar3 13-11-2011 267 63   Download

 • Mục tiêu chính về chương 2 Thu thập dữ liệu thống kê thuộc bài giảng Lý thuyết thống kê trình bày về các nội dung lần lượt như sau: phân loại dữ liệu, nguồn dữ liệu thứ cấp, thu thập dữ liệu sơ cấp: bằng các cuộc điều tra thống kê, xây dựng phương án điều tra thống kê.

  pdf19p wide_12 28-07-2014 244 58   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thống kê nghiên cứu
p_strCode=thongkenghiencuu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản