Thông tư bộ giáo dục

Xem 1-20 trên 2135 kết quả Thông tư bộ giáo dục
 • THÔNG TƯ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 10/2009/TT-BGDĐT NGÀY 07 THÁNG 5 NĂM 2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  pdf13p depart 01-03-2012 144 16   Download

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  pdf36p buomgiay 09-12-2011 65 13   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2008/QĐ-GDĐT NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  pdf8p meoconbatbuom 27-05-2011 65 7   Download

 • THÔNG TƯ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/2008/QĐ-BGDĐT NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  pdf25p vitconhamchoi 02-08-2011 108 7   Download

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH SƯ PHẠM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  pdf13p depart 01-03-2012 57 7   Download

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  pdf53p kuckucucu 16-05-2012 54 7   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2008/QĐ-BGDĐT NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2008 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH QUY ĐỊNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2007/QĐ-BGDĐT NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2007 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP VÀ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN ...

  pdf10p hoa_kimngan 01-09-2011 50 6   Download

 • Thông tư liên tịch 984/2006/TTLT/UBDT-VHTT-GDĐT-BCVT của Uỷ ban Dân tộc, Bộ Văn hoá-Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 975/QĐ-TTg ngày 20/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ

  doc9p trangson 19-08-2009 96 4   Download

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  pdf23p meoconlylom 13-07-2011 40 3   Download

 • Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  pdf9p xuantruong 12-06-2009 246 62   Download

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC

  pdf11p meoconbatbuom 27-05-2011 286 46   Download

 • Thông tư liên tịch 125/2008/TTLT-BTC-BGD&ĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010

  pdf34p lythong 18-08-2009 350 44   Download

 • Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục mầm non

  doc0p 1huutri 06-08-2009 837 41   Download

 • Thông tư số 49-BGD về việc quy định chế độ công tác đối với giáo viên trường phổ thông do Bộ Giáo dục ban hành

  pdf10p lawgd10 22-11-2009 241 38   Download

 • Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

  doc4p dangngoclan 19-08-2009 807 37   Download

 • Thông tư 16/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

  doc0p 1huutri 06-08-2009 327 29   Download

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC

  pdf38p meoconbatbuom 27-05-2011 194 27   Download

 • Thông tư 48/2008/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xếp hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của trung tâm giáo dục thường xuyên

  doc7p hoangchau 19-08-2009 382 17   Download

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

  pdf14p chuon-chuon 18-01-2012 63 14   Download

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH VÀ CHU KỲ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG MẦM NON

  pdf6p denlongbaycao 26-10-2011 79 13   Download

Đồng bộ tài khoản