intTypePromotion=1
ADSENSE

Tờ trình đề nghị bổ nhiệm cán bộ

Xem 1-20 trên 70 kết quả Tờ trình đề nghị bổ nhiệm cán bộ
 • Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên nêu trong các Nghị quyết của Đảng ủy và các Đề án công tác năm học của Nhà trường về chất lượng đội ngũ, Bộ môn Pháp luật ngoài việc từng bước hoàn thiện về cơ cấu, tổ chức bộ máy, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng còn đặc biệt chú trọng xây dựng và tổ chức các kế hoạch liên quan đến công tác học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, giảng viên.

  pdf4p nguyenminhlong19 16-05-2020 20 0   Download

 • Bạn cần tham khảo về mẫu tờ trình? Nhưng vẫn chưa tìm được mẫu thích hợp và độ tin cậy cao? Vậy hãy tham khảo ngay mẫu sau của chúng tôi nhé. Đây là Mẫu tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm cán bộ – Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

  doc4p quadau_haudau 05-03-2021 10152 242   Download

 • ổng Kiểm toán được bổ nhiệm bởi Ủy ban Kiểm toán Lập pháp phần, một ủy ban lưỡng đảng gồm năm thượng nghị sĩ và đại diện. Nhiệm vụ của cô là để cung cấp thông tin độc lập và vô tư và khuyến nghị cụ thể để cải thiện hoạt động của các cơ quan chính phủ tiểu bang và địa phương

  pdf5p meobu2 09-01-2012 80 4   Download

 • Tổng Kiểm toán được bổ nhiệm bởi Ủy ban Kiểm toán Lập pháp phần, một ủy ban lưỡng đảng gồm năm thượng nghị sĩ và đại diện. Nhiệm vụ của cô là để cung cấp thông tin độc lập và vô tư và khuyến nghị cụ thể để cải thiện hoạt động của các cơ quan chính phủ tiểu bang và địa phương.

  pdf10p meobu2 10-01-2012 63 4   Download

 • Tổng Kiểm toán được bổ nhiệm bởi Ủy ban Kiểm toán Lập pháp phần, một ủy ban lưỡng đảng gồm năm thượng nghị sĩ và đại diện. Nhiệm vụ của cô là để cung cấp thông tin độc lập và vô tư và khuyến nghị cụ thể để cải thiện hoạt động của các cơ quan chính phủ tiểu bang và địa phương.

  pdf4p meobu3 12-01-2012 89 4   Download

 • BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2013 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,...

  pdf10p minhtri2205 04-06-2013 43 1   Download

 • Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức; Căn cứ Thông tư số....../2007/TT-BKH ngày........ tháng...... năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý chương trình, dự án ODA; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ; Căn cứ vào Quyết định đầu tư của Chương trình, Dự án số..... của ngày..... tháng..... năm.....; Xét đề nghị của ...

  doc2p nguyenphat 27-08-2009 1092 120   Download

 • Trình tự thực hiện: + Bước 1: Nộp hồ sơ: Đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách trung ương phải lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng trình Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm. Hồ sơ gồm những tài liệu: Văn bản thoả thuận với cấp có thẩm quyền; Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng; Hồ sơ cá nhân của người được bổ nhiệm. Hồ sơ gửi về Vụ Tổ chức cán bộ- Bộ Tài chính. Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện. + Bước 2: Thẩm...

  doc2p batrinh 19-08-2009 1132 103   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục về chương trình giáo dục, sách giáo khoa và giáo trình; thi kiểm tra và văn bằng, chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân; mạng lưới, tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ...

  pdf25p ferari 21-08-2010 258 79   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001. Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003. Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng. Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại tờ trình số 09/TTr-BXD ngày 22 tháng 01 năm 2009.

  pdf5p haidang 11-06-2009 370 44   Download

 • Tóm tắt: Trong bài này, tác giả đ-a ra một số kiến nghị hoàn thiện quản lý Nhà n-ớc về GTNT trên các lĩnh vực: cơ cấu tổ chức, trách nhiệm thể chế, thực hiện hoạt động quản lý Nhà n-ớc, năng lực cán bộ, vấn đề xã hội hoá trong quản lý GTNT, công tác thanh tra, kiểm tra, và quản lý an toàn giao thông. Hy vọng những kiến nghị sẽ góp phần vào sự phát triển bền vững GTNT ở n-ớc ta.

  pdf12p thulanh1 05-09-2011 120 33   Download

 • các thông tin thiết kế cần thiết để có thể tiến hành theo mong muốn của nhà thiết kế. Bộ các bản vẽ như vậy có thể được thông qua giữa nhân dân hoặc các công ty chịu trách nhiệm cho việc xây dựng, cho phép tất cả những người tham gia để thực hiện điều chỉnh hoặc đề nghị thay đổi thiết kế.

  pdf38p myngoc8 15-10-2011 74 12   Download

 • Đề án tốt nghiệp nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo củng cố tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Khối dân vận cơ sở.

  doc39p nguyenthang1968 11-05-2019 84 12   Download

 • Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Căn cứ Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Căn cứ Quyết định số 143/2004/QĐ-TTg ngày 10/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trợ giúp...

  pdf11p haichau 24-06-2009 152 7   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 313/TTr-STP ngày 10 tháng 7 năm 2012,

  pdf7p conchokon 26-09-2012 127 6   Download

 • Tên cơ sở đào tạo, huấn luyện/đánh giá trình độ tiếng Anh: Mẫu số 5 BIỂU BÁO CÁO VỀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC, BỘ MÁY VÀ VĂN BẢN QUẢN LÝ I. Hệ thống tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ quản lý STT 1 Nội dung Nội dung chi tiết Ghi chú Hệ thống tổ chức Nêu rõ: Tên cơ sở; Quyết định thành lập; là pháp nhân hay thuộc pháp nhân; người đại diện theo pháp luật; chức năng, quản lý nhiệm vụ chính; cơ cấu tổ chức bộ máy; ...

  pdf2p banhnamdua 19-07-2013 78 4   Download

 • Trong năm qua, chúng tôi đã cấp hơn 20 báo cáo phác thảo tiến hành các hành động trong một phạm vi rộng các hoạt động liên bang để giải quyết thách thức này và cung cấp nhiều kiến nghị để cải thiện bổ sung cần thiết. Hơn nữa, Tổng thống gần đây đã tạo ra một Hội đồng năm 2000 về việc chuyển

  pdf10p meobu2 09-01-2012 45 2   Download

 • Trong năm 2002, FDIC đạt được tiến bộ trong việc cải thiện kiểm soát hệ thống thông tin. Trong số 41 khuyến nghị năm trước mà chúng ta đã thực hiện, FDIC đã hoàn thành hành động vào ngày 18 và một phần hoàn thành hoặc đã có kế hoạch hành động để giải quyết những người còn lại.

  pdf1p meobu6 16-01-2012 42 2   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005 QH11 ngày 29/11/2005; Căn cứ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 48/TTr-SKHĐT ngày 21/6/2012,

  pdf7p conchokon 12-09-2012 52 1   Download

 • Chương trình điểu trị bằng ARV đang bắt đầu ở Việt Nam. Mục tiêu nghiên cứu của tác giả là mô tả và phân tích một bức tranh cụ thể chương trình này, đề xuất một số khuyến nghị. Tác giả đã sử dụng ba phương pháp nghiên cứu là tổng hợp và phân tích các số liệu thứ cấp, phỏng vấn sâu và quan sát cách tổ chức tại 2 bệnh viện. Kết quả nghiên cứu cho thấy năng lực của cán bộ và phương tiện chuyên môn của hệ thống điều trị còn yếu, người nhiễm HIV/AIDS chưa tuân thủ điều trị và còn bị kỳ thị, giá thuốc còn quá cao.

  pdf6p thanos2 22-05-2018 37 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tờ trình đề nghị bổ nhiệm cán bộ
p_strCode=totrinhdenghibonhiemcanbo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2