Vài điều thú v

Xem 1-20 trên 33 kết quả Vài điều thú v
 • Thư viện Vatican nằm trong Tòa thánh Vatican, được Giáo hoàng Nicholas V sáng lập và xây dựng năm 1450. Đây là một trong những thư viện cổ nhất thế giới, được mệnh danh là “kho tàng văn hóa-văn minh” vô giá của nhân loại, nơi lưu giữ các bộ sưu tập quý về lịch sử, khoa học và văn hóa.

  pdf8p tokpokimm 24-07-2013 26 1   Download

 • Có rất nhiều định nghĩa xung quanh khái niệm này. Mỗi nền văn hóa khác nhau có các định nghĩa khác nhau. Mỗi doanh nghiệp lại có một cách nhìn khác nhau về VHDN. Hiện có trên 300 định nghĩa khác nhau về VHDN.

  doc66p pearlymy 23-07-2012 300 121   Download

 • Gout được biết đến từ thời Hipocrate vào thế kỷ thứ V trước công nguyên, nhưng mãi đến năm 1683, Sydenham mới mô tả đầy đủ diễn biến lâm sàng của cơn gout cấp, và đến cuối thế kỷ XIX, Schelle, Bargman và Wollaston mới tìm thấy vai trò của acid uric trong nguyên nhân gây bệnh, do đó bệnh gout còn được gọi là viêm khớp do acid uric.

  pdf4p colgate_colgate 20-12-2010 59 9   Download

 • PD PD F- XC h a n g e Vi e w F- XC h a n g e Vi e w er er ! O W N y bu lic C m C lic B¸o c¸o tèt nghiÖp o .c §inh V¨n Hïng - T§H46 w w to k k to bu y N .d o c u -tr a c k O W ! w .d o c u -tr a c k .c Giáo trình hình thành quy trình điều khiển conector trong việc điều khiển tự động hóa lêi nãi ®Çu 1. §Æt vÊn ®Ò N−íc ta hiÖn nay ®ang trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa – hiÖn ®¹i hãa ®Êt n−íc ®Ó tõng b−íc b¾t kÞp sù ph¸t triÓn c¸c n−íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi.

  pdf10p iphone5 25-10-2011 38 5   Download

 • Vật liệu gốm Chiều cao 111 mm Chiều ngang 43 mm Tạo ra 29,000 BC – 25,000 BC .Khám phá 1925 ở Moravia Địa chỉ hiện Moravské zemské muzeum, Brno, tại Cộng hòa Séc Vệ nữ Dolní Věstonice (tiếng Séc:Věstonická Venuše) là một pho tượng nhỏ bằng gốm thể hiện một phụ nữ khỏa thân tạo ra vào khoảng từ 29,000 đến 25,000 trước Công nguyên. Tượng được tìm rà tại một vùng khảo cổ thời đồ đá tại Moravian basin phía nam Brno, Séc.

  pdf5p moi_tim 27-09-2012 43 5   Download

 • . B¸o c¸o tèt nghiÖp §inh V¨n Hïng - T§H46 kh¾t khe vÒ chÊt l−îng s¶n phÈm ®ã lµ viÖc kiÓm tra ®é BX. §é BX lµ ®é ®−êng vµ ®é chua cña n−íc døa. Ngoµi ra kh©u tinh läc cßn cã vai trß chÕ biÕn n−íc Ðp thµnh phÈm víi nh÷ng lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau nh− ph©n chia ra lµm c¸c lo¹i n−íc Ðp lo¹i 1 vµ lo¹i 3 theo yªu cÇu kh¸ch hµng. Kh©u tinh läc lµ kh©u cã yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn tÝnh chÊt s¶n phÈm, víi møc ®é tù ®éng hãa rÊt cao b»ng thiÕt bÞ...

  pdf10p iphone5 25-10-2011 18 3   Download

 • Giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng điều phối cơ bản về đo lường trong định lượng - 16 2/ Tuäúc bin âãø truyãön âäüng caïc quaût neïn, maïy neïn vaì båm thæåìng laìm viãûc våïi säú voìng khäng âäøi. ÅÍ âáy phaíi âiãöu chènh âãø duy trç aïp suáút khäng âäøi cuía khäng khê hay laì næåïc hoàûc giæî cho læu læåüng khäng khê khäng âäøi. 3/ Tuäúc bin duìng cho váûn taíi.

  pdf10p samsung8 16-11-2011 31 3   Download

 • 1 Nhiệm vụ của khối nguồn . Cấp nguồn V.BAT ( Nguồn Pin ) cho 3 IC ăn dòng lớn là IC khuếch đại công suất phát , IC nguồn và IC Dung-Chuông-Led . Các IC ăn dòng lớn được cấp trực tiếp nguồn Pin ( V.BAT ) , khi ta lắp Pin vào máy, nguồn + Pin lập tức đi đến cấp nguồn cho các IC : KĐ công suất phát, IC Nguồn, IC Dung-Chuông-Led, tuy nhiên ban đầu chưa bật nguồn, các IC này ở trạng thái chưa hoạt động nên chúng ăn dòng rất nhỏ ( vài mA...

  pdf38p nhocs200508 25-05-2011 148 50   Download

 • 4.1. Kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm 4.1.1 Kết quả phân lập dòng thuần Vibrio harveyi Kết quả phân lập từ các mẫu máu của các con tôm nghi ngờ bệnh thấy xuất hiện các khuẩn lạc nghi ngờ và kết quả kiểm tra các đặc tính sinh hóa đã xác định đây là V. harveyi. Vi khuẩn này được dùng cho các thí nghiệm về sau. Bảng 4.1. Kết quả các phản ứng sinh hoá định danh V.

  pdf21p zues04 20-06-2011 96 29   Download

 • NGHĨ THỬ XEM Jack Canfield & Mark V. Hansen Bạn hãy nghĩ thử xem: Sau khi Fred Astaire thử vai lần đầu tiên vào năm 1933, ghi chú của vị điều hành cuộc thi của MGM, "Không biết diễn! Hơi nhàm chán! Biết nhảy một chút!" Astaire lưu giữ tờ giấy ngay phía trên lò sưởi nhà mình tại Bevery Hills. Một tay chuyên gia nói về Vince Lombardi: "Anh ta biết rất ít về bóng đá. Thiếu động cơ." Socrates đã bị gọi là "Kẻ vô đạo đức, người làm hỏng thế hệ trẻ." Khi Peter J. Daniel học lớp...

  pdf3p caott4 22-05-2011 82 26   Download

 • Khoa học nghiên cứu về thông tin và các phương pháp thu thập – lưu trữ - xử lý thông tin tự động trên máy tính.Giải quyết các bài toán khoa học – kỹ thuật. Điều khiển. Quản trị cơ sở dữ liệu. Trí tuệ nhân tạo. .v.v.

  ppt99p batman_1 10-01-2013 53 14   Download

 • Bo mạch chủ MSI Big Bang Xpower MSI XPower Big Bang là một bo mạch chủ socket 1366 dựa trên nền tảng Intel X58 với sáu khe cắm PCI Express x16, cổng SATA-600, USB 3.0, mạch ổn áp với các thành phần cấp độ quân sự, các tùy chọn ép xung, v.v… Ngoài ra nó là một trong số ít những bo mạch chủ sử dụng tên với một vài ký tự và chữ số dễ nhớ thay thế cho cho số hiệu. Chúng ta hy vọng rằng MSI và các nhà sản xuất khác sẽ thực hiện điều này thường xuyên...

  pdf30p maicon24 25-07-2010 69 11   Download

 • Lâu nay, hầu như ai cũng đồng ý là: a) mỹ thuật Việt Nam khá lạc hậu; hơn nữa b) có vẻ như càng ngày càng lạc hậu (các cuộc triển lãm gần đây có vẻ kém hẳn năm mười năm trước!) (1) Vấn đề: nguyên nhân do đâu? Giả thuyết: a) Do nghệ sĩ: tài năng kém; không được đào tạo đến nơi đến chốn; không quyết tâm với nghệ thuật; dễ bị dư luận và thị trường lung lạc, v.

  pdf8p thix1minh 11-10-2012 38 10   Download

 • Thêm nhiều tính năng cao cấp khi nhúng clip YouTube Ngoài những chức năng cơ bản, EmbedPlus còn bổ sung thêm vài chức năng nâng cao như: quay chậm, phóng to hình ảnh, chọn thời điểm phát,… Đầu tiên, bạn cần ghi nhớ liên kết dẫn đến video clip trên YouTube cần bổ sung chức năng điều khiển nâng cao. Liên kết thường có dạng http://www.youtube.com/watch?v=abc, với abc là dãy ký tự ngẫu nhiên do YouTube gán cho mỗi video clip....

  pdf7p jupyter2525 15-04-2011 42 7   Download

 • Trong cuộc sống này, tất cả mọi thứ đều phải thông qua sự ham mê, tìm hiểu, nhận thức thì nó mới trở thành một định lí, một khái niệm hay nói một cách khác là kiến thức. Từ xưa đến nay, con người qua lao động sản xuất đã tiếp nhận được bao nhiêu điều thú vị trên thế giới. Đó cũng là một cách tích luỹ kiến thức.

  pdf4p couting1122 28-05-2013 70 6   Download

 • Lúa lμ một trong 3 cây l−ơng thực chính trên thế giới. Hiện tại lúa gạo cung cấp l−ơng thực cho gần một nửa dân số toμn cầu. Đặc biệt ở vùng Đông Nam châu á, do những điều kiện cụ thể của vùng, lúa gạo đã trở thμnh cây l−ơng thực số 1 không thể thay thế (Belder vμ Tuong T.P., 2004). Nhiều năm qua, Việt Nam đã trở thμnh n−ớc xuất khẩu gạo đứng thứ hai thế giới.

  pdf10p leon_1 05-08-2013 29 5   Download

 • Các giống lợn nội của ta nói chung hay lợn Móng cái nói riêng, thực sự lμ một nguồn gen quý với các đặc tính thích nghi tốt với điều kiện sinh thái môi tr−ờng khắc nghiệt vμ chăn nuôi còn nhiều hạn chế, chống chịu tốt một số bệnh tật, thịt ngon, sinh sản tốt ... (Nguyễn Văn Thiện vμ cộng sự, 1999; Võ Trọng Hốt vμ cộng sự, 2000).

  pdf0p leon_1 05-08-2013 29 5   Download

 • Với vai trò phát hành độc quyền tiền trên toàn quốc như phương tiện trao đổi, ngân hàng trung ương trực tiếp quản lý cung ứng tiền mặt. Việc quản lý mức độ cung ứng tiền mặt l à công cụ thứ nhất giúp ngân h àng trung ương điều tiết mức cung ứng tiền tổng hợp.

  pdf11p tc11k53 12-05-2011 321 106   Download

 • BÀI 8: QUANG HỢP. Ở THỰC VẬT.. NỘI DUNG BÀI..I/ Khái quát về quang hợp ở thực vật. 1. Quang hợp là gì?. 2. Vai trò của quang hợp.II/ Lá là cơ quan quang hợp. 1. Hình thái, giải phẫu của lá thích nghi. với chức năng quang hợp. 2. Lục lạp là bào quan quang hợp. 3. Hệ sắc tố quang hợp.. I/ Khái quát về quang hợp ở thực vật..1. Quang. hợp là. gì?..... Sơ đồ quang hợp ở cây xanh.. I/ Khái quát về quang hợp ở thực vật..1. Quang.

  ppt19p linhlan_09 02-08-2014 130 39   Download

 • Gốc tự do có vai trò rất lớn trong các quá trình hóa sinh và công nghiệp song cũng là thủ phạm của nhiều loại bệnh tật. Gần đây, người ta nói nhiều về tác hại của các gốc tự do. Chúng tấn công vào màng tế bào, các phân tử protein, các thể hạt, tăng nhanh quá trình lão hóa cơ thể và kích thích sự phát triển bệnh ung thư, gây ra chứng tắc động mạch, bệnh alzheimer, bệnh tim v.v.... Điều nguy hại là các gốc tự do luôn tồn tại trong cơ thể. ...

  pdf4p meoancaran 10-03-2011 80 27   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản