intTypePromotion=1
ADSENSE

Văn hóa Đảng

Xem 1-20 trên 18370 kết quả Văn hóa Đảng
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, quan tâm gắn xây dựng với chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để giữ vững vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội. Tài liệu sau đây sẽgiúp bạn đọc hiểu một cách rõ nét hơn những quan niệm mang tính tổng quát về văn hóa Đảng và những nội dung chủ yếucủa tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa Đảng, ... Tài liệu gồm 2 phần, mời bạn đọc cùng tham khảo phần 2 sau đây.

  pdf110p uocvongxua03 21-07-2015 130 49   Download

 • Tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa Đảng do TS. Phạm Ngọc Anh (chủ biên) biên soạn giúp bạn đọc hiểu một cách rõ nét hơn những quan niệm mang tính tổng quát về văn hóa Đảng và những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa Đảng, sự truyền bá và vận dụng những tri thức văn hóa tiên tiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nội dung của văn hóa Đảng. Tài liệu cũng đã dành một phần để đề xuất phương hướng quan điểm, nội dung, giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa Đảng ở nước ta hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Tài liệu gồm 2 phần, mời bạn đọc cùng tham khảo phần 1 sau đây.

  pdf118p uocvongxua03 21-07-2015 141 46   Download

 • Văn hoá cú vai trò, vị trớ hết sức quan trọng trong đời sống con người và xó hội loài người. Những năm gần đây, văn hoá đang được coi trọng và được xem là thước đo hoạt động của con người trên nhiều lĩnh vực. Trong đời sống xó hội xuất hiện ngày càng nhiều cỏc thuật ngữ mới biểu đạt các khía cạnh văn hoá của các hoạt động của cá nhân và xó hội, như: văn hoá chính trị, văn hoá kinh doanh, văn hoá doanh nghiệp, văn hoá lónh đạo, quản lý v.v... ...

  pdf92p dellvietnam 24-08-2012 95 32   Download

 • Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, cùng với quá trình đặt trọng tâm vào đổi mới về kinh tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định đường lối xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Quan điểm này đánh dấu sự phát triển tư duy lý luận của Đảng, đồng thời cũng là kết quả tổng kết thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam...

  ppt21p mcnb_02 31-07-2012 563 165   Download

 • Bài giảng Văn hóa hành chính gồm 4 chương. Nội dung bài giảng trình bày các vấn đề chính như: Tổng quan về văn hóa hành chính, phân tích văn hóa hành chính của tổ chức trong quản lý hành chính công, phân tích văn hóa hành chính của công chức, xây dựng và hoàn thiện văn hóa hành chính.

  pdf196p hoa_dai91 20-06-2014 148 42   Download

 • Toàn cầu hóa là một xu thế khách quan, đang tác động mạnh mẽ đến chiến l-ợc phát triển của từng quốc gia trên thế giới. Tr-ớc thực trạng toàn cầu hóa kinh tế đang lan mạnh sang lĩnh vực văn hóa, cạnh tranh “sức mạnh cứng” về kinh tế, chính trị, quân sự đang chuyển dần sang cạnh tranh “sức mạnh mềm” về văn hóa, hơn lúc nào hết, công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa đang đ-ợc đặt ra cấp bách. Trung Quốc là một quốc gia đa dân tộc, đa văn hóa...

  pdf10p bengoan258 06-12-2011 107 36   Download

 • Nicolas Journet Khái niệm văn hóa đang trở thành thông dụng, nhưng định nghĩa của nó dường như bao giờ cũng tuột khỏi chúng ta. Dù sao sự phát triển của nó cũng gắn chặt với sự phát triển của các khoa học về con người. Năm 1952, hai nhà nhân học Mỹ, Alfred Kroeber và Clyde Kluckhohn, trong một nỗ lực tìm hiểu, đã công bố một cuốn biên soạn về những ý đồ định nghĩa khái niệm văn hóa – hay những khái niệm gần gũi với nó – trong khoa học xã hội: họ tìm thấy...

  pdf5p denlong_do 28-10-2011 328 32   Download

 • “Du lịch văn hoá” được hiểu là một loại hình du lịch có mức độ phổ biến vào loại rộng rãi nhất. Dễ thấy, “du lịch văn hoá đang trở thành xu thế chủ đạo trong chiến lược phát triển của ngành du lịch thế giới” và xu hướng đó cũng được thể hiện rõ ở Việt Nam trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VIII. Mời các bạn cùng tham khảo "Sản phẩm du lịch văn hoá và vai trò của văn hoá quản lý du lịch ở Việt Nam" để nắm bắt được nội dung chi tiết.

  pdf14p bevi123 17-11-2015 99 28   Download

 • Tài liệu Trong ánh sáng tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh của tác giả Lê Xuân Vũ tập hợp các bài viết của tác giả về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên 40 năm qua. Tập Tài liệu tất yếu có một số hạn chế lịch sử nhất định, nhưng nhìn chung về cơ bản gợi nhớ nhiều sự kiện và bước đường phát triển đã quacủa văn hóa, văn nghệ nước ta, gợi mở không ít điều trong tình hình mới. Tài liệu gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.

  pdf314p uocvongxua03 21-07-2015 72 19   Download

 • Bài giảng Xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam đáp ứng phát triển bền vững đất nước do TS. Nguyễn Văn Quyết biên soạn nêu lên khái niệm; những quy luật chung của phát triển văn hóa; cấu trúc đời sống văn hóa của một cộng đồng xã hội; các dạng hoạt động văn hóa ở cơ sở; quản lý nhà nước về văn hóa; nhiệm vụ quản lý nhà nước về văn hóa ở cơ sở và thực trạng hiện nay.

  ppt19p cocacola_07 09-11-2015 121 19   Download

 • Bài viết đặt trọng tâm vào tổng kết các đặc điểm của hôn nhân Hàn-Việt và phân tích các xung đột, bao gồm cả xung đột văn hóa mà gia đình đa văn hóa đang phải đối mặt, với hy vọng góp phần làm sáng tỏ những nguyên nhân gây ra sự bất ổn của loại gia đình này, đồng thời đề xuất những định hướng giải pháp ở tầm vĩ mô cho việc giảm thiểu các xung đột trong gia đình đa văn hóa Hàn-Việt.

  pdf11p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 113 14   Download

 • Mục tiêu "Công ước quốc tế về du lịch văn hóa" nhằm tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích những ai tham gia vào việc bảo vệ và quản lý để làm cho cộng đồng chủ nhà và khách tham quan thấu hiểu tầm quan trọng ý nghĩa của di sản đó. Tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích ngành kinh doanh du lịch đẩy mạnh và quản lý du lịch theo hướng tôn trọng và phát huy di sản và các văn hoá đang tồn tại của các cộng đồng chủ nhà. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt được nội dung chi tiết.

  pdf7p bevi123 06-11-2015 61 8   Download

 • Bài viết "Gia đình - Từ cách tiếp cận văn hóa" hệ thống hóa các nghiên cứu về gia đình dưới góc độ văn hóa đang được trao đổi, thảo luận trong sách báo lý luận ở nước ta. Mời các bạn cùng tìm hiểu và nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

  pdf5p meomun12340628 09-09-2015 90 7   Download

 • Mục đích nghiên cứu của khóa luận là thông qua việc tìm hiểu tình yêu của giới trẻ hiện nay, chúng tôi muốn đánh giá và đưa ra giải pháp cho một hiện tượng văn hóa đang được xã hội quan tâm là cách bộc lộ công khai hóa tình yêu của giới trẻ hiện nay ở nơi công cộng.

  pdf12p thithi300610 06-03-2018 44 5   Download

 • Đề tài nhằm nâng cao nhận thức lý luận quản lý nhà nước về văn hóa. Hiểu hơn những vấn đề thực tiễn quản lý nhà nước về văn hóa đang đặt ra cho huyện Văn Chấn hiện nay.

  pdf9p quaymax 07-08-2018 42 5   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm rõ quá trình Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo công tác bảo tồn và phát huy các giá trị DSVH trên địa bàn Thành phố. Bước đầu đúc kết một số kinh nghiệm qua thực tiễn quá trình Đảng bộ Thành phố lãnh đạo công tác bảo tồn và phát huy các giá trị sản văn hóa từ năm 1998 đến năm 2014.

  pdf214p phongtitriet000 08-08-2019 26 4   Download

 • Hồ Chí Minh là một nhân vật kiệt xuất trong không gian Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO). Hồ Chí Minh là người nêu lên những quan điểm về văn hóa trong quá trình phát triển của dân tộc Việt Nam, đồng thời góp phần tích cực vào sự phát triển văn minh, tiến bộ của nhân loại. Nhân dân Việt Nam đang vận dụng những quan điểm của Người về văn hóa vào cuộc sống hiện nay trong điều kiện môi trường văn hóa đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.

  pdf8p duaheocuctan 30-03-2018 35 3   Download

 • Tài liệu chỉ ra các bước có thể tiến hành khi xây dựng kế hoạch bài học nội khóa có sử dụng các di sản văn hóa phi vật thể tại lớp học, bảo tàng hoặc tại nơi có các di sản văn hóa đang tồn tại. Khi sử dụng hướng dẫn này cần vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf84p hpnguyen11 16-05-2018 30 2   Download

 • Trong bài viết này, chúng tôi dựa trên kết quả nghiên cứu của những người đi trước, tập trung tìm hiểu và phân tích những mô hình giảng dạy ngoại ngữ đào tạo năng lực giao tiếp liên văn hóa đang được áp dụng hiệu quả và phổ biến hiện nay, đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm giúp nâng cao năng lực giao tiếp liên văn hóa cho người học ngoại ngữ.

  pdf13p viamsterdam2711 09-01-2020 30 2   Download

 • Quy trình này qui định thống nhất trách nhiệm, trình tự, nội dung thực hiện giải quyết các hồ sơ về cấp phép trong lĩnh vực văn hoá, bao gồm: Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; Xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập; Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; v.v... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf87p hpnguyen1 02-03-2018 41 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Văn hóa Đảng
p_strCode=vanhoadang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2