Đề thi thử đại học môn Toán khối B 2009 - Đại học Hồng Đức

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
113
lượt xem
39
download

Đề thi thử đại học môn Toán khối B 2009 - Đại học Hồng Đức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn toán khối b 2009 - đại học hồng đức', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học môn Toán khối B 2009 - Đại học Hồng Đức

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO ĐH -CAO ĐẲNG 2009 Khoa Khoa học Tự nhiên Môn thi: TOÁN, khối B Thời gian làm bài: 180 phút I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I. (2,0 điểm) Cho hµm sè y = x 4 + 2mx 2 + m 2 + m 1. Kh¶o s¸t vµ vÏ ®å thÞ hµm sè víi m = - 2. 2.T×m m ®Ó ®å thÞ hµm sè cã ba ®iÓm cùc trÞ vµ ba ®iÓm cùc trÞ ®ã lËp thµnh mét tam gi¸c cã mét gãc b»ng 120o. Câu II. (2,0 điểm) 1. Gi¶i bÊt ph−¬ng tr×nh: ( x + 3 − x − 1)(1 + x 2 + 2 x − 3 ) ≥ 4 π 2 sin( − x) 2. Giải phương trình: 4 (1 + sin 2 x) = 1 + tan x . cos x Câu III. (1,0 điểm) TÝnh tÝch ph©n: e2 x + 2009 I= ∫ 1 x ln x dx Câu IV. (1,0 điểm) Cho h×nh hép ABCD.A/B/C/D/ ®¸y ABCD lµ h×nh vu«ng AB = AA/ = 2a. H×nh chiÕu vu«ng gãc cña A/ lªn mÆt ph¼ng ®¸y trïng víi t©m cña ®¸y. M lµ trung ®iÓm BC. TÝnh thÓ tÝch h×nh hép vµ cosin cña gãc gi÷a hai ®−êng th¼ng AM vµ A/C. . Câu V. (1,0 điểm)T×m gi¸ trÞ lín nhÊt nhá nhÊt cña biÓu thøc: A = 5 sin 3 x − 9 sin 2 x + 4 II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần: theo chương trình Chuẩn hoặc Nâng cao. 1. Theo chương trình Chuẩn Câu VI.a (2,0 điểm) 1. Trong hÖ to¹ ®é Oxy cho h×nh b×nh hµnh ABCD cã sè ®o diÖn tÝch b»ng 4. BiÕt to¹ ®é c¸c ®Ønh A(2;0) ; B(3; 0) vµ giao ®iÓm I cña hai ®−êng chÐo AC vµ BD n»m trªn ®−êng y = x + 1. X¸c ®Þnh to¹ ®é C , D. 2. Trong kh«ng gian víi hÖ trôc to¹ ®é Oxyz cho A(2;0;0) ; B(0;2;0) vµ C(0;0;2). TÝnh b¸n kÝnh mÆt cÇu néi tiÕp tø diÖn OABC. Câu VII.a (1,0 điểm) Chøng minh: C10 .C 20 + C10 .C 20 + .... + C10 .C 20 + C10 .C 20 = C 30 0 10 1 9 9 1 10 0 10 2. Theo chương trình Nâng cao Câu VI.b (2,0 điểm) 1. Cho ®−êng trßn (C) : x 2 + y 2 − 2 x − 4 y − 5 = 0 vµ A(0;-1) ∈ (C). T×m to¹ ®é c¸c ®iÓm B,C thuéc ®−êng trßn (C) sao cho Δ ABC ®Òu. 2. Trong kh«ng gian víi hÖ to¹ ®é Oxyz cho hai ®−êng th¼ng : ⎧ x=t ⎧ x = 5 − 2s ⎪ ⎪ (d1): ⎨ y = −t vµ (d2) : ⎨ y = −2 ⎪z=0 ⎪ z=s ⎩ ⎩ 1
  2. ViÕt ph−¬ng tr×nh mÆt cÇu S cã t©m I thuéc (d1) vµ I c¸ch (d2) mét kho¶ng b»ng 3. Cho biÕt mÆt cÇu S cã b¸n kÝnh b»ng 5. (1 − i )10 ( 3 + i ) 5 Câu VII.b (1,0 điểm) Chøng minh z = lµ mét sè thùc (−1 − i 3 )10 GHI CHÚ. 1. Đề thi này được soạn theo tinh thần văn bản “Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT & tuyển sinh ĐH-CĐ 2009” do Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục & Đào tạo, ban hành tháng 11 năm 2008. 2. Cán bộ coi thi không được giải thích gì về đề thi! 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản