Tóm tắt luận văn Thạc sĩ khoa học xã hội và nhân văn: Thế giới nghệ thuật truyện ngắn Trần Thùy Mai

Chia sẻ: Phan Thị Hiền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
13
lượt xem
6
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ khoa học xã hội và nhân văn: Thế giới nghệ thuật truyện ngắn Trần Thùy Mai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Thế giới nghệ thuật truyện ngắn Trần Thùy Mai được nghiên cứu nhằm cung cấp cho người đọc một cái nhìn khá toàn diện và khoa học về những đặc điểm nổi bật trong thế giới nghệ thuật truyện ngắn Trần Thùy Mai, từ đó nhận diện phong cách và vị trí của nữ nhà văn trong nền văn học hiện đại Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ khoa học xã hội và nhân văn: Thế giới nghệ thuật truyện ngắn Trần Thùy Mai

1<br /> <br /> B<br /> <br /> GIÁO D C VÀ ĐÀO T O<br /> Đ I H C ĐÀ N NG<br /> <br /> LÊ TH THANH HI P<br /> <br /> 2<br /> <br /> Công trình ñư c hoàn thành t i<br /> Đ I H C ĐÀ N NG<br /> <br /> Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS. H<br /> <br /> TH HÀ<br /> <br /> TH GI I NGH THU T TRUY N NG N<br /> TR N THÙY MAI<br /> <br /> Ph n bi n 1: TS. Lê Th Hư ng<br /> <br /> Ph n bi n 2: TS. Cao Th Xuân Phư ng<br /> Chuyên ngành : Văn h c Vi t Nam<br /> Mã s<br /> : 60.22.34<br /> <br /> TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ<br /> KHOA H C XÃ H I VÀ NHÂN VĂN<br /> <br /> Đà N ng - Năm 2011<br /> <br /> Lu n văn ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m Lu n văn<br /> th c sĩ Khoa h c Xã h i và Nhân văn h p t i Đ i h c Đà N ng<br /> vào ngày 12 tháng 11 năm 2011.<br /> <br /> * Có th tìm hi u lu n văn t i:<br /> - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng<br /> - Thư vi n trư ng Đ i h c Sư ph m, Đ i h c Đà N ng<br /> <br /> 3<br /> <br /> M<br /> <br /> Đ U<br /> <br /> 4<br /> <br /> cũng hi v ng, lu n văn s góp thêm tư li u ph c v cho vi c nghiên<br /> c u, h c t p truy n ng n c a n nhà văn ñương ñ i r t tài năng c a<br /> <br /> 1. Lí do ch n ñ tài<br /> - Thu c th h nhà văn ñ u tiên sau chi n tranh, ñ n nay, Tr n<br /> <br /> x Hu m ng mơ này.<br /> Chính vì nh ng lí do trên, chúng tôi ch n ñ tài Th gi i ngh<br /> <br /> Thùy Mai ñã có m t hành trình ngh thu t dài hơn 30 năm v i khá<br /> <br /> thu t truy n ng n Tr n Thùy Mai ñ nghiên c u.<br /> <br /> nhi u t p truy n ng n. “Là m t cây bút n , có th nói Tr n Thùy Mai<br /> <br /> 2. L ch s v n ñ<br /> <br /> là m t hi n tư ng trong ñ i ngũ sáng tác truy n ng n hi n nay. Mi t<br /> <br /> Là m t nhà văn có phong cách, ñ n nay ñã có khá nhi u bài vi t<br /> <br /> mài v i nghiêp văn và có s c b n v i th lo i truy n ng n, truy n<br /> <br /> v truy n ng n Tr n Thùy Mai nói chung và nh ng t p truy n nói<br /> <br /> ng n c a ch ñã vư t ra ngoài gi i h n c a m nh ñ t c ñô ñ ñ n v i<br /> <br /> riêng. Chúng tôi t m chia l ch s nghiên c u th gi i ngh thu t<br /> <br /> b n ñ c c nư c”. Có th nói, nh ng sáng tác c a ch ñã ñ l i d u n<br /> <br /> truy n ng n Tr n Thùy Mai thành hai ph n sau ñây.<br /> <br /> ñ p ñ trong lòng công chúng và góp ph n làm phong phú thêm di n<br /> m o truy n ng n Vi t Nam ñương ñ i. V i b n lĩnh và tâm huy t c a<br /> mình, ch ñã có m t v trí v ng ch c trên văn ñàn ñương ñ i Vi t<br /> Nam.<br /> - Th gi i ngh thu t c a Tr n Thùy Mai là k t qu c a nh ng<br /> ñam mê sáng t o cùng tình yêu thương con ngư i và cu c ñ i. Đ t o<br /> nên ñư c th gi i ngh thu t y - như ch nói, ch ñã ph i “tr giá c<br /> <br /> 2.1. Nh ng bài vi t ñánh giá chung v truy n ng n Tr n Thùy<br /> Mai<br /> Trư c h t, khi nhìn nh n, ñánh giá chung v truy n ng n Tr n<br /> Thùy Mai, các bài vi t ñ u ñ t ñ n s th ng nh t trong vi c ch ra nét<br /> riêng, nét khu bi t v i m t s cây bút khác: ñó là ch t nhân văn cao<br /> ñ p và màu s c huy n tho i, c tích.<br /> Các tác gi Bùi Vi t Th ng, Mai Văn Hoan, Hoàng Nguyên Vũ<br /> <br /> cu c ñ i”. B i th , ch càng vi t càng chín, càng say, càng sâu s c<br /> <br /> trong các bài vi t c a mình ñ u có chung nh n xét v v trí, b n lĩnh<br /> <br /> v i nh ng tr i nghi m v l ñ i, v con ngư i. Dù vi t v nh ng bi<br /> <br /> và phong cách truy n ng n Tr n Thùy Mai.<br /> <br /> k ch cu c ñ i, nh ng ñau ñ n d n v t hay ni m vui, ni m h nh phúc<br /> <br /> Đáng chú ý là bài vi t Truy n ng n Tr n Thùy Mai - nh ng gi c<br /> <br /> thì nh ng trang văn c a ch v n r t nh nhàng, r t tinh khôi và r t<br /> <br /> mơ huy n tho i năm 1993 c a PGS.TS. H Th Hà ñã ch ra m t ñ c<br /> <br /> nhân văn. Ph i chăng, cái ch t n tính t c t cách ngư i con gái Hu<br /> <br /> ñi m n i b t trong truy n ng n c a n nhà văn, ñó là v ñ p c tích,<br /> <br /> ñã ñ l i d u n trên t ng trang vi t, gây say mê cho bao ñ c gi .<br /> <br /> th n tho i. Càng v sau y u t th n tho i, c tích càng ñư c tác gi<br /> <br /> Đi vào th gi i ngh thu t truy n ng n Tr n Thùy Mai là d p<br /> giúp chúng tôi khám phá m t phong cách truy n ng n ñ c ñáo trên c<br /> <br /> v n d ng m t cách ngh thu t và có ý th c hơn.<br /> Lê M Ý trong bài Nhà văn d u dàng và ña ñoan, Di u Hi n<br /> <br /> hai phương di n n i dung và ngh thu t. Đ ng th i nh n di n “ch t<br /> <br /> trong bài Nhà văn x Hu Tr n Thùy Mai v i Qu trong trăng và<br /> <br /> Hu ”, ch t nhân văn, ch t huy n tho i và s c s ng b n b trong<br /> <br /> Th p t hoa ñ u có nh ng nh n xét xác th c v nét h p d n, ñ c<br /> <br /> nh ng trang văn th m ñư m tình ngư i, tình ñ i c a ch . Chúng tôi<br /> <br /> trưng và phong cách truy n ng n c a n nhà văn x Hu .<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> M t bài vi t tương ñ i khái quát v truy n ng n Tr n Thùy Mai<br /> <br /> T p truy n Mưa ñ i sau (2005) ñư c tác gi Minh Phương gi i<br /> <br /> là c a Thái Phan Vàng Anh, ñư c công b trong H i th o Khoa h c<br /> <br /> thi u trong bài Đ c sách: Mưa ñ i sau, ñăng trên báo Nhân dân. Tác<br /> <br /> c a Khoa Ng văn - Trư ng ĐHSP Hu v i t a ñ Tình yêu huy n<br /> <br /> gi Nguy n Thanh Bình l i gi i thi u v t p truy n M t mình<br /> <br /> tho i trong truy n ng n Tr n Thùy Mai.<br /> <br /> Tokyo (2008) trong bài vi t Nhà văn Tr n Thùy Mai: M t mình<br /> <br /> 2.2. Nh ng bài vi t ñánh giá v nh ng t p truy n, nh ng<br /> truy n ng n c th c a Tr n Thùy Mai<br /> V nh ng t p truy n, nh ng truy n ng n c th cũng có nhi u bài<br /> vi t mang tính ch t gi i thi u hay c m nh n.<br /> <br /> Tokyo.<br /> Và t p truy n m i nh t Onkel yêu d u (2010) g m 14 truy n<br /> ng n ngay khi m i xu t b n cũng nh n ñư c nhi u ý ki n. M t trong<br /> s ñó là bài vi t ñăng trên http://www.xaluan.com: “V i nh ng câu<br /> <br /> V i t p truy n ñ u tay Bài thơ v bi n khơi (1983), Phan Minh<br /> <br /> chuy n tình yêu sinh ñ ng và gi ng văn trang nhã, tinh t , t p truy n<br /> <br /> Ng c ñã có nh ng nh n xét v “bư c ñi ban ñ u” c a cây bút tr này<br /> <br /> ng n Onkel yêu d u s mang l i cho b n ñ c nh ng gi phút l ng<br /> <br /> trong bài vi t cùng tên. Tác gi vi t: “Có th nói v i nh ng truy n<br /> <br /> sâu, tĩnh t i, l y l i cân b ng gi a dòng ñ i ñang cu n ch y”.<br /> <br /> ng n giàu ch t thơ và có s c thu hút ngư i ñ c, Thùy Mai ñã có<br /> <br /> Nhìn chung, các bài vi t v Tr n Thùy Mai ñã ch ra ñư c nét ñ c<br /> <br /> nh ng ñóng góp ñáng k vào vi c xây d ng nh ng hình tư ng nhân<br /> <br /> ñáo riêng trong truy n ng n c a ch nhưng v n chưa có m t công<br /> <br /> v t ph n mang ñ m nét b n s c c a m t vùng quê. Và, cũng chính<br /> <br /> trình nào nghiên c u th t ñ y ñ và qui mô. Cho nên, vi c nghiên c u<br /> <br /> t ñó càng làm rõ hơn b n s c c a ngư i vi t”.<br /> <br /> th gi i ngh thu t truy n ng n Tr n Thùy Mai v n là m t v n ñ<br /> <br /> Vi t v Trò chơi c m (1998), H Th Hà l i có cái nhìn khá bao<br /> quát trong bài Th gi i truy n ng n Tr n Thùy Mai qua Trò chơi<br /> c m. Cũng vi t v Trò chơi c m, Đ u Tu n Ng c l i quan tâm ñ n<br /> <br /> hoàn toàn m i m và h a h n nhi u ñóng góp m i.<br /> 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u<br /> Công vi c ch y u c a chúng tôi là làm sáng t Th gi i ngh<br /> <br /> m i quan h g n bó gi a Tình yêu và thiên nhiên trong Trò chơi c m<br /> <br /> thu t truy n ng n Tr n Thùy Mai. Chúng tôi kh o sát các t p truy n<br /> <br /> c a Tr n Thùy Mai. Còn Lý Lan thì l i quan tâm ñ n N tính trong<br /> <br /> ng n tiêu bi u c a Tr n Thùy Mai như: Bài thơ v bi n khơi (1983),<br /> <br /> Trò chơi c m.<br /> <br /> Th tr n hoa quỳ vàng (1994), Trò chơi c m (1998), Qu trong trăng<br /> <br /> Qu trong trăng (2001) là t p truy n thu hút s quan tâm c a tác<br /> gi V ng Th o v i bài Cu c hành hương bên b xa v ng, Nguy n<br /> Th Kim Hu v i phát hi n m i trong bài Qu trong trăng và th gi i<br /> <br /> (2001), Th p t hoa (2003), Mưa ñ i sau (2005), Mưa<br /> (2007), M t mình<br /> <br /> Strasbourg<br /> <br /> Tokyo (2008) và Onkel yêu d u (2010).<br /> <br /> Ph m vi nghiên c u c a lu n văn này là các bình di n n i tr i v<br /> <br /> n ñ m cá tính phương Tây, Ngô Th Kim Cúc v i Đ ng gi a hai b<br /> <br /> n i dung và hình th c c a truy n ng n Tr n Thùy Mai trong gi i h n<br /> <br /> và B o Anh v i Ngư i v n nhi u hơn qu . Đây có th xem là nh ng<br /> <br /> các t p truy n nêu trên.<br /> <br /> bài vi t thành công vì ñã t o ra m t s chú ý c n thi t, hư ng ngư i<br /> <br /> 4. Phương pháp nghiên c u<br /> <br /> ñ c vào th gi i truy n ng n c a Tr n Thuỳ Mai.<br /> <br /> V i lu n văn này, chúng tôi s d ng các phương pháp sau ñây:<br /> <br /> 7<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4.1. Phương pháp v n d ng lí thuy t thi pháp h c<br /> <br /> Chương 1<br /> <br /> 4.2. Phương pháp phân tích - t ng h p<br /> <br /> TR N THÙY MAI - HÀNH TRÌNH CU C S NG VÀ<br /> <br /> 4.3. Phương pháp so sánh - ñ i chi u<br /> <br /> HÀNH TRÌNH NGH THU T<br /> <br /> Ngoài ra, th ng kê, phân tích theo nh ng v n ñ c th cũng là<br /> m t trong nh ng phương pháp ñư c chúng tôi l a ch n<br /> <br /> ñ tài này.<br /> <br /> 5. Đóng góp c a lu n văn<br /> V m t lý lu n: Cung c p cho ngư i ñ c m t cái nhìn khá toàn<br /> di n và khoa h c v nh ng ñ c ñi m n i b t trong th gi i ngh thu t<br /> truy n ng n Tr n Thùy Mai, t ñó nh n di n phong cách và v trí c a<br /> n nhà văn trong n n văn h c ñương ñ i Vi t Nam.<br /> V m t th c ti n: Lu n văn có th làm tài li u tham kh o cho<br /> sinh viên Ng văn khi tìm hi u v truy n ng n Tr n Thùy Mai.<br /> 6. B c c lu n văn<br /> Ngoài ph n M ñ u, K t lu n và Tài li u tham kh o, Lu n văn<br /> g m ba chương:<br /> Chương 1: Tr n Thùy Mai - Hành trình cu c s ng và hành trình<br /> ngh thu t<br /> Chương 2: C m quan v cu c s ng và con ngư i trong truy n<br /> ng n Tr n Thùy Mai<br /> Chương 3: Phương th c bi u hi n trong truy n ng n Tr n Thùy<br /> Mai<br /> <br /> 1.1. Tr n Thùy Mai - Hành trình cu c s ng và hành trình ngh<br /> thu t<br /> 1.1.1. Hành trình cu c s ng<br /> Tr n Thuỳ Mai sinh ngày 08/09/1954 trong m t b nh vi n, trên<br /> ñ t H i An - Qu ng Nam, nhưng quê g c là<br /> <br /> Hu .<br /> <br /> Ch v n là n sinh Đ ng Khánh, t t nghi p Đ i h c Sư ph m<br /> Hu năm 1976, làm gi ng viên b môn Văn h c dân gian t i ñây t<br /> 1977 ñ n 1987. Sau ñó là biên t p viên Nhà xu t b n Thu n Hóa Hu , H i viên H i Văn h c Ngh thu t Th a Thiên Hu , H i viên<br /> H i nhà văn Vi t Nam, H i viên H i văn ngh dân gian Vi t Nam.<br /> Là m t ph n không tr n v n trong tình yêu, l i g p không ít<br /> khó khăn trong cu c s ng ñ i thư ng, nhưng gi<br /> <br /> ñây, nó không<br /> <br /> khi n ch bu n phi n n a. Trái l i, ch c m th y ñư c t do và th a<br /> s c dành cho ngh thu t.<br /> Trong ba s thích u ng cà phê, ñi chùa và vi t, thì vi t là máu<br /> th t, là con ngư i, cũng là cu c s ng c a ch . B ng m t hành trình<br /> cu c s ng nhi u ña ñoan và m t tình yêu thương l n lao cho con<br /> ngư i, ch ñã khi n ngư i ñ c say mê trư c nh ng trang văn giàu<br /> ngh l c mà ñ y nhân văn c a mình.<br /> 1.1.2. Hành trình ngh thu t<br /> Có l , hành trình sáng t o c a Tr n Thùy Mai ñã b t ñ u nh ng<br /> bư c ñi ng p ng ng t thu còn là m t cô n sinh trư ng Đ ng<br /> Khánh mơ m ng, yêu mùa ñông x Hu , khi ch vi t văn cho t Tu i<br /> Hoa, hay lâu lâu vi t bài thơ ñăng báo.<br /> <br /> 9<br /> <br /> 10<br /> <br /> Truy n ng n ñ u tiên c a ch ñư c ñăng trên Báo Văn ngh năm<br /> 1975, lúc ñó ch 22 tu i. Đ n năm 1983, bư c sang tu i 29, ch ñã<br /> chính th c cho ra ñ i hai t p truy n ñ u tay là C hát (in chung v i<br /> nhà văn Lý Lan) và Bài thơ v bi n khơi.<br /> <br /> chuy n v tình yêu ph i là lòng thành, ni m tin<br /> <br /> con ngư i và m t<br /> <br /> cái nhìn khai phóng v cu c s ng”.<br /> Xu t phát t nh ng quan ni m ñó mà văn c a Tr n Thùy Mai<br /> luôn bàng b c ch t nhân văn, như m t ng n l a nh sư i m lòng<br /> <br /> Bư c ngo t trong cu c ñ i ñã làm thay ñ i con ngư i văn<br /> chương c a Tr n Thùy Mai có l ph i sau năm 40 tu i. Lúc này, ch<br /> <br /> không bi t bao nhiêu ngư i. Và th là ch ñã thành công, ñã mang l i<br /> m t ñi u có l i cho nhân lo i.<br /> <br /> m i bi t r ng, vi t văn ph i tr giá b ng s t ng tr i, “tr giá c cu c<br /> <br /> 1.2.2. Quan ni m v văn h c ph n ánh hi n th c<br /> <br /> ñ i”. R i l n lư t các t p truy n Th tr n hoa quỳ vàng (1994), Trò<br /> <br /> Quan ni m v ph n ánh hi n th c c a Tr n Thùy Mai th t gi n<br /> <br /> chơi c m (1998), Qu trong trăng (2001), Th p t hoa (2003), Mưa<br /> <br /> ñơn, bình d mà l i vô cùng sâu s c. Ch cho r ng: “M i ngư i vi t có<br /> <br /> ñ i sau (2005), Mưa<br /> <br /> Tokyo (2008)<br /> <br /> m t cái gu riêng. Tôi ch vi t v nh ng gì mình nghĩ, mình thích,<br /> <br /> và Onkel yêu d u (2010) n i nhau ra ñ i như m t m ch ch y d t dào,<br /> <br /> nh ng gì g n bó th t s v i mình”. Cái g n bó g n gũi v i ch chính<br /> <br /> c a c m xúc, c a s chín mu i và thăng hoa ngh thu t. Cũng t ñây,<br /> <br /> là cu c s ng ñ i thư ng, là tình yêu, là nh ng m nh ñ i g n gũi<br /> <br /> ch ñã kh ng ñ nh ñư c ch ñ ng v ng ch c c a mình trên văn ñàn.<br /> <br /> quanh ch , c a b n bè, c a nh ng ngư i cùng s ng.<br /> <br /> Strasbourg (2007), M t mình<br /> <br /> Hành trình sáng t o ngh thu t c a Tr n Thuỳ Mai có l v n còn<br /> r t dài r ng phía trư c. Cùng v i trái tim yêu ngh , yêu tha thi t cu c<br /> ñ i và con ngư i, ch c r ng ch s ti p t c kh ng ñ nh phong cách<br /> c a mình<br /> <br /> nh ng tác ph m ti p theo.<br /> <br /> 1.2. Quan ni m ngh thu t<br /> 1.2.1. Quan ni m v công vi c sáng t o c a nhà văn<br /> Là m t nhà văn chuyên nghi p, Tr n Thùy Mai ñ n v i ngh<br /> b ng thái ñ nghiêm túc và s lao ñ ng ngh thu t chân chính. Ch<br /> coi tr ng t ng dòng, t ng ch mình vi t ra ph i mang ñ n m t ñi u<br /> gì cho ñ c gi . Ch quan ni m: “V i tôi, vi t là m t ngh . Nó gi ng<br /> như m i ngh khác<br /> <br /> ch ph i có k năng và lương tâm”.<br /> <br /> Ch vi t như m t cách trao ñ i tâm tư v i ngư i cùng th i và m<br /> r ng cu c s ng n i tâm c a chính mình, “vi t ñ ñư c t n t i trong<br /> nh ng c nh ñ i khác nhau”, “ñư c s ng nh ng gì mình mơ ư c”,<br /> “ñư c nói nh ng ñi u không nói gi a ñ i thư ng”, “là cách thoát ra<br /> kh i s h u h n c a ñ i ngư i”.<br /> Khi vi t v tình yêu, ch không có ý ñ nh khai thác nó như m t ñ<br /> tài ăn khách và d vi t. Ch cũng không mu n th hi n tình yêu như<br /> m t cõi vi n m ng ñ tr n tránh cu c ñ i mà mu n th hi n nó như<br /> m t ñ ng l c c a s s ng, bi u hi n t i ưu c a tính nhân văn.<br /> Bên c nh ñó, nh ng v n ñ tâm linh, l ch s cũng ñư c nhà văn<br /> quan tâm tìm hi u và th hi n r t thành công.<br /> <br /> Bên c nh ñó, n nhà văn này cũng cho r ng: “Trong ngh thu t,<br /> <br /> Như v y, cu c s ng ñ i thư ng là m ng hi n th c ch ñ o trong<br /> <br /> tôi ch có m t tôn ch : S chân thành. Không c n thi t ph i t ra<br /> <br /> sáng tác c a Tr n Thùy Mai. Nhưng không l p l i l i mòn mà linh<br /> <br /> mình m i hay cũ, th i thư ng hay không, linh h n c a nh ng câu<br /> <br /> ho t và nh y c m, ngòi bút c a ch ngày càng hư ng v nh ng v n<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản