intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Các mẫu đơn xin chuyển nhượng

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 6 tài liệu

12.218
lượt xem
950
download

Đây là 6 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/6

Các mẫu đơn xin chuyển nhượng
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và tuyển tập Các mẫu đơn xin chuyển nhượng trong các lĩnh vực hành chính

Lưu

Tài liệu trong BST: Các mẫu đơn xin chuyển nhượng

 1. Đơn xin chuyển nhượng quyền thăm dò

  doc 2p 159 4

  Thủ tục hành chính của sở tài nguyên và môi trường, Đơn xin chuyển nhượng quyền thăm dò kháng sản

 2. Mẫu đơn xin chuyển nhượng cổ phần (hoặc phần vốn góp) của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  pdf 2p 349 20

  Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin chuyển nhượng cổ phần (hoặc phần vốn góp) của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm (Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính)

 3. Mẫu đơn xin chuyển nhượng cổ phần (hoặc phần vốn góp) của doanh nghiệp bảo

  pdf 2p 732 66

  Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin chuyển nhượng cổ phần (hoặc phần vốn góp) của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm (Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------------...., ngày.... tháng.... năm .... ĐƠN XIN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN (PHẦN VỐN GÓP) Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài chính Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chúng tôi là: - [Tên...

 4. Mẫu đơn xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

  pdf 2p 209 17

  Tài liệu tham khảo mẫu biểu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu đơn xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

 5. Mẫu đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

  pdf 2p 247 20

  Tài liệu tham khảo mẫu biểu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

 6. Mẫu đơn xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản

  pdf 1p 197 13

  Tài liệu tham khảo mẫu biểu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu đơn xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2