Bài 11: Dòng điện chất điện phân

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:25

0
649
lượt xem
110
download

Bài 11: Dòng điện chất điện phân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong dung dịch các hđro chất hóa học như axit, bazơ, muối bị phân li ( một phần hoặc toàn phần) thành các nguyên tử( hoặc nhóm nguyên tử) tích điện gọi là; ion có thể chuyển động tự do trong dung dịch và trở thành hạt tải điện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 11: Dòng điện chất điện phân

 1. ÖÙNG DUÏNG TIN HOÏC  TRONG GIAÛNG DAÏY TOÅ : LYÙ- HOAÙÙ  TRÖÔØNG: THCS &THPT NGUYEÃN  DU
 2. TIEÁT DAÏY MINH HOAÏ TIEÁT VAÄT LYÙ 11 VAÄT BAØI 14: DOØNG ÑIEÄN  TRONG CHAÁT ÑIEÄN  PHAÂN
 3. KIEÅM TRA BAØI CUÕ: KIE HAÏT TAÛI ÑIEÄN TRONG KL LAØ GÌ ? HAÏT  KHAÛ NAÊNG DAÃN ÑIEÄN CUÛA KL? KHAÛ KHI NAØO TRONG KL COÙ DÑ? KHI  BAÛN CHAÁT DOØNG ÑIEÄN TRONG BAÛN  KL ? KL NGUYEÂN NHAÂN GAÂY RA ÑIEÄN NGUYEÂN  TRÔÛ KL? TRÔÛ TAÏI SAO KHI NHIEÄT ÑOÄ TAÊNG THÌ TAÏI  ÑIEÄN TRÔÛ KL TAÊNG? ÑIEÄN
 4. BAØI 14: DOØNG ÑIEÄN TRONG  BAØI 14: DOØNG  CHAÁT ÑIEÄN PHAÂN
 5. I -THUYEÁT ÑIEÄÄN LI -THUYEÁT * Thí nghieäm mA 0 Axit,bazo,m uoái Nöôùc caát
 6. *Thí nghieäm chöùng toû: :+Nöôùc Thí tinh khieát :Raát ít haït taûi ñieän tinh *Thí nghieäm chöùng toû: +Dung dòch *Thí muoái ,axit, bazo :Nhieàu haït taûi ñieän daãn ñieän ñöôïc goïi laø chaát ñieän phaân ñieän
 7. *.Thuyeát ñieän li : *.Thuyeát Trong dung dòch ,caùc hôïp chaát Trong hoùa hoïc nhö axit, bazo, muoái bò phaân li (moät phaàn hoaëc toaøn boä) thaønh caùc nguyeân töû (hoaëc nhoùm nguyeân töû)tích ñieän goïi laø ion ; ion coù theå chuyeån ñoäng töï do trong dung dòch vaø trôû thaønh haït taûi ñieän . ñieän
 8. *Axit: Phaân li thaønh ion aâm goác Axit: axit vaø ion döông H+ *Bazo : Phaân li thaønh ion aâm (O H)- H) vaø ion döông kim loaïi *Muoái : Phaân li thaønh ion aâm goác axit vaø ion döông kim loaïi kim *Moät soá bazo hoaëc muoái khoâng *Moät chöùa kim loaïi cuõng bò phaân li thaønh caùc ion traùi daáu. thaønh
 9. Nguyeân nhaân söï ñieän  Nguye li Trong axit, muoái, bazo coù saün Trong  caùc ion döông vaø aâm chuùng lieân keát vôùi nhau baèng löïc Cu -loâng keát Khi tan vaøo dung moâi thì löïc naøy Khi  yeáu ñi neân moät soá nguyeân töû chuyeån ñoäng nhieät taùch thaønh caùc ion töï do caùc CHAÁT ÑIEÄN PHAÂN :Muoái, axit, CHAÁT  bazo ôû daïng dung dòch hoaëc noùng chaûy noùng
 10. II.BAÛN CHAÁT DOØNG ÑIEÄN TRONG II.BAÛN CHAÁT ÑIEÄN PHAÂN CHAÁT *Khi hoaø tan caùc axít,bazo ,hoaëc Khi muoái vaøo nöôùc coù söï phaân li thaønh caùc ion (+) vaø caùc ion(-) thaønh r Vd:NCuSO4 -> Cu2+ + SO42- Vd: = 0 E * Caùc ion(+) vaø caùc ion(-) Caùc r≠ chuyeâûn ñoäng nhieät hoãn ñoän EN 0 neân khoâng coù doøng ñieän neân *Khi caùc ion (+) chuyeån *Khi ñoäng cuøng chieàu ÑT , caùc ion(-)
 11. l                           ­ ­ + ­ r E + + + + Ñoàng (Cu) CuSO4 Dd
 12. Vaäy baûn chaát doøng ñieän CÑP? ñieän *Keát luaän: baûn chaát doøng ñieän trong loøng chaát ñieän phaân laø doøng caùc ion(+) vaø caùc ion(-) chuyeån dôøi coù höôùng theo hai chieàu ngöôïc nhau theo
 13. *Ion (+): chaïy veà phía catot neân goïi laø:CATION neân *Ion (­): chaïy veà phía anot neân goïi laø:ANION neân
 14. SO SAÙNH KHAÛ NAÊNG DAÃN ÑIEÄN CUÛA CHAÁT ÑIEÄN PHAÂN VAØ KIM LOAÏI ? VAØ
 15. SO SAÙNH KHAÛ NAÊNG DAÃN ÑIEÄN CUÛA CHAÁT ÑIEÄN PHAÂN VAØ KIM LOAÏI ? VAØ *Chaát ñieän phaân daãn  ñieän khoâng toát baèng  kim loaïi
 16. III.CAÙC HIEÄN TÖÔÏNG DIEÃN RA ÔÛ ÑIEÄN CÖÏC. ÔÛ .Thí duï -Xeùt tröôøng hôïp ñieän .Thí phaân dung dòch CuSO4 vôùi phaân cöïc Cu2+ cöïc döông baèng Cu Catot:Cu  +2e  ­> Cu  2+ ­ CuSO4 baùm vaøo  catoát SO42­ Anot :CU -> Cu2+ +2e- SO42- Keùo Cu2+ Vaøo dd -> Cu tan vaøo  Cu  dd
 17. l                           ­ ­ + ­ + + + + Ñoàng (Cu) CuSO4 Dd
 18. *Löôïng ñoàng ôû Anot (+) maát ñi chuyeån veà baùm vaøo Catoát(-) => döông cöïc tan => *Ñieàu kieän ñeå coù hieän töôïng *Ñieàu döông cöïc tan laø cöïc döông phaûi laøm baèng kim loaïi maø dung dòch ñieän phaân laø muoái cuûa kim loaïi ñoù. VD: dung dòch AgNO3 cöïc döông laø Ag Ag dung dòch CuSO4 cöïc döông laø dung
 19. CHUÙ YÙ CHU ­khi coù hieän töôïng döông khi cöïc tan ,bình ñieän phaân I=U/R ñöôïc coi nhöI=U/R ñieän trôû moät thuaàn -khi khoâng coù hieän töôïng döông cöïc tan ,bình ñieän phaân ñöôïc coi nhö moät maùy thu
 20. Cuûng coá:  Cu 1.Chaát ñieän phaân ? 2.Haït taûi ñieän trong CÑP=> 2.Haït baûn chaát doøng ñieän trong CÑP ? CÑP 3.Hieän töôïng döông cöïc tan?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản