intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài báo cáo thực tập Công tác Kế toán tại công ty TNHH SELTA

Chia sẻ: Nguyễn Phú Tiền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:61

0
404
lượt xem
78
download

Bài báo cáo thực tập Công tác Kế toán tại công ty TNHH SELTA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo cáo thực tập Công tác Kế toán tại công ty TNHH SELTA trình bày những vấn đề chung về doanh nghiệp và công tác kế toán tại công ty TNHH SELTA; đặc điểm công tác kế toán tại công ty TNHH SELTA; những nhân tố ảnh hưởng đến công tác sản xuất kinh doanh và tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH SELTA,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài báo cáo thực tập Công tác Kế toán tại công ty TNHH SELTA

 1. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ doanh nghiÖp vµ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH Selta I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ c«ng ty TNHH Selta. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty TNHH Selta. * VÞ trÝ ®Þa lý vµ ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi. ViÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®¹t ®−îc thµnh tÝch vµ kÕt qu¶ cao mét phÇn lín còng lµ do trô së cña c«ng ty cã phï hîp vµ thuËn tiÖn kh«ng? §iÒu ®ã phô thuéc vµo tõng ®Æc ®iÓm kinh tÕ cña tõng lo¹i h×nh kinh doanh. Trô së chÝnh cña c«ng ty t¹i : 15A1 C¸t Linh, §èng §a, Hµ Néi. C«ng ty TNHH Selta tån t¹i ë m«i tr−êng t−¬ng ®èi tèt gÇn trung t©m thµnh phè Hµ Néi. C«ng ty ®−îc ®Æt t¹i lµ 1 khu trung t©m kh¸ réng lín vµ ®−îc nhiÒu ng−êi biÕt ®Õn lµ trung t©m th−¬ng m¹i C¸t Linh. T¹i trung t©m nµy c«ng ty cßn cã 1 siªu thÞ chuyªn b¸n ®å trang trÝ néi ngo¹i thÊt ®Æt t¹i gÇn c«ng ty víi diÖn tÝch ®Êt kinh doanh lµ 200 m víi diÖn tÝch phßng lµm viÖc, m«i tr−êng lµm viÖc tho¸ng m¸t t¹o ®iÒu kiÖn kh¸ thuËn lîi cho c¸c phßng ban lµm viÖc cho viÖc giao l−u bu«n b¸n víi kh¸ch hµng. C«ng ty cßn cã tªn giao dÞch : Selta company Limited. Tªn viÕt t¾t Selta Co., Ltd C«ng ty cßn cã chi nh¸nh lµ ph©n x−ëng s¶n xuÊt ®Æt t¹i x· Trung V¨n, huyÖn Tõ Liªm, thµnh phè Hµ Néi. §iÒu kiÖn kinh tÕ ë ®ã còng kh¸ lµ phï hîp. - PhÝa T©y B¾c gi¸p víi tr−êng cao ®¼ng x©y dùng sè 1 - PhÝa §«ng Nam gi¸p víi c«ng ty chÕ biÕn l©m s¶n vµ c«ng ty xuÊt nhËp khÈu M©y tre ®an. Víi diÖn tÝch cña ph©n x−ëng lµ 3000 m còng ®ñ ®Ó s¶n xuÊt vµ kho chøa hµng. Ph©n x−ëng còng gÇn víi ®−êng t¹o ®iÒu kiÖn cho xe cé ®i l¹i dÔ dµng. * C¬ së ph¸p lý thµnh lËp Doanh nghiÖp. more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 1
 2. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp C«ng ty TNHH Selta lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ®−îc thµnh lËp ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 1999 theo quyÕt ®Þnh sè 0102003974 theo giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2001 do uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t− cÊp. C«ng ty TNHH Selta lµ 1 c«ng ty TNHH do 1 thµnh viªn gãp vèn vµ s¸ng lËp c«ng ty lµ mét ®¬n vÞ chuyªn s¶n xuÊt c¸c thiÕt bÞ nh»m phôc vô nhu cÇu lîi Ých vµ ho¹t ®éng tiªu dïng cña nh©n d©n, ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña x· héi, c«ng ty cã tµi kho¶n tiÒn VN§, cã t− c¸ch ph¸p nh©n vµ cã con dÊu riªng ®Ó giao dÞch theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. C«ng ty ra ®êi víi nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh lµ chñ yÕu, chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i mÆt hµng nh− : Bån t¾m víi nhiÒu chñng lo¹i, bµn, s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh, ®å ®iÖn gia dông ... Trong vµi n¨m gÇn ®©y víi nhu cÇu thÞ hiÕu cña ng−êi tiªu dïng ngµy cµng cao, cho nªn ph−¬ng tr©m s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt nh÷ng g× mµ ng−êi tiªu dïng cÇn ®ång thêi cÇn n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cña ng−êi c«ng nh©n ®Ó ph¸t triÓn nhanh chÊt l−îng mÉu m· cña mÆt hµng. §Æc biÖt lµ ph¶i më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh theo chiÒu réng vµ s©u.l * Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn C«ng ty TNHH Selta ra ®êi tÝnh ®Õn nay míi ®−îc gÇn 4 n¨m song ®· gãp phÇn kh«ng nhá lµm phong phó c¸c lo¹i thiÕt bÞ vÖ sinh ®Æc biÖt lµ gi¶i quyÕt ®−îc viÖc lµm cho ng−êi lao ®éng, thu nhËp ®êi sèng cña ng−êi d©n ®−îc n©ng cao. Nh÷ng thµnh tÝch ®ã ®−îc thÓ hiÖn cô thÓ qua c¸c chØ tiªu mµ doanh nghiÖp ®¹t ®−îc qua c¸c n¨m nh− sau : more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 2
 3. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 Vèn cè ®Þnh 1.080.000.000 1.134.000.000 1.188.000.000 Vèn l−u ®éng 4.320.000.000 4.380.000.000 4.450.000.000 Tæng quü tiÒn l−¬ng 889.200.000 1.134.000.000 1.512.000.000 TiÒn l−¬ng b×nh qu©n 9.360.000 10.800.000 12.600.000 Doanh thu 18.282.000.000 20.110.200.000 21.903.600.000 Lîi nhuËn 145.500.000 152.360.000 160.750.000 Qua mét sè chØ tiªu cña c¸c n¨m ta rót ra mét sè nhËn xÐt nh− sau : Trong 3 n¨m (2001, 2002, 2003) gÇn ®©y ta thÊy t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ngµy cµng t¨ng lªn. Cô thÓ vèn cè ®Þnh chiÕm 20% tæng sè vèn cña doanh nghiÖp hµng n¨m t¨ng lªn 1% so víi n¨m tr−íc ®ã. T−¬ng øng víi sè tiÒn t¨ng lµ : n¨m 2002 sã víi n¨m 2001 lµ 54.000.000 ®ång, n¨m 2003 so víi n¨m 2002 lµ 54.000.000. Vµ sè vèn l−u ®éng chiÕm 80% tæng sè vèn cña doanh nghiÖp, sè vèn nµy ®−îc t¨ng lªn hµng n¨m nh− sau : N¨m 2002 so víi n¨ m2001 t¨ng lªn lµ 1,39% t−¬ng øng víi sè tiÒn t¨ng lªn lµ 60.000.000 ®ång. N¨m 2003 so víi n¨m 2002 t¨ng lªn lµ 1,59% t−¬ng øng víi sè tiÒn t¨n lªn lµ 70.000.000 ®ång. §iÒu nµy cho ta thÊy sè vèn cña doanh nghiÖp hµng n¨m ®Òu ®−îc bæ sung chøng tá t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ngµy cµng ph¸t triÓn. Tõ ®ã ta thÊy tæng quü tiÒn l−¬ng n¨m 2002 so víi n¨m 2001 t¨ng lªn lµ 27,5% t−¬ng øng víi sè tiÒn t¨ng lªn lµ 244.800.000 ®ång n¨m 2003 so víi n¨m 2002 t¨ng lªn lµ 33,3% t−¬ng øng víi sè tiÒn lµ 378.000.000 ®ång v× tæng quü tiÒn l−¬ng t¨ng nªn l−¬ng b×nh qu©n hµng n¨m còng t¨ng lªn. Cô thÓ n¨m 2002 so víi n¨m 2001 t¨ng lªn lµ 15,38% t−¬ng øng víi sè tiÒn lµ 1.440.000 ®ång (ng−êi/n¨m) n¨m 2003 so víi n¨m 2002 t¨ng lªn lµ 16,67% t−¬ng øng víi sè tiÒn lµ 1.800.000 ®ång (ng−êi/n¨m). §iÒu nµy cho ta thÊy thu nhËp cña ng−êi lao ®éng còng t¨ng lªn, ®ã lµ mét kho¶n tiÒn ®ñ ®Ó ®¶m b¶o cho mét cuéc sèng t−¬ng ®èi æn ®Þnh, do ®ã hä yªn t©m ®ãng gãp hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh vµo s¶n xuÊt vµ ngµy mét n©ng cao more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 3
 4. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp chÊt l−îng s¶n phÈm cña c«ng ty t¹o ®−îc chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr−êng h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng tiªu cùc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cã thÓ x¶y ra. Tæng sè doanh thu mµ doanh nghiÖp ®¹t ®−îc trong 3 n¨m gÇn ®©y t¨ng nh− sau: N¨m 2002 so víi n¨m 2001 t¨ng lµ 10% t−¬ng øng víi sè tiÒn lµ 1.828.200.000 ®ång, n¨m 2003 so víi n¨m 2002 t¨ng lµ 8,9% t−¬ng øng víi sè tiÒn lµ 1.793.400.000 ®ång. Doanh thu hµng n¨m cña c«ng ty t¨ng kÐo theo lîi nhuËn cña c«ng ty hµng n¨m còng t¨ng lªn nh− sau: n¨m 2002 so víi n¨m 2001 t¨ng 4,7% t−¬ng øng víi sè ti8Òn lµ 6.860.000 ®ång, n¨m 2003 so víi n¨m 2002 t¨ng 5,5% t−¬ng øng víi sè tiÒn lµ 8.390.000 ®ång. Nh− vËy trong 3 n¨m ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty TNHH Selta ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh th«ng qua c¸c chØ tiªu trªn. §Ó ta thÊy râ h¬n, doanh nghiÖp kh«ng ngõng ®−a nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµo quy tr×nh s¶n xuÊt ®Ó cho s¶n phÈm cã chÊt l−îng tèt h¬n chiÕm ®−îc vÞ trÝ quan träng trªn thÞ tr−êng kÐo theo ®ã lµ tiÒn l−¬ng cña ng−êi lao ®éng cao h¬n, doanh thu vµ lîi nhuËn t¨ng lªn. Víi kÕt qu¶ ®¹t ®−îc nh− vËy c«ng ty cø thÕ ph¸t huy vµ cñng cè h¬n tron nh÷ng n¨m tiÕp theo. 2. M« h×nh doanh nghiÖp, h×nh thøc së h÷u vèn vµ lÜnh vùc kinh doanh * M« h×nh doanh nghiÖp C¨n cø vµo sè vèn gãp cña c¸c thµnh viªn vµ sè l−îng c«ng nh©n s¶n xuÊt cña c«ng ty th× c«ng ty TNHH selta thuéc lo¹i h×nh doanh nghiÖp võa vµ nhá ®−îc tæ chøc d−íi d¹ng c«ng ty. * H×nh thøc së h÷u vèn: Trªn thùc tÕ cã rÊt nhiÒu c«ng ty vµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt mçi c«ng ty ®Òu cã h×nh thøc së h÷u vèn kh¸c nhau ®èi víi c«ng ty TNHH Selta h×nh thøc së h÷u vèn lµ vèn tù cã vµ vèn tù bæ sung tõ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. * LÜnh vùc kinh doanh Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ nh÷ng mÆt hµng s¶n xuÊt ra ®Ó phôc vô nhu cÇu thÞ hiÕu cña ng−êi tiªu dïng nh÷ng mÆt hµng ®ã cã tÝnh chÊt c«ng nghiÖp. Do ®ã lÜnh vùc kinh doanh lµ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. * MÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 4
 5. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp C¨n cø vµo giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh c«ng ty TNHH Selta s¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i mÆt hµng chñ yÕu sau : - S¶n xuÊt, l¾p r¸p, bu«n b¸n ®å ®iÖn gia dông, ®å trang trÝ néi ngo¹i thÊt vµ trang thiÕt bÞ vÖ sinh . - S¶n xuÊt bu«n b¸n v¨n phßng phÈm, m¸y mãc trang thiÕt bÞ v¨n phßng. - §¹i lý mua b¸n, ký göi hµng hãa. - X©y dùng d©n dông, x©y dùng c«ng nghiÖp, trang trÝ néi ngo¹i thÊt. - Kinh doanh bÊt ®éng s¶n. 3. Tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty TNHH Selta a. VÒ lao ®éng TÝnh ®Õn thêi ®iÓm hiÖn nay th× tæng sè lao ®éng trong c«ng ty lµ 120 lao ®éng. §Ó gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý trong c«ng ty n¾m b¾t ®−îc mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi vÒ t×nh h×nh lao ®éng trong c«ng ty th× cã rÊt nhiÒu lo¹i. Cô thÓ : Ph©n lo¹i lao ®éng theo giíi tÝnh Do ®Æc ®iÓm vµ tÝnh chÊt cña c«ng viÖc s¶n xuÊt lµ chñ yÕu, nh÷ng c«ng viÖc nÆng nhäc ®ßi hái ph¶i cã bµn tay cøng c¸p. §Ó ®¸p øng ®−îc yªu cÇu ®ã mét c¸ch tèt nhÊt c«ng ty ®· sö dông lao ®éng nam kh¸ nhiÒu. Cô thÓ: - Lao ®éng nam 105 lao ®éng chiÕn 87,5% - Lao ®éng n÷ 15 lao ®éng chiÕm 12,5% Víi c¸ch ph©n lo¹i trªn ®· ®¸p øng ®−îc tiÕn ®é s¶n xuÊt s¶n phÈm còng nh− ®¶m b¶o ®−îc chÊt l−îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra phñ hîp víi thÞ hiÕu cña ng−êi tiªu dïng. Cã thÓ nãi ®©y lµ c¸ch ph©n lo¹i hîp lý gãp phÇn ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Mét c¸ch ph©n lo¹i lao ®éng còng kh¸ quan träng n÷a lµ theo tr×nh ®é ®µo t¹o. Do c«ng ty s¶n xuÊt víi c¸c lo¹i mÆt hµng víi chÊt l−îng cao ®ßi hái tr×nh ®é tay nghÒ cña ng−êi lao ®éng còng ph¶i ®−îc c¶i tiÕn cô thÓ: - §¹i häc : 15 ng−êi chiÕm 12,5% - Cao ®¼ng : 18 ng−êi chiÕm 15% - Trung cÊp 10 ng−êi chiÕm 8,3% more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 5
 6. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - Sè cßn l¹i lµ c«ng nh©n, b¶o vÖ vµ mét sè lao ®éng ë c¸c bé phËn cã liªn quan chiÕm 64,2% Qua c¸ch ph©n lo¹i nµy ta thÊy viÖc ph©n lo¹i lao ®éng theo tr×nh ®é ®µo t¹o cña c«ng ty nh− vËy lµ t−¬ng ®èi hîp lý cho tõng phÇn viÖc, tõng chuyªn ngµnh, tõng lao ®éng, c¸ch ph©n lo¹i nµy gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. Ph©n lo¹i lao ®éng theo tÝnh chÊt nghiÖp vô C«ng ty TNHH Selta lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt do ®ã sè ng−êi lao ®éng trùc tiÕp chiÕm phÇn lín, cô thÓ - Lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt : 100 ng−êi chiÕm 83,3% - Lao ®éng gi¸n tiÕp 20 ng−êi chiÕm 16,7% Víi c¸ch ph©n lo¹i trªn c«ng ty ®· gi¶m bít ®−îc phÇn nµo ®ã lao ®éng gi¸n tiÕp. Nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ trong lao ®éng c¸ch ph©n lo¹i nµy kh¸ phï hîp víi lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. b. Thu nhËp cña ng−êi lao ®éng trong c«ng ty Thu nhËp cña ng−êi lao ®éng trong c«ng ty tÝnh ®Õn thêi ®iÓm hiÖn nay b×nh qu©n lµ 12.600.000 ®ång/n¨m. Tæng quü l−¬ng cña c«ng ty lµ 1.512.000.000 ®ång/ n¨m 126.000.000 ®ång/ th¸ng 378.000.000 ®ång/ quý TiÒn l−¬ng b×nh qu©n cña ng−êi lao ®éng trong c«ng ty lµ 1.050.000 ®ång/ th¸ng. Qua chØ tiªu tiÒn l−¬ng ë trªn ta thÊy : tiÒn l−¬ng b×nh qu©n cña ng−êi lao ®éng trong c«ng ty vÉn cßn ë møc h¹n chÕ. Song v× lµ c«ng ty thµnh lËp ch−a ®−îc l©u vµ lµ c«ng ty TNHH víi m« h×nh lµ s¶n xuÊt kinh doanh nªn viÖc tr¶ l−¬ng cho ng−êi lao ®éng nh− vËy còng cã phÇn hîp lý vÉn cã thÓ ®¶m b¶o ®Ó ng−êi lao ®éng t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng. Trong nh÷ng thêi gian tíi c«ng ty cè g¾ng thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh th× viÖc tr¶ l−¬ng cho ng−êi lao ®éng ch¾c ch¾n sÏ cã sù thay ®æi tÝch cùc. c. C¬ cÊu ban gi¸m ®èc, phßng ban vµ c¸c bé phËn s¶n xuÊt kinh soanh cña c«ng ty TNHH Selta more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 6
 7. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp XuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm, nhiÖm vô, chøc n¨ng cña c«ng ty ®ßi hái ph¶i cã bé m¸y qu¶n lý vµ s¶n xuÊt thÝch hîp th× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh míi cã hiÖu qu¶ cao. §Ó ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ ®ã ta ph¶i dùa trªn nh÷ng nguyªn t¾c sau: - Cã môc tiªu chiÕn l−îc thèng nhÊt. - Cã chÕ ®é tr¸ch nhiÖm râ rµng, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm c©n xøng nhau. - Cã sù mÒm dÎo vÒ tæ chøc. - Cã sù tËp trung thèng nhÊt vÒ mét ®Çu mèi. - §¶m b¶o t¨ng hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh kinh doanh. §Ó thÊy râ bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ho¹t ®éng ra lµm sao ta ®i s©u vµo tõng bé phËn. Ban gi¸m ®èc lµ c¬ quan ®Çu n·o chØ ®¹o mäi ho¹t ®éng vµ ®Æt ra c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cho c«ng ty, ban gi¸m ®èc gåm cã 2 ng−êi: - Gi¸m ®èc : lµ ng−êi trùc tiÕp qu¶n lý ®iÒu hµnh vµ chØ ®¹o mäi ho¹t ®éng, tæ chøc qu¶n lý, l·nh ®¹o c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty, thùc hiÖn còng nh− ®Þnh h−íng ra kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Tæ chøc vµ chØ ®¹o mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ph¸t huy n¨ng lùc c«ng t¸c, tÝnh s¸ng t¹o tham gia qu¶n lý c«ng ty. Th−êng xuyªn chØ ®¹o, kiÓm tra, ®«n ®èc c¸c phßng ban chøc n¨ng nghiªm chØnh chÊp hµnh thùc hiÖn ®óng tiÕn ®é kÕ ho¹ch ®· lËp ra. Th−êng xuyªn ®óc kÕt ph¸t triÓn cña c«ng ty ®Ó t¨ng c−êng c«ng t¸c qu¶n lý. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ph¸p luËt. - Phã gi¸m ®èc : lµ ng−êi gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c¸c m¶ng ho¹t ®éng mµ ban gi¸m ®èc giao phã ®ång thêi thay mÆt gi¸m ®èc ®Ó qu¶n lý, ®iÒu hµnh c«ng viÖc khi ®−îc uû quyÒn vµ lµ ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc gi¸m ®èc vÒ toµn bé viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ c«ng t¸c kü thuËt tõ thiÕt kÕ, chuÈn bÞ s¶n xuÊt, tæ chøc vµ c©n ®èi d©y chuyÒn s¶n xuÊt. Phã gi¸m ®èc cßn cã nhiÖm vô tæ chøc hîp lý ho¸ s¶n xuÊt, lËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o båi d−ìng nh»m n©ng cao tr×nh ®é cña more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 7
 8. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn kü thuËt, ®ång thêi cßn thùc hiÖn hîp t¸c nghiªn cøu khao häc, c«ng nghÖ hîp t¸c s¶n xuÊt kinh doanh víi c¸c ®¬n vÞ bªn ngoµi. C¸c phßng ban trong c«ng ty gåm 4 phßng ban : - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n : chøc n¨ng, nhiÖm vô chñ yÕu lµ tham m−u cho gi¸m ®èc vÒ mÆt tµi chÝnh, theo dâi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty d−íi h×nh th¸i tiÒn tÖ vµ gióp gi¸m ®èc kiÓm tra, qu¶n lý, chØ ®¹o ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh tiÒn tÖ cña c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ c¬ së. Ghi chÐp tÝnh to¸n ph©n tÝch, tæng hîp c¸c sè liÖu kÕ to¸n, c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong kú lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. §©y lµ c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ, ®ång thêi lµ ®Çu mèi quan tham m−u ®¾c lùc cho l·nh ®¹o c«ng ty. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ trong kinh doanh, c©n ®èi gi÷a vèn vµ nguån vèn, kiÓm tra viÖc sö dông tµi s¶n, vËt t− tiÒn vèn thùc hiÖn chøc n¨ng kiÓm tra, ®¶m b¶o quyÒn chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ tµi chÝnh cña c«ng ty vµ cã nhiÖm vô tËp hîp c¸c chi phÝ, t×nh th×nh tiªu thô ... ®Ó lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh mét c¸ch kÞp thêi vµ chÝnh x¸c. - Phßng kinh doanh : chøc n¨ng, nhiÖm vô lµ nhËn toµn bé s¶n phÈm do c«ng ty s¶n xuÊt ra ®em ®i tiªu thô theo gi¸ mµ do gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh. §ång thêi tiÕp nhËn c¸c ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng vµ thu håi c«ng nî ®em tiÒn tÖ nép cho phßng kÕ to¸n. C¸c bé phËn s¶n xuÊt kinh doanh gåm 2 bé phËn: - Ph©n x−ëng s¶n xuÊt : cã nhiÖm vô s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña gi¸m ®èc ®· ®Ò ra theo ®óng sè l−îng vµ chÊt l−îng s¶n phÈm. - Phßng tr−ng bµy : Lµ n¬i tr−ng bµy c¸c s¶n phÈm ®· hoµn thµnh song ®em ®i tiªu thô. Mèi quan hÖ gi÷a ban gi¸m ®èc, c¸c phßng ban vµ c¸c bé phËn s¶n xuÊt kinh doanh Mçi phßng ban, mçi bé phËn ®Òu cã mét chøc n¨ng riªng nh−ng gi÷a chóng cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau ®Òu chÞu sù chØ ®¹o cña ban gi¸m ®èc trong c«ng ty t¹o thµnh mét chuçi m¾t xÝch trong guång m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. VÞ trÝ vµ vai trß cña mçi phßng ban, mçi bé phËn qu¶n lý lµ kh¸c nhau nh−ng môc ®Ých chung lµ sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n. more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 8
 9. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp S¬ ®å 1 - Ban gi¸m ®èc + Gi¸m ®èc + Phã gi¸m ®èc Phßng Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n kinh doanh Ph©n x−ëng Phßng s¶n xuÊt tr−ng bµy hµng hãa Bé m¸y qu¶n lý t¹i c«ng ty TNHH Selta 3.4. Quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm t¹i c«ng ty TNHH Selta Lµm khu«n Hót ra s¶n phÈm §¾p bån Hoµn thiÖn bån bån S¬ ®å quy tr×nh s¶n xuÊt t¹i c«ng ty TNHH Selta - Lµm khu«n : ph¶i cã keo, chÊt thñy tinh. - Hót ra s¶n phÈm bån : Dïng tÊm nhùa ®−a vµo m¸y Ðp, m¸y hót - §¾p bån : Dïng v¶i sîi thñy tinh, keo ... - Hoµn thiÖn bån : dïng m¸y c¾t ba via xong sau ®ã ®ãng gãi. II. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH Selta 1. §Æc ®iÓm bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty H×nh thøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 9
 10. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Bé m¸y kÕ to¸n lµ mét trong nh÷ng bé phËn quan trong jcña mäi soanh nghiÖp. BÊt kÓ doanh nghiÖp ®ã s¶n xuÊt kinh doanh hay doanh nghiÖp th−u¬ng m¹i ®Òu cÇn thiÕt ph¶i cã bé m¸y kÕ to¸n. Cã 3 h×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ®ã lµ h×nh thøc tËp trung, h×nh thøc ph©n t¸n vµ hiµnh thøc võa tËp trung võa ph©n t¸n. Song nhu cÇu ®Æc ®iÓm, nhiÖm vô kinh doanh cña c«ng ty lµ ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn ch−a r«ng l¾m chÝnh v× vËy c«ng ty ®· chän h×nh thøc bé m¸y kÕ toan tËp trung nh»m qu¶n lý vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty phï hîp víi ®iÒu kiÖn tr×nh ®é qu¶n lý c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty TNHh Selta. Theo h×nh thøc nµy th× toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n ®−îc t©ph trung t¹i phßng kÕ to¸n cña c«ng ty. ViÖc tËp hîp sè liÖu, ghi sæ kÕ to¸n ... t¹i c¸c ph©n x−ëng, c¸c bé phËn kh«ng tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n riªng. V× vËy sè liÖu kÕ to¸n t¹i c¸c ph©n x−ëng, c¸c bé phËn thu nhËn cung cÊp kÞp thêi ®Çy ®ñ cho phßng kÕ to¸n. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®−îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau S¬ ®å 2 KÕ to¸n tr−ëng Kiªm tr−ëng phßng kÕ to¸n KÕ to¸n tiÒn KÕ to¸n KÕ to¸n KÕ to¸n mÆt vµ chi phÝ TiÒn l−¬ng b¸n hµng vËt t− Thñ quü vµ c«ng nî S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH Selta S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH Selta thÓ hiÖn sù ph©n c«ng cô thÓ chøc n¨ng,nhiÖm vô cña tõng bé phËn kÕ to¸n nh− sau: - KÕ to¸n tr−ëng : lµ ng−êi tæ chøc, chØ ®¹o chung toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, ph©n c«ng nhiÖm vô vµ chØ ®¹o chung toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña tõng kÕ to¸n more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 10
 11. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp viªn. KÕ to¸n tr−ëng lµ trî thñ ®¾c lùc cho gi¸m ®èc trong kinh doanh vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc gi¸m ®èc vÒ mäi mÆt cña c«ng t¸c kÕ to¸n trong c«ng ty. - Bé phËn kÕ to¸n tiÒn mÆt vµ chi phÝ : Cã nhiÖm vô theo dâi c¸c lo¹i tiÒn nhËp xuÊt t¹i quü tiÒn mÆt vµ tiÒn göi ph¶n ¸nh ®óng, ®ñ c¸c chi phÝ. - Bé phËn kÕ to¸n tiÒn l−¬ng : Cã nhiÖm vô theo dâi vµ h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn viÖc tr¶ l−¬ng cho ng−êi lao ®éng. - KÕ to¸n b¸n hµng vµ tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ : lµ ng−êi qu¶n lý vµ theo dâi sè l−îng, gi¸ trÞ xuÊt nhËp kho hµng ho¸, thµnh phÈm ®em ®i tiªu thô thanh to¸n vµ n¾m b¾t kh¶ n¨ng thanh to¸n, kª khai doanh thu vµ nép thuÕ hµng th¸ng. Ph¶n ¸nh kÞp thêi, chÝnh x¸c doanh thu s¶n phÈm hµng hãa tiªu thô. - KÕ to¸n vËt t− hµng hãa : cã nhiÖm vô theo dâi chi tiÕt nhËp xuÊt tån vËt t− hµng hãa, ®iÒu chuyÓn néi bé, theo dâi gi¸ thµnh vËt t−, hµng hãa. - Thñ quü : qu¶n lý trùc tiÕp quü tiÒn mÆt t¹i c«ng ty. 2. C¸c chÝnh s¸ch t¹i c«ng ty TNHh Selta 2.1. ChÕ ®é kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông C«ng ty TNHH Selta ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n cña doanh nghiÖp võa vµ nhá ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 144/2001/Q§-BTC ngµy 21/12/2001 cña Bé tµi chÝnh. 2.2. Niªn ®é kÕ to¸n vµ ®¬n vÞ tiÒn tÖ trong ghi sæ kÕ to¸n t¹i c«ng ty - Niªn ®é kÕ to¸n : B¾t ®Çu tõ ngµy 1/1/ vµ kÕt thóc vµo ngµy 31/12 n¨m d−¬ng lÞch. - §¬n vÞ tiÒn tÖ : VN§ nh−ng khi ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ b»ng ngo¹i tÖ th× c«ng ty tiÕn hµnh quy ®æi vÒ tiÒn VN§ ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. 2.3. Ph−¬ng ph¸p khÊu hao Tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) Trong thùc tÕ cã rÊt nhiÒu ph−¬ng ph¸p khÊu hao TSC§ nh− : ph−¬ng ph¸p khÊu hao theo thêi gian sö dông, khÊu hao theo sè d− gi¶m dÇn, khÊu hao theo tæng sè nh−ng do ®Æc ®iÓm vµ tÝnh chÊt cña tõng lo¹i TSC§ mµ c«ng ty ¸p dông ph−¬ng ph¸p khÊu hao TSC§ theo thêi gian. more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 11
 12. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Néi dung cña ph−¬ng ph¸p khÊu hao TSC§ theo thêi gian t¹i c«ng ty TNHh Selta. Theo ph−¬ng ph¸p nµy, kÕ to¸n cña c«ng ty c¨n cø vµo nguyªn gi¸ TSC§ vµ thêi gian sö dông TSC§ vµ møc trÝch khÊu hao hµng n¨m cho TSC§ theo c«ng thøc sau : Møc khÊu hao NG cña TSC§ = hµng n¨m cña TSC§ Thêi gian sö dông h÷u Ých C¸ch x¸c ®Þnh nguyªn gi¸ TSC§: - Nguyªn gi¸ TSC§ mua s¾m bao gåm gi¸ mua (trõ c¸c kho¶n triÕt khÊu th−¬ng m¹i vµ gi¶m gi¸), c¸c kho¶n thuÕ (kh«ng bao gåm thuÕ ®−îc hoµn l¹i) vµ c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc ®−a TSC§ vµo tr¹ng th¸i s½n sµng vµ ®ang sö dông nh− : chi phÝ chuÈn bÞ mÆt b»ng, chi phÝ vËn chuyÓn vµ bèc xÕp ban ®Çu, chi phÝ l¾p ®Æt, ch¹y thö, chi phÝ chuyªn gia vµ c¸c chi phÝ kh¸c. - Tr−êng hîp mua s¾m TSC§ ®−îc thanh to¸n theo ph−¬ng thøc tr¶ chËm, nguyªn gi¸ TSC§ ®−îc ph¶n ¸nh theo gi¸ mua ph¶i tr¶ ngay t¹i thêi ®iÓm mua. - §èi víi TSC§ mua d−íi h×nh thøc trao ®æi ®−îc x¸c ®Þnh theo gi¸ trÞ hîp lý hoÆc gi¸ trÞ TSC§ HH nhËn vÒ hoÆc gi¸ trÞ hîp lý TSC§ ®em trao ®æi sau khi ®iÒu chØnh c¸c kho¶n tiÒn hoÆc t−¬ng ®−¬ng tiÒn ®· tr¶ thªm hoÆc thu vÒ. - Nguyªn gi¸ TSC§ mua d−íi h×nh thøc trao ®æi víi mét TSC§ HH t−¬ng tù. - §èi víi TSC§ x©y dùng c¬ b¶n theo ph−¬ng thøc giao thÇu ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : NG TSC§ Gi¸ trÞ Chi phÝ Chi phÝ kh¸c do x©y dùng míi = quyÕt to¸n ®−îc + l¾p ®Æt + vµ lÖ phÝ tr−íc tù chÕ t¹o duyÖt ch¹y thö b¹ - §èi víi TSC§ nhËn cña ®¬n vÞ kh¸c gãp vèn liªn doanh ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : Gi¸ trÞ tho¶ thuËn NG TSC§ do cña c¸c bªn tham gia LD Chi phÝ l¾p more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 12
 13. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp nhËn gèp vèn liªn = (gi¸ trÞ theo ®¸nh cña héi ®ång + ®Æt, ch¹y thö doanh ®¸nh gi¸) (nÕu cã) - §èi víi TSC§ ®−îc biÕu tÆng : NG TSC§ ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së gi¸ thùc tÕ cña TSC§ t−¬ng ®−¬ng cïng lo¹i. VD : Ngµy 15/9/2002 c«ng ty mua mét m¸y hót bån trÞ gi¸ ch−a thuÕ = 25.000.000 ®ång, chi phÝ vËn chuyÓn l¾p ®Æt ch¹y thö = 1.000.000 ®ång .C«ng ty dù tÝnh sö dông trong 10 n¨m. Vµ tÝnh møc kh©u hao tµi s¶n ®ã nh− sau: NG = 25.000.000 + 1.000.000 = 26.000.000 ®ång Møc khÊu hao hµng n¨m = 26.000.000 / 10 = 2.600.000 ®ång Møc khÊu hao hµng th¸ng = 2.600.000 / 12 = 216.000,67 ®ång 2.4. Ph−¬ng ph¸p h¹ch to¸n thuÕ GTGT Thùc tÕ cã 2 ph−¬ng ph¸p h¹ch to¸n thuÕ GTGT : Ph−¬ng ph¸p h¹ch to¸n thuÕ GTGT theo ph−¬ng ph¸p khÊu trõ vµ h¹ch to¸n thuÕ GTGT theo ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp. Nh−ng do lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cho nªn ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc ph¶n ¸nh thuÕ ®Çu vµo th× c«ng ty sö dông ph−¬ng ph¸p h¹ch to¸n thuÕ GTGT theo ph−¬ng ph¸p khÊu trõ. 2.5. Ph−¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho t¹i c«ng ty: Th«ng th−êng cã 2 lo¹i h¹ch to¸n hµng tån kho lµ : H¹ch to¸n hµng tån kho theo ph−¬ng ph¸p kª khai th−êng xuyªn vµ h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph−¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. C«ng ty TNHH Selta ®· vµ ®ang h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph−¬ng ph¸p kª khai th−êng xuyªn. Theo ph−¬ng ph¸p nµy th× viÖc ph¶n ¸nh ghi chÐp ®−îc theo dâi th−êng xuyªn liªn tôc vµ cã hÖ thèng t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho c¸c lo¹i vËt liÖu, c«ng cô, dông cô, thµnh phÈm trªn c¸c tµi kh¶on kÕ to¸n vµ sæ kÕ to¸n. Theo ph−¬ng ph¸p kª khai th−êng xuyªn th× viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ thùc tÕ cña vËt t− hµng hãa tån kho ®−îc c¨n cø trùc tiÕp vµo c¸c chøng tõ xuÊt kho sau kho ®· more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 13
 14. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp tæng hîp, ph©n lo¹i theo c¸c ®èi t−îng sö dông ®Ó ghi vµo c¸c tµi kho¶n vµ sæ kÕ to¸n. Gi¸ trÞ vËt t− hµng hãa tån kho trªn t¹i kho¶n vµ sæ kÕ to¸n ®−îc x¸c ®Þnh ë bÊt kú thêi ®iÓm nµo trong kú h¹ch to¸n. 2.6. H×nh thøc kÕ to¸n H×nh thøc kÕ to¸n lµ h×nh thøc tæ chøc hÖ thèng sæ kÕ to¸n bao gåm viÖc x¸c ®Þnh sè l−îng kÕ to¸n cÇn thiÕt kÕt cÊu c¸c lo¹i sæ, mèi quan hÖ gi÷a c¸c lo¹i sæ kÕ to¸n ®Ó ph¶n ¸nh ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh tõ chøng tõ gèc ®Ó phôc vô cho b¸o c¸o kÕ to¸n. Theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh hiÖn nay cã 4 h×nh thøc kÕ to¸n ®ã lµ h×nh thøc nhËt ký chung, h×nh thøc chøng tõ ghi sæ, h×nh thøc nhËt lý sæ c¸i, h×nh thøc nhËt ký chøng tõ. Trong 4 h×nh thøc trªn c«ng ty TNHH Selta ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n “Chøng tõ ghi sæ”. Theo h×nh thøc nµy th× s¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n ®−îc thÓ hiÖn nh− sau : more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 14
 15. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp S¬ ®å 3 Chøng tõ gèc (Hãa ®¬n GTGT phiÕu (3) xuÊt nhËp kho) (1a) (1) (1b) B¶ng tæng hîp Sæ, thÎ chøng tõ gèc kÕ to¸n chi tiÕt (2a) Sæ ®¨ng ký Chøng tõ chøng tõ ghi sæ ghi sæ (4) (2b) c¸i Sæ B¶ng tæng hîp c¸c tµi kho¶n chi tiÕt (5) (6) (6) B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH Selta (1) Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ (1a) (1b) NÕu trong ngµy ph¸t sinh nhiÒu chøng tõ gèc cïng lo¹i kÕ to¸n lªn b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc c¨n cø vµo dßng tæng céng lËp chøng tõ ghi sæ. (2a) (2b) Tõ chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ vµ sæ c¸i c¸c tµi kho¶n more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 15
 16. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp (3)Nh÷ng chøng tõ gèc liªn quan ®Õn h¹ch to¸n chi tiÕt ph¶i vµo sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt cã liªn quan. (4) Cuèi th¸ng céng sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt lªn b¶ng tæng hîp chi tiÕt. (5) Cuãi th¸ng ®èi chiÕu gi÷a sæ c¸i c¸c tµi kho¶n vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt. (6) Sau khi sè liÖu ®· ®¶m b¶o tÝnh khîp ®óng tõ sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt nªn b¸o c¸o tµi chÝnh. Qua viÖc c¨n cø vµo s¬ ®å tr×nh tù ghi chÐp cña h×nh thøc chøng tõ ghi sæ mµ c«ng ty ®ang sö dông so víi h×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n trong chÕ ®é quy ®Þnh vÒ c¨n b¶n lµ gièng nhau bªn c¹nh ®ã cßn cã mét sè ®iÓm kh¸c nhau nh−: Tõ chøng tõ gèc ®Ó vµo chøng tõ ghi sæ c«ng ty kh«ng ph¶i ghi qua sæ quü n÷a mµ vµo th¼ng chøng tõ ghi sæ lu«n ®Ó dÔ lµm vµ nhanh gän kh«ng ph¶i vµo nhiÒu sæ mµ vÉn ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c sè liÖu kÕ to¸n. Tuy nhiªn nÕu vµo ®−îc sæ quü n÷a th× sè liÖu ghi chÐp sÏ ®−îc chi tiÕt cô thÓ h¬n, dÔ theo dâi h¬n. H¬n n÷a tõ sæ c¸i c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n c«ng ty kh«ng vµo b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh mµ vµo th¼ng b¸o c¸o tµi chÝnh lµm nh− vËy còng tiÕt kiªm ®−îc thêi gian tuy nhiªn ®é chÝnh x¸c kh«ng cao. KÕ to¸n c«ng ty kh«ng vµo sæ quü vµ b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh v× lÏ ®ã mµ 2 sè nµy kh«ng ph¶i ®èi chiÕu víi nhau. Qua phÇn so s¸nh trªn c«ng ty sö dông h×nh thøc kÕ to¸n “Chøng tõ ghi sæ” theo s¬ ®å 3 lµ t−¬ng ®èi hîp lý, kinh tÕ h¬n h¼n. 2.7. ChÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông HiÖn nay c«ng ty TNHH Selta ¸p dông chøng tõ kÕ to¸n ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1141/TC/C§KT ngµy 1/11/1995 cña bé tµi chÝnh vµ c¸c v¨n b¶n söa ®æi bæ xung th× hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n mµ c«ng ty ¸p dông gåm c¸c chøng tõ kÕ to¸n : Lao ®éng tiÒn l−¬ng gåm c¸c chøng tõ sau: - B¶ng chÊm c«ng - B¶ng thanh to¸n tiÒn l−¬ng - PhiÕu lµn thªm giê Hµng tån kho gåm c¸c chøng tõ: - PhiÕu nhËp kho - PhiÕu xuÊt kho more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 16
 17. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - ThÎ kho B¸n hµng gåm c¸c chøng tõ: - Ho¸ ®¬n b¸n hµng - Hãa ®¬n GTGT TiÒn tÖ gåm c¸c chøng tõ : - PhiÕu thu - PhiÕu chi - GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng - GiÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng 2.8. ChÕ ®é tµi kho¶n kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông HiÖn nay c«ng ty TNHH Selta ¸p dông chÕ ®é tµi kho¶n kÕ to¸n ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 144/2001/Q§/BTC ngµy 21/12/2001 cña bé tµi chÝnh. Trong hÖ thèng tµi kho¶n ®ã kÕ to¸n c«ng ty sö dông nh÷ng tµi kho¶n sau: 2.9. C¸c lo¹i sæ kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 17
 18. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Do c«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n “Chøng tõ ghi sæ” theo h×nh thøc nµy c«ng ty sö dông hÖ thèng kÕ to¸n sau : Sæ kÕ to¸n tæng hîp Sæ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ kÕ to¸n tæng hîp gåm : - B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc. - Chøng tõ ghi sæ - Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ - Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n - Sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n Sæ kÕ to¸n chi tiÕt gåm : - Sæ TSC§ - Sæ chi tiÕt vËt liÖu s¶n phÈm hµng hãa - ThÎ kho - Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh - ThÎ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm - Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng−êi b¸n, ng−êi mua - Sæ chi tiÕt tiªu thô - Sæ chi tiÕt nguån vèn kinh doanh. 2.10. C¸c b¸o c¸o kÕ to¸n doanh nghiÖp ph¶i lËp: Do ®Æc ®iÓm vµ h×nh thøc kÕ to¸n mµ c«ng ty lËp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n sau: - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n - B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh - B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ n−íc III. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH Selta. 1. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h−ëng dÕn c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 18
 19. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trªn thùc tÕ bÊt kú 1 doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh daonh nµo ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®Òu ph¶i chÞu ¶nh h−ëng cña rÊt nhiÒu nh©n tè. Mµ tr−íc hÕt chóng ta php¶i kÓ ®Õn ®ã lµ nh©n tè thuéc vÒ b¶n th©n doanh nghiÖp nh− : Vèn, m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu, con ng−êi, sè l−îng s¶n phÈm s¶n xuÊt còng nh− chÊt l−îng s¶n phÈm. TÊt c¶ nh÷ng nh©n tè ®ã ®Òu ¶nh h−ëng ®Õn c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Æc biÖt ta ph¶i ®i s©u vµo quy m« vèn cña doanh nghiÖp, l−îng vèn cña c«ng ty nãi chung lµ kh«ng nhiÒu nh−ng còng ®¸p øng ®Çy ®ñ may mãc thiÕt bÞ lµm gia t¨ng sè l−îng s¶n phÈm vµ chÊt l−îng s¶n phÈm, ph−¬ng thøc b¸n hµng gän nhÑ. Do vËy ®· phÇn nµo gi¶m bíi ®−îc sù lo l¾ng cña c«ng ty. H¬n n÷a ®Æc ®iÓm tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh còng t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®ã lµ sù biÕn ®éng vÒ c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ chÝnh trÞ ë trong n−íc vµ n−íc ngoµi. MÆt kh¸c thay d©y chuyÒn s¶n xuÊt kinh doanh còng phÇn nµo gi¶m bít sù ngõng trÖ vµ tiÕn ®é s¶n xuÊt cña c«ng viÖc. Nh©n tè ¶nh h−ëng tiÕp theo lµ kh¸ch hµng vµ søc mua cña ng−êi tiªu dïng còng rÊt quan träng. MÆt hµng mµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra phï hîp víi ng−êi tiªu dïng sÏ ®−îc ng−êi tiªu dïng chÊp nhËn vµ cã uy tÝn l©u dµi ®iÒu ®ã sÏ ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®−îc liªn tôc ph¸t triÓn vµ ng−îc l¹i nÕu s¶n xuÊt nh÷ng lo¹i hµng kÐm phÈm chÊt th× kh¸ch hµng sÏ kh«ng chÊp nhËn vµ dÉn ®Õn hµng tån kho nhiÒu kh«ng tiªu thô ®−îc. Nh©n tè thuÕ vµ gi¸ lµ 2 nh©n tè nhµ n−íc hay cã chÝnh s¸ch thay ®æi do ®ã khi thay ®æi còng lµm ¶nh h−ëng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý. 2. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty TNHH Selta C«ng t¸c kÕ to¸n lµ toµn bé hÖ thèng cÊu thµnh bé m¸y ho¹t ®éng. ViÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n bËn lu«n ®ßi hái sù chÝnh x¸c vµ tØ mØ cña tõng nh©n viªn kÕ to¸n. Song nh÷ng nh©n viªn kÕ to¸n còng lµ mét con ng−êi, c«ng ty ph¶i t¹i ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó nh©n viªn kÕ to¸n lµm viÖc cã hiÖu qu¶n cao nhÊt, nh−ng sè l−îng c¸n bé s¾p xÕp ®Çy ®ñ hîp lý vÒ tr×nh ®é cña c¸c nh©n viªn kÕ to¸n nãi chung chØ ®¹t ë møc t−¬ng ®èi (kh«ng ®−îc cao l¾m cho nªn còng phÇn nµo ¶nh h−ëng ®Õn c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty). Do ®ã tr×nh ®é c¸n bé kÕ to¸n ph¶i th−êng xuyªn ®µo t¹o, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao kiÕn thøc, ®Ó tõ ®ã viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n míi tèt ®¹t hiÖu qu¶ cao. Ph−¬ng tiÖn kü thuËt hiÖn ®¹i tiªn tiÕn ¸p dông phï hîp ®Çy ®ñ còng gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc ®−a c«ng ty cã nh÷ng b−íc tiÕn v÷ng ch¾c trong c«ng t¸c kÕ to¸n còng nh− qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 19
 20. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản