intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Bệnh học huyết học - Bài 6: Henoch Schonlein

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

24
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Henoch Schonlein là thể viêm mạch máu thường gặp nhất ở trẻ em, ảnh hưởng tới các mạch máu nhỏ ở các cơ quan đặc biệt là da, khớp, đường tiêu hóa và thận. Bệnh thường gặp ở trẻ dưới 10 tuổi, ít gặp ở nhủ nhi và người lớn, nam nhiều hơn nữ. Chẩn đoán chủ yếu dựa vào lâm sàng, không có xét nghiệm cận lâm sàng chuyên biệt, dù sự hiện diện của IgA ở mẫu sinh thiết da và thận bị tổn thương hổ trợ cho chẩn đoán. Để biết tìm hiểu thêm về bệnh Henoch Schonlein, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bệnh học huyết học - Bài 6: Henoch Schonlein

  1. HENOCH SCHONLEIN I. ÑÒNH NGHÓA: Henoch Schonlein laø theå vieâm maïch maùu thöôøng gaëp nhaát ôû treû em, aûnh höôûng tôùi caùc maïch maùu nhoû ôû caùc cô quan ñaëc bieät laø da, khôùp, ñöôøng tieâu hoùa vaø thaän. Beänh thöôøng gaëp ôû treû döôùi 10 tuoåi, ít gaëp ôû nhuû nhi vaø ngöôøi lôùn, nam nhieàu hôn nöõ. Chaån ñoaùn chuû yeáu döïa vaøo laâm saøng, khoâng coù xeùt nghieäm caän laâm saøng chuyeân bieät, duø söï hieän dieän cuûa IgA ôû maãu sinh thieát da vaø thaän bò toån thöông hoå trôï cho chaån ñoaùn. II. CHAÅN ÑOAÙN: 1. Coâng vieäc chaån ñoaùn: a. Hoûi beänh:  Ban xuaát huyeát: ñaëc ñieåm, vò trí, thôøi ñieåm xuaát hieän vaø trieäu chöùng ñi keøm.  Ñau buïng: tính chaát, vò trí, noân oùi, tieâu maùu?  Ñau, söng khôùp: vò trí, thôøi gian  Tieåu ñoû: coù / khoâng? b. Khaùm laâm saøng:  Toång traïng: thöôøng khoûe, khoâng soát hay soát nheï, maïch, huyeát aùp oån.  Ban xuaát huyeát: ñoái xöùng, chuû yeáu ôû maët duoãi cuûa chi döôùi, moâng, caúng tay (chöøa thaân ngöôøi). Ban khôûi ñaàu gioáng daùt daïng meà ñay, khoâng ngöùa, maøu hoàng, hôi nhoâ, sau ñoù xuaát hieän caùc maõng xuaát huyeát ñöôøng kính töø vaøi mm ñeán 2 cm.  Ñau khôùp: ñau, phuø moâ meàm quanh khôùp (coå chaân, goái, khuyûu, coå tay), thöôøng thoaùng qua khoâng ñeå laïi di chöùng.  Ñau buïng: ñau quaën töøng côn coù theå keøm noân oùi, tieâu maùu. Khaùm khoâng coù ñieåm ñau cuï theå, khoâng phaûn öùng thaønh buïng.  Tieåu maùu, phuø toaøn thaân.  Caùc daáu hieäu hieám coù theå gaëp: - Toån thöông thaàn kinh: roái loaïn taâm thaàn, nhöùc ñaàu, co giaät…. - Daáu hieäu nguy kòch: xuaát huyeát tieâu hoùa naëng, loàng ruoät, thuûng ruoät. c. Ñeà nghò xeùt nghieäm:  CTM-TC ñeám, TS, TC  TPTNT: moãi tuaàn ñeán khi heát caùc bieåu hieän laâm saøng  Ñaïm nieäu 24 giôø  Ureâ, Creâatinin maùu: neáu coù baát thöôøng TPTNT  SA buïng: neáu coù trieäu chöùng ñau buïng.  Sinh thieát da, khi caàn.  Sinh thieát thaän: tieåu ñaïm > 30 mg/kg/ngaøy. 2. Chaån ñoaùn: Chuû yeáu döïa vaøo laâm saøng: ban xuaát huyeát da ñieån hình keøm ñau buïng, toån thöông khôùp. 3. Chaån ñoaùn phaân bieät:
  2.  Nhieãm truøng huyeát naõo moâ caàu: toång traïng nguy kòch, soác nhieãm truøng, caáy maùu, pheát töû ban ().  Xuaát huyeát giaûm tieåu caàu: xuaát huyeát daïng ñieåm, maõng, soá löôïng tieåu caàu giaûm.  Buïng ngoaïi khoa: khaùm buïng coù ñieåm ñau cuï theå, phaûn öùng thaønh buïng, khoâng coù ban xuaát huyeát ôû da, SA buïng ().  Caùc theå vieâm maïch maùu khaùc: Lupus ñoû, vieâm ña ñoäng maïch daïng nuùt… III. ÑIEÀU TRÒ: 1. Nguyeân taéc ñieàu trò:  Chæ ñieàu trò trieäu chöùng, khoâng coù ñieàu trò ñaëc hieäu  Corticoid chæ duøng khi coù trieäu chöùng tieâu hoùa hoaëc thaän naëng. 2. Toån thöông ngoaøi thaän:  Ñau khôùp: giaûm ñau baèng Acemol, khaùng vieâm Nonsteroid  Ñau buïng: Prednisone 1 – 2 mg/kg/ngaøy, trong 1 – 2 tuaàn roài ngöng.  Neáu coù xuaát huyeát tieâu hoùa: Hydrocortisone 5mg/kg/laàn, 3 – 4 laàn/ngaøy TMC hay: Methylprednisolone 2mg/kg/ngaøy TMC.  Ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp coù bieåu hieän tieâu hoùa (ñau buïng, xuaát huyeát tieâu hoùa) neân haïn cheá dinh döôõng ñöôøng tieâu hoùa (nhòn aên, duøng ñöôøng TM). 3/. Toån thöông thaän:  Corticoid khoâng ngaên ngöøa ñöôïc dieãn tieán toån thöông thaän.  Neáu sinh thieát thaän coù sang thöông lieàm  50% caàu thaän (ñoä IV, V): Methylprednisolone 600 mg/m2da/lieàu, 3 lieàu caùch ngaøy TTM. Sau ñoù, Prednisone 30 mg/m2da/ngaøy (uoáng), trong 1 thaùng 30 mg/m2da/caùch ngaøy (uoáng), trong 2 thaùng 15 mg/m2da/caùch ngaøy ( uoáng), trong 2 tuaàn.  Ngoaøi ra, coù nhieàu phaùc ñoà ñieàu trò vieâm thaän do Henoch Schonlein: Azathioprine, Cyclophosphamide, Chlorambucil, Rifampicin, thuoác khaùng ñoâng vaø thuoác khaùng tieåu caàu…. IV. THEO DOÕI VAØ TAÙI KHAÙM:  Muïc tieâu: phaùt hieän bieán chöùng vaø dieãn tieán toån thöông thaän.  Taùi khaùm moãi 1 – 3 thaùng. Theo doõi: phuø, cao huyeát aùp, tieåu maùu. TPTNT, Ureâ, Creâatinine maùu (moãi 3 – 6 thaùng, neáu coù baát thöôøng TPTNT)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2