intTypePromotion=3

Bài giảng bệnh Lupus đỏ - Lupus erythematosus part 5

Chia sẻ: Asda Asdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
38
lượt xem
5
download

Bài giảng bệnh Lupus đỏ - Lupus erythematosus part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có thể có rối loạn phương hướng, tri giác, trí nhớ. đôi khi có đau đầu dữ dội, hoặc có động kinh. Có biểu hiện của rối loạn vận động như múa giật, múa vờn cũng có thể gặp. Các triệu chứng của bệnh tâm thần có thể nặng thêm trong trường hợp dùng Corticoid liều cao kéo dài.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng bệnh Lupus đỏ - Lupus erythematosus part 5

  1. 3.2.6. Tim m¹ch Cã thÓ cã viªm ngo¹i t©m m¹c (Pericarditis) cã trµn  dÞch 25% bÖnh nh©n cã nhÞp nhanh. Tim to, suy tim x¬ v÷a m¹ch vµnh còng cã thÓ gÆp trong giai ®o¹n cuèi cña bÖnh. Viªm néi t©m m¹c (endocarditis) cÊp vµ b¸n cÊp do vi  khuÈn cã thÓ phèi hîp víi th­¬ng tæn “van” tim do héi chøng Libman-Sacks. 21
  2. 3.2.7. Phæi TriÖu chøng hay gÆp nhÊt lµ ®au ngùc do viªm mµng  phæi. Cã thÓ cã trµn dÞch mµng phæi. Viªm phæi th©m nhiÔm do Lupus gÆp kho¶ng 10% bÖnh nh©n víi triÖu chøng khã thë. 22
  3. 3.2.8. ThÇn kinh, tinh thÇn ® Cã thÓ cã rèi lo¹n ph­¬ng h­íng, tri gi¸c, trÝ nhí.  ®«i khi cã ®au ®Çu d÷ déi, hoÆc cã ®éng kinh. Cã biÓu hiÖn cña rèi lo¹n vËn ®éng nh­ móa giËt, móa vên còng cã thÓ gÆp. C¸c triÖu chøng cña bÖnh t©m thÇn cã thÓ nÆng thªm trong tr­êng hîp dïng Corticoid liÒu cao kÐo dµi. 23
  4. 3.2.9. Tiªu hãa N«n, buån n«n, ch¸n ¨n gÆp kho¶ng 20% bÖnh nh©n.  §au bông Ýt gÆp nh­ng lµ mét triÖu chøng rÊt quan  träng. Cã thÓ cã viªm gan, x¬ gan. 24
  5. 3.2.10. H¹ch tiªu hãa H¹ch ngo¹i biªn to, ®Æc biÖt lµ giai ®o¹n bÖnh nÆng vµ  ë trÎ em. H¹ch to cã thÓ phèi hîp víi gan, l¸ch to. 25

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản