intTypePromotion=3

Bài giảng Chiến lược thương hiệu: Chương 5 - Trường Đại học Thương mại

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
18
lượt xem
3
download

Bài giảng Chiến lược thương hiệu: Chương 5 - Trường Đại học Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 - Xây dựng và triển khai dự án truyền thông thương hiệu. Chương này gồm có những nội dung cơ bản sau: Khái quát chung về dự án truyền thông thương hiệu, quy trình xây dựng dự án truyền thông thương hiệu, triển khai các nội dung của dự án truyền thông thương hiệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chiến lược thương hiệu: Chương 5 - Trường Đại học Thương mại

D<br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƢƠNG 5<br /> XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN<br /> TRUYỀN THÔNG THƢƠNG HIỆU<br /> <br /> September 27, 2017<br /> <br /> 55<br /> <br /> • Khái niệm<br /> - Dự án là một quá trình gồm các công tác, nhiệm vụ có liên quan với<br /> nhau, đƣợc thực hiện nhằm tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất<br /> trong điều kiện ràng buộc về thời gian, nguồn lực và ngân sách<br /> - Dự án thƣơng hiệu là một quá trình gồm các hoạt động thƣơng<br /> hiệu có liên quan với nhau, đƣợc thực hiện nhằm đạt đƣợc mục<br /> tiêu đã đề ra trong điều kiện ràng buộc về thời gian, nguồn lực và<br /> ngân sách<br /> - Dự án truyền thông thương hiệu là một nhóm các hoạt động có liên<br /> kết chặt chẽ với nhau trong đó bao gồm các biện pháp triển khai và<br /> các chi phí liên quan nhằm đạt được mục tiêu nhưng phải gắn với<br /> hoạt động truyền thông thương hiệu<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> 5.1. Khái quát về dự án truyền thông TH<br /> <br /> 5.1.1. Khái niệm và các dạng thức của dự án truyền thông<br /> thƣơng hiệu<br /> <br /> 27 September 2017<br /> <br /> 56<br /> <br /> • Các dạng thức của dự án truyền thông TH<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> - Phân chia theo thời gian của dự án: Dự án dài hạn/ dự<br /> án ngắn hạn<br /> - Phân chia theo phạm vi ứng dụng: Dự án nội bộ/ dự án<br /> triển khai với bên ngoài<br /> - Phân chia theo dạng thức: Dự án truyền thông tĩnh/ Dự<br /> án truyền thông động<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> 5.1. Khái quát về dự án truyền thông TH<br /> <br /> 5.1.1. Khái niệm và các dạng thức của dự án truyền thông<br /> thƣơng hiệu<br /> <br /> 27 September 2017<br /> <br /> 57<br /> <br /> • Đặc trưng cơ bản:<br /> <br /> • Yêu cầu<br /> <br /> 27 September 2017<br /> <br /> U<br /> <br /> -<br /> <br /> Có quy mô hợp lý, giới hạn về nguồn lực và kinh phí<br /> Có tính khả thi<br /> Có mục tiêu xác định rõ ràng và gắn với định hƣớng phát triển tầm<br /> nhìn của DN<br /> Có thời gian quy định cụ thể<br /> Mang tính duy nhất (phân biệt với các dự án khác)<br /> <br /> M<br /> <br /> -<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> -<br /> <br /> Là dự án truyền thông MKT<br /> Vừa có tính độc lập của dự án TH vừa có sự liên kết với các dự án<br /> khác<br /> Có kết quả cụ thể và ứng dụng đƣợc trong thực tiễn<br /> Đƣợc triển khai trực tiếp và gắn với TH đang quản lý<br /> <br /> H<br /> <br /> -<br /> <br /> D<br /> <br /> 5.1. Khái quát về dự án truyền thông TH<br /> <br /> 5.1.2. Đặc trƣng cơ bản và các yêu cầu<br /> của dự án truyền thông thƣơng hiệu<br /> <br /> 58<br /> <br /> Kết cấu của dự án truyền thông TH<br /> <br /> D<br /> <br /> - Lý do và nguồn dự án<br /> - Phƣơng pháp tiếp cận của dự án<br /> - Mục tiêu của dự án<br /> - Biện pháp triển khai<br /> - Các bên liên quan<br /> - Biện pháp đo lƣờng kết quả<br /> - Dự báo rủi ro, biện pháp xử lý và phòng ngừa<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> 5.1. Khái quát về dự án truyền thông TH<br /> <br /> 5.1.3. Kết cấu và nội dung chủ yếu của dự án truyền thông<br /> thƣơng hiệu<br /> <br /> 27 September 2017<br /> <br /> 59<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản