intTypePromotion=3

Bài giảng Chiến lược thương hiệu: Chương 6 - Trường Đại học Thương mại

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
21
lượt xem
3
download

Bài giảng Chiến lược thương hiệu: Chương 6 - Trường Đại học Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 6 - Đánh giá chiến lược và phát triển chiến lược thương hiệu. Chương này gồm có những nội dung cơ bản sau: Khái niệm và sự cần thiết đánh giá chiến lược thương hiệu, quy trình đánh giá chiến lược thương hiệu, phát triển chiến lược thương hiệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chiến lược thương hiệu: Chương 6 - Trường Đại học Thương mại

D<br /> <br /> U<br /> <br /> CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƢƠNG 6<br /> ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƢỢC VÀ<br /> PHÁT TRIỂN CHIẾN LƢỢC<br /> THƢƠNG HIỆU<br /> <br /> September 27, 2017<br /> <br /> 74<br /> <br /> Khái niệm đánh giá chiến lược thương hiệu:<br /> <br /> D<br /> <br /> Đánh giá chiến lƣợc TH là quá trình đo lƣờng kết quả<br /> triển khai các nội dung của chiến lƣợc TH, đánh giá<br /> các kết quả đó so với tiêu chuẩn đặt ra, từ đó xác định<br /> những hành động điều chỉnh cần thiết để đảm bảo<br /> thực hiện các mục tiêu CLTH và đáp ứng với những<br /> điều kiện thay đổi của môi trƣờng.<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> 6.1 Khái niệm và sự cần thiết đánh giá CLTH<br /> <br /> 6.1.1. Khái niệm<br /> <br /> September 27, 2017<br /> <br /> 75<br /> <br /> -<br /> <br /> Dự báo tính khả thi của chiến lƣợc TH<br /> <br /> -<br /> <br /> Đo lƣờng sự tƣơng thích của các nội dung của chiến lƣợc với sự biến<br /> động của các yếu tố môi trƣờng<br /> <br /> -<br /> <br /> Đo lƣờng kết quả quá trình triển khai chiến lƣợc để xác định các hoạt<br /> động điều chỉnh cần thiết<br /> <br /> -<br /> <br /> Làm cơ sở để xây dựng chiến lƣợc thƣơng hiệu cho giai đoạn sau<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> 6.1 Khái niệm và sự cần thiết đánh giá CLTH<br /> <br /> 6.1.2. Sự cần thiết đánh giá chiến lƣợc TH<br /> <br /> September 27, 2017<br /> <br /> 76<br /> <br /> • Các nội dung phân tích chiến lƣợc TH<br /> <br /> D<br /> <br /> - Tính khoa học của chiến lƣợc<br /> <br /> H<br /> <br /> - Sự đầy đủ và hoàn thiện của chiến lƣợc<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> - Hình thức của chiến lƣợc<br /> <br /> - Kế hoạch phân bổ nguồn lực để triển khai chiến<br /> <br /> lƣợc<br /> <br /> - Sự tƣơng thích của chiến lƣợc với định hƣớng của<br /> <br /> M<br /> <br /> DN, tầm nhìn TH, lợi thế của TH, và chiến lƣợc KD<br /> <br /> U<br /> <br /> 6.1 Khái niệm và sự cần thiết đánh giá CLTH<br /> <br /> 6.1.3 Các nội dung phân tích và đánh giá<br /> chiến lược TH<br /> <br /> September 27, 2017<br /> <br /> 77<br /> <br /> • Các nội dung đánh giá chiến lƣợc TH:<br /> <br /> - Các nội dung đã đƣợc phân tích là cơ sở để lựa<br /> <br /> D<br /> <br /> chọn các nội dung để đánh giá<br /> <br /> H<br /> <br /> - So sánh các chỉ tiêu đã đƣợc phân tích với chỉ tiêu<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> gốc tƣơng ứng<br /> <br /> - Chỉ tiêu gốc: chỉ tiêu kỳ vọng đặt ra, chỉ tiêu trong<br /> <br /> kỳ đánh giá trƣớc đây, chỉ tiêu tƣơng ứng của đối<br /> thủ, chỉ tiêu tƣơng ứng của ngành<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> 6.1 Khái niệm và sự cần thiết đánh giá CLTH<br /> <br /> 6.1.3 Các nội dung phân tích và đánh giá<br /> chiến lược TH<br /> <br /> September 27, 2017<br /> <br /> 78<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản