intTypePromotion=1

Bài giảng chuyên đề Sử dụng các công cụ phái sinh vào phòng ngừa rủi ro tỷ giá - Bài 1

Chia sẻ: Haha Haha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
60
lượt xem
6
download

Bài giảng chuyên đề Sử dụng các công cụ phái sinh vào phòng ngừa rủi ro tỷ giá - Bài 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Sử dụng các công cụ phái sinh vào phòng ngừa rủi ro tỷ giá - Bài 1: Tổng quan về thị trường ngoại hối. Nội dung cụ thể trong chương này gồm có: Các khái niệm, các đặc điểm, các chức năng của FX, những thành viên tham gia, tổ chức thị trường, phân loại FX. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng chuyên đề Sử dụng các công cụ phái sinh vào phòng ngừa rủi ro tỷ giá - Bài 1

1<br /> <br /> Líp Chuyªn ®Ò<br /> <br /> SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH<br /> <br /> VÀO PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ<br /> Gi¶ng viªn: GS. TS. NguyÔn V¨n TiÕn<br /> Träng tµi viªn Trung t©m Träng tµi Quèc tÕ ViÖt Nam<br /> Chñ nhiÖm Bé m«n Thanh to¸n quèc tÕ, Häc viÖn Ng©n hµng<br /> <br /> http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/<br /> <br /> 2<br /> <br /> .<br /> <br /> Bµi 1<br /> <br /> Tæng quan vÒ<br /> thÞ trêng ngo¹i hèi<br /> <br /> http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1. c¸c Kh¸i niÖm<br /> 1.1. Ngo¹i hèi = Foreign Exchange:<br /> <br /> @ Ph¬ng tiÖn TT?<br /> @ Ph¬ng tiÖn TT quèc tÕ?<br /> GiÊy tê cã gi¸ ghi = ngo¹i tÖ<br /> <br /> NghÜa<br /> réng<br /> Ngo¹i<br /> hèi<br /> <br /> Vµng tiªu chuÈn quèc tÕ<br /> Néi tÖ ng.ko. c tró n¾m gi÷<br /> <br /> NghÜa<br /> hÑp<br /> http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/<br /> <br /> Ngo¹i tÖ<br /> <br /> 1. c¸c Kh¸i niÖm<br /> <br /> 4<br /> <br /> @ ViÖt Nam: Kh¸i niÖm ngo¹i hèi ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu<br /> <br /> 4, kho¶n 1 trong Ph¸p lÖnh sè 28/2005/PL-UBTVQH11,<br /> ngµy 13/12/2005 cña ñy ban Thêng vô Quèc héi.<br /> @ C¸ch hiÓu phæ biÕn?<br /> <br /> 1.2. ThÞ trêng ngo¹i hèi:<br /> @ The Foreign Exchange Market = FOREX = FX<br /> @ N¬i mua b¸n (kh«ng ph¶i ®i vay vµ cho vay) c¸c ®ång<br /> <br /> tiÒn kh¸c nhau  Gi¸ c¶ trªn thÞ trêng lµ tû gi¸.<br /> http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1. c¸c Kh¸i niÖm<br /> <br /> @ NghÜa réng vµ nghÜa hÑp?<br /> <br /> NghÜa réng<br /> <br /> BÊt kú ®©u diÔn ra ho¹t<br /> ®éng mua b¸n ngo¹i tÖ<br /> <br /> NghÜa thùc tÕ<br /> <br /> ThÞ trêng ngo¹i tÖ<br /> Interbank<br /> <br /> FOREX<br /> <br /> http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2