intTypePromotion=1

Bài giảng Cơ khí đại cương: Chương 1 - ThS. Vũ Đình Toại

Chia sẻ: Dinh Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
120
lượt xem
20
download

Bài giảng Cơ khí đại cương: Chương 1 - ThS. Vũ Đình Toại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chương 1 "Các khái niệm cơ bản về sản xuất cơ khí" thuộc bài giảng Cơ khí đại cương dưới đây để nắm bắt được những nội dung về khái niệm về sản phẩm, chi tiết máy, bộ phận máy, cơ cấu máy, phôi, quá trình thiết kế, quá trình sản xuất, quy trình công nghệ,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ khí đại cương: Chương 1 - ThS. Vũ Đình Toại

  1. Bản quyền của ThS. Vũ Đình Toại 13.08.2009 Môn học: CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG khá CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Các kh niệ ái ni ệm Bộ môn Hàn & Công nghệ nghệ Kim loạ loại Địa chỉ chỉ: P306 Nhà Nhà C1 – ĐHBK Hà Hà Nội ĐT: ĐT: 04.869 2204, Fax: 04.868 4543 Email: bmhan@mail.hut.edu.vn © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 1 / 19 Nội dung môn học: 1. Các khá khái niệ niệm cơ bản về sản xuấ xuất cơ khí khí niệ ái ni ệm 2. Vật liệ ngành cơ khí liệu dùng trong ngà khí khá CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Các kh 3. Luyệ Luyện kim 4. Các phương phápháp chế chế tạo phôi 5. Cá Các phương phápháp Gia công cắ cắt gọ gọt 6. Xử Xử lý và và bảo vệ vệ bề mặt © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 2 / 19 1
  2. Bản quyền của ThS. Vũ Đình Toại 13.08.2009 Quá Quá trì trình sản xuấ xuất: Tài nguyên QuÆng, nhiªn liÖu, trî dung Kim loại ThÐp, gang, Phi kim Chế Chế tạo vật liệ liệu ệm ®ång, nh«m khá CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Các kh niệ ái ni Chế Chế tạo phôi Đúc, cán, rèn, dập, hàn, ... PhÕ phÈm Gia công cắt gọt Tiện, phay, bào, khoan, ... PhÕ phÈm Xử lý và bảo vệ Nhiệt luyện, hoá nhiệt luyện, sơn, mạ, phủ, ... PhÕ phÈm Sản phẩ phẩm © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 3 / 19 Ch−¬ Ch−¬ng ng I: C¸c kh¸ kh¸i niÖ niÖm c¬ b¶n trong s¶n xuÊt c¬ khÝ I. Kh¸ Kh¸i niÖ niÖm vÒ s¶n phÈ phÈm, chi tiÕt m¸y, bé phË phËn m¸y, c¬ c¬ cÊu m¸y, ph« ph«i phÈm là một danh từ quy ước chỉ 1. S¶n phÈ chỉ vật phẩ phẩm đượ được tạo ra ở giai đoạ đoạn chế chế tạo cuố cuối cùng của một cơ sở sản xuấ xuất 2. Chi tiÕt m¸y là đơn vị nhỏ nhỏ nhấ nhất và hoà hoàn chỉ chỉnh của máy, đặc trưng của nó niệệm là không thể được và đạt mọi yêu cầu kỹ thuậ thể tách ra đượ thuật khá CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Các kh ái ni ) 2 nhãm chi tiÕt m¸y: - Nhóm chi tiết máy có công dụng chung - Nhóm chi tiết máy có công dụng riêng phËn m¸y là một phầ 3. Bé phË phần của máy, gồm hai hay nhiề nhiều chi tiế tiết máy đượ được những nguyên lý máy nhấ liên kết với nhau theo nhữ nhất định C¬ cÊu m¸y là một phầ 4. C¬ phần của máy hoặ hoặc bộ phậ phận máy có nhiệ nhiệm vụ nhấ nhất định trong máy Ph«i là một danh từ quy ước chỉ 5. Ph« chỉ vật phẩ phẩm đượ được tạo ra của một quá quá trì trình sản xuấ xuất này chuyể chuyển sang một quá quá trì trình sản xuấ xuất khá khác © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 4 / 19 2
  3. Bản quyền của ThS. Vũ Đình Toại 13.08.2009 II. Qu¸ Qu¸ tr× tr×nh thiÕt kÕ, kÕ, qu¸ qu¸ tr× tr×nh s¶n xuÊt, xuÊt, quy tr× tr×nh c«ng nghÖ nghÖ 1. Qu¸ Qu¸ tr× tr×nh thiÕt kÕ là quá trình con người sử dụng thành tựu khoa học (thông qua sự tích luỹ và bằng sự sáng tạo của mình) tạo ra sản phẩm thể hiện trên các bản vẽ kỹ thuật và bản thuyết minh tính toán niệ ái ni ệm 2. Qu¸ Qu¸ tr× tr×nh s¶n xuÊt khá CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Các kh là quá quá trì trình con ngườ người (thông quá quá các công cụ sản xuấ xuất) tác động lên tài nguyên thiên nhiên hoặ hoặc bán thà thành phẩ phẩm để biế biến đổi chú chúng thà thành nhữ những vật phẩ phẩm có ích cho xã hội Quy tr× tr×nh c«ng nghÖ nghÖ là một phầ phần của quy trì trình sản xuấ xuất, làm thay đổi trạ trạng thá thái của đối tượ tượng sản xuấ xuất theo một thứ thứ tự nhấ nhất định và bằng một công nghệ nghệ nhấ nhất định © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 5 / 19 III. C¸c thµ thµnh phÇ phÇn cña quy tr× tr×nh c«ng nghÖ nghÖ: 1. Nguyª Nguyªn c«ng là một phầ phần của quá quá trì trình công nghệ nghệ do một nhó nhóm công nhân thự thực hiệ hiện liên tục tại một chỗ chỗ làm việ việc để gia công một hay nhiề nhiều nhó nhóm chi tiế tiết cùng đượ được gia công một lần ệm −íc là một phầ 2. B−íc phần của nguyên công để làm thay đổi trạ trạng thá thái, hình dáng niệ ái ni của chi tiế tiết máy bằng một hay một tập hợp dụng cụ với chế chế độ làm khá việ việc không đổi của dụng cụ CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Các kh IV. C¸c d¹ng s¶n xuÊt: xuÊt: ®¬n chiÕc là dạng sản xuấ 1. S¶n xuÊt ®¬n xuất chế chế tạo một hoặ hoặc một số ít sản phẩm, chu kỳ lặp lại rất ít và không theo một khoả phẩ khoảng thờ thời gian nhấ nhất định nào lo¹t là dạng sản xuấ 2. S¶n xuÊt hµng lo¹ xuất trong đó việ việc chế chế tạo sản phẩ phẩm theo từng loạ loạt hay từng lô đượ được lặp lại thườ thường xuyên sau một khoả khoảng thờ thời gian nhấ nhất định khèi là dạng sản xuấ 3. S¶n xuÊt hµng khè xuất trong đó sản phẩ phẩm đượ được chế chế tạo lượng rất lớn và liên tục trong một với một số lượ khoả khoảng thờ thời gian dài © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 6 / 19 3
  4. Bản quyền của ThS. Vũ Đình Toại 13.08.2009 V. kh¸ kh¸i niÖ niÖm vÒ chÊt l−îng −îng bÒ mÆt cña s¶n phÈ phÈm 1. §é nh½ nh½n bÒ mÆt (®é nhÊp nh« nh« bÒ mÆt): 1.1. C¸c kh¸ kh¸i niÖ niÖm vµ ®Þnh nghÜ nghÜa. - BÒ mÆt h×nh häc lµ bÒ mÆt ®−îc ®−îc x¸c ®Þnh bëi kÝch th−í th−ícc trª trªn b¶n vÏ kh« kh«ng cã nhÊp nh« nh« sai lÖch vÒ h×nh d¸ng niệệm - BÒ mÆt thù thùc lµ bÒ mÆt gií thÓ, ng¨ giíi h¹n cña vËt thÓ ng¨n c¸ch nã víi m«i tr− tr−êng kháái ni xung quanh CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Các kh - BÒ mÆt ®o ®−îc ®−îc lµ bÒ mÆt nhË nhËn ®−îc ®−îc khi ®o vÒ bÒ mÆt thù thùc b»ng c¸c dông cô ®o Æ ChiÒu dµi chuÈ chuÈn L lµ chiÒu dµi phÇ phÇn bÒ mÆt ®−îc ®−îc chä chän ®Ó ®¸nh ®¸nh gi¸ gi¸ ®é nhÊp nh« nh« bÒ mÆt © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 7 / 19 - §é nh½ nh½n bÒ mÆt lµ tËp hîp nh÷ nh÷ng mÊp m« cã b−íc −íc t−¬ng −¬ng ®èi nhá nhá trª trªn bÒ mÆt thùc, ®−îc thù ®−îc xÐt trong ph¹ ph¹m vi chiÒu dµi chuÈ chuÈn L - ChiÒu dµi ®o lµ chiÒu dµi tèi thiÓ thiÓu cña phÇ phÇn bÒ mÆt cÇn thiÕt ®Ó x¸c ®Þnh mét c¸ch tin cËy nhÊp nh« nh« bÒ mÆt. Nã bao gåm mét sè chiÒu dµi chuÈ chuÈn - §−êng trung b×nh cña Profin ®o ®−îc ®−îc sao cho tæng b×nh ph−¬ph−¬ng ng kho¶ kho¶ng ệm c¸ch tõ c¸c ®iÓm cña Profin ®Õn ®−êng ®−êng ®ã (y1, y2, ...yn ...yn)) lµ lµ nhá nhá nhÊt trong gií giíi niệ ái ni h¹n chiÒu dµi chuÈ chuÈn khá CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Các kh F1 + F3 + …Fn- Fn-1 = F2 + F4+… F4+…Fn Æ Sai lÖch trung b×nh sè häc Ra lµ trÞ sè trung b×nh c¸c kho¶ kho¶ng c¸ch tõ nh÷ nh÷ng ®iÓm cña Pr« ®−îc ®Õn ®−êng Pr«fin ®o ®−îc ®−êng trung b×nh cña nã, nã, trong gií giíi h¹n chiÒu dµi chuÈ chuÈn 1 L Ra = ∫ o y dx L 1 n Ra = ∑ y i L i =1 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 8 / 19 4
  5. Bản quyền của ThS. Vũ Đình Toại 13.08.2009 Æ ChiÒu cao mÊp m« trung b×nh Rz lµ trÞ sè trung b×nh cña nh÷ nh÷ng kho¶ kho¶ng ®¸y thÊp nhÊt cña Profin ®o ®−îc, c¸ch tõ 5 ®Ønh cao nhÊt ®Õn 5 ®¸y ®−îc, trong gií giíi h¹n chiÒu dµi chuÈ chuÈn (h1 + h3 + ... + h9 ) − (h2 + h4 + ... + h10 ) Rz = 5 niệ ái ni ệm Æ Trong ®ã h1, h3 +… +…h9 vµ vµ h4, h4,… h4,…..h10 lµ lµ kho¶ kho¶ng c¸ch tõ c¸c ®Ønh cao khá CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Các kh nhÊt vµ c¸c ®¸y ®¸y thÊp nhÊt cña Pr« ®−êng bÊt kú song song víi ®−êng Pr«fin ®Õn mét ®−êng ®−êng trung b×nh 1.2. ph© ph©n cÊp vµ ký hiÖ hiÖu ®é nh½ nh½n bÒ mÆt §é nh½ ®−îc x¸c ®Þnh b»ng 1 trong 2 chØ nh½n bÒ mÆt ®−îc chØ tiª tiªu sau: sau: - Sai lÖ lÖch trung b× b×nh sè sè häc Ra - ChiÒu cao mÊp m« m« trung b× b×nh Rz Tiª Tiªu chuÈ chuÈn Nhµ Nhµ n−íc −íc TCVN 2511- 2511- 78 quy ®Þnh 14 cÊp ®é nh½ mÆt nh½n bÒ mÆ víi cÊp 6 ÷ 12, chñ §èi ví chñ yÕu dï dïng th« th«ng sè sè Ra, §èi ví vµ 1÷ 5 chñ víi cÊp 13,14 vµ chñ yÕu dï dïng th« th«ng sè sè Rz. Ký hiệ hiệu: R z 20 2,5 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 9 / 19 2. TÝnh chÊt cã lý líp bÒ mÆt CÊu tró tróc cña líp bÒ mÆt kim lo¹ lo¹i sau khi gia c«ng c¬ bao gåm c¸c líp sau: sau: khá CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Các kh niệ ái ni ệm 1: Líp thø thø nhÊt lµ mét mµng khÝ hÊp thô trª trªn bÒ mÆt: 2 -3 Ao 2: Líp thø o thø hai lµ líp ¤xy ho¸ ho¸: 4040 - 80A 3: Líp thø thø 3 lµ líp kim lo¹ ng: 50.000Ao, lo¹i bÞ biÕn d¹ng: © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 10 / 19 5
  6. Bản quyền của ThS. Vũ Đình Toại 13.08.2009 VI. Kh¸ Kh¸i niÖ niÖm vÒ ®é chÝnh x¸c gia c«ng c¬ khÝ 1. Kh¸ Kh¸i niÖ niÖm vÒ tÝnh l¾p lÉn vµ dung sai TÝnh l¾p lÉn cña mét chi tiÕt hay bé phË phËn m¸y lµ kh¶ kh¶ n¨ng thay thÕ cho nhau kh« kh « ng cÇ n lù a chä ch ä n vµ s öa ch÷ ch÷ a m µ vÉ n b¶ o ®¶m ®−îc ®−îc c¸c ®iÒu kiÖ kiÖn kü thuË thuËt v µ kinh tÕ h îp lý ệm Sai ph¹ ph¹m vi cho phÐp ®Ó b¶o ®¶m tÝnh l¾p lÉn gäi lµ dung sai (δ) ph¹m trong ph¹ khá CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Các kh niệ ái ni δ = Dmax - Dmin hoÆ hoÆc cã thÓ thÓ viÕt δ (IT) = ES (es (es)) + EI (ei (ei)) IT: dung sai ES, es: es: sai lÖch trª trªn EI, ei: ei: sai lÖch d−íi −íi ES, EI: dïng cho lç es, es, ei: ei: dïng cho trôc © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 11 / 19 - KÝch th−í th−ícc danh nghÜ nghÜa lµ kÝch th−í th−ícc c¬ b¶n, ®−îc ®−îc x¸c ®Þnh theo chø chøc n¨ng cña chi tiÕt vµ dïng lµm c¨n cø ®Ó tÝnh ®é sai lÖch --> --> KÝch th−í th−ícc danh nghÜ nghÜa sö dông trong c¸c kÕt cÊu ph¶ ph¶i ®−îc ®−îc chä chän t−¬ng −¬ng øng víi kÝch th−í th−ícc −u tiª th−ícc trong TCVN 192 - 66 “KÝch th−í tiªn” --> --> Chä Chän kÝch th−í th−ícc danh nghÜ nghÜa theo tiª tiªu chuÈ chuÈn cho phÐp gi¶ gi¶m sè l−îng −îng,, chñ chñng lo¹ lo¹i niệệm c¸c dông cô ®o l−êng vµ c¾t gät, t¹ t¹o ®iÒu kiÖ kiÖn ph© ph©n lo¹ lo¹i c¸c qu¸ qu¸ tr× tr×nh c«ng nghÖ nghÖ vµ ái ni ®¬n ®¬n gi¶ gi¶n ho¸ ho¸ s¶n xuÊt khá CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Các kh - Dung sai cã trÞ sè phô thué thuéc vµo kÝch th−í th−ícc danh nghÜ nghÜa vµ ®−îc ®−îc ký hiÖ hiÖu b»ng c¸c ch÷ ch÷ sè - cÊp chÝnh x¸c Tiª Tiªu chuÈ chuÈn ViÖ ViÖt Nam ®−îc ®−îc quy ®Þnh 19 cÊp chÝnh x¸c theo thø thø tù ®é chÝnh x¸c gi¶ gi¶m dÇn: 01, 0, 1, 2...17 >> MiÒn dung sai theo TCVN vµ vµ ISO ®−îc ®−îc ký hiÖ hiÖu bëi mét ch÷ ch÷ (ký hiÖ hiÖu sai lÖch c¬ b¶n) vµ v µ m é t s è (ký hiÖ hiÖu dung sai): sai): VÝ dô: dô: H7, H11, D6... (® (®ãi víi lç), g6, f5, e6... (® (®èi víi trôc) trôc) >> Trª Trªn c¸c tµi liÖ liÖu kü thuË thuËt, mçi kÝch th−í th−ícc cÇn quy ®Þnh dung sai theo TCVN vµvµ ISO ®−îc ®−îc ký hiÖ hiÖu nh− sau: 18H7, 40g6, 40H11... nh− sau: © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 12 / 19 6
  7. Bản quyền của ThS. Vũ Đình Toại 13.08.2009 khá CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Các kh niệ ái ni ệm MiÒn dung sai cña hÖ trôc vµ lç © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 13 / 19 - L¾p ghÐp ®−îc ®−îc t¹ t¹o thµ thµnh do sù nèi ghÐp gi÷ gi÷a hai chi tiÕt --> --> TÝnh chÊt cña l¾p ghÐp ®−îc ®−îc ®Æc tr− tr−ng bëi hiÖ hiÖu c¸c kÝch th−í th−ícc cña hai chi tiÕt tr−í tr−ícc khi l¾p, nghÜ nghÜa lµ bëi trÞ sè cña ®é hë hoÆ hoÆc ®é doi cã trong mèi ghÐp - Trôc lµ tªn gäi ®−îc ®−îc dïng ®Ó ký hiÖ hiÖu c¸c bÒ mÆt trô ngoµ ngoµi cña chi tiÕt - Lç lµ tªn gäi ®−îc ®−îc dïng ®Ó ký hiÖ hiÖu c¸c bÒ mÆt trô trong cña chi tiÕt niệ ái ni ệm ->> Trôc c¬ b¶n lµ trôc mµ sai lÖch trª trªn cña nã b»ng kh« kh«ng. ng. khá CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Các kh ->> Lç c¬ b¶n lµ lç mµ sai lÖch d−íi −íi cña nã b»ng kh« kh«ng ->> KÝch th−í th−ícc danh nghÜ nghÜa cña mèi ghÐp lµ kÝch th−í th−ícc danh nghÜ nghÜa chung cho lç vµ trôc. trôc. ->> Dung sai l¾p ghÐp lµ tæng dung sai cña lç vµ trôc - §é hë lµ hiÖ hiÖu gi÷ gi÷a c¸c kÝch th−í th−ícc cña lç vµ trôc nÕu kÝch th−í th−ícc cña lç lín th−ícc cña trôc. h¬n kÝch th−í trôc. L¾ L¾p ghÐp nµy ®−îc ®−îc gäi lµ l¾p ghÐp láng - §é d«i lµ hiÖ hiÖu gi÷ gi÷a c¸c kÝch th−í th−ícc cña trôc vµ lç tr−í tr−ícc khi l¾p, nÕu kÝch th−ícc cña trôc lín h¬n kÝch th−í th−í th−ícc cña lç. L¾ L¾p ghÐp nµy ®−îc ®−îc gäi lµ ghÐp chÆ chÆt © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 14 / 19 7
  8. Bản quyền của ThS. Vũ Đình Toại 13.08.2009 2. Kh¸ Kh¸i niÖ niÖm vÒ ®é chÝnh x¸c gia c«ng - §é chÝnh x¸c gia c«ng lµ møc ®é ®¹t ®−îc khi gia c«ng c¸c chi tiÕt thù ®¹t ®−îc thùc so víi ®é chÝnh x¸c thiÕt kÕ ®Ò ra. ra. - Sai lÖch gia c«ng cµng lín tøc lµ ®é chÝnh x¸c gia c«ng cµng kÐm ệm Trong thù thùc tÕ ®é chÝnh x¸c gia c«ng ®−îc ®−îc biÓ biÓu thÞ b»ng: ng: niệ ái ni - sai lÖch vÒ kÝch th−í th−ícc ->> biÓ biÓu thÞ b»ng dung sai khá CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Các kh - sai lÖch h×nh d¸ng ->> biÓ biÓu thÞ b»ng: ng: + Sai lÖch h×nh d¸ng h×nh häc nh− nh− ®é ph¼ ph¼ng, ®é c«n, ®é «van + Sai lÖch vÒ vÞ trÝ t−¬ng −¬ng quan gi÷ gi÷a c¸c yÕu tè h×nh häc cña chi tiÕt (®é song song hai ®−êng ®−êng t©m, ®é th¼ th¼ng gãc gi÷ gi÷a mÆt ®Çu vµ t©m, v.v..) + §é chÝnh x¸c cña h×nh d¸ng h×nh häc tÕ vi (®é (®é nh½ nh½n bÒ mÆt) © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 15 / 19 3. C¸c ph−¬ ph−¬ng ng ph¸ ph¸p ®o vµ vµ dông cô ®o 3.1. C¸c ph−¬ ph−¬ng ng ph¸ ph¸p ®o 3.1.1. §o trù trùc tiÕp: tiÕp: víi ph−¬ ph−¬ng ph¸p ®o nµy, gi¸ ng ph¸ gi¸ trÞ cña ®¹i ®¹i l−îng −îng ®o ®−îc ®−îc x¸c ®Þnh trù trùc tiÕp theo chØ chØ sè trª trªn dông cô ®o hoÆ hoÆc theo ®é sai lÖch kÝch th−í th−ícc cña vËt ®o so víi kÝch th−í th−ícc mÉu niệ ái ni ệm §o trù trùc tiÕp tuyÖ tuyÖt ®èi: §o trù trùc tiÕp kÝch th−í th−ícc cÇn ®o vµ vµ gi¸ gi¸ trÞ cña kÝch khá th−í th−ícc nhË nhËn ®−îc trùc tiÕp trª ®−îc trù trªn v¹ch chØ chØ thÞ cña dông cô ®o CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Các kh §o trù trùc tiÕp so s¸nh: nh: §o trù trùc tiÕp kÝch th−í th−ícc cÇn ®o, nh− nh−ng khi ®o chØchØ x¸c ®Þnh trÞ sè sai lÖch cña kÝch th−í th−ícc so v í i m É u; gi¸ gi ¸ trÞ cñ a kÝch th−í th−íc c sÏ tÝnh b»ng phÐp céng ®¹i ®¹i sè kÝch th−í th −íc c m É u v íi gi¸ gi ¸ trÞ sai lÖ ch ® ã 3.1.2. §o gi¸ gi¸ tiÕp: tiÕp: §Æc ®iÓm cña ®o gi¸ gi¸ trÞ cña ®¹i gi¸n tiÕp lµ gi¸ ®¹i l−îng −îng ®o ®−îc ®−îc x¸c ®Þnh gi¸ gi¸n tiÕp qua kÕt qu¶ qu¶ ®o trù trùc tiÕp c¸c ®¹i ®¹i l−îng liªn quan ®Õn ®¹i −îng cã liª ®¹i l−îng −îng ®o 3.1.3. §o ph© ph©n tÝch (tõng phÇ phÇn): B»ng ph−¬ ph−¬ng ng ph¸ ph¸p nµy, c¸c th« th«ng sè cña chi tiÕt ®−îc ®−îc ®o riª riªng rÏ, kh« kh«ng phô thué thuéc vµo nhau © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 16 / 19 8
  9. Bản quyền của ThS. Vũ Đình Toại 13.08.2009 3.2. C¸c dông cô ®o niệ ái ni ệm §o kÝch th−í th−ícc lç khá CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Các kh a) Th−í Th−ícc cÆp, chÝnh x¸c 0,05mm b) Panme ®o trong, trong, cx 0,01mm c) §ång hå ®o lç, cx 0,01mm © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 17 / 19 ệm Calip gií giíi h¹n khá niệ ái ni a) Calip trôc hai ®Çu CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Các kh b) Calip mét phÝa c) Calip ph¼ ph¼ng hai ®Çu © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 18 / 19 9
  10. Bản quyền của ThS. Vũ Đình Toại 13.08.2009 4. Tiª Tiªu chuÈ chuÈn ho¸ ho¸ trong ngµ ngµnh C¬ khÝ: khÝ: Tù ®äc s¸ch gi¸ gi¸o khoa khá CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Các kh niệ ái ni ệm © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 19 / 19 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2