intTypePromotion=1

Bài giảng Công nghệ sinh học môi trường - Chương 5: Năng lượng và chất đốt sinh học

Chia sẻ: Vi Đinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:57

0
142
lượt xem
39
download

Bài giảng Công nghệ sinh học môi trường - Chương 5: Năng lượng và chất đốt sinh học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ảnh hưởng của việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch, hoạt động của con người, các biện pháp làm giảm ảnh hưởng của việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch,...Là những nội dung chính trong bài giảng "Công nghệ sinh học môi trường - Chương 5: Năng lượng và chất đốt sinh học". Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Công nghệ sinh học môi trường - Chương 5: Năng lượng và chất đốt sinh học

 1. CHÖÔNG 5 Naêng löôïng vaø chaát ñoát sinh hoïc TS. Leâ Quoác Tuaán Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. Hoà Chí Minh
 2. Giôùi thieäu chung ™ Vieäc söû duïng ng naêng löôïng ng taêng leân theo söï phaùt trieån cuûa coâng nghieäp ™ Nhu caàu naêng löôïng ng bieán ñoängng ôû moãi quoác gia, lieân quan ñeán söï tieâu thuï nhieân lieäu vaø naâng cao ñieàu kieän soáng ng ™ Hieän nay, khoaûng ng 85% naêng löôïng ng cuûa theá giôùi ñeàu töø caùc nhieân lieäu hoùa thaïch ch ™ Nhieân lieäu hoùa thaïch ch chuû yeáu laø than, daàu vaø khí thieân nhieân
 3. Naêng löôïng töø ñòa nhieät, ASMT, gioù, goã, chaát thaûi 0.86% Sinh khoái, ñòa nhieät duøng cho Naêng löôïng ñieän phaùt ñieän 0.5% nguyeân töû 5.76% Naêng löôïng thuûy ñieän 6.24% Daàu löûa Khí töï 35.27% nhieân 23.35% Than 28.02% Söû duïng naêng löôïng cuûa theá giôùi naêm 2006
 4. Söû duïng naêng löôïng
 5. Giôùi thieäu chung ™ Trong xu theá phaùt trieån, naêng löôïng ng nguyeân töû, khí thieân nhieân vaø daàu daàn thay theá than ™ Vieäc söû duïng ng nhieân lieäu hoùa thaïch ch lieân quan ñeán nhieàu vaán ñeà veà moâi tröôøng ng nhö: Phaùt sinh khí nhaø kính vaø caùc chaát oâ nhieãm khaùc. ™ Khí thieân nhieân coù theå thay theá than trong phaùt ñieän vì ít khí thaûi vaø naêng löôïng ng cao hôn. ™ Naêng löôïngng ñöôïc söû duïng ng vaøo caùc muïc ñích khaùc nhau
 6. Muïc ñích söû duïng ng naêng löôïng ng
 7. AÛnh nh höôûng ng cuûa vieäc ñoát chaùy nhieân lieäu hoùa thaïch ch ™ Sinh ra khí CO2, SO2, NOx, vaø buïi ™ Gaây neân hieäu öùng ng nhaø kính
 8. Hoaït ñoäng ng cuûa con ngöôøi ™ Chaët phaù röøng ng, ñoát nhieân lieäu hoùa thaïch ch laøm gia taêng noàng ng ñoä caùc khí nhaø kính
 9. Phaùt sinh khí nhaø kính do hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi
 10. Phaùt thaûi khí nhaø kính toaøn caàu
 11. Caùc bieän phaùp laøm giaûm aûnhnh höôûng ng cuûa vieäc ñoát nhieân lieäu hoùa thaïch ch ™ Taêng cöôøng ng caùc “beå chöùa” CO2 nhö röøng ng, bieån khôi ™ Giaûm phaùt thaûi khí nhaø kính vaø caùc khí khaùc baèng ng caùch ch taêng hieäu quaû söû duïng ng naêng löôïng ng ™ Xöû lyù khí CO2 ñaõ ñöôïc phaùt thaûi ™ Söû duïng ng nguoàn naêng löôïng ng thay theá khoâng phaùt thaûi CO2
 12. Caùc bieän phaùp xöû lyù CO2 ™ Troàng ng laïi hoaëc troàng ng môùi caùc caùnh nh röøng ng ch CO2 töø khí thaûi vaø ñem choân trong loøng ™ Taùch ng bieån hoaëc vaøo caùc beå chöùa ñaõ laáy heát khí töï nhieân. ™ Söû duïng ng vi taûo ñeå haáp thu CO2 vaø söû duïng ng vi taûo nhö laø nguoàn dinh döôõng sô caáp ™ Xöû lyù khí CO2 baèng ng caùc coâng ngheä hieän ñaïi (haáp thu CO2)
 13. Söû duïng CO2 ñeå taïo ra sinh khoái
 14. Phöông thöùc xöû lyù CO2 (ñem choân)
 15. Xöû lyù CO2 baèng ng vi taûo
 16. Xöû lyù CO2 baèng ng vi taûo
 17. Duøng vi taûo vöøa xöû lyù nöôùc thaûi vöøa xöû lyù CO2
 18. Taêng hieäu suaát söû duïng ng nhieân lieäu ™ Caùc nhaø maùy phaùt ñieän duøng ng than ñun soâi nöôùc ñeå chaïy maùy phaùt ñieän, hieäu suaát naêng löôïngng chæ ñaït 37% ™ SO2 laø nguyeân nhaân laøm giaûm hieäu suaát ñoát nhieân lieäu. Xöû lyù löu huyønh nh tröôùc khi ñoát than hoaëc duøng ng loaïi than coù chöùa ít löu huyønh nh. ™ Daàu chöùa ít löu huyønh nh hoaëc khí thieân nhieân thöôøng ng ñöôïc söû duïng ng ™ Coù theå laøm giaûm phaùt thaûi löu huyønh nh, nhöng khoâng theå giaûm phaùt thaûi CO2 trong caùc quaù trình
 19. Nguoàn naêng löôïng ng thay theá nhieân lieäu hoùa thaïch ch ™ Naêng löôïng ng nguyeân töû ™ Naêng löôïng ng thuûy ñieän ™ Naêng löôïng ng thuûy trieàu ™ Naêng löôïng ng soùng ng ™ Naêng löôïng ng gioù ™ Naêng löôïng ng ñòa nhieät ™ Naêng löôïng ng maët trôøi ™ Caùc quaù trình sinh hoïc
 20. „ Cho naêng löôïngng lôùn „ Ít khí thaûi „ Taïo ra/roø ræ phoùng ng xaï (nguy hieåm) „ Khoù xöû lyù sau khi heát söû duïng ng Nhaø maùy ñieän haït nhaân (naêng löôïng nguyeân töû)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2