intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Công nghệ sinh thái: Chương 2 (Phần 1) - TS. Lê Quốc Tuấn

Chia sẻ: K Loi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

81
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng trình bày về vấn đề xử lý nước thải sinh hoạt bằng kỹ thuật sinh thái, sự ô nhiễm nước, vòng tuần hoàn nước và nước thải sinh hoạt, chức năng của các hệ thống xử lý nước thải, quy trình xử lý nước thải, các giai đoạn xử lý nước thải, áp dụng ao hiếu khí trong xử lý nước thải, lọc nhỏ giọt, quá trình bùn hoạt tính, nguyên tắc và ứng dụng quá trình bùn hoạt tính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Công nghệ sinh thái: Chương 2 (Phần 1) - TS. Lê Quốc Tuấn

CHÖÔNG 2<br /> <br /> Xöû lyù nöôùc thaûi sinh<br /> hoaït baèng KYÕ THUAÄT<br /> SINH THAÙI<br /> TS. Leâ Quoác Tuaán<br /> Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân<br /> Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. Hoà Chí Minh<br /> <br /> Giôùi thieäu<br /> Nöôùc thaûi laø nguoàn goác gaây neân oâ nhieãm<br /> soâng hoà vaø bieån<br /> Nöôùc thaûi gaây neân caùc loaïi dòch beänh lan<br /> truyeàn trong moâi tröôøng nöôùc<br /> Xöû lyù nöôùc thaûi laø vieäc aùp duïng caùc quaù<br /> trình Sinh - Hoùa - Lyù nhaèm laøm giaûm caùc<br /> chaát gaây oâ nhieãm coù trong nöôùc<br /> Vieäc xöû lyù nöôùc thaûi thöôøng lieân keát vôùi<br /> vieäc cung caáp nöôùc saïch<br /> <br /> Söï oâ nhieãm<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Söï gia taêng caùc chaát gaây oâ nhieãm trong nöôùc ñaëc<br /> bieät laø caùc chaát höõu cô khoù phaân huûy.<br /> Chaát gaây oâ nhieãm thöôøng toàn taïi ôû daïng raén vaø<br /> ng<br /> ng<br /> loûng.<br /> ng<br /> Nguoàn gaây oâ nhieãm xuaát phaùt töø quaù trình sinh<br /> hoaït, saûn xuaát, caùc beänh vieän<br /> nh<br /> Caùc quaù trình sinh hoïc xaûy ra trong nöôùc thaûi<br /> ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc phaân huûy chaát<br /> ng<br /> ng<br /> thaûi.<br /> Söï maát caân baèng trong chuoãi sinh thaùi moâi tröôøng<br /> ng<br /> ng<br /> nöôùc seõ gaây neân hieän töôïng oâ nhieãm<br /> ng<br /> <br /> Voøng tuaàn hoaøn nöôùc vaø nöôùc thaûi<br /> ng<br /> Ngöôøi<br /> söû duïng<br /> <br /> Khu xöû lyù<br /> nöôùc thaûi<br /> <br /> Khu xöû lyù nöôùc caáp<br /> <br /> Caùc soâng, hoà,<br /> nöôùc ngaàm…<br /> Nöôùc saïch<br /> chöa clo hoùa<br /> <br /> Nöôùc saïch<br /> ñaõ clo hoùa<br /> <br /> Nöôùc<br /> baån<br /> <br /> Taùi söû suïng nöôùc thaûi sinh hoaït<br /> ng<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2