Bài giảng: Công nghệ sinh thái - Chương 6 (TS. Lê Quốc Tuấn)

Chia sẻ: Le Huynh Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
44
lượt xem
10
download

Bài giảng: Công nghệ sinh thái - Chương 6 (TS. Lê Quốc Tuấn)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 6: Phục hồi tài nguyên thiên nhiên - Các quá trình sinh học không chỉ làm giảm hoặc xử lý ô nhiễm mà còn có khả năng phục hồi tài nguyên (kim loại, dầu...); Kim loại và dầu đều là những nguồn tài nguyên không phục hồi được; Vi sinh vật đã được sử dụng để phục hồi đồng, uranium và vàng; ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Công nghệ sinh thái - Chương 6 (TS. Lê Quốc Tuấn)

 1. CHÖÔNG 6 Phuïc hoài taøi nguyeân thieân nhieân TS. Leâ Quoác Tuaán Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. Hoà Chí Minh
 2. Giôùi thieäu Caùc quaù trình sinh hoïc khoâng chæ laøm giaûm hoaëc xöû lyù oâ nhieãm maø coøn coù khaû naêng phuïc hoài taøi nguyeân (kim loaïi, daàu…) Kim loaïi vaø daàu ñeàu laø nhöõng nguoàn taøi nguyeân khoâng phuïc hoài ñöôïc Vi sinh vaät ñaõ ñöôïc söû duïng ñeå phuïc hoài ng ñoàng, uranium vaø vaøng ng ng Söû duïng vi sinh vaät coù theå phuïc hoài ñeán ng 50% daàu moû
 3. Khai thaùc daàu Daàu thoâ toàn taïi ôû nhieàu daïng khaùc nhau ng trong caùc beå chöùa döôùi loøng ñaát ng Daàu thoâ ñöôïc hình thaønh töø söï phaân huûy kî nh khí caùc vaät lieäu sinh hoïc döôùi nhieät ñoä vaø aùp suaát cao trong trong thôøi gian daøi Thaønh phaàn chuû yeáu cuûa daàu laø caùc nh hydrocarbon maïch thaúng, nhaùnh, voøng, ch ng nh ng voøng thôm… ng
 4. Hoãn hôïp nöôùc vaø daàu ñöôïc bôm leân maët ñaát Taàng seùt OÁng ñuïc loå Taàng caùt Khai thaùc daàu Taàng seùt Taàng ñaù voâi
 5. Cracking daàu moû
 6. Thu hoài daàu taêng cöôøng ng Thu hoài daàu ôû nhöõng gieáng daàu ñaõ ñöôïc ng khai thaùc Duøng caùc hoaït chaát beà maët hoaëc hôi nöôùc ng ñeå laøm giaûm ñoä nhôùt cuûa daàu Daàu ñöôïc thu hoài ñöôïc taùch nöôùc hoaëc caùc ch hoaït chaát beà maët
 7. Phuïc hoài daàu taêng cöôøng ng
 8. Phuïc hoài daàu taêng cöôøng ng
 9. Thu hoài daàu baèng hôi nöôùc ng
 10. Thu hoài daàu taêng cöôøng baèng vi ng ng sinh vaät Phöông phaùp naøy lieân quan ñeán vieäc boå sung caùc polymer sinh hoïc vaøo trong gieáng daàu ñeå laøm taêng ng ñoä nhôùt cuûa nöôùc Caùc polymer sinh hoïc coù theå saûn xuaát ngay trong gieáng daàu baèng vieäc boå sung caùc vi sinh vaät vaøo ng ng trong gieáng daàu. ng Tuy nhieân, ñieàu kieän khaéc nghieät cuûa gieáng daàu laø ng caûn trôû lôùn ñoái vôùi söï phaùt trieån cuûa VSV Giaù caû cho vieäc söû duïng phöông phaùp naøy cuõng ng coøn khaù ñaét
 11. Thu hoài kim loaïi baèng caùc PP sinh ng hoïc Vieäc söû duïng caùc vaät lieäu sinh hoïc ñeå thu ng hoài hoaëc taùch kim loaïi ñaõ ñöôïc öùng duïng ch ng n g nhieàu Moät soá VSV coù khaû naêng hoøa tan kim loaïi töø caùc hôïp chaát khoâng tan (sulphide) Phöông phaùp naøy coøn ñöôïc goïi laø loïc sinh hoïc kim loaïi
 12. Thu hoài kim loaïi töø chaát thaûi khai thaùc quaëng ng Caùc nghieân cöùu veà vi khuaån oxi hoùa saét vaø sulphur (1920 – 1930) ñaët neàn taûng chong vieäc thu hoài kim loaïi baèng PP sinh hoïc. ng Vieäc hoøa tan caùc hôïp chaát chöùa kim loaïi khoâng tan laø cô cheá chuû yeáu cuûa quaù trình naøy Caùc loaøi VSV thöôøng ñöôïc bieát ñeán laø: ng Thiobacillus ferrooxidans, T. thiooxidans Leptospirillum ferrooxidans
 13. Hoøa tan quaëng bôûi vi sinh vaät
 14. H2SO4 T. ferrooxidans FeS S T. ferrooxidans O2 FeSO4 CuSO4 Tan T. ferrooxidans L. ferrooxidans Khoâng H2O Fe2(SO4)3 CuFeS2 tan Caùc phaûn öùng lieân quan ñeán söï hoøa tan ñoàng töø caùc quaëng coù chöùa saét
 15. Caùc coâng trình thu hoài kim loaïi
 16. Nhaän ñònh chung Vi sinh vaät ñöôïc saûn xuaát ñeå söû duïng trong thu ng hoài daàu VSV cuõng coù theå ñöôïc söû duïng ñeå taêng cöôøng ng ng thu hoài daàu baèng caùch taêng sinh VSV ngay ng ch trong gieáng daàu. ng VSV coù theå hoøa moät soá kim loaïi töø moû caùc haøm löôïng quaëng thaáp ng ng Ngaøy nay quaù trình hoøa tan sinh hoïc ñöôïc söû duïng ñoái vôùi ñoàng vaø ngaøy caøng taêng trong ng ng ng taùch chieát uranium vaø vaøng ch ng
 17. Taøi nguyeân röøng ng
 18. Taàm quan troïng cuûa taøi nguyeân röøng ng ng Taøi nguyeân taùi taïo ñöôïc Caân baèng sinh thaùi vaø duy trì caân baèng sinh thaùi Heä thoáng sinh thaùi hoaøn chænh Phaùt trieån kinh teá ôû nhieàu quoác gia Naâng cao chaát löôïng moâi tröôøng vaø giaûm thieåu oâ nhieãm Baûo quaûn ñaát Choáng xoùi moøn vaø kieåm soaùt luõ luït Loâi keùo caùc côn möa Cung caáp nguyeân lieäu thoâ vaø thöùc aên
 19. Hieän traïng phaù röøng ng ng
 20. KHẮC PHỤC HẬU QUẢ Hoạt động trồng rừng tại Việt Nam

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản