intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Đại cương về thuốc và môn bào chế học

Chia sẻ: Love Love | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:86

1.450
lượt xem
369
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng giới thiệu cho sinh viên hiểu định nghĩa về thuốc, hình ảnh một số các loại thuốc căn bản và công dụng của chúng. Đồng thời bài giảng giúp cho sinh viên làm quen với khái niệm về bào chế học, nhằm nghiên cứu cơ sở lý luận về các dạng thuốc, nghiên cứu các chất phụ, các kỹ thuật và thiết bị sử dụng trong bào chế các dạng thuốc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đại cương về thuốc và môn bào chế học

  1. ñAÏI CÖONG VEÀ THUOÁC VAØ MOÂN BAØO CHEÁ HOÏC
  2. Thuoác laø saûn phaåm ñaëc bieät !
  3. Thuoác laø saûn phaåm ñaëc bieät vì coù lieân quan tröïc tieáp ñeán söùc khoûe cuûa con ngöôøi.
  4. Ñònh nghóa Döôïc phaåm (thuốc) laø nhöõng saûn phaåm coù nguoàn goác ñoäng vaät, thöïc vaät, khoaùng vaät, hoùa hoïc hay sinh toång hôïp ñöôïc baøo cheá thaønh nhöõng daïng thích hôïp (vieân, dung dòch, môõ, siro…) ñeå söû duïng cho ngöôøi nhaèm muïc ñích phoøng beänh, chöõa beänh, phuïc hoài, ñieàu chænh chöùc naêng cuûa cô theå, laøm giaûm trieäu chöùng beänh, chaån ñoaùn beänh, phuïc hoài hoaëc naâng cao söùc khoeû, laøm maát caûm giaùc moät boä phaän hay toaøn thaân, laøm aûnh höôûng quaù trình sinh ñeû hay laøm thay ñoåi hình daùng cô theå.
  5. Ñònh nghóa Moät soá saûn phaåm sau ñaây ñöôïc coi laø thuoác nhö: vaät lieäu nha khoa, boâng baêng, chæ khaâu y teá, saûn phaåm coøn ôû laïi trong cô theå taïm thôøi hay laâu daøi.
  6. Daïng thuoác ng Daïng thuoác hay daïng baøo cheá hoaøn chænh bao goàm daïng baøo cheá vaø taát caû caùc thaønh phaàn cuûa noù laø: moät hay nhieàu döôïc chaát, taù döôïc, bao bì ñoùng goùi, nhaõn thuoác vaø tôø höôùng daãn söû duïng thuoác. Daïng thuoác laø thuoác ñaõ qua cheá bieán, baøo cheá, phaân lieàu, ng ñoùng goùi moät caùch thích hôïp ñeå coù theå söû duïng tröïc tieáp cho ngöôøi beänh. Thaønh phaàn cuûa daïng thuoác - Hoaït chaát hay döôïc chaát - Taù döôïc - Bao bì
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2