Bài giảng Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam: Chương 2

Chia sẻ: Luong My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:67

0
108
lượt xem
30
download

Bài giảng Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam: Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945), có cấu trúc nội dung được chia làm 2 phần: Phần 1 Chủ trương đấu tranh từ năm 1930 đến năm 1939, phần 2 Chủ trương đấu tranh từ năm 1939 đến năm 1945.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam: Chương 2

 1. ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHƯƠNG II ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 – 1945)
 2. I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1. Trong những năm 1930-1935 a. Luận cương chính trị tháng 10-1930 HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 1 (14/10 – 30/10/1930 tại Hương Cảng) Đổi tên Thông thành ĐCS qua luận Đông cương mới Dương Trần Phú Tổng bí thư (1930 - 1931) Án nghị quyết 10/1930 Văn kiện Đảng toàn tập, T3
 3. I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1. Trong những năm 1930-1935 a. Luận cương chính trị tháng 10-1930 Néi dung cña LuËn c­¬ng th¸ng 10/1930 Phương Nhiệm Lực Đảng hướng vụ lượng lãnh đạo chiến lược Phương pháp Đoàn kết Cách mạng quốc tế
 4. I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1. Trong những năm 1930-1935 a. Luận cương chính trị tháng 10-1930 Ý nghĩa cña LuËn c­¬ng th¸ng 10/1930 Luận cương đã khẳng địng lại nhiều vấn đề căn bản thuộc chiến lược cách mạng đã nêu trong Chánh cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt. Tuy nhiên luận cương có một số thiếu sót, đó là: CHƯA CHƯA COI TRỌNG ĐOÀN KẾT VẤN ĐỀ RỘNG RÃI DÂN TỘC
 5. I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1. Trong những năm 1930-1935 a. Luận cương chính trị tháng 10-1930 Nguyên nhân Chưa tìm ra và nắm vững những đặc điểm của xã hội thuộc địa, nửa phong kiến Do nhận thức giáo điều, máy móc về vấn đề dân tộc và giai cấp cũng như chịu ảnh hưởng bởi khuynh hướng ‘tả” của Quốc tế Cộng sản
 6. I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1. Trong những năm 1930-1935 b. Chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạng NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN PHONG TRÀO 1930 - 1931 Bản đồ Liên Xô NGUYÊN NGUYÊN NHÂN NGUYÊN NHÂN QUỐC TRONG NƯỚC TẾ CNXH Ở LIÊN CNTB MÂU THUẪN ĐCSVN RA XÔ PHÁT KHỦNG KT - CT ĐỜI VÀ LÃNH TRIỂN MẠNH HOẢNG SÂU SẮC ĐẠO
 7. I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1. Trong những năm 1930-1935 b. Chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạng MỨC ĐỘ DIỄN BIẾN CỦA PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 - 1931 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH RA ĐỜI CAO TRÀO PHONG TRÀO 1/1930 5/1930 9/1930 1/1931
 8. I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1. Trong những năm 1930-1935 b. Chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạng PHONG TRÀO BẮT ĐẦU TỪ VIỆC KỶ NIỆM NGÀY 1 - 5 - 1930 Ngã ba Bến Thuỷ nơi công nông Nghệ Tượng đài liên minh công Tĩnh biểu tình 1/5/1930 nông tại ngã ba Bến Thuỷ
 9. I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1. Trong những năm 1930-1935 b. Chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạng ►ĐỨC THỌ ► HƯNG NGUYÊN ► DIỄN CHÂU ► NAM ĐÀN ► CAN LỘC ► THANH CHƯƠNG PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NÔNG DÂN LAN RỘNG Ở NGHỆ TĨNH Công nhân cao su Phú Riềng đình công 1930
 10. I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1. Trong những năm 1930-1935 b. Chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạng ĐỈNH CAO CỦA PHONG TRÀO CHÍNH QUYỀN XÔ VIẾT BAN BỐ CHIA QUYỀN THỰC HIỆN RUỘNG CHO DÂN CHỦ VĂN HOÁ MỚI NÔNG DÂN Ruộng công chính quyền Xô Viết chia cho nông dân
 11. I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1. Trong những năm 1930-1935 b. Chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạng TINH THẦN ĐẤU TRANH ANH DŨNG CỦA CÁC CHIẾN SỸ CÁCH MẠNG Trần Phú Nguyễn Đức Cảnh Lý Tự Trọng Hãy giữ vững Trong xà lim vẫn viết Con đường của thanh ý chí chiến đấu bản tổng kết công tác niên chỉ có thể là con vận động công nhân đường cách mạng
 12. I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1. Trong những năm 1930-1935 b. Chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạng Ý NGHĨA CỦA PHONG TRÀO 1930 - 1931 KHẲNG ĐỊNH SỨC MẠNH CÔNG NÔNG LIÊN MINH CÔNG NÔNG RA ĐỜI KHẲNG CAO TRÀO CÁCH MẠNG 1930 - 1931 ĐỊNH LÀ CUỘC TỔNG DIỄN TẬP ĐẦU TIÊN QUYỀN CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG
 13. I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1. Trong những năm 1930-1935 b. Chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạng SỰ HỒI PHỤC CỦA PHONG TRÀO QTCS giúp thành lập Ban lãnh đạo ở nước ngoài Lê Hồng Phong Công bố chương trình hành động người đứng đầu Ban lãnh đạo của Đảng 1932 của Đảng Cộng sản Đông Dương
 14. I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1. Trong những năm 1930-1935 b. Chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạng SỰ HỒI PHỤC CỦA PHONG TRÀO - Đòi các quyền tự do tổ chức, xuất bản, ngôn luận, đi lại trong nước và ra nước ngoài - Bỏ những luật hình đặc biệt đối với những người bản xứ, trả tự do cho tù chính trị, bỏ chính sách đàn áp, giải tán hội đồng đề hình. - Bỏ thuế thân, thuế ngụ cư và các thứ thuế vô lý khác - Bỏ các độc quyền về rượu, thuốc phiện và muối
 15. I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1. Trong những năm 1930-1935 b. Chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạng ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN I CỦA ĐẢNG (3 - 1935)(Ma Cao) Củng cố và phát triển Đảng Đẩy mạnh cuộc vận động thu phục quần chúng Mở rộng tuyên truyền chống đế quốc, chống chiến tranh ĐỀ RA PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NHIỆM VỤ MỚI Lê Hồng Phong tổng bí thư của Đảng
 16. I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 2. Trong những năm 1936-1939 a. Hoàn cảnh lịch sử TÌNH HÌNH THẾ GIỚI : CHỦ NGHĨA PHÁT XÍT RA ĐỜI. PHÁT XÍT PHÁT XÍT PHÁT PHÁT XÍT TÂY ĐỨC XÍT Ý NHẬT BAN NHA
 17. I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 2. Trong những năm 1936-1939 a. Hoàn cảnh lịch sử TÌNH HÌNH THẾ GIỚI Đ¹i héi lÇn thø vii cña quèc tÕ céng s¶n(7-1935 s¶n(7- Matxcơva) Matxcơ KẺ THÙ NHIỆM VỤ THÀNH LẬP CHÍNH CHỦ CHÍNH: MẶT TRẬN NGHĨA DÂN CHỦ NHÂN DÂN PHÁT XÍT HOÀ BÌNH. QUANG CẢNH ĐẠI HÔI VII CỦA QUỐC TẾ CỘNG SẢN VÀ G. DIMITƠRỐP TBT BAN CHẤP HÀNH QTCS Lê Hồng Phong Nguyễn Thị Minh Khai
 18. I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 2. Trong những năm 1936-1939 a. Hoàn cảnh lịch sử TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC Khủng hoảng kinh tế -Các giai cấp và tầng 1929 – 1933 lớp nhân dân lao động -Nhà tư sản, địa chủ hạng vừa và nhỏ Căm thù thực dân, tư bản độc quyền Pháp và đều có nguyện vọng chung là đấu tranh đòi được quyền sống, quyền tự do, dân chủ, cơm áo và hoà bình
 19. I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 2. Trong những năm 1936-1939 b. Chủ trương và nhận thức mới của Đảng Từ 1936 – 1939, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã họp: -Hội nghị lần thứ 2(7-1936) -Hội nghị lần thứ 3(3-1937) -Lần 4(9-1937) -Lần 5(3-1938) Chủ trương đấu tranh đòi quyền dân chủ, dân sinh Hình thức tổ chức Kẻ thù của CM Nhiệm vụ trước mắt Đoàn kết quốc tế và biện pháp đấu tranh
 20. I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 2. Trong những năm 1936-1939 b. Chủ trương và nhận thức mới của Đảng Hình thức tổ chức Kẻ thù của CM Nhiệm vụ trước mắt Đoàn kết quốc tế và biện pháp đấu tranh Bọn phản động thuộc Chống phátxít, -Đoàn kết chặt Chuyển từ bí mật địa và bè lũ tay sai chiến tranh đế chẽ vời giai cấp không hợp pháp của chúng quốc, phản động công nhân và sang công khai và thuộc địa và tay Đảng Cộng sản nửa công khai, hợp sai đòi tự do, dân Pháp pháp và nửa hợp chủ, cơm áo và - Ủng hộ chính pháp hoà bình phủ mặt trận nhân dân Pháp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản